Reklama

Rodzina chrześcijańska w trosce o katolickie wychowanie dziecka

Halina Kubiak

Artykuł 5 Karty Praw Rodziny poświęconej "Zadaniom chrześcijańskiej rodziny we współczesnym świecie" w sposób jednoznaczny głosi, że "Rodzice, ponieważ dali życie dzieciom, mają pierwotne, niezbywalne prawo i pierwszeństwo do wychowania potomstwa i dlatego muszą być uznani za pierwszych i głównych jego wychowawców"1. Zrodzona z miłości prokreacyjna misja małżeństwa posiada aspekt wychowawczy i nie należy oddzielać obu zadań. Fakt dawania życia jest zasadniczym argumentem przyznającym rodzicom szczególne prawa i obowiązki wychowawcze, nadrzędne w stosunku do innych pedagogów czy opiekunów.
Relacje rodziców względem dzieci należą do prawa naturalnego i Bożego. Tak prawa, jak i obowiązki rodziców mają pierwszeństwo w stosunku do zadań wychowawczych innych osób. Wyjątkowy stosunek miłości łączącej rodziców i dzieci wyklucza zastępstwo i jest niezbywalny; z tej przyczyny prawa i obowiązki wychowawcze nie mogą być całkowicie przekazane innym osobom ani przez nie zawłaszczone (por. FC 36).
Wszystkie prawa rodziców, pochodzące z prawa naturalnego, winny być przez każdy rząd uznane, chronione i zachowywane. Do podstawowych praw, bezwzględnie obligujących każde państwo do ich zabezpieczenia, jest prawo rodziców do wyboru wychowania zgodnego z wyznawaną przez nich wiarą. Kolejna prerogatywa głosi, że "rodzice, którzy mają pierwszy i nienaruszalny obowiązek oraz prawo wychowywania dzieci, winni się cieszyć prawdziwą wolnością w wyborze szkół" (DWCh 6).
Szczególnie podkreśla się, że rodzice, mając pierwszoplanową pozycję wychowawczą, winni dążyć do wychowania potomstwa do pełni kultury ludzkiej i do wychowania w duchu religijnym, włącznie z wszystkimi funkcjami, które charakteryzują rodzinę jako "Kościół domowy" oraz jako "domowe sanktuarium Kościoła", włącznie także z dostrzeganiem w kręgu rodzinnym "jakby pierwszego seminarium", formującego powołania kapłańskie2.
Rodzina w całym skomplikowanym procesie wychowawczym wymaga zasady pomocniczości. Rodzina jest bowiem takim społeczeństwem, które nie dysponuje wszystkimi środkami nieodzownymi do realizacji celów związanych z całościowym procesem wychowania, wykształcenia i uspołecznienia potomstwa. Wtedy to państwo i Kościół mają obowiązek służenia wszelkimi formami pomocy, aby rodzina mogła wypełnić zadania, które są jej powołaniem (por. LdR 17). Pomocniczość dopełnia w ten sposób miłość rodzicielską, a jednocześnie potwierdza jej fundamentalny charakter. Wszyscy inni uczestnicy procesu wychowawczego działają niejako w imieniu rodziców, w oparciu o ich zgodę i na ich zlecenie (LdR 16). Zaakceptowanie praw i obowiązków rodziców zapewnia odpowiedzialną formację dzieci oraz reguluje właściwy porządek współpracy pomiędzy rodzicami a pozostałymi osobami czy instytucjami wychowawczymi. Owa pomoc w komplementarnym procesie wychowawczym, proporcjonalna do potrzeb rodziny, powinna być ukierunkowana w głównej mierze ku rodzicom, bo to głównie ich zdaniem jest przygotowywanie dzieci do dojrzałego życia chrześcijańskiego.
