Reklama

Parafia św. Władysława w Szydłowie

Skarby za murami

Katarzyna Dobrowolska
Edycja kielecka 36/2003

Początki

Położony na pograniczu Gór Świętokrzyskich i Niecki Nidziańskiej Szydłów posiadał od początku istnienia duże znaczenie. Pierwsza wzmianka o osadzie pochodzi z 1191 r. Już w 1329 r. król Władysław Łokietek wydał w Krakowie przywilej miejski dla Szydłowa. W miejscu zachowanego zespołu zamkowego na wzniesieniu położonym u zbiegu traktów komunikacyjnych znajdował się prawdopodobnie dwór książąt krakowskich, którzy wyprawiali się stąd na łowy. To właśnie położenie miasta przez długie wieki decydowało o jego rozwoju handlowym i randze. O znaczeniu Szydłowa świadczą choćby ważne akty królewskie, podpisywane w tym miejscu. W 1255 r. Bolesław Wstydliwy wydał tu dokument dla katedry włocławskiej. Po lokacji z ramienia monarchy wybudowano kościół drewniany.

Królewskie plany

Swoje plany wobec Szydłowa miał również król Kazimierz Wielki. W jego projektach strategicznych miasto miało pełnić rolę warowni obronnej, która wraz z szeregiem innych zamków strzegła ziemi sandomierskiej. Król Kazimierz wybudował mury obronne z blankami i bramami oraz fosą. Mury wykonane zostały z kamienia łupkowatego. W miejscu zaś drewnianego kościoła powstał w 1355 r. murowany pw. św. Władysława, a pod koniec XIV w. powstała parafia, o czym obszernie wzmiankuje kronikarz Jan Długosz, podając w swojej kronice jej uposażenie. To właśnie na wiek XIV przypada okres największego rozkwitu Szydłowa. W mieście skupiały się liczne cechy rzemieślnicze, kupieckie. Już w 1528 r. zasobne miasto mogło sobie pozwolić na wodociąg. W mieście istniały nawet łaźnie, a korzystający z nich płacili podatek - tzw. łaziebne.
Trudne chwile miasto przeżyło w połowie XVI w. Wówczas pożar strawił znaczną jego część. W 1655 r. miasto zajęli Szwedzi. A podczas II wojny światowej 90 proc. zabudowy legło w gruzach.
Pomimo licznych przekształceń oraz zniszczeń udało się zachować XIV-wieczny układ urbanistyczny. Odrestaurowano fortyfikację z murami obronnymi okalającymi miasto, basztami, bramy wjazdowe. Można również podziwiać zespół zamkowy z Salą Rycerską, Skarbczyk, gdzie obecnie ma swoje miejsce Muzeum Regionalne, Bramę Krakowską. Poza murami znajduje się niewielki gotycki kościółek pw. Wszystkich Świętych, ruiny kościoła Ducha Świętego oraz zabytkowa synagoga z połowy XVI w.

Skarby świątyni

Kościół położony jest w północno-wschodniej, narożnej części murów miejskich. Należy on do jednych z najbardziej wartościowych obiektów sakralnych z tego okresu. Na przełomie XVI-XVII w. został odnawiany, ale w 1630 r. częściowo strawił go pożar. Kościół został restaurowany w XIX w. A po zniszczeniach wojennych został odbudowany w latach 1945-1958 przez ówczesnego proboszcza Konstantego Tomala. Jest to kościół dwunawowy, halowy. Główne wejście świątyni zdobi piękny kamienny portal. Po bokach zachowały się szkarpy podpierające mury. Sklepienie palmowe rozchodzi się dwóch słupów. Mury pokrywają malownicze freski. Prezbiterium wieloboczne sklepione jest barokową kolebką z lunetami. Zachowała się gotycka zakrystia oraz wczesnobarokowa kaplica tzw. literacka. Tu mieści się ołtarz z dwiema rzeźbami: Matki Boskiej z Dzieciątkiem oraz św. Jana Chrzciciela. Ołtarz główny zdobi tryptyk wywodzący się ze szkoły Wita Stwosza. W lewym jego skrzydle znajduje się ilustracja męczeńskiej śmierci św. Piotra na krzyżu, a w prawym można zobaczyć ścięcie św. Pawła. Kościół posiada również charakterystyczną dzwonnicę. Została przerobiona z baszty miejskiej. Do dziś jeszcze widać typowe otwory strzelnicze.
Staraniem proboszcza ks. Zygmunta Pruska w 1988 r. rozpoczęto budowę nowych organów. Dzięki ofiarności parafian prace mógł ukończyć obecny proboszcz ks. Jerzy Żmuda. 2 grudnia 1990 r. bp Mieczysław Jaworski poświęcił 17-głosowe organy.

