Reklama

Powstaje sanktuarium

Królowa Pokoju jest z nami

Agnieszka Dziarmaga
Edycja kielecka 36/2003

W uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny - w „święto chrześcijańskiej nadziei” - jak powiedział bp Kazimierz Ryczan, parafia pw. Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny przeżywała doniosłą uroczystość, wyczekiwaną od 16 lat: poświęcenie fundamentów nowego kościoła, wmurowanie aktu erekcyjnego i kamienia węgielnego.

Eucharystii przewodniczył bp K. Ryczan, który przed rokiem poświęcił krzyż i plac budowy nowego kościoła ku czci Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny Królowej Pokoju przy ul. Urzędniczej w Kielcach. Jednak nieprędko i niełatwo doszło do tego ważnego dla parafii wydarzenia.
29 października 1939 r. została przez bp. Czesława Kaczmarka powołana vicaria perpetua przy kościele garnizonowym w Kielcach - są to początki obecnej wspólnoty.
Drewniany kościółek przy ul. Urzędniczej powstawał z baraków jenieckich, gdy Kielce dźwigały się z ruin po II wojnie światowej. Ostatecznie został wybudowany w 1947 r. pw. Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny, poświęcony 7 grudnia 1947. Parafia erygowana 19 sierpnia 1957 r. była wydzielona z parafii katedralnej. W liczącej ponad 10 tys. wiernych wspólnocie parafialnej podejmowane są różnego typu i zakrojone na szeroką skalę inicjatywy charytatywne i duszpasterskie, samodzielne bądź w łączności z Caritas. Tu powstawały m.in. stołówka dla bezdomnych, Dom św. Brata Alberta, apteka leków z darów, schronisko dla ofiar przemocy. Od wielu lat dojrzewała myśl budowy nowego kościoła dla tej dużej parafii, tym bardziej, że stary, choć darzony sentymentem, był już dawno za ciasny.
Rozpoczęta zgodnie z wymogami prawa budowa była torpedowana przez jej przeciwników, o czym często, choć nie zawsze dokładnie, informowały lokalne media. Tuż przed uroczystością wmurowania kamienia wszelkie zarzuty zostały ostatecznie oddalone, co wyjaśnia ks. prałat Edward Skotnicki, proboszcz parafii: „12 sierpnia 2003 r. Naczelny Sąd Administracyjny w Krakowie oddalił wszelkie skargi dotyczące pozwolenia na budowę nowej świątyni w naszym mieście dla parafii Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny, między ul. Urzędniczą a Słoneczną.
W uzasadnieniu Naczelny Sąd Administracyjny stwierdził, że pozwolenie na budowę tej świątyni spełnia wszystkie warunki, wymagane przez prawo budowlane. Przyznał też w zupełności rację Wydziałowi Architektoniczno-Budowlanemu Urzędu Miasta w Kielcach, iż zgodnie z prawem wydała parafii pozwolenie na budowę kościoła - jako spełniającą wszystkie warunki. Na tej samej podstawie Sąd Administracyjny przyznał też rację Kolegium Odwoławczemu przy Wojewodzie, że oddaliło skargę i wydało decyzję ostateczną, wyrażającą zgodę na budowę. Dzięki niej parafia mogła rozpocząć prace budowlane, chociaż przeciwnicy mieli jeszcze prawo odwołania się do Naczelnego Sądu Administracyjnego i to uczynili. Nie wstrzymywało to jednak pozwolenia na budowę. W trakcie budowy skierowano dodatkowe pismo o wstrzymanie robót. Naczelny Sąd Administracyjny jednak i to żądanie uchylił, orzekając, że nie ma podstaw prawnych do takiego postanowienia Sądu, a wstrzymanie robót spowoduje szkody dla inwestora.
Wcześniejsze pomówienia w prasie, wykraczające poza normy przyjęte w cywilizowanym świecie, oskarżające parafię, że buduje bez pozwolenia na budowę, były więc całkowicie nieuzasadnione”.
Parafianie, witając Księdza Biskupa i towarzyszących mu licznie kapłanów z kieleckich i podkieleckich dekanatów, mogli śmiało wyrażać swą radość z przezwyciężenia wszelkich trudności - Matka Boża, Królowa Pokoju jest z nami i Jej opiece wszystko powierzamy - mówili.
W homilii bp K. Ryczan nawiązał do historii kościoła, na który „Kielce czekały ponad pół wieku” i do przeżywanego właśnie święta Matki Bożej Zielnej. Ta parafia przynosi swojej patronce bukiet szczególny, „zrobiony z 16-letniej drogi przez mękę”.
