Reklama

Wydarzenia z diecezji

„Studium teologii winno trwać całe życie”

Ks. Adam Łach, Michał Fordubiński
Edycja płocka 41/2003

„Studium teologii nie kończy się wraz z ukończeniem seminarium, lecz winno trwać całe życie” - mówił do studentów i profesorów płockiego Seminarium bp prof. Stanisław Wielgus. Najstarsza na Mazowszu uczelnia teologiczna zainaugurowała 23 września br. 409. rok swojej działalności.

Licznie przybyłych gości, wśród których znaleźli się przedstawiciele duchowieństwa z Biskupem płockim na czele, reprezentanci świata nauki, parlamentarzyści, przedstawiciele władz administracyjnych i samorządowych, członkowie organizacji społecznych oraz reprezentanci różnych instytucji, przywitał rektor Wyższego Seminarium Duchownego ks. prof. dr hab. Ireneusz Mroczkowski. Podkreślił on, że jest wśród obecnych „wielu wybitnych twórców i przyjaciół nauki”, która „powstaje zawsze dzięki pracy konkretnych ludzi, ale jest radością wielu wspólnot”.
Mówca podkreślił, że uczelnie powinny kształtować młodość, potrafiącą - jak patron Seminarium św. Stanisław Kostka - iść wytrwale do celu i „żywić nadzieję, która przenosi ponad śmierć, pokolenia, ustroje”. Ksiądz Profesor zauważył, że choć o ogromnej części młodzieży polskiej można powiedzieć, że jest „wspaniała, twórcza, pracowita i ambitna”, to jednak od lat narasta sytuacja kryzysu i ostatnio pojawiają się problemy, wobec których pedagog staje nieraz bezradny. Dlatego tak ważne jest przeprowadzenie programów badawczych oraz analizy procesu dorastania i wychowania młodzieży. Ksiądz Rektor zapewnił, że Seminarium jest gotowe włączyć się - głównie od strony etyczno-duchowej - w taki program i we współpracę „w dziele wzmacniania kondycji moralnej człowieczeństwa”.
W październiku br. przypada 25. rocznica wyboru na Stolicę Piotrową Jana Pawła II. Niewątpliwie srebrny jubileusz pontyfikatu nada szczególny charakter 409. rokowi akademickiemu w Wyższym Seminarium Duchownym. „Na początku nowego roku chcemy przypominać sobie najlepsze wzory i uczyć się Kościoła pokornego i proroczego, Kościoła osobistych wolnych wyborów, Kościoła prostych dróg i ostatecznych celów, Kościoła serdecznego i solidarnego z wszystkimi ludźmi, Kościoła, w którym każdy znajdzie swoje miejsce i swoje prawo; słowem: takiego, który otwiera przed ludźmi świat głębi i piękna, jest sposobem przeżycia Absolutu i zakotwiczeniem ludzkiego ducha; Kościoła, w którym doświadcza się ciepła, wsparcia i zachęty. Taki Kościół buduje Jan Paweł II”.
Następnie wicerektor WSD ks. dr Tadeusz Kozłowski dokonał immatrykulacji 22 studentów I roku. Wstępując w szeregi alumnów Wyższego Seminarium Duchownego, przyrzekli oni „całym sercem służyć Bogu, Kościołowi i Ojczyźnie”, wypełniać gorliwie powierzone sobie zadania, przyczyniać się do umacniania braterstwa, wzrostu dobra duchowego i autorytetu Seminarium. Po złożeniu przyrzeczenia przez pierwszokursistów bp Stanisław Wielgus wręczył im indeksy i legitymacje studenckie.
Po immatrykulacji przemówił prodziekan Wydziału Teologicznego UKSW ks. prof. dr hab. Jan Decyk. Ksiądz Prodziekan przypomniał, że Seminarium płockie jest jednym z 10 seminariów złączonych z Uniwersytetem Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Jednocześnie jest ono pierwszym seminarium, które ściśle złączyło się z UKSW na zasadzie afiliacji. Za przykładem Płocka idą obecnie seminaria w Ołtarzewie i w Gdańsku. Bogaty w swej strukturze Wydział Teologiczny UKSW ma na studiach dziennych w nowym roku 1600 studentów, w tym 420 kleryków.
Kolejnym punktem programu był wykład inauguracyjny. W tym roku referat pt.: Literackie zainteresowania biskupa płockiego Stanisława Łubieńskiego (1627-1640) wygłosił ks. dr Waldemar Graczyk - wykładowca historii Kościoła.
Na zakończenie uroczystości głos zabrał biskup płocki prof. dr hab. Stanisław Wielgus, który zwrócił uwagę na konieczność odpowiedniej formacji teologicznej kandydatów do kapłaństwa. „Współczesny świat zmienia się niesłychanie szybko - zauważył Ksiądz Biskup - i konieczne jest, byśmy przygotowywali teologów, umiejących reagować na te ciągłe zmiany. Jedną z ważnych spraw jest kwestia używanego przez teologów języka. Jeśli nie będzie on dostosowany do mentalności współczesnego człowieka, teologia będzie odbierana jako zbiór wprawdzie pobożnych, lecz niestety - komunałów”. Jak zaznaczył Ksiądz Biskup, zadaniem teologii jest wchodzenie w szeroko pojętą kulturę. „Cóż przyjdzie nam z tego, że będziemy prowadzić nawet najbardziej wysublimowane spekulacje teologiczne, jeśli nie znajdą one przełożenia na ludzkie życie. Chrześcijańska teologia powinna wchodzić w sztukę, architekturę, literaturę i inne dziedziny kultury”. Biskup płocki przypomniał również, że „dobra teologia musi być zakorzeniona w Piśmie Świętym, Tradycji Kościoła, a także musi być otwarta na realia współczesności”. Jak stwierdził, teolog powinien żyć tym, czego naucza, ponieważ teologia nie może stać się samym systemem intelektualnym opartym tylko o wiedzę. „Prawdziwa mądrość to synteza wiedzy, dobroci, uczciwości, moralności i wielu innych pozytywnych postaw” - mówił bp Stanisław Wielgus, zachęcając studentów i profesorów WSD w Płocku do pogłębiania studium teologicznego przez całe życie.
Po odśpiewaniu Gaudeamus igitur uczestniczący w uroczystościach inauguracyjnych udali się do kaplicy Dobrego Pasterza, gdzie pod przewodnictwem bp. Stanisława Wielgusa została odprawiona koncelebrowana Eucharystia, podczas której homilię wygłosił ks. Grzegorz Jendrzejewski - ojciec duchowny Seminarium. Nawiązał on do adhortacji apostolskiej Jana Pawła II Ecclesia in Europa, w której Papież mówi m.in. o stanie ducha ludzi ochrzczonych, którzy utraciwszy pamięć o dziedzictwie chrześcijańskim, żyją tak, jakby Boga nie było. Takie życie pustoszy wewnętrznie człowieka, rodzi w nim lęk przed przyszłością, uderza we wspólnotę - szczególnie w rodzinę. By żyć bez lęku i w solidarności z bliźnimi, musimy przyjąć osobowy dar nadziei, jakim jest Jezus Chrystus. „Taki dar daje nam Bóg na początku nowego roku akademickiego. Wspólnie przekroczmy próg nadziei, coraz bardziej jednocząc się z Chrystusem” - zachęcał ks. G. Jendrzejewski.
Oby nowy rok akademicki 2003/2004, 409. rok w historii Wyższego Seminarium Duchownego, był szczęśliwy i pomyślny: QUOD FELIX, FAUSTUM FORTUNATUMQUE SIT!