Rodzicielstwo, poprzez swój dar, stwarza sobie tylko właściwe, niepowtarzalne współistnienie i współdziałanie osób. Według wielu naukowców, matka już w okresie prenatalnym, swoim zachowaniem i reakcjami, wpływa na psychikę, czyli pośrednio na wychowanie dziecka. Rolą mężczyzny jest pełne zaangażowanie i przeżywanie wspólnie z małżonką całego okresu ciąży. Właściwa atmosfera między rodzicami w czasie oczekiwania na urodzenie dziecka wpływa na organizm matki i kształtuje postawę męża wobec żony. Harmonijna, wypływająca z obopólnej miłości, współpraca rodziców powoduje, że dziecko już w chwili narodzin czuje się oczekiwane, kochane i traktowane jako pełnoprawna osoba. "Pierwotne doświadczenia dziecka są początkiem i zasadą historii jego życia i jego wiary"3. Z chwilą stania się rodzicami małżonkowie otrzymują Boski obowiązek nowej odpowiedzialności za to, aby ich miłość rodzicielska była dla potomka widzialnym znakiem miłości Stwórcy. Dlatego każde dziecko winno być otoczone głębokim szacunkiem dla jego godności osobistej oraz czcią i wielkodusznością w służbie jego prawom (por. FC 26).
W świetle publikacji "Listu do Pani" ukazane jest, że oddziaływania rodziców w pierwszych latach życia dziecka są bardzo silne i mogą pozostawiać bardzo głębokie ślady w jego psychice. Rodzice, będąc pierwszymi partnerami i animatorami interakcji społecznych dziecka, oddziałują na nie w najwcześniejszym i najbardziej plastycznym okresie życia4.
Wychowanie jest przede wszystkim ukierunkowanym obustronnie obdarzaniem człowieczeństwem. Rodzice obdarzają swym dojrzałym człowieczeństwem nowo narodzonego potomka, ten zaś obdarza ich nowością i świeżością człowieczeństwa dopiero co przyniesionego na świat Boży. Komunia osób, owa wspólnota życia i miłości, dopełnia się poprzez wychowanie i spływa na dzieci (por. LdR). "Dzieci, jako żywi członkowie rodziny, przyczyniają się na swój sposób do uświęcania rodziców" (KDK 48).
W aspekcie wychowania humanistycznego, nastawionego na kulturę ludzką, troska o integralny rozwój osobowości dziecka nakłada na rodziców specyficzne zadania. Rodzina jest tu w pierwszym rzędzie matką i żywicielką tego wychowania, mającego podstawę w Bogu-Stwórcy, uczącego zaś dzieci czy ludzi młodych, że "pozostaje jednak dla każdego człowieka obowiązek zachowania pełnej osobowości ludzkiej, w której na plan pierwszy występują wartości inteligencji, woli, sumienia i braterstwa" (KDK 61). Dzieci winny wzrastać we właściwej wolności wobec dóbr materialnych, przyjmując prosty i surowy styl życia w głębokim przekonaniu, że wartość człowieka mierzy się tym kim jest on sam, nie zaś tym, co posiada (FC 37). Wartość duchowa, jako dar Bożej miłości, jest niepomiernie więcej warta, niż jakiekolwiek dobra materialne.
Rodzina chrześcijańska, będąc fundamentem społeczeństwa, przyjmuje na siebie obowiązek ubogacenia potomka tak, by zapewnić mu pełny rozwój jako istoty społecznej. "Rodzina jest pierwszą szkołą cnót społecznych, niezbędnych wszelkim społecznościom, a zarazem to przez jej, pełne miłości, działanie, wprowadza się dzieci do obywatelskiej wspólnoty ludzkiej i do Ludu Bożego" (DWCh 3). Prawdziwe wychowanie kształtuje młodą osobę ludzką w kierunku jej celu ostatecznego, a jednocześnie do dobra społeczności, której ów człowiek jest członkiem i w obowiązkach której, gdy dorośnie, będzie brał udział (por. DWCh 1).
Rolą rodziców jest więc uspołecznianie potomstwa, służące dwóm celom. Z jednej strony owo uspołecznianie, mające charakter doczesny, ma pomóc w przygotowaniu i wprowadzeniu dzieci w życie społeczne. Chodzi tu o wyrobienie zdolności dostosowywania się do życia w warunkach porządku społecznego, poszanowania tego porządku, działania na rzecz jego rozwoju i współdziałania z innymi ludźmi. Drugim celem uspołecznienia chrześcijańskiego jest zjednoczenie z Chrystusem. W Nim zespalamy się z Bogiem i z innymi chrześcijanami w jeden, przez Ducha Świętego zjednoczony organizm (por. KK 14, 21). Rolą rodziców w uspołecznianiu chrześcijańskim jest wprowadzanie i angażowanie w jedność z Bogiem i ludźmi na fundamencie wiary, nadziei i miłości, czyli formowanie religijnej postawy unistycznej potomstwa. Wprowadzenie czynnika duchowego w życie rodziny powoduje, iż staje się ona jeszcze mocniejsza siłą Chrystusową5.
