Reklama

Kalendarz pielgrzyma 2019

Kapłan, mistrz, profesor

2012-12-14 12:30

Ks. Andrzej Supłat
Edycja szczecińsko-kamieńska 51/2012, str. 1, 3

Ks. Edmund Cybulski
Ks. inf. prof. zw. dr hab. Andrzej Offmański

Jubileusze to momenty ważne w życiu kapłana. 30 listopada br. jubileusz czterdziestolecia pracy naukowej i siedemdziesięciolecia urodzin obchodził ks. inf. prof. zw. dr hab. Andrzej Offmański. Uroczystość w auli Wydziału Teologicznego zgromadziła wielu gości, których powitał dziekan WT US ks. kan. prof. zw. dr hab. Henryk Wejman. Zaznaczył, że „Jubileusz człowieka nauki to święto każdej wspólnoty akademickiej, który podnosi głowę ku Bogu, spoglądając pokornie na swoje dokonania”.

Laudację wygłosił rektor Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie ks. prof. dr hab. Stanisław Dziekoński, w której nawiązał do życiorysu Jubilata, kariery naukowej i dorobku publicystycznego. Ks. prof. A. Offmański urodził się 23 sierpnia 1942 r. w Krzywczach (archidiecezja lwowska). W 1949 r. rozpoczął naukę w szkole podstawowej, a następnie w Niższym Seminarium Duchownym w Gorzowie, zdając maturę w Liceum Ogólnokształcącym w Gorzowie (władze komunistyczne zlikwidowały niższe seminarium w 1960 r.). W latach 1960-62 rozpoczął studia filozoficzno-teologiczne w Wyższym Seminarium Duchownym w Paradyżu. W perspektywie przerwy wojskowej podjął studia pedagogiczne w Studium Nauczycielskim w Zielonej Górze. Następnie w latach 1966-70 kontynuował studia teologiczne w Paradyżu i równocześnie za sugestią bp. Wilhelma Pluty studia polonistyczne w trybie zaocznym na Wydziale Filologicznym UAM w Poznaniu.

Święcenia kapłańskie przyjął 28 czerwca 1970 r. w Świnoujściu i podjął posługę wikariusza parafii pw. Świętego Krzyża w Stargardzie Szczecińskim, następnie w parafii pw. Wniebowzięcia NMP w Szczecinie-Dąbiu i pełnił obowiązki duszpasterza akademickiego. W latach 1972-2010 był pracownikiem Kurii Metropolitalnej (wizytator diecezjalny, Dyrektor Wydziału Wychowania Katolickiego, wikariusz biskupi ds. wychowania).

Reklama

15 maja 1978 r. bp Jerzy Stroba mianował go kanonikiem gremialnym Kapituły Katedralnej Szczecińskiej. W 1980 r. organizował i prowadził zajęcia w Studium Katechetycznym w Szczecinie, przekształconym w 1997 r. w sekcję katechetyczną Archidiecezjalnego Kolegium Teologicznego. 30 maja 1984 r. uzyskał doktorat z nauk teologicznych w zakresie katechetyki na ATK w Warszawie na podstawie rozprawy pt. „Wychowanie młodzieży do życia w Kościele w ujęciu polskich programów i materiałów katechetycznych w latach 1971-1980” (promotor o. prof. dr hab. Jan Charytański). W latach 1984-98 był członkiem Komisji Katechetycznej Episkopatu Polski. 1 października 1993 r. został kierownikiem Punktu Konsultacyjnego Instytutu Studiów nad Rodziną UKSW w Szczecinie, prowadził wykłady z katechezy rodzinnej i andragogiki. W latach 1995-2005 kierował Archidiecezjalnym Kolegium Teologicznym, a w 1997-2003 - wykładał na Wydziale Teologicznym UAM w Poznaniu. W 1997 r. otrzymał medal Komisji Edukacji Narodowej za wybitne zasługi dla polskiej oświaty. 28 stycznia 1998 r. podniesiony przez Jana Pawła II do godności prałata honorowego. W latach 2000-2005 był konsulatorem Komisji Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski oraz ekspertem ds. awansu zawodowego nauczycieli MEN.