Reklama

Ocalała kopia Ikony Jasnogórskiej znajdująca się w Kaplicy Polskiej w Katedrze Notre Dame

2019-04-16 10:54

it / Częstochowa (KAI)

W katedrze Notre-Dame w Paryżu, w której w poniedziałek wybuchł ogromny pożar, znajduje się Kaplica Polska z kopią ikony Matki Bożej z Jasnej Góry i relikwiami św. Jana Pawła II. Została ona uroczyście zainaugurowana w grudniu ubiegłego roku. Z nieoficjalnych informacji przekazanych nam przez służby ratownicze wynika, że ikona nie uległa zniszczeniu.

polskifr.fr

W czasie Apelu Jasnogórskiego paulini i pielgrzymi z bólem modlili się za ratujących katedrę Notre-Dame i z wdzięcznością wspominali umieszczenie w niej kopii Cudownego Obrazu Matki Bożej Jasnogórskiej z 1 grudnia ubiegłego roku. Według nieoficjalnych wiadomości, które od służb będących po pożarze w katedrze, uzyskał polski portal informacyjno-społecznościowy we Francji, ikona Matki Bożej z Jasnej Góry, znajdująca się w Kaplicy Polskiej w Notre Dame - ocalała.

Na zakończenie wieczornej modlitwy abp Wacław Depo, metropolita częstochowski powiedział: „Doświadczamy kolejnego bolesnego dramatu religii chrześcijańskiej w Europie, katedra Notre Dame spłonęła, tak jak już przynajmniej kilka kościołów w Europie w ostatnim czasie”. - Europa patrzy czy ta cywilizacja przetrwa czy potrzebna będzie interwencja z Nieba – dodał metropolita częstochowski i zachęcił: „prośmy Matkę Chrystusa Ukrzyżowanego i Zmartwychwstałego, aby ogień miłości panował wśród ludzi, a oddalał nienawiść i wszelką przemoc”.