„Była to droga starań, upokorzeń, uników, pokrętnych tłumaczeń, bezsilności. Włożyliśmy w ten bukiet nasze pragnienia, modlitwy, umartwienia i naszą jałmużnę. Niesiemy serca dzieci od Pierwszej Komunii św. i serca bierzmowanych. Dołączamy czuwania wspólnot parafialnych i noce bezsenne chorych. Składamy ten bukiet przy twym ołtarzu z prośbą, by Twoja matczyna opieka otoczyła trudy nowej budowy. Niejednemu rodzi się wątpliwość, czy podołamy tym trudom. Społeczeństwo biednieje. Coraz więcej bezrobotnych. Coraz więcej upadających na duchu. Jak na to patrzeć? Co o tym myśleć?
Tak zawsze jest z kościołami. Supermarkety buduje w krótkim czasie wielki biznes. Hotele wznoszone są przez bogate korporacje, budowle publicznego użytku przez urzędy miejskie z pieniędzy podatników. Kościoły budują ludzie wierzący. Popatrzcie na Kielce. W ostatnich latach wzniesiono kościół Miłosierdzia Bożego, św. Jadwigi, św. Maksymiliana, Ducha Świętego, bł. Jerzego Matulewicza. Oni też stawiali sobie pytanie: Czy podołamy? Podołali i nie stali się biedniejsi. Stali się bogatsi. Są zjednoczeni wokół ołtarza. Przekonali się, że można uczciwie wydatkować pieniądze bez afer, kradzieży, marnotrawstwa. Zdali egzamin w trudnych czasach. Mają świadectwo dobrego sumienia, że dzieciom swoim zostawili przykład wiary oraz Dom Boży, w którym dokonuje się pojednanie człowieka z Bogiem.
Dziś święto nadziei chrześcijańskiej. Na spotkanie moje wyjdzie Maryja, by przywitać mnie rozmodlonymi oczyma. W oczach Wniebowziętej Matki odczytam moje proste modlitwy za rodziców, za dzieci, za małżeństwo, za miłość, za wyrwanie się z grzechu (...). Wraz ze wszystkimi męczennikami, ze świętymi, którzy doświadczyli ogromu cierpień z powodu Chrystusa, dziękujemy dziś, bo niebo stało się pełne macierzyńskich oczu napełnionych łzami. Oczy Maryi napełnione łzami z czasów męki. W oczach tych odwzorujesz moment śmierci Jezusa, który przed chwilą wziął do nieba wiszącego po prawej stronie łotra. W oczach tych ujrzysz grób, do którego w pośpiechu złożono Jej Syna (...). Dziś święto Wniebowziętej Matki. W dniu święta Matki radujemy się z Jej wyniesienia. Przynosimy dary czystego serca i jałmużny, którą gotowi jesteśmy ofiarować na budujący się kościół. Wraz z owocami i kwiatami przynosimy Ci Polskę, Twoje dziedzictwo. Przynosimy także Kielce. Trochę mi smutno w tym dniu. We wszystkich dziennikach w Polsce i w Europie mówią o Kielcach. Kolor czerwony zaowocował aferami, przesłuchaniami. Niektórzy rządzący okazują się głodnymi wilkami, a stróże mienia społecznego stają się aferzystami. Jak łatwo jest zmienić szyld. Jak trudno jest zmienić duszę. Jak trudno jest zmienić ręce (...). Przynosimy Ci, Matko Wniebowzięta, naszą wiarę i tę bolesną troskę oraz wznoszoną świątynię. Powiedz Bogu Ojcu, który okazał moc swego ramienia i rozproszył pyszniących się zamysłami serc swoich. Amen”.
Po zakończeniu Mszy św. słowo do Księdza Biskupa, gości, parafian, wszystkich ofiarodawców i wspomagających modlitwą tę świątynię, skierował Ksiądz Proboszcz. Następnie procesjonalnie udano się na miejsce budowy nowego kościoła, gdzie ponad fundamentami widać już wyraźnie zarys murów na tle nieba i krzyż - znak poświęconego miejsca, zakreślającego orbitę tworzenia się nowej chrześcijańskiej świątyni w mieście. Został uroczyście odczytany akt erekcyjny i wmurowany kamień węgielny, poświęcony przez Ojca Świętego.
Projektantami kościoła są inż. arch. Witold Kowalski i jego syn mgr inż. Marcin Kowalski z Kielc. Główny konstruktor to mgr inż. Kazimierz Sokołowski, a kierownik robót - inż. Roman Michalak. Budowę prowadzi inż. Wiesław Tokarski, prezes zarządu firmy „Geolbud” z Kielc. Nadzór geodezyjny sprawuje mgr inż. Ryszard Krawczyk, a instruktorem nadzoru jest mgr inż. Janusz Zawierucha. Kościół będzie miał powierzchnię 50x25 m.

