Reklama

Na cześć Dostojnego Jubilata

Ks. Paweł Staniszewski
Edycja łowicka 36/2003

Od pięciu lat diecezja łowicka posiada własny naukowy rocznik teologiczny pod nazwą Studia Loviciensia. Przygotowywany on jest i redagowany przez część wykładowców Wyższego Seminarium Duchownego w Łowiczu. Pod koniec czerwca br. ukazał się 5. tom Studia Loviciensia. Jest kontynuacją przyjętej na początku szerokiego wachlarza tematycznego obejmującego teologię, filozofię, prawo kanoniczne, historię Kościoła i dziedziny pokrewne.
Tom ten jest wyjątkowy, jako że poświęcony został biskupowi łowickiemu Alojzemu Orszulikowi z racji jego 75. rocznicy urodzin. Stąd też pierwszy artykuł autorstwa ks. Andrzeja Lutra stanowi swego rodzaju laudację - zresztą słuszną - na cześć Dostojnego Jubilata. Ks. Luter w pierwszej części artykułu przypomina najważniejsze epizody z życia Księdza Biskupa, akcentując także jego dokonania w czasie 11 lat pasterzowania w diecezji łowickiej. Jednak w dalszych rozważaniach autor koncentruje się na wymiarze duchowym posługi biskupa Alojzego Orszulika, czego dokonuje na dwóch płaszczyznach: Posługa rządzenia i wiara. Czytamy tam między innymi „Jest nauczycielem i ojcem diecezji. Stroni od wyrafinowania i sięga po zwykłe obrazy. Nie odnosi się do ludzi z rezerwą, jest ciepły i serdeczny. Pryncypialność prawnika nie przyćmiewa miłości dla bliźniego, która jest pierwsza. (...) jest cierpliwy. Nigdy nie ulega panice i nie wpada w popłoch. (...) Pochłonięty gorączką dnia potrafi znaleźć czas na skupienie, na chwilę bierności aktywnej i czynnej. Polegającej na odrzuceniu naszego «ja» dla wysłuchania głosu Ojca”. Swoje rozważanie ks. Luter kończy pięknym słowem dziękczynienia kierowanym na ręce Jubilata: „Księże Biskupie, dziękujemy, że pracowałeś i modliłeś się razem, pościłeś i modliłeś się razem, cieszyłeś się razem, rozpaczałeś i ufałeś razem, razem dyskutowałeś i polemizowałeś i żyłeś w pojednaniu. Dziękujemy za to, że możemy wciąż widzieć w Tobie biskupa, kapłana i przyjaciela”.
W sumie 5. tom Studia Loviciensia składa się z trzech zasadniczych części. Pierwszą stanowią artykuły o charakterze naukowym, których jest w sumie 19. Część druga to przekłady - są to dwa tłumaczenia tekstów patrystycznych. Wreszcie część trzecią stanowią recenzje różnych pozycji książkowych.
Chyba najciekawszą część stanowią artykuły, oczywiście o tematyce w większości teologicznej. Kilka z nich zasługuje na szczególną uwagę. W kontekście naszego wstąpienia do Unii Europejskiej warto w tym miejscu wspomnieć o artykule autorstwa Waldemara Bartochy „Struktura prawna i zasady funkcjonowania Komisji Episkopatów Wspólnoty (Unii) Europejskiej (COMECE)”. Autor omawia w nim historię powstania Komisji, jej strukturę i kompetencje. Jednocześnie ukazuje, iż status prawny Komisji różni się od tego, jaki posiadają Konsefencje Episkopatów w poszczególnych krajach UE i pełni rolę jedynie organizmu kolegialnej współpracy między różnymi episkopatami.
Ciekawym sformułowaniem tematu „kusi” artykuł ks. Adama Kwaśniaka pt. „Marketing religijny. Zapiski na marginesie IV księgi: De doctrina christiana św. Augustyna”. Choć tytuł jest bardzo absorbujący i może intrygujący, to jego treść dotyczy zasad współczesnej ewangelizacji, przepowiadania Słowa Bożego w kontekście współczesnych zasad marketingu.
Wolbórz to dzisiaj wieś gminna w województwie łódzkim, przy trakcie Warszawa-Katowice. Niegdyś był to gród kasztelański i miasto oraz parafia w dekanacie tuszyńskim, archidiecezji gnieźnieńskiej. Od roku 1544 Wolbórz był ośrodkiem kolegiackim z kapitułą, od XVI w. stulecia do ok. 1762 r. stolicą oficjałatu foralnego z konsystorzem; nadto przez kilka wieków, od XIII stulecia, w Wolborzu znajdował się okazały pałac biskupi, gdzie rezydowali biskupi włocławscy, zwłaszcza w XVIII w. W okresie przedrozbiorowym był to jeden z ważniejszych ośrodków kościelnych archidiecezji gnieźnieńskiej. Historią działalności charytatywnej, opiekuńczej Kościoła w tym mieście do czasu rozbiorów zajął się ks. Paweł Staniszewski w artykule „Szpitalnictwo kościelne w Wolborzu w okresie przedrozbiorowym”.
Pragnę zwrócić uwagę także na artykuł dotyczący kaznodziejstwa bp. Józefa Zawitkowskiego. Zajmująca się jego twórczością Iwona Sękalska tym razem dokonała analizy części radiowych kazań Księdza Biskupa w kontekście tajemnicy Trójcy Świętej: „Językowy wizerunek poszczególnych osób Trójcy Świętej w pierwszym tomie Świętokrzyskich kazań radiowych biskupa Józefa Zawitkowskiego”. Pozycja godna przeczytania.
Coraz częściej słyszy się i mówi i zwiększającej się ilości rozwodów w naszym kraju, co również przekłada się na większą ilość spraw w Sądzie Biskupim o stwierdzenie nieważności małżeństwa. W kontekście tego problemu interesującym wydaje się być artykuł ks. Piotra Ryguły „Wybrane zagadnienia medyczno-prawne wpływu zaburzeń psychicznych na ważność zgody małżeńskiej (z historii narodzin kan. 1095 KPK 1983)”.