W świetle cyklu artykułów "W trosce o wychowanie małego dziecka" zamieszczonych w "Liście do Pani" wychowanie chrześcijańskie winno być wspólnym dążeniem w tym samym kierunku. Dążeniem tych starszych, bardziej doświadczonych, czyli rodziców i tych młodszych, czyli potomstwa. Rodzice i dzieci zmierzają razem ku najpiękniejszym ludzkim wartościom. Rodzice ukazują je i do dążenia ku nim zachęcają. Oni też pomagają dzieciom, ale nie jest to oddziaływanie jednostronne, lecz interakcja między podmiotami równej wartości, choć nie o takich samych kompetencjach i zadaniach. Wychowanie chrześcijańskie jest tu rozumiane jako pomoc w rozwoju, czyli w zbliżaniu się do wartości najważniejszych, takich jak dobro, prawda czy miłość. Rodzice i dzieci mają wspólnie zmierzać do wytyczonych celów. Nie może być tak, że dorośli wskażą potomstwu cel, a sami będą zmierzać w przeciwną stronę.
Celem wychowania chrześcijańskiego nie jest narzucenie ściśle określonej, konkretnej ideologii, ale przekazanie wartości ogólnych, stanowiących wspólne dobro ludzkości, wartości, którymi dzieci będą mogły się kierować w samodzielnym postępowaniu. Celem wychowania nie może być urabianie dzieci według jakiegoś konkretnego narzuconego wzoru, ale pomoc w tym, by stawały się one coraz lepsze; innymi słowy, by były coraz bardziej dojrzałe, twórcze, życzliwe i szlachetne i by kierowały się takimi wartościami, jak prawda, dobro i piękno6.
Rodzice winni wychowywać swoje dzieci nie tylko poprzez słowo, ale i poprzez przykład. "Wychowuje się człowieka sobą. Prawdziwy trud wychowania nie polega na formułowaniu moralnych tyrad, tylko na tym, że wychowując innego, trzeba najpierw zacząć od siebie i trzeba nieustannie siebie kształtować"7.
Jedną z najważniejszych sfer, w której rodzina odgrywa niezastąpioną rolę, jest wychowanie religijne, dzięki któremu wzrasta ona jako "Kościół domowy". Wychowanie religijne i katechizacja dzieci ustawia rodzinę w obrębie Kościoła jako prawdziwy podmiot ewangelizacji i apostolstwa. Wychowanie zdąża nie tylko do pełnego rozwoju osoby ludzkiej, lecz aby ochrzczeni stawali się z każdym dniem coraz bardziej świadomi otrzymanego daru wiary (por. DWCh 2). "Naprawdę wszyscy chrześcijanie na mocy sakramentów chrztu i bierzmowania są powołani do głoszenia Ewangelii i troski o wiarę braci w Chrystusie, zwłaszcza dzieci i młodzieży"8, ale to właśnie rodzice są dla swych dzieci pierwszymi głosicielami wiary (por. DWCh 7-8).
Funkcję religijną rodzina spełnia od początku swego powstania, tworząc Kościół domowy. W jego klimacie powstaje nowe życie, rozwijając się w duchowym spokoju rodziców, którzy ufają Bogu, Jemu polecają nowe życie i upraszają dla niego błogosławieństwo. Po przyjściu na świat dziecko chłonie ów klimat religijności, poprzez chrzest zostaje połączone z Chrystusem i z biegiem czasu samo zaczyna się włączać w życie religijne rodziców9. Rodzice będąc, przez najważniejsze dla formowania osobowości potomstwa lata, nauczycielami religii i natchnieniem dobrych uczynków, kładą fundament pod jego przyszłe, dorosłe życie religijne, pełne wiary i miłości do Stwórcy.
Niezwykle ważną rolą rodziców jest wychowanie seksualne swoich dzieci. "Wychowanie do miłości pojętej jako dar z siebie stanowi nieodzowną przesłankę dla rodziców wezwanych do przekazania dzieciom jasnego i subtelnego wychowania seksualnego" (FC 37). Na mocy sakramentu małżeństwa rodzice mają prawo i obowiązek ukazania wszystkich treści, które są konieczne do stopniowego dojrzewania osobowości dziecka. Szczególnym prawem rodziców jest wychowanie dzieci w czystości i uczenie ich prawdziwego przeżywania płciowego. Właściwie przeżywana miłość małżeńska staje się w tym wychowaniu prawem, wzorem i kierunkiem10. Rodzina chrześcijańska jest jednoznacznie zobowiązana i uprawniona do przekazywania dzieciom tych wartości, bo jedynie rodzice rozumiejący pełnię tego, czym jest "komunia miłości" są w stanie w sposób delikatny, taktowny i stonowany uczyć dziecka pełni znaczenia tego, czym jest miłość fizyczna. Instytucją wspierającą rodziców w tym trudnym zadaniu może być szkoła, pod warunkiem, że współpracuje w wychowaniu seksualnym w takim samym duchu, jaki ożywia rodziców. "Wychowanie seksualne, stanowiące prawo i podstawowy obowiązek rodziców, winno dokonywać się zawsze pod ich troskliwym kierunkiem zarówno w domu, jak i w wybranych i kontrolowanych przez nich ośrodkach wychowawczych" (FC 37).
"List do Pani" zwraca jeszcze uwagę na aspekt języka jako narzędzia budowania rodzinnej wspólnoty chrześcijańskiej. Wyposażenie dziecka w bogate, precyzyjne słownictwo związane z życiem duchowym człowieka, jest jednym z podstawowych warunków włączenia tego dziecka we wspólnotę religijną. Pozwala bowiem budować w rodzinie czy w szkole na lekcjach katechezy piękny, spontaniczny, nieschematyczny, najgłębszy tak jak na to zasługuje temat, język związany z sacrum11.
Rola rodziców, pierwsza i uprzywilejowana, nie jest w prawdą w praktyce oczywistą. Sami rodzice, pierwsi i główni wychowawcy (DWCh 3) często nie umieją, czy nawet nie chcą samodzielnie podejmować się tego trudu i niejako z uczuciem ulgi akceptują przejmowanie ich funkcji wychowawczych, głównie przez szkołę. W wielu wypadkach daje się zauważyć nieporadność rodziców, nieprzygotowanych do zadań wychowawczych lub niewłaściwie je pojmujących.
Publikacje miesięcznika "Listu do Pani" prezentują umowny podział systemów rodzinnych na pięć typów. Pierwszym z nich jest rodzina władzy, w której zasady przedkłada się ponad wzajemne kontakty. Małżonkowie nie okazują sobie uczuć, ani nie rozmawiają o nich. Miłość, jeżeli jest, jest wyrażana poprzez wypełnianie obowiązków. Dzieci znajdują się pod silną władzą rodziców; wiedzą dokładnie, czego się od nich oczekuje, ale nigdy nie słyszą, że są kochane12.
W rodzinie nadopiekuńczej to dzieci są głównym czynnikiem determinującym plany rodziny. Rodzice, rzadko odwołując się do autorytetu, żyją dla dzieci i poświęcają się im całkowicie. Własne życie i rozwój rodziców schodzą na drugi plan. Dzieci czują, że mogą wykorzystywać rodziców, a niespełnianie zachcianek traktują jako brak troski rodzicielskiej13.
Kolejnym typem jest rodzina chaotyczna. Jest ona pozbawiona więzi, źle zorganizowana i rozdarta. Występują w niej ciągłe konflikty, dręczenie innych swoimi problemami; dzieci są ignorowane lub wykorzystywane. Często są to rodziny patologiczne: alkoholików, narkomanów itp. Osoby w takiej rodzinie żyją obok siebie, a nie razem. W postępowaniu rodziców wobec dzieci brak jest konsekwencji, rodzice kierują się nastrojami i są nieodpowiedzialni14.
W rodzinie uwikłanej rodzