Reklama

Miłość objawiona światu

2015-12-23 09:08

Ks. Jarosław Krzewicki
Niedziela Ogólnopolska 1/2016, str. 12-13

Grażyna Kołek
O. Marko Ivan Rupnik SJ, „Pokłon Trzech Króli”

Objawienie to nie akt, lecz proces, którego zwieńczeniem jest wiara.
Dlatego też liturgia uroczystości Objawienia Pańskiego opiera się na wielu znakach

Objawienie Pańskie, obchodzone w randze liturgicznej uroczystości 6 stycznia, to najstarsze chrześcijańskie święto. Na Wschodzie obecne już w III wieku, gdzie obejmowało także celebrację Bożego Narodzenia, na Zachodzie zaś poznane zostało sto lat później. Dziś w tradycji wschodniej jego treść koncentruje się na świętowaniu epifanii związanej z pamiątką chrztu w Jordanie, w Kościele zachodnim zaś oprócz Chrztu Pańskiego obejmuje też przemienienie wody w wino w Kanie Galilejskiej, a także wizytę Trzech Króli, od czego też w niektórych krajach, w tym i w Polsce, przyjęło dzisiejszą nazwę. Co oznacza i jakie niesie dziś przesłanie?

Dostrzec Boga

Na bożonarodzeniowym jarmarku u sąsiadów w stolicy pewien maluch zapytał ojca, czy Bóg istnieje. – To skomplikowane – odpowiedział młody ojciec i poszli dalej robić świąteczne zakupy.

Kolorowy świat Internetu, techniki i architektury, odbicie ludzkich marzeń ograniczonych duchem o podciętych skrzydłach gubi na pustyni wielkich mas, forów wirtualnych i realnych to, co Bóg objawił Mędrcom przybyłym ze Wschodu – prostotę odpowiedzi na odwieczne pytanie: że JEST.

Reklama

W egzotycznym orszaku Trzech Króli, wpisanym w panoramę polskich miast, idąc do stajenki, dzieci mogą pytać o wielbłąda, Heroda, anioła albo czarnego, dziwnie sympatycznego stwora, co już nikogo nie straszy. Czy któreś dostrzeże kierunek wskazany przez gwiazdę? Poznać Boga nie było na miarę człowieka. On sam wskazał tylko drogę, człowiek zaś, świadomy samego siebie, racjonalny względem tego, co go otacza, wyruszył, by odnaleźć źródło pociągającego blasku. To mądrość Trzech Króli wskazuje, by ze skomplikowanych danych docierać do prostych odpowiedzi. Bóg się narodził, czyli Jego drogi przecięły się w widzialny sposób z drogami człowieka. Kiedyś posłany przez Ojca, który jest z Nim jedno, wyrazi to prosto: „Kto Mnie widzi, widzi Ojca”.

Ślady Boga w historii

Wkroczyć w historię oznacza pozostawić ślady, które będą czytelne dla badaczy dziejów. Od zawsze śladów tych było wiele, brakowało zaś reguł, by dać im właściwe znaczenie. Od początku Bóg udoskonalał swoje stworzenie, sam stwarzał duszę człowieka. Proces stwórczy z perspektywy wieczności zamknięty w czasie na Bożym zegarze zmierza ku spełnieniu. Czy Bóg ingerował w ludzkie sprawy? Czy był u Greków, co czcili narodziny Aiona z Kory, albo u pierwotnych ludów Czarnego Lądu? Czy dobrotliwie uśmiechał się do Słowian, gdy ufnie spoglądali w oblicze Światowida? Obraz Boga człowiek nosił w sobie, a zbawczy proces, choć już się dokonał na krzyżu, wciąż się dopełnia w Ofierze Ciała i Krwi. W tym wszystkim Bóg jest i był. Czym zatem jest Objawienie Pańskie, które świętujemy? Jest jak lekcja gramatyki – to alfabet wiary, dzięki któremu nawet maluch rozumie, co czyta. Chcemy świętować, że Bóg zdarł welon strachu z oblicza człowieka, z którym ten stawał przed Nim, by móc Go oglądać twarzą w twarz.