Reklama

Ks. Andrzej Tarasiuk nowym rektorem Wyższego Seminarium Duchownego

2019-02-20 20:12

md / Kraków (KAI)

Ks. dr Andrzej Tarasiuk został mianowany przez abp. Marka Jędraszewskiego rektorem Wyższego Seminarium Duchownego w Krakowie. Zastąpi na tym stanowisku bp. Janusza Mastalskiego. Jak poinformowano w komunikacie Kurii Metropolitalnej, nowy rektor obejmie obowiązki 1 marca.

diecezja.pl

Ks. Andrzej Tarasiuk ma 42 lata i pochodzi z Białej Podlaskiej. Jego dzieciństwo i wczesna młodość związane były z rodzinnym Terespolem nad Bugiem, gdzie uczęszczał do szkoły podstawowej oraz ukończył Liceum Ogólnokształcące im. Bohaterów Warszawy. Od 8. roku życia zaangażowany był w Służbę Liturgiczną Ołtarza, najpierw jako ministrant, później jako lektor.

Po maturze podjął naukę w Studium Medycznym im. Prof. Antoniego Cieszyńskiego w Zabrzu. W 1998 r. ukończył je z tytułem technika elektroradiologii. W tym czasie podjął decyzję o wstąpieniu do seminarium i został przyjęty do Wyższego Seminarium Duchownego w Krakowie.

Święcenia kapłańskie przyjął 5 czerwca 2004 r. w katedrze na Wawelu z rąk kard. Franciszka Macharskiego, a następnie został skierowany do pracy duszpasterskiej jako wikariusz w parafii św. Wojciecha i Matki Bożej Bolesnej w Modlnicy. W 2007 r., pełniąc dalej posługę duszpasterską w parafii, podjął studia licencjacko-doktoranckie z zakresu homiletyki na Wydziale Teologicznym PAT w Krakowie oraz studia podyplomowe na Wydziale Polonistyki UJ z retoryki. W czerwcu 2009 r. złożył egzamin dyplomowy z pracy na temat "Ksiądz – powołanie czy zawód?".

Od 2008 r. pełnił posługę wikariusza w parafii Matki Boskiej Fatimskiej w Krakowie na os. Podwawelskim. W 2017 r. na Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II w Krakowie obronił pracę pt. "Rola i znaczenie sakramentów w dynamice życia duchowego chrześcijanina w nauczaniu Sługi Bożego biskupa Jana Pietraszki", napisaną pod kierunkiem ks. prof. dr. hab. Jana Machniaka i uzyskał tytuł doktora nauk teologicznych.