Reklama

Turystyka

Gmina Szydłów, choć posiada duże walory turystyczne, boryka się jednocześnie z wieloma problemami. Do rozwoju turystyki potrzebna jest infrastruktura, a tego - jak podkreślają wszyscy odwiedzający to miejsce - brakuje. Bazy noclegowej i restauracyjnej praktycznie nie ma wcale. Jednak pewne inicjatywy władz lokalnych rokują pomyślnie. Dni Szydłowa, Turnieje Rycerski o Miecz Kazimierza Wielkiego czy „święto śliwki” - to niektóre z imprez w gminie, które są jej wizytówką. „Święto śliwki” związane jest z coraz powszechniejszym nowym zajęciem - sadownictwem. Gleby są na ogół słabe, toteż ludzie nie mają wysokich dochodów z rolnictwa. Kiedyś wielu mieszkańców pracowało w kopalni siarki w Grzybowie, dziś większość z nich straciła pracę. Trudna sytuacja nierzadko sprzyja sięganiu po alkohol. Ponadto gros funduszy gminy przechodziło od lat na oświatę - trzeba było wybudować dwie nowe szkoły, sale gimnastyczną, a na rozwój turystyki już brakowało.

Życie parafii

Ksiądz Proboszcz pracuje w parafii od 1989 r., a 21 marca br. świętował piękny Jubileusz 50 lat kapłaństwa i 75. urodziny. Na uroczystościach jubileuszowych, obchodzonych w odpust parafialny 27 czerwca br., zgromadzili się parafianie oraz księża koledzy i przyjaciele Jubilata. Liturgii przewodniczył biskup ordynariusz Kazimierz Ryczan.
Parafia liczy ponad 3 tys. wiernych. Księdzu Proboszczowi pomaga wikariusz ks. Tadeusz Lalewicz. Ksiądz Wikariusz jest katechetą, zajmuje się grupą ministrancką, prowadzi scholę starszą i młodszą oraz działającą od dłuższego już czasu grupę oazową. Młodzież oazowa co roku przygotowuje rozważania różańcowe i Drogę Krzyżową. W parafii istnieje osiem kół różańcowych.
Troska o parafię wiąże się również z dbałością o jej skarby. Ochrona dziedzictwa kulturowego tego miejsca leży na sercu Księdza Proboszcza i ma on na tym polu ogromne zasługi. Jak podkreśla ks. Żmuda, większość prac w świątyni musi być prowadzonych pod okiem konserwatora zabytków w Kielcach, wymaga to dużych nakładów finansowych. Od czterech lat prowadzone są prace konserwatorskie gotyckich malowideł figuralnych z początku XV w., odkrytych kościele pw. Wszystkich Świętych. Prowadzi je Andrzej Łojszczyk - prof. ASP w Warszawie.

Kuria diecezji opolskiej odnosi się do raportu Fundacji Nie Lękajcie Się

2019-02-21 19:10

diecezja.opole.pl, dg / Opole (KAI)

"Przedstawiona została sprawa byłego księdza diecezji opolskiej Mariusza K. Odnosząc się do treści tej wypowiedzi, pragnę wyjaśnić, że podano w niej wiele nieprawdziwych informacji" - pisze rzecznik kurii diecezji opolskiej, ks. Joachim Kobienia. Publikujemy treść jego oświadczenia.

Daviidos/pl.wikipedia.org
Katedra Świętego Krzyża w Opolu od strony wschodniej

W opublikowanym przez fundację „Nie lękajcie się” z datą 19 lutego 2019 r. „Raporcie nt. naruszeń prawa świeckiego lub kanonicznego w działaniach polskich biskupów w kontekście księży sprawców przemocy seksualnej wobec dzieci i osób zależnych” na s. 22-23 przedstawiona została sprawa byłego księdza diecezji opolskiej Mariusza K. Odnosząc się do treści tej wypowiedzi, pragnę wyjaśnić, że podano w niej wiele nieprawdziwych informacji:

- Od momentu zgłoszenia sprawy w kurii diecezjalnej Biskup Opolski informował rodzinę pokrzywdzonego o możliwości zgłoszenia przestępstwa do prokuratury, jednakże wyraźną wolą najbliższych było zachowanie daleko idącej dyskrecji w tej sprawie ze względu na dobro pokrzywdzonego. Z tego powodu o całej sprawie nie został poinformowany proboszcz parafii, który uznał, że przyczyną nagłego odwołania wikarego z parafii były jego rzeczywiste problemy zdrowotne. Kiedy 13 lipca 2017 r. wprowadzony został prawny obowiązek zgłaszania do organów ścigania przypadków wykorzystania seksualnego małoletnich, na początku sierpnia 2017 r. przedstawiciele biskupa zgłosili sprawę do prokuratury.

- Wobec sprawcy przestępstwa zostały natychmiast wyciągnięte konsekwencje kanoniczne: został odsunięty od posługi duszpasterskiej w parafii, zaś na polecenie Kongregacji Nauki Wiary zostało przeprowadzone postępowanie kanoniczne w wyniku którego w 2015 r. został on wykluczony ze stanu kapłańskiego. Nieprawdą jest również, że biskup ukrywał sprawcę przenosząc go do innej parafii i starał się go w jakikolwiek sposób chronić.

ks. Joachim Kobienia rzecznik prasowy Kurii Diecezjalnej w Opolu

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Radni przegłosowali zamiar likwidacji szkoły dla niepełnosprawnych

2019-02-21 19:16

Agnieszka Bugała

Agnieszka Bugała

Od godz. 10.00 rodzice uczniów niepełnosprawnych protestowali przed wejściem do wrocławskiego ratusza. Przyszli z transparentami, na których wypisali hasła, których – co podkreślali – nie chcieli wysłuchać urzędnicy. Zdecydowali się przysłuchiwać obradom Rady Miasta korzystając z miejsc dla publiczności.

Dopiero po godz. 15.00 rozpoczęła się dyskusja nad zaproponowanym przez prezydenta Jacka Sutryka 31 stycznia projektem uchwały o zamiarze zaprzestania działalności przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1 przy ul. ks. Marcina Lutra 6. Po 16.00 w głosowaniu radni uchwałę przyjęli. Za likwidacją głosowało 23 radnych, 12 (radni PiS) było przeciw.

W uzasadnieniu procedowanej uchwały Jarosław Delewski dyrektor Departamentu Edukacji UM podkreślał, że miasto gwarantuje miejsce dla dzieci w szkołach przy ul. Kamiennej i Parkowej pozostawiając wybór placówki rodzicom dzieci.

W uzasadnieniu w sprawie zamiaru zaprzestania działalności przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1 przy ul. ks. Marcina Lutra 6 we Wrocławiu skierowanym do Rady Miasta napisano, że „Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 89 będą mogli od 1 września 2019 r. kontynuować naukę w Publicznej Szkole Podstawowej Specjalnej prowadzonej przez Fundację Ewangelickie Centrum Diakonii i Edukacji im. ks. Marcina Lutra przy ul. ks. M. Lutra 2-8, zgodnie z wolą (deklaracją) rodziców. Podobnie wychowankowie Ośrodka będą mogli kontynuować pobyt w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 10 przy ul. Parkowej 27 lub w Niepublicznym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Specjalnym przy ul. ks. M. Lutra 2-8”.

Uzasadnienie nie zawiera informacji o gwarancji miejsca dla dzieci w szkole przy ul. Kamiennej, wymienia tylko szkołę przy Parkowej i obecną placówkę, podległą od września ewangelickiej fundacji. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Rodzice opuścili salę zaraz po głosowaniu, byli zdruzgotani, wiele mam miało łzy w oczach.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Reklama

Najczęściej czytane

W związku z tym, iż od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie Państwa informujemy, iż nasza organizacja, mając szczególnie na względzie bezpieczeństwo danych osobowych, które przetwarza, wdrożyła System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w rozumieniu odpowiednich polityk ochrony danych (zgodnie z art. 24 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia ogólnego). W celu dochowania należytej staranności w kontekście ochrony danych osobowych, Redaktor Naczelna Tygodnika Katolickiego „Niedziela” wyznaczyła w organizacji Inspektora Ochrony Danych.
Więcej o polityce prywatności czytaj TUTAJ.

Rozumiem