21 maja 2001 r. na podstawie dorobku naukowego, rozprawy habilitacyjnej: „W kierunku katechezy ewangelizacyjnej. Polska katecheza młodzieżowa w latach 1945-2000” oraz kolokwium Rada Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie nadała mu stopień doktora habilitowanego. W latach 2003-2012 był profesorem Uniwersytetu Szczecińskiego, prodziekanem ds. nauki WT US w Szczecinie, kierownikiem katedry katechetyki, członkiem Senatu Uniwersytetu Szczecińskiego, senackiej komisji ds. nauki i rady naukowej Uniwersyteckiego Wydawnictwa Naukowego. 1 września 2010 r. ustanowiony został przez abp. A. Dzięgę delegatem ds. nowo powołanej Archidiecezjalnej Rady Katechetycznej. 17 listopada 2011 r. na wniosek Wydziału Teologicznego UKSW w Warszawie i Centralnej Komisji Stopni i Tytułu Naukowego otrzymał z rąk Prezydenta RP tytuł profesora nauk teologicznych na podstawie osiągnięć naukowych i rozprawy pt. „Koncepcja katechezy o charakterze ewangelizacyjnym według zasad katechumenatu”. Od 9 grudnia 2011 r. jest kierownikiem szczecińskiej sekcji Polskiego Towarzystwa Teologicznego. 12 maja 2012 r. Benedykt XVI podniósł go do godności protonotariusza apostolskiego (infułata).

Ks. prof. A. Offmański wypromował dwóch doktorów i blisko 350 magistrów. Jest autorem trzech recenzji w procedurach habilitacyjnych i pięciu prac doktorskich.

W dalszej części laudator odczytał list kard. Kazimierza Nycza, w którym zaznaczył m.in. wielki wkład Jubilata poprzez liczne publikacje, działalność dydaktyczną i organizacyjną, wystąpienia na sympozjach i konferencjach, dzieląc się wiedzą i doświadczeniem - w rozwoju myśli katechetycznej w Polsce.

Z kolei abp Andrzej Dzięga w liście skierowanym do ks. prof. Offmańskiego podkreślił duszpasterskie i akademickie walory pracy Jubilata. Zauważył niecodzienną systematyczność i doskonałą osobistą organizację pracy, umiłowanie życia Kościoła, szczególnie w odniesieniu do spraw katechetycznych aż do zwykłego posługiwania wiernym w parafii, także na urzędzie proboszcza.

Z okazji jubileuszu ks. prof. A. Offmańskiego Wydział Teologiczny Uniwersytetu Szczecińskiego wydał księgę jubileuszową pt. „Ku doświadczeniu wiary”, która wskazuje dodatkowo na kontekst ogłoszonego przez Benedykta XVI Roku Wiary. Zawartość księgi przedstawił ks. dr Krzysztof Kantowski. Opracowanie to stanowi również podziękowanie płynące ze strony autorów za inspiracje, jakich dostarcza im myśl katechetyczna dostojnego Jubilata.

Czcigodnemu ks. inf. prof. dr. hab. Andrzejowi Offmańskiemu należą się ogromne słowa gratulacji, wdzięczności i uznania z okazji jubileuszu za niezwykle bogatą działalność na rzecz katechezy, za zaangażowanie naukowe i pastoralne w Kościele szczecińsko-kamieńskim i w Polsce.

Tagi:
jubileusz Szczecin

Sanktuarium polskości w Szczecinie

2018-12-05 11:10

Ks. Aleksander Ziejewski
Edycja szczecińsko-kamieńska 49/2018, str. II-III

Juliusz Samborski
Ks. inf. Edmund Cybulski odczytuje akt erekcyjny

Dzień narodowego świętowania setnej rocznicy odzyskania niepodległości przez naszą umiłowaną ojczyznę – Polskę rozpoczął się w Szczecinie uroczystą Mszą św. w bazylice św. Jana Chrzciciela pod przewodnictwem abp. Andrzeja Dzięgi, metropolity szczecińsko-kamieńskiego, o godz. 9.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Kalendarz pielgrzyma 2019

Na dyskotekę w Adwencie?