Ks. Andrzej Tarasiuk jest doświadczonym katechetą oraz duszpasterzem dzieci i młodzieży. Od początku posługi kapłańskiej przygotowywał dzieci do pierwszej spowiedzi i Komunii Świętej oraz młodzież do sakramentu bierzmowania. Od 2008 r. był duszpasterzem parafialnej wspólnoty młodzieży studiującej i pracującej "Trzynastka". Od 2011 r. uczestniczy w Ogólnopolskiej Inicjatywie Ewangelizacyjnej Przystanek Jezus. Wykłada teologię duchowości na kursie dla animatorów Grup Apostolskich Ruchu Apostolstwa Młodzieży Archidiecezji Krakowskiej.

Jest inicjatorem i współorganizatorem pierwszych dwóch tur ogólnopolskich Rekolekcji Motocyklowych. W 2016 r. uczestniczył w pielgrzymce motocyklistów "Iskra Miłosierdzia" od Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Łagiewnikach do Watykanu, zorganizowanej z racji trwającego wówczas Roku Miłosierdzia i w ramach przygotowań do Światowych Dni Młodzieży w Krakowie.

Nowy rektor krakowskiego seminarium jest także absolwentem Szkoły dla spowiedników w Skomielnej Czarnej, prowadzonej przez Zakon Braci Mniejszych Kapucynów pod patronatem Konferencji Episkopatu Polski. Zaangażowany jest w dzieła miłosierdzia oraz posługę wobec ubogich poprzez prowadzenie rekolekcji i Triduum Sacrum dla bezdomnych w Sanktuarium Ecce Homo w Krakowie oraz w Przytulisku Brata Alberta przy ul. Krakowskiej.

Jest opiekunem duchowym wspólnoty namARKA i przewodnikiem Grupy 6. Pieszej Pielgrzymki Krakowskiej na Jasną Górę (Wspólnota II-Śródmieście).

Pod koniec sierpnia 2018 r. został skierowany do posługi ojca duchownego w Wyższym Seminarium Duchownym Archidiecezji Krakowskiej. Został powołany na rektora po tym, jak pełniący dotąd tę funkcję ks. prof. Janusz Mastalski został biskupem pomocniczym archidiecezji krakowskiej.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Zmarł bp Alojzy Orszulik

2019-02-21 13:07

lk / Łowicz (KAI)

Zmarł bp senior Alojzy Orszulik, pierwszy biskup łowicki, uczestnik obrad Okrągłego Stołu. Miał 90 lat, odszedł w 62 roku kapłaństwa i 30 roku biskupstwa. "Informacje dotyczące uroczystości pogrzebowych zostaną podane do wiadomości w najbliższym czasie" - poinformował wikariusz generalny diecezji łowickiej bp Wojciech Osial.

Archiwum KEP
Bp Alojzy Orszulik

Urodził się 21 czerwca 1928 roku w Baranowicach, pochodził z rodziny rolniczej.

W latach okupacji i zaraz po wojnie pracował jako stolarz. W 1948 roku podjął naukę w Niższym Seminarium Duchownym Księży Pallotynów w Chełmie. Odbył nowicjat pallotyński w Ząbkowicach Śląskich i studia teologiczne w Wyższym Seminarium Duchownym w Ołtarzewie w latach 1952-57, zakończone święceniami kapłańskimi z rąk Kardynała Stefana Wyszyńskiego.

Kontynuując studia na Wydziale Prawa Kanonicznego KUL, uzyskał kolejno magisterium i licencjat prawa. W latach 1961-89 wykładał prawo kanoniczne w Seminarium w Ołtarzewie.

W 1962 roku został skierowany do pracy w Sekretariacie Episkopatu Polski. Od 1968 roku kierownik Biura Prasowego Episkopatu Polski. Konsultor Papieskiej Rady ds. Środków Społecznego Przekazu. Członek i sekretarz Komisji Wspólnej Przedstawicieli Episkopatu Polski i Rządu PRL. Brał udział w przygotowaniach kolejnych pielgrzymek papieskich do Polski. W Konferencji Episkopatu Polski wiceprzewodniczący Komisji ds. Środków Społecznego Przekazu i członek Komisji ds. Wydawnictw Kościelnych.

