Reklama

Męka Pańska

IZABELA SAŁEK
Edycja łowicka 15/2001

Począwszy od 1 marca aż do Niedzieli Palmowej w Kutnie Woźniakowie można było oglądać Misterium Męki Pańskiej, przygotowane już po raz ósmy przez kleryków i aspirantów tamtejszego zgromadzenia salezjańskiego.

Reżyserem tegorocznego Misterium jest ks. Marek Stachowicz - kierownik aspirantatu, który powiedział Niedzieli Łowickiej: "Tradycja wystawiania Męki Pańskiej jest u salezjanów dosyć stara. Już w latach 50. klerycy z seminarium salezjańskiego, istniejącego podówczas w Woźniakowie, wystawiali Misterium jeszcze w starym kościele parafialnym. A w latach 90. reaktywował ją ks. Bonkowski - salezjanin. Można zresztą powiedzieć, że cała tradycja salezjańska przedstawień teatralnych wywodzi się od naszego założyciela, ks. Bosco, który wykorzystywał teatr do przekazywania treści religijnych swoim podopiecznym".

A w ostatnich latach teatr jako forma przekazu stał się szczególnie ważny, w związku z wezwaniem do Nowej Ewangelizacji, głoszonym przez Jana Pawła II.

"Papież wzywa nas do głoszenia Ewangelii przy pomocy nowych środków przekazu. Ponieważ obecnie ludzie nastawieni są na odbiór bodźców wzrokowych, więc my, salezjanie, staramy się poprzez teatr wychodzić naprzeciw ich predyspozycjom. Przekazujemy treści religijne, szczególnie podczas rekolekcji i Wielkiego Postu, przy pomocy form teatralnych".

Jednakże, co było wyraźnie ukazywane przez ks. Stachowicza podczas kilku słów powitania, wygłaszanych zawsze przed rozpoczęciem Misterium, przybycie do Woźniakowa na Mękę Pańską nie miało być tylko przybyciem dla obejrzenia spektaklu teatralnego! "Witam wszystkich pielgrzymów - mówił ks. Marek Stachowicz - i zapraszam do wspólnego przeżywania największych tajemnic naszej wiary: Męki, Śmierci i Zmartwychwstania naszego Pana Jezusa Chrystusa. Pragnę, abyśmy na to, co się będzie działo na scenie patrzyli nie jak na przedstawienie teatralne, ale by stawało się to dla nas nabożeństwem wielkopostnym. Na scenie nie będą zresztą występować zawodowi aktorzy, ale młodzi ludzie, którzy usłyszeli w swoim życiu głos Chrystusa: ´Pójdź za mną!´ i teraz, na ile potrafią, na tyle starają się realizować Jego wezwanie. Dlatego też łączmy się z nimi we wspólnym przeżywaniu Misterium Męki Pańskiej, tak abyśmy wychodzili stąd czując się odnowieni, z nowym zapałem do kroczenia w życiu drogą Ewangelii, świadomi tego, że Chrystus dla nas cierpiał, dla nas poniósł śmierć i dla nas zmartwychwstał" .

Każdorazowe wyjście młodych aktorów na scenę poprzedzane było krótką modlitwą i błogosławieństwem. Dla nich samych zaś udział w Męce Pańskiej także był wielkim przeżyciem religijnym i modlitewnym, nie tylko wysiłkiem i grą. Ks. Stachowicz starał się uświadomić swoim klerykom i aspirantom, że biorą udział w nabożeństwie wielkopostnym, że grając na scenie jednocześnie się modlą. Że ich Misterium to przede wszystkim pewna forma głoszenia Słowa Bożego, że poprzez teatr katechizują wiernych. "A dla nich samych to także możliwość sprawdzenia siebie na polu działalności duszpasterskiej" - dodaje ks. Marek, kierownik aspirantatu w Towarzystwie Salezjańskim w Woźniakowie.