Bóg w widzialnym ciele

Była też i Kana, dokąd Jezus udał się na wesele razem z Matką. Maryja, która po ludzku nauczyła Jezusa być człowiekiem, uwrażliwia Go na ludzką biedę, krzywdę, cierpienie. Prosi Syna o pomoc. Bóg rozumie, bo ludzkiego języka nauczył się od Matki. Ona wyzwala Jego sprawczość, pobudza wrażliwość. Bóg, który wszystko przenika, namacalnie zna rozterki ludzkiego serca, objawia się więc w powszednich troskach weselników z Kany i innych rodzin, lecząc rany, chroniąc, błogosławiąc, przemieniając wodę w wino ludzkiej wiary.

Chrzest był aktem indywidualnym, mającym oczyścić z grzechów. Nic szczególnego nad brzegami Jordanu stać się tego dnia nie miało. Zstępujący Duch Święty i głos Ojca, ukazujący chwałę Chrystusa, przemienił spotkanie człowieka z Bogiem w wodach chrztu. To zapowiedź spotkania, którego odkupiony człowiek doświadczy, zanurzając się w miłosiernym bezmiarze Przenajświętszej Krwi, chroniąc się w uścisku Mistycznego Ciała, w którym Bóg objawi, że jest odwieczną Miłością.

Objawienie więc ma wiele wymiarów, uroczystość ukazuje przynajmniej trzy. To płaszczyzna kosmiczna, rodzinna i osobowa. Wszystkie są jednością w Bogu, który przywdział widzialne ludzkie ciało.

By zrozumieć Boga

Narodzenie Jezusa samo w sobie mogło pozostać ukryte, jak wiele prawd o nieustannej obecności Boga w świecie, który On stwarza. Objawienie się w znaku dziecięcia owiniętego w pieluszkę, w ubóstwie i dostatku matczynej miłości miało przemówić do Trzech Mędrców bardziej niż uczone księgi i znaki na niebie.

Objawienie to nie akt, lecz proces, którego zwieńczeniem jest wiara. Dlatego też liturgia uroczystości Objawienia Pańskiego opiera się na wielu znakach. Czy są one bramą, czy kluczem, by zrozumieć, by poznać objawiającego się Boga i Mu uwierzyć? Królowie, którzy przynoszą dary, woda zmieniająca się w wino na weselu w Kanie i chrzest Jezusa, gdy Duch Święty spoczął na Nim, a Ojciec zaświadczył, że to Jego zrodzony, a nie stworzony, jedyny współistotny Syn – są to znaki, dzięki którym rozumiemy lepiej i prościej.

Od świętowania po głębię poznania

W Polsce dzień Trzech Króli był związany z tradycją święcenia kredy i kadzidła, którą to kredą naznaczało się potem drzwi domów, trochę na pamiątkę naznaczenia krwią baranka, ale też było to zaświadczenie o związkach z Chrystusem, prośbą o Jego błogosławieństwo, a także znak drogi poznania na wzór Mędrców ze Wschodu. Dzień Trzech Króli był dniem rodzinnych, sąsiedzkich, przyjacielskich spotkań, a także kolędy, zwłaszcza tej związanej z tradycją jasełek, bożonarodzeniowych inscenizacji w wykonaniu młodych, chodzących od domu do domu z radością dziecka. To wszystko wyrażać miało odpowiedź na obecność objawiającego się Boga. Czy dziś nie potrzeba jeszcze mocniej pielęgnować widzialnych znaków objawienia się Boga? Wczytać się głębiej i dostrzec Go w dziejach świata, rodziny, narodu, w jedności Ojca, Syna i Ducha. Tej jedności dziś potrzeba najbardziej w kraju, który tak łatwo zanurza się w sporach.

We włoskim Greccio, gdzie Biedaczyna z Asyżu świętował Boże Narodzenie, jest wystawa bożonarodzeniowych szopek. Jedna wykonana została wewnątrz starego telewizora, takiego z lat pięćdziesiątych ubiegłego wieku. Nie zmieniało się w nim kanałów jak dziś, pilotem. Gdyby Bóg chciał się objawić, wchodząc do naszego medialnego świata, w gęstwinie kanałów mógłby się zagubić jak Mojżesz w sitowiu, a wówczas historia Objawienia Bożego stałaby się jedną z wielu, którymi świat żyje tylko przez chwilę. Maryja, a w Niej przeglądający się Kościół, jest Tą, co Go wyławia z ludzkich rozproszeń i wprowadza na świat – w prostocie dziecka, rodziny i przebaczenia, by tak dał się poznać wszędzie – tym bardziej dzisiaj – w kraju nad Wisłą.