W latach 1989-94 był zastępcą Sekretarza generalnego Konferencji Episkopatu Polski.

Bp Orszulik wraz z bp Bronisławem Dembowskim (obecnym biskupem-seniorem diecezji włocławskiej) był z ramienia Kościoła obserwatorem rozmów Okrągłego Stołu, toczonych w warszawskim Pałacu namiestnikowskim. Pełnił wówczas obowiązki sekretarza Komisji Wspólnej Przedstawicieli Episkopatu Polski i Rządu PRL, zaś jako jako szef Biura Prasowego KEP brał udział w przygotowaniach kolejnych pielgrzymek papieskich do Polski, począwszy od pierwszej w 1979 r.

Kiedy w 1988 r. opozycja rozpoczęła rozmowy z przedstawicielami KC PZPR w związku z konfliktami społecznymi w Nowej Hucie i w Gdańsku – wspominał w rozmowie z KAI emerytowany biskup łowicki – wydawało się, że PRL stoi na trzech betonowych słupach, którymi były: PZPR, Ministerstwo Obrony i Ministerstwo Spraw Wewnętrznych powiązane ze służbami KGB w Związku Radzieckim i KC KPZR. „Okazało się jednak w ciągu roku, że były to słupy zmurszałe. Wiedzieli o tym niektórzy z prominentów partyjnych i dlatego stopniowo miękli w rozmowach z opozycją, pragnąc mieć za świadków przedstawicieli Kościoła” – mówił bp Orszulik.

Z perspektywy lat bp Orszulik oceniał, że obrady „Okrągłego Stołu” przyczyniły się do spokojnych przemian ustrojowych. Przedstawiciele „silnych” resortów i PZPR-u jeszcze udawali mocnych. „Z perspektywy tych lat widać także, że nie był potrzebny sejm kontraktowy, który hamował tempo przemian i przejęcie przez opozycję całej władzy” – mówił w rozmowie z KAI.

8 września 1989 roku mianowany biskupem pomocniczym diecezji siedleckiej. Sakrę biskupią otrzymał 8 grudnia 1989 roku w Siedlcach, z rąk Kardynała Józefa Glempa, Prymasa Polski, Arcybiskupa Bronisława Dąbrowskiego i Biskupa siedleckiego Jana Mazura.

Wniósł wielki wkład w prace Konferencji Episkopatu Polski, zwłaszcza w proces unormowania stosunków Państwo-Kościół, którego uwieńczeniem było podpisanie w 1993 Konkordatu między rządem RP a Stolicą Apostolską.

25 marca 1992 roku, po erygowaniu diecezji łowickiej, został nominowany pierwszym biskupem łowickim. Ingres do Katedry w Łowiczu odbył 12 kwietnia 1992 roku. W czasie swoich rządów w diecezji erygował Wyższe Seminarium Duchowne w Łowiczu, utworzył Kolegium Katechetycznego w Łowiczu, reaktywował tamtejszą kapituły archi kolegiacką i powołał diecezjalną Caritas. 22 maja 2004 roku przeszedł na emeryturę.

Otrzymał tytuł honorowego obywatela Miast Łowicza i Łęczycy. Honorowy członek Łowickiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk. 4 listopada 2010 roku odznaczony przez Prezydenta RP, Bronisława Komorowskiego, Orderem Orła Białego.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Reklama

Najczęściej czytane

W związku z tym, iż od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie Państwa informujemy, iż nasza organizacja, mając szczególnie na względzie bezpieczeństwo danych osobowych, które przetwarza, wdrożyła System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w rozumieniu odpowiednich polityk ochrony danych (zgodnie z art. 24 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia ogólnego). W celu dochowania należytej staranności w kontekście ochrony danych osobowych, Redaktor Naczelna Tygodnika Katolickiego „Niedziela” wyznaczyła w organizacji Inspektora Ochrony Danych.
Więcej o polityce prywatności czytaj TUTAJ.

Rozumiem