Gdy ma się świadomość religijnego wymiaru każdorazowego wyjścia na scenę, łatwiej jest potraktować cały związany z udziałem w Misterium wysiłek, tremę, konieczność bycia do dyspozycji licznych grup pielgrzymów, zgłaszających zainteresowanie przybyciem do Woźniakowa ( tym razem Męka Pańska została wystawiona 20 razy podczas Wielkiego Postu dla wiernych z całej Polski!) - jak posługę.

Nawet nieoczekiwane perturbacje z dekoracjami, zacięcie się mechanizmu przywodzącego kurtynę czy przerwę w dostawie prądu łatwiej jest znieść z uśmiechem. Ale tempo wydarzeń na zapleczu sceny, błyskawiczna zmiana dekoracji czy kostiumów to ogromy stres i trud - zwłaszcza, iż ze względu na szczupłość grona aktorów (tylko jedenastu) często jeden z aktorów musiał występować w tej samej scenie w dwóch-trzech rolach, zmieniając charakteryzację!

O opanowaniu i doświadczeniu scenicznym aktorów (starsi aspiranci i klerycy grali swoje role już drugi lub trzeci raz) świadczy najlepiej fakt, że widz siedzący na widowni przez całe półtorej godziny trwania Misterium pozostawał w błogiej nieświadomości wszystkich tych trudności i mógł się oddawać kontemplacji wydarzeń zbawczych.

A o to przecież zawsze chodziło całej ekipie, poczynając od autora Misterium, przez aktorów, reżysera i obsługę techniczną, na ks. Zenonie Jakuboszczaku - przełożonym wspólnoty zakonnej, który objął patronat nad przedsięwzięciem, kończąc.

W tym miejscu czas już chyba najwyższy na przedstawienie wszystkich osób zaangażowanych w wystawienie Męki Pańskiej w Woźniakowie. Jak zwykle sięgnięto do tekstu dostosowanego i opracowanego przez salezjanina, ks. Franciszka Harazima, z muzyką napisaną przez ks. dr. Antoniego Chlondowskiego i wykonaną przez chór seminaryjny. W tym roku w postać Chrystusa wcielił się aspirant Krzysztof Arent. Judaszem był Tomasz Torba, Aniołem - Marek Dziubak, Janem i Józefem z Arymatei - Piotr Dziubak, Kasjuszem i Kajfaszem - Tomasz Sikorski, Longinusem - Mariusz Chłendzik, Stezyfonem - Krzysztof Brzozowski, Piłatem i Piotrem - Łukasz Kostrzewski, Szatanem i Nikodemem - Mariusz Urbaniak, kapłanem - alumn Tomasz Studencki, Malchusem - brat zakonny Krzysztof Nowatowski. Za światła odpowiadał Robert Fus, a za oprawę muzyczną - ks. Marek Stachowicz. Co roku trzeba wymienić lub odnowić, ubogacić około 40% dekoracji i za to także odpowiadali klerycy i aspiranci z ks. Markiem.

Cały trud osób przygotowujących Misterium Męki Pańskiej zaowocował bardzo pięknym spektaklem i okazją do przeżycia wyjątkowych rekolekcji i dla aktorów i dla widzów: mieszkańców Woźniakowa i Kutna, i dla wszystkich grup wiernych z diecezji łowickiej, grup dzieci i młodzieży szkolnej, i podopiecznych kutnowskiego Domu Dziecka. Przez udział w Misterium każdy, od najmłodszych do najstarszych, mógł się w tych szczególnych dniach Wielkiego Postu modlić z salezjanami i rozważać tajemnicę niezmierzonej Bożej miłości dla człowieka.

Kard. Parolin: migranci nie mogą ciążyć na barkach tylko jednego kraju

2018-06-18 19:28

vaticannews.va / Watykan (KAI)

„Europa musi wypracować wspólne rozwiązanie problemu migracji. Odpowiedzialności nie można zrzucić na barki tylko jednego kraju” – wskazuje na to watykański sekretarz stanu na marginesie dyskusji o nieprzyjęciu przez Włochy uchodźców ze statku Aquarius. Kard. Pietro Parolin zauważa, że by realnie stawić czoło zjawisku migracji trzeba wspólnie wejść na drogę humanitarnej i solidarnej pomocy.

www.catholic.by

Watykański kardynał zauważa, że problem migracji jest poważnym kryzysem bezpośrednio związanym ze zjawiskiem strukturalnym wypływającym z wielu problemów istniejących w krajach pochodzenia uchodźców: wojen, konfliktów, ubóstwa, głodu i niedorozwoju społecznego. Stąd duży nacisk powinien być położony na rozwiązanie tych palących kwestii.