Tagi:
uroczystość

Bóg, Honor, Ojczyzna

2017-10-31 14:00

Wanda Moskwa
Edycja przemyska 45/2017, str. 1

Archiwum Szkoły
Występ uczniów dostarczył wiele wzruszeń

W Grochowcach obyła się uroczystość nadania imienia Rotmistrza Witolda Pileckiego Szkole Podstawowej. Rozpoczęto ją Mszą św. koncelebrowaną w kościele pw. Nawiedzenia NMP, której przewodniczył i Słowo Boże wygłosił bp Stanisław Jamrozek. Podczas Eucharystii poświęcony został sztandar, na którego rewersie widnieje orzeł biały i słowa: „Bóg – Honor – Ojczyzna”, zaś awers stanowi portret nowego patrona – Rotmistrza Witolda Pileckiego.

Następnie odbył się przemarsz uczestników uroczystości do budynku szkoły w asyście pocztów sztandarowych: Zespołu Szkół z Nehrybki, Zespołu Szkół z Krównik i Zespołu Szkół z Ostrowa, Szkoły Podstawowej z Hermanowic i Szkoły Podstawowej z Łętowni, V Batalionu Strzelców Podhalańskich z Przemyśla, Ochotniczej Straży Pożarnej z Grochowiec i Ochotniczej Straży Pożarnej z Pikulic. Specjalnie na tę uroczystość powstał hymn szkoły, skomponowany przez Jakuba Malinowskiego we współpracy z Pawłem Józefowiczem – absolwentem szkoły, do tekstu poetki Teresy Paryny. Na sztandar uczniowie szkoły złożyli ślubowanie.

W uroczystości wziął udział bp Stanisław Jamrozek i dziekan ks. Zbigniew Kołodziej, przybyli przedstawiciele Sejmu z posłem Markiem Rząsą, wicewojewoda Piotr Pilch, profesor KUL Rafał Sura, Jacek Magoń – przedstawiciel IPN w Rzeszowie, przedstawiciele Straży Granicznej z Hermanowic, Andrzej Huk – wójt Gminy Przemyśl oraz pracownicy Gminy i radni z przewodniczącym Ryszardem Miśniakiem, Jan Janusz – sekretarz Gminy Orły, dyrektorzy szkół z Gminy i harcerze.

Wielu wzruszeń i przeżyć dostarczył występ artystyczny uczniów przygotowany pod opieką polonistek Bożeny Stępień i Jagody Dzięgielowskiej. Młodzi aktorzy bardzo zaangażowali się w odgrywane role i oddali całą prawdę, którą poznali wcześniej przez organizowane konkursy, prace, rysunki i lekturę. Rotmistrz Witold Pilecki to postać charyzmatyczna i barwna, zarazem niezwykła, nie tylko ze względu na losy żołnierza, cechowała go skromność, głęboki patriotyzm, honor, niezłomność i przede wszystkim wielkie człowieczeństwo.

Ważnym momentem było odsłonięcie i poświęcenie popiersia Rotmistrza Witolda Pileckiego na holu głównym. Fundatorem i wykonawcą popiersia jest absolwent szkoły i mieszkaniec Grochowiec Jakub Górski. Dekorację wykonała nauczycielka Maria Górska. Do przygotowania uroczystości włączyli się nauczyciele i Rada Rodziców. Na zakończenie dyrektor szkoły Urszula Broszko podziękowała wszystkim za zaangażowanie i pomoc w przygotowaniu tej pięknej i ważnej uroczystości.

Pokój i wolność zbudowana na takiej ofierze jest wartością wzywającą nas do odpowiedzialności za siebie, swój kraj i Kościół, by słowa rotmistrza Pileckiego „Starałem się tak żyć, abym w godzinie śmierci mógł się raczej cieszyć niż lękać” – były naszymi słowami.

***

Kochajcie ojczystą ziemię, Kochajcie swoją świętą wiarę i tradycję własnego Narodu. Wyrośnijcie na ludzi honoru zawsze wierni najwyższym wartościom, którym trzeba służyć całym swoim życiem. Rotmistrz Witold Pileck

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Papież: Bóg nas miłuje i jest wierny w miłości

2018-03-22 13:36

st (KAI) / Watykan

O wiernej miłości Boga, której doświadczamy zwłaszcza w sakramencie pokuty mówił Ojciec Święty podczas dzisiejszej Eucharystii w Domu Świętej Marty. Franciszek nawiązał do refrenu psalmu responsoryjnego: „Pan Bóg pamięta o przymierzu swoim” oraz pierwszego czytania (Rdz 17,3-9) mówiącego o przymierzu Boga z Abrahamem, które będzie trwało w dziejach ludu Bożego, pomimo jego grzechów i bałwochwalstwa.