Polską kaplicę w katedrze Notre Dame w Paryżu pw. Najświętszej Matki Bożej Częstochowskiej i św. Germana, z kopią obrazu Matki Bożej Częstochowskiej z Jasnej Góry oraz relikwiami św. Jana Pawła II, odsłonięto 1 grudnia 2018 r. W uroczystości wzięły udział setki Polaków z kraju i mieszkających we Francji.

Mszę św. celebrował abp Stanisław Gądecki, przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski. Uczestniczył w niej też marszałek Senatu, Stanisław Karczewski. To pierwsza narodowa kaplica w paryskiej katedrze. - To wielki dla nas honor, że możemy w takim miejscu mieć znak, który będzie inspirował nie tylko Polaków – mówił wówczas abp Gądecki.

W odczytanym podczas uroczystości liście prezydent Andrzej Duda podkreślił, że „losy naszego narodu i dzieje zmagań o niepodległość po wielekroć i na trwałe splotły się z historią Francji”. „Współtworząc rodzinę wolnych narodów, zjednoczonych w imię najwyższych wartości republikańskich i obywatelskich, których źródłem jest chrześcijańska miłość bliźniego, chcemy nadal pielęgnować łączące nas więzi i razem budować bezpieczną, pomyślną przyszłość obu naszych narodów. Niech więc to szczególne miejsce będzie odtąd symbolem wspólnego polsko-francuskiego dziedzictwa duchowego, które ma moc inspirować nas do pracy dla dobra całej ludzkości” – napisał prezydent RP.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Kościół czyni to na Jego pamiątkę

2019-04-18 22:17

Agata Pieszko

Weszliśmy dziś w okres Triduum Paschalnego, włączającego nas w szczególny sposób w tajemnicę śmierci i zmartwychwstania Chrystusa. W ten dzień na pamiątkę ostatniego posiłku spożytego przez Jezusa odprawiana jest uroczysta Msza św.

Agata Pieszko

We wrocławskiej Katedrze św. Jana Chrzciciela wieczornej Mszy Wieczerzy Pańskiej, poświęconej szczególnie sakramentowi Eucharystii i kapłaństwa, przewodniczył biskup Andrzej Siemieniewski, natomiast współcelebransami byli arcybiskup Józef Kupny oraz biskup Jacek Kiciński.

Na początku Eucharystii, ksiądz Paweł Cembrowicz – proboszcz archikatedry, podziękował arcybiskupowi Kupnemu za dermatoskop, który metropolita wrocławski ofiarował Dolnośląskiemu Centrum Onkologii.

– Dziś w kościołach czytamy Ewangelię o Jezusie, który podczas ostatniej wieczerzy umył uczniom nogi i nie chodzi o to, byśmy się zachwycali tym obrazem, ale byśmy zrozumieli jego sens – napisał abp Kupny w słowie do dolnośląskiego szpitala. Ewangelia nie jest więc tylko archaicznym tekstem, ale treścią, z której rodzi się wiara wzywająca do konkretnych czynów miłosierdzia.

W dzisiejszej homilii biskup Andrzej Siemieniewski zaznaczał, że chrześcijaństwo rodzi się ze słuchania Słowa Bożego. Słowa, które jest fundamentem wiary. Nie można jednak poprzestawać tylko na słuchaniu – to Słowo ma się odpijać echem w naszym życiu:

– Słuchanie Słowa to nie tylko pozwalanie na to, aby dźwięki wpadały w nasze ucho, ale prawdziwe słuchanie, to zaproszenie, by te dźwięki zamieniły się w życiodajną treść, by zmieniły się w czyn. Tego wieczoru uczymy się, jak Kościół zamienił słowo Chrystusa w czynienie sakramentu, mówiąc „To czyńcie na moją pamiątkę”.

Biskup Siemieniewski zaraz po nauczaniu zamienił przeczytane w Ewangelii Słowo na czyn i śladami Chrystusa obmył nogi kilku mężczyznom.

Po Mszy św., czyli po spożyciu wieczerzy, Chrystus został pojmany. Teraz widzimy Go za kratami. Adorujemy. Czekamy.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Reklama

Najczęściej czytane

W związku z tym, iż od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie Państwa informujemy, iż nasza organizacja, mając szczególnie na względzie bezpieczeństwo danych osobowych, które przetwarza, wdrożyła System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w rozumieniu odpowiednich polityk ochrony danych (zgodnie z art. 24 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia ogólnego). W celu dochowania należytej staranności w kontekście ochrony danych osobowych, Redaktor Naczelna Tygodnika Katolickiego „Niedziela” wyznaczyła w organizacji Inspektora Ochrony Danych.
Więcej o polityce prywatności czytaj TUTAJ.

Rozumiem