Edycja warszawska 49/2005

Graziako/Niedziela

„Koleżanka zaprosiła mnie na osiemnastkę do modnego klubu. Impreza odbędzie się w Adwencie. Wiem, że będą tańce przy głośnej muzyce. Bardzo chciałabym pójść, ale nie wiem, czy mogę. W końcu Kościół nakazuje w okresach pokuty powstrzymywać się od udziału w zabawach”.
Martyna z Piastowa

Odpowiada o. Tomasz Wytrwał, dominikanin

W dzieciństwie, każdy z nas uczył się na pamięć katechizmu. Między innymi - przykazań kościelnych. I pewnie niewielu z nas uświadamiało sobie wtedy, że Kościół może coś w tej materii zmienić. Jak wielu z nas musiało być zaskoczonych, gdy dowiedziało się, że trzeba na nowo uczyć się przykazań kościelnych, że Katechizm Kościoła Katolickiego wprowadził nowe przykazania kościelne (por. KKK n. 2041-2043).
Dlatego przypomnijmy sobie brzmienie przykazań kościelnych w nowym sformułowaniu:
1. W niedzielę i święta nakazane uczestniczyć we Mszy św. i powstrzymać się od prac niekoniecznych.
2. Przynajmniej raz w roku przystąpić do sakramentu pokuty.
3. Przynajmniej raz w roku, w okresie wielkanocnym, przyjąć Komunię św.
4. Zachowywać nakazane posty i wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych, a w okresach pokuty powstrzymywać się od udziału w zabawach.
5. Troszczyć się o potrzeby wspólnoty Kościoła.
Nas szczególnie interesuje czwarte przykazanie kościelne.
Wszyscy wierni są zobowiązani do pokutowania za swoje grzechy. Jest to wyraz naszej pobożności. Dlatego Kościół ustanowił dni i okresy pokuty, aby wierni podejmowali pokutę nie tylko samodzielnie, ale także we wspólnocie.
Czasem pokutnym w Kościele są poszczególne piątki całego roku i czas Wielkiego Postu.
Czynami pokutnymi są: post, modlitwa i jałmużna. Ponadto uczynki pobożności i miłości, umartwienia, wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych i post. Wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych obowiązuje wszystkich, którzy ukończyli 14. rok życia we wszystkie piątki i Środę Popielcową oraz jest zalecana, ze względu na polską tradycję, w Wigilię Bożego Narodzenia. Post (jeden posiłek do syta i dwa skromne) obowiązuje w Środę Popielcową i w Wielki Piątek wszystkich między 18. a 60. rokiem życia.
Powstrzymywanie się od zabaw obowiązuje we wszystkie piątki i w czasie Wielkiego Postu. Oznacza to między innymi, że w piątki całego roku, a więc także w okresie Adwentu, nie można chodzić np. na dyskoteki, urządzać zabaw etc.
Z powyższych zmian powinniśmy zapamiętać, że Adwent nie jest czasem pokutnym, a radosnym oczekiwaniem na spotkanie ze Zbawicielem.

(Oprac. Michał Gawryszewski)

O. Tomasz Wytrwał jest dominikaninem, duszpasterzem rodzin w klasztorze św. Jacka na ul. Freta.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Prymas na szczycie klimatycznem COP24

2018-12-10 21:17

bgk / Katowice (KAI)

Abp Wojciech Polak wziął udział 10 grudnia w konferencji pt. “Safeguarding Our Climate, Advancing Our Society”. Wydarzenie towarzyszyło odbywającym się w Katowicach obradom 24. Sesji Konferencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu (COP24).

Szczyt klimatyczny ONZ 2018. Fot. Oficjalne materiały organizatora

Konferencję z udziałem naukowców z Francji i Polski zorganizowali wspólnie: Polska Akademia Nauk (PAN), Francuskie Narodowe Centrum Badań Naukowych (CNRS) oraz Papieska Akademia Nauk. Zaproponowane sesje tematyczne dotyczyły wyzwań i etycznych aspektów zmian klimatycznych, obecnej wiedzy i badań naukowych nad zmianami klimatu oraz konsekwencji tych zmian dla społeczeństwa.

Prymas Polski zabrał głos w ramach ostatniej debaty poświęconej dziedzictwu papieża Jana Pawła II. Jak zauważył w swoim wystąpieniu, to właśnie spuścizna myśli papieża Polaka stała się swoistym fundamentem dla opublikowanej w 2015 roku encykliki papieża Franciszka "Laudato si".