screenshot/TV Vaticana

Papież podkreślił, że miłość Boga jest wierna i wypływa z całej Jego istoty, będąc podobną do miłości ojca i matki. Ta wierna miłość prowadzi do radości. Podobnie jak w przypadku Abrahama, nasza radość jest radowaniem się w nadziei, bo każdy z nas wie, że nie jest wierny. Ale Bóg jest wierny – zaznaczył Ojciec Święty przypominając Dobrego Łotra (por. Łk 23, 39-43).

„Bóg wierny nie może się zaprzeć samego siebie, nie może się nas zaprzeć, nie może wyprzeć się swego ludu, ponieważ nas miłuje. W tym wyraża się wierność Boga. Kiedy przystępujemy do sakramentu pokuty nie myślmy, że idziemy do pralni, aby usunąć brud. Nie. Idziemy, aby otrzymać uścisk miłości tego wiernego Boga, który zawsze nas oczekuje. Zawsze” – stwierdził Franciszek.

Na zakończenie papież odniósł się także do dzisiejszego fragmentu Ewangelii (J 8,51-59), gdzie mowa jest o tym, że uczeni w Prawie porwali kamienie, by rzucić nimi w Jezusa. Zauważył, że są to kamienie po to, aby zabić, aby „zaciemnić prawdę o zmartwychwstaniu”. Wreszcie ponownie podkreślił centralną myśl swej homilii.

„Bóg jest wierny, zna mnie, kocha mnie. Nigdy nie zostawi mnie samego. Bierze mnie za rękę. Czego mogę chcieć? Co więcej? Co powinienem zrobić? Raduj się w nadziei. Raduj się w nadziei, ponieważ Pan ciebie kocha jak ojciec i matka” – podkreślił Ojciec Święty.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Moje pismo Tęcza - 11/12 2017

Biskupi z okazji 100-lecia KUL: Uniwersytecie, jeśli służysz prawdzie, służysz życiu

2018-03-23 12:05

BP KEP / Warszawa (KAI)

„Uniwersytecie, służ prawdzie! Jeśli służysz prawdzie, służysz wolności, wyzwalaniu człowieka i narodu, służysz życiu!” – mówił św. Jan Paweł II podczas wizyty na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim 9 czerwca 1987 roku. Słowa patrona uczelni przypomnieli polscy biskupi w liście pasterskim z okazji obchodzonego w tym roku 100-lecia uczelni. List będzie odczytywany w kościołach w Poniedziałek Wielkanocny, 2 kwietnia.

Fot. E. Bartkiewicz/www.episkopat.pl/photo

„W ciągu swojej stuletniej historii Uniwersytet wykształcił ponad 110 tysięcy absolwentów, do aktywnej obecności w życiu społecznym, politycznym i gospodarczym. Wielu z nich przyczyniło się do budowania wolnej Polski” – czytamy w liście pasterskim Episkopatu z okazji 100-lecia Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Biskupi przypominają historię tej jednej z najstarszych w Polsce uczelni. Jej inicjatorem i pierwszym rektorem był ks. Idzi Radziszewski. A o zrealizowaniu jego idei zdecydowała Konferencja Episkopatu Polski obradująca w Warszawie 26 i 27 lipca 1918 roku.

W liście na 100-lecie KUL czytamy, że uczelnia ta, „głosząc prymat Boga, głosi zarazem godność osoby ludzkiej i autentycznej wolności”, a „cierpliwa i wierna praca uczelniana w duchu służby Bogu i Ojczyźnie, zawiera w sobie jeszcze jeden rys – wychowanie do świętości”.

Biskupi w liście dziękują wszystkim rektorom, profesorom i innym pracownikom oraz absolwentom KUL-u, a także wiernym, którzy wspierali uniwersytet duchowo i materialnie. „Dziękujemy dziś Panu Bogu, że Katolicki Uniwersytet Lubelski w swej stuletniej historii stał się miejscem dojrzewania do świętości licznych członków tej akademickiej wspólnoty” – piszą biskupi. Przypominają, że do grona studentów i profesorów KUL należeli m.in. św. Jan Paweł II, bł. bp Władysław Goral oraz inni męczennicy II wojny światowej, bł. ks. Jerzy Popiełuszko. Z uniwersytetem związani byli również kandydaci na ołtarze: Prymas Stefan Wyszyński, rektorzy ks. Wincenty Granat i o. Jacek Woroniecki oraz założyciel Ruchu Światło-Życie ks. Franciszek Blachnicki.