Reklama

Franciszek: potrzebujemy szczerości i konkretności

2019-02-21 10:14

Krzysztof Bronk - Watykan/KAI

Lud Boży patrzy na nas i oczekuje od nas nie tylko potępień, lecz konkretnych i skutecznych środków zaradczych – mówił Papież na rozpoczęcie kościelnego szczytu o ochronie nieletnich w Kościele.

Vatican Media

Franciszek powiedział, że zwołał jego uczestników, aby w obliczu plagi nadużyć seksualnych popełnionych przez ludzi Kościoła względem nieletnich, wszyscy razem słuchali Ducha Świętego, w pokrze poddali się Jego prowadzeniu, wsłuchując się w głos najmniejszych, którzy domagają się sprawiedliwości.

“ Na naszym spotkaniu ciąży brzemię pasterskiej i kościelnej odpowiedzialności, które domaga się od nas, abyśmy razem dyskutowali, w sposób synodalny, szczery i pogłębiony, w jaki sposób stawić czoła temu złu, które gnębi Kościół i ludzkość – mówił Papież. – Święty Lud Boży patrzy nas i oczekuje nie tylko zwykłych i oczywistych potępień, ale konkretnych i skutecznych środków zaradczych. Potrzebujmy konkretów. Rozpoczynamy zatem ten proces uzbrojeni w wiarę i ducha maksymalnej szczerości, odwagi i konkretności. ”

Franciszek przekazał też 21 postulatów, które zostały sformułowane na podstawie wniosków nadesłanych przez poszczególne episkopaty. Mają one pełnić funkcję wytycznych dla refleksji, stanowić jej punkt wyjścia – powiedział Papież.

Na zakończenie Franciszek zawierzył obrady kierownictwu Ducha Świętego i wstawiennictwu Matki Bożej.
Niech Duch Święty przemieni to zło w okazję do oczyszenia “ Proszę Ducha Świętego, aby nas wspierał w tych dniach i pomógł nam przemienić to zło w sposobność do pogłębienia naszej świadomości i oczyszczenia – powiedział Franciszek. – Niech nas oświeca Najświętsza Maryja Panna, abyśmy starali się uleczyć te głębokie rany, które skandal pedofilii zadał zarówno najmniejszym, jak i wierzącym. ”

Oto słowa papieża w tłumaczeniu na język polski:

Drodzy bracia, dzień dobry!

W obliczu plagi wykorzystywania seksualnego, jakich dopuścili się duchowni wobec małoletnich, postanowiłem wezwać was patriarchów, kardynałów, arcybiskupów, biskupów, przełożonych zakonnych oraz osoby odpowiedzialne, abyśmy wszyscy razem wysłuchali Ducha Świętego i posłuszni Jego kierownictwu wysłuchali krzyku maluczkich, którzy domagają się sprawiedliwości. Na naszym spotkaniu spoczywa ciężar odpowiedzialności pasterskiej i kościelnej, zobowiązujący nas do przedyskutowania razem, w sposób synodalny, szczery i pogłębiony jak stawić czoła temu złu, które nęka Kościół i ludzkość. Święty Lud Boży patrzy na nas i oczekuje od nas nie prostych i oczywistych potępień, ale konkretnych i skutecznych środków, które należy zapewnić. Potrzebna jest nam konkretność.

Rozpocznijmy zatem naszą drogę uzbrojeni w wiarę i ducha jak najpełniejszej parezji, odwagi i konkretności.

Jako pomoc chciałbym podzielić się z wami kilkoma ważnymi kryteriami, sformułowanymi przez różne komisje i konferencje biskupie. Dotarły od was, trochę je uporządkowałem... Są one wytycznymi, by pomóc nam w refleksji i zostaną wam teraz przekazane. Są one zwyczajnym punktem wyjścia, który od was pochodzi do was powraca i który w niczym nie umniejsza kreatywności, jaka jest nam w tym spotkaniu potrzebna. Także w waszym imieniu chciałbym podziękować Papieskiej Komisji Ochrony Małoletnich, Kongregacji Nauki Wiary oraz członkom Komitetu Organizacyjnego za doskonałą pracę wykonaną z wielkim wysiłkiem w przygotowaniu tego spotkania. Dziękuję bardzo!

Na koniec proszę Ducha Świętego, aby nas wspierał w tych dniach i pomagał nam przekształcić to zło w szansę na uświadomienie sobie i oczyszczenie. Niech nas oświeca Maryja Dziewica, abyśmy starali się uleczyć poważne rany spowodowane przez skandal pedofilii zarówno wśród maluczkich, jak i wśród wierzących. Dziękuję.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Sejm ustanowił Święto Chrztu Polski

2019-02-22 07:03

Biuro Prasowe Prawicy Rzeczypospolitej

22 lutego przed godziną 1 w nocy Sejm przyjął projekt ustawy ustanawiającej Święto Chrztu Polski. Będzie się ono odbywać co roku 14 kwietnia.

pl.wikipedia.org
Jan Matejko "Zaprowadzenie chrześcijaństwa"

Chrzest Polski to kluczowe wydarzenie w dziejach naszego Narodu i Państwa. Poza wymiarem religijnym miał również wymiar strategiczny i polityczny. Dzięki niemu nasza Ojczyzna dołączyła do rodziny narodów europejskich, do kręgu cywilizacji Zachodniej Europy. Bez tego wydarzenia trudno sobie wyobrazić naszą kulturę i tożsamość. Mimo że w roku 2016 obchodziliśmy jego 1050. rocznicę, niestety praktycznie jest on nieobecny w powszechnej świadomości naszego społeczeństwa. Z tych przesłanek wyszła inicjatywa ustawodawcza Prawicy Rzeczypospolitej na rzecz ustanowienia Święta Chrztu Polski. Pod projektem, oprócz przedstawiciela Prawicy Rzeczypospolitej - posła Jana Klawitera - podpisało się także kilkudziesięciu innych posłów z różnych środowisk.

Projekt został złożony do Marszałka Sejmu 29 marca 2017 roku. Jego pierwsze czytanie odbyło się 18 lipca 2018 roku, a drugie czytanie 12 września 2018 roku.

W dzisiejszym głosowaniu projekt poparło 279 posłów - 224 z PiS, 11 z PO-KO, 9 z PSL-UED, 3 z WiS, jak również nie zrzeszeni w klubach posłowie: Adam Andruszkiewicz, Piotr Łukasz Babiarz, Magdalena Błeńska (Porozumienie Jarosława Gowina), Marek Jakubiak (Federacja dla Rzeczypospolitej), Jan Klawiter (Prawica Rzeczypospolitej), Robert Majka, Stanisław Pięta, Janusz Sanocki, Robert Winnicki (Ruch Narodowy).

Przeciw było 125 posłów, a wstrzymało się 14.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Reklama

Najczęściej czytane

W związku z tym, iż od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie Państwa informujemy, iż nasza organizacja, mając szczególnie na względzie bezpieczeństwo danych osobowych, które przetwarza, wdrożyła System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w rozumieniu odpowiednich polityk ochrony danych (zgodnie z art. 24 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia ogólnego). W celu dochowania należytej staranności w kontekście ochrony danych osobowych, Redaktor Naczelna Tygodnika Katolickiego „Niedziela” wyznaczyła w organizacji Inspektora Ochrony Danych.
Więcej o polityce prywatności czytaj TUTAJ.

Rozumiem