„Dla mnie osobiście najbardziej przejmującym fragmentem tej encykliki jest zarysowana przez papieża Franciszka wizja pogłębiającego się kryzysu klimatycznego, która ma fundamentalne znaczenie dla miliardów ludzi żyjących w tak zwanych krajach rozwijających. Jak zauważył papież, «nie dysponują [oni] innymi możliwościami utrzymania się ani innymi zasobami, pozwalającymi im na dostosowanie się do skutków zmian klimatu czy stawienie czoła sytuacjom katastrofalnym» (LS 25)”.

„Rodzi to i z pewnością nadal będzie rodzić – mówił dalej Prymas – poważne kryzysy w tych państwach, w których z powodu zmian klimatycznych nie można zaspokoić podstawowych potrzeb człowieka. Naturalną reakcją środowiska zwierząt, co słusznie zauważa Franciszek, jest migracja na tereny, które nadają się do życia. Te same mechanizmy pchają miliony ludzi do ruszenia w te części świata, w których po prostu są w stanie przeżyć” – stwierdził abp Polak.

Metropolita gnieźnieński przypomniał również, że w konwencjach międzynarodowych ludzie ci nie są uważani za uchodźców, bo problem przymusowej migracji rzadko łączony jest z kwestią ekologii.

„Żyjąc w Europie, w miastach, gdzie najczęściej funkcjonują sprawne oczyszczalnie ścieków, coraz doskonalsze spalarnie śmieci i w środowiskach, gdzie segregacji odpadów uczy się już w szkole podstawowej, trudno nam zrozumieć, że gdzieś na świecie problem zanieczyszczeń może zmuszać do tak radykalnych decyzji, jakim jest ucieczka z własnego kraju” – zauważył Prymas dodając, że podnoszone tak często w kontekście kryzysu migracyjnego postulaty pomagania uchodźcom na miejscu muszą uwzględniać również kwestie ochrony środowiska i optymalnego wykorzystania zasobów naturalnych.

„Nie wystarczy w pokojowy sposób zażegnać zbrojne konflikty i doprowadzić do politycznej stabilizacji. Potrzebne są międzynarodowe inwestycje w infrastrukturę i szeroko pojęte odnawialne (tak zwane „czyste”) źródła energii. Najbiedniejsze kraje świata w zdecydowanej większości swoje gospodarki opierają na nieodnawialnych źródłach energii pochodzących z paliw kopalnianych, które na przestrzeni najbliższych dziesięcioleci zostaną wyczerpane”.

„Jeśli nie nastąpi dywersyfikacja źródeł energii, przepaść dzieląca gospodarki krajów rozwiniętych od tych państw jeszcze bardziej się pogłębi, a kryzys migracyjny nie tylko nie zostanie zażegnany, ale znacznie się spotęguje. Nie można zmusić nikogo do życia w środowisku, w którym nie da się żyć. Obowiązkiem zatem wszystkich, a przede wszystkim chrześcijan, jest nieustanne dopominanie się o prawo każdego człowieka do życia i szczęścia w tym świecie, z tego względu, że jest on obdarzony szczególną godnością” – mówił na koniec Prymas Polski.

Odbywająca się w Katowicach Konferencja Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu (COP24) rozpoczęła się 3 grudnia i potrwa do 14 grudnia. W wydarzeniu uczestniczy około 20 tys. osób ze 190 krajów, w tym politycy, reprezentanci organizacji pozarządowych oraz środowisk naukowych i sfery biznesu.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Moje pismo Tęcza - 7/8 2018

Reklama

Najczęściej czytane

W związku z tym, iż od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie Państwa informujemy, iż nasza organizacja, mając szczególnie na względzie bezpieczeństwo danych osobowych, które przetwarza, wdrożyła System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w rozumieniu odpowiednich polityk ochrony danych (zgodnie z art. 24 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia ogólnego). W celu dochowania należytej staranności w kontekście ochrony danych osobowych, Redaktor Naczelna Tygodnika Katolickiego „Niedziela” wyznaczyła w organizacji Inspektora Ochrony Danych.
Więcej o polityce prywatności czytaj TUTAJ.

Rozumiem