Jak zauważają biskupi, absolwenci KUL pełnią dziś często ważne role społeczne, zajmują odpowiedzialne stanowiska, współtworzą naukę i kulturę. „Dobrze wykształceni i uformowani w duchu chrześcijańskim służą oni Ojczyźnie w duchu odpowiedzialności społecznej, o której niedawno mówił papież Franciszek do przedstawicieli uniwersytetów katolickich z całego świata” – czytamy w liście.

List pasterski Episkopatu to kolejny znak łączności Konferencji Episkopatu Polski z Katolickim Uniwersytetem Lubelskim w roku jubileuszu. Już wcześniej, od 13 do 15 października 2017 roku z okazji 100-lecia uczelni w Lublinie miało miejsce zebranie plenarne Episkopatu Polski. Biskupi obradowali na KUL i wzięli udział w uroczystej inauguracji roku akademickiego. Natomiast podczas zebrania plenarnego w marcu br. w Warszawie można było obejrzeć specjalną wystawę poświęconą uniwersytetowi.

*** Katolicki Uniwersytet Lubelski (od 2005 r. używający nazwy Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II) to jeden z najstarszych uniwersytetów w Polsce. Został powołany do istnienia w 1918 r. z inicjatywy ks. Idziego Radziszewskiego. Zgodnie z założeniami uniwersytet: prowadzi badania naukowych w duchu harmonii między nauką i wiarą, kształci i wychowuje inteligencję katolickiej oraz współtworzy kulturę chrześcijańską. Jego dewizą są słowa: „Deo et Patriae – Bogu i Ojczyźnie”.

Obecnie na ponad 40 kierunkach studiów kształci się na KUL ponad 12 tys. studentów. Kadrę naukowo-dydaktyczną Uniwersytetu tworzy blisko 1100 wykładowców. Uniwersytet ma 8 wydziałów: Teologii, Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji, Filozofii, Nauk Humanistycznych, Nauk Społecznych, Biotechnologii i Nauk o Środowisku, Matematyki, Informatyki i Architektury Krajobrazu, Wydział Zamiejscowy Prawa i Nauk o Społeczeństwie w Stalowej Woli.

W ciągu blisko stuletniej historii uniwersytet przygotował ponad 110 tysięcy absolwentów. Jest wśród nich wielu biskupów, a także laureat Nagrody Templetona ks. prof. Michał Heller, zdobywca Nike prozaik Wiesław Myśliwski czy marszałek Senatu Bogdan Borusewicz i wiceminister Krzysztof Michałkiewicz. Na Uniwersytecie oprócz ks. Karola Wojtyły wykładał m.in. ks. Franciszek Blachnicki.

Uniwersytet współpracuje z blisko 200 uczelniami zagranicznymi. W tym roku akademickim na KUL kształcić się będzie 685 cudzoziemców.

Wizytówką KUL jest m.in. Scena Plastyczna KUL założona i kierowana przez prof. Leszka Mądzika, a także Chór KUL. Uniwersytet posiada również kolekcję ponad 1700 dzieł sztuki. Od 2000 roku, co 4 lata, odbywa się na KUL Kongres Kultury Chrześcijańskiej. KUL jest też wydawcą dzieł wszystkich kard. Josepha Ratzingera w języku polskim w serii Opera Omnia Josepha Ratzingera.

Od lat Senat KUL nadaje tytuł doktora honoris causa osobom szczególnie zasłużonym dla nauki, religii lub kultury. W dziejach KUL otrzymało go ponad sto osób, wśród nich jest papież Jan Paweł II, kard. Joseph Ratzinger, Chiara Lubich i Helmut Kohl.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Reklama

Najczęściej czytane

Wiele stron internetowych, wykorzystuje pliki cookies (ciasteczka). Służą one m.in. do tego, by zagłosować w sondzie. Nowe przepisy zobowiązują nas do poinformowania o tym. Dalsze korzystanie z naszych stron bez zmiany ustawień przeglądarki będzie oznaczało, że zgadzasz się na ich wykorzystywanie.
Aby dowiedzieć się więcej, przeczytaj o Polityce plików cookies.

Rozumiem