Kard. Parolin wskazuje, że w ostatnim czasie wielokrotnie rozmawiał z biskupami regionu Sahelu, którzy referowali mu, iż ludzie cały czas uciekają z tego terenu choć są świadomi czekających ich niebezpieczeństw. Podkreślił, że nie wystarczą same apele kierowane przez Kościół czy lokalne władze, by nie emigrować, jeśli jednocześnie nie zapewni się ludziom godnych warunków do życia, by mogli pozostać w swych ojczyznach.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Jestem od poczęcia

Bp Nitkiewicz do neoprezbiterów: nie usiłujcie być wszechmocni

2018-06-19 18:15

apis / Sandomierz (KAI)

Nie usiłujcie być wszechmocni, poszerzając strefę swoich znajomości i wpływów – przestrzegał bp Krzysztof Nitkiewicz kapłanów (neoprezbiterów), podczas święceń kapłańskich, które odbyły się 19 czerwca w sandomierskiej katedrze.

Bożena Sztajner/Niedziela

Podczas uroczystej Mszy św. siedmiu diakonów otrzymało święcenia kapłańskie z rąk biskupa sandomierskiego Krzysztofa Nitkiewicza. Eucharystię koncelebrowali: biskup senior Edward Frankowski, księża wychowawcy i profesorowie seminarium, kapłani urzędów kurialnych oraz duszpasterze, którzy przybyli z wielu parafii na terenie diecezji i spoza jej granic. We wspólnej modlitwie uczestniczyli alumni, siostry zakonne, rodziny oraz bliscy kandydatów do kapłaństwa.

Bp Krzysztof Nitkiewicz w swej homilii ostrzegał kapłanów przed perfekcjonizmem według standardów świata. Wspomniał o ideologicznym nurcie transhumanizmu, który opierając się na rozwoju technologii cyfrowych zakłada, że jesteśmy dopiero na jakimś przejściowym etapie w drodze do bycia super istotami ludzkimi. Zdaniem biskupa, punktem odniesienia dla chrześcijanina ma być zawsze Bóg, a nie świat i jego standardy i należy liczyć się z tym, że może pojawić się pokusa, żeby zająć miejsce Stwórcy.

- Starajcie się podążać tokiem myślenia św. Pawła apostoła, który mówi, że kiedy jesteśmy słabi, kiedy niedomagamy, tylekroć jesteśmy mocni, gdyż pokładamy nadzieję w Bogu, który zawieść nie może. Powtarzajcie więc często, nie tylko podczas celebrowania Mszy św.: „Przyjmij nas Panie, stojących przed Tobą w duchu pokory i z sercem skruszonym” – mówił biskup.

Hierarcha apelował, by księża nie dążyli również do tego by być wszechwiedzący, nawigując godzinami w internecie i nasłuchując plotek oraz by nie udawali, że na wszystkim się znają, gdyż takie osoby nie cieszą się autorytetem i wzbudzają śmieszność.

- Wy natomiast słuchajcie bardziej Boga, niż swojego rozumu. Dobrze jest pogłębiać wiedzę, orientować się w teologii i w prawie kanonicznym. To okazuje się zdecydowanie bardziej przydatne w duszpasterstwie niż np. znajomość rynku samochodów. Kiedy jednak pojawi się myśl, że jak zdobędę tytuł naukowy, to dopiero będę kimś, idźcie zaraz przed Najświętszy Sakrament zapytać się Pana Jezusa, co o tym sądzi. Kościół nie potrzebuje "naukowców", którzy trwają w permanentnej adoracji własnej twórczości, ale pracowników w Winnicy Pańskiej złączonych z prezbiterium i z Ludem Bożym – podkreślał ordynariusz.

Biskup przestrzegał kapłanów przed konsekwencjami zapewnienia sobie wygodnego życia, zajmowania się sobą oraz światem osób i rzeczy, który stworzyli na własny użytek.

- Wreszcie wszechobecność. Bóg jest wszędzie, a niektórzy kapłani byli już niemal wszędzie, tyle, że brakuje ich tam, gdzie powinni być. Są za bardzo zajęci sobą oraz światem osób i rzeczy, który stworzyli na własny użytek. O konsekwencjach takiej postawy lepiej nawet nie wspominać, szeroko opisują je środki masowego przekazu. Nie po to dzisiaj przyjmujecie święcenia, żeby zapewnić sobie wygodne życie. Ojciec Święty Franciszek mówi, że zostaliśmy wezwani do misyjnego wyjścia zgodnie ze scenariuszem jaki objawia nam Bóg – wskazywał hierarcha.

Ordynariusz zwracał uwagę na to, że jest przestrzeń, w której duchowny może dążyć do doskonałości na wzór Boga w sposób nieograniczony i „ad libitum”, wczytując się w sens słów Jezusa: „Miłujcie waszych nieprzyjaciół i módlcie się za tych, którzy was prześladują, abyście się stali synami Ojca waszego, który jest w niebie; ponieważ On sprawia, że słońce Jego wschodzi nad złymi i nad dobrymi, i On zsyła deszcz na sprawiedliwych i niesprawiedliwych”.

- Powinniśmy tak postrzegać świat i ludzi. Kapłan ma żyć dla wszystkich, kochać każdego. Jakże to czasami trudne, nieraz wydaje się wręcz niemożliwe, kiedy jesteśmy pomawiani i wyśmiewani. Ile osób ma na ustach piękne słowa, w ręku kwiaty, a za plecami spiskują przeciwko tobie. Szukajmy wówczas schronienia w sercu Pana Jezusa, przytulmy się do Maryi – Matki Kapłanów. Uczyńmy to nie dlatego, żeby uratować nasze dobre imię, czy nawet życie, ale żeby nie przestać kochać – wskazywał bp Krzysztof Nitkiewicz.

Po obrzędzie święceń, który odbył się po homilii nowi kapłani Kościoła sandomierskiego po raz pierwszy koncelebrowali Mszę świętą. Przed błogosławieństwem wyrazili swoją wdzięczność za dar otrzymanych święceń.

Neoprezbiterzy otrzymali z rąk bp. Krzysztofa Nitkiewicza dekrety na mocy, których zostali skierowani, jako wikariusze do pracy duszpasterskiej do wspólnot parafialnych. Ks. Damian Blacha został mianowany wikariuszem w parafii Gorzyce, ks. Konrad Durma - w parafii św. Jana Chrzciciela w Janowie Lubelskim, ks. Łukasz Chmiel - w parafii św. Bartłomieja w Staszowie, ks. Mateusz Machniak - w parafii św. Barbary w Tarnobrzegu, ks. Patryk Gładkowski – w parafii w Jeżowem, ks. Piotr Sołdyga – w parafii św. Michała Archanioła w Ostrowcu Świętokrzyskim, ks. Grzegorz Wasąg - w parafii w Ożarowie.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Reklama

Najczęściej czytane

W związku z tym, iż od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie Państwa informujemy, iż nasza organizacja, mając szczególnie na względzie bezpieczeństwo danych osobowych, które przetwarza, wdrożyła System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w rozumieniu odpowiednich polityk ochrony danych (zgodnie z art. 24 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia ogólnego). W celu dochowania należytej staranności w kontekście ochrony danych osobowych, Redaktor Naczelna Tygodnika Katolickiego „Niedziela” wyznaczyła w organizacji Inspektora Ochrony Danych.
Więcej o polityce prywatności czytaj TUTAJ.

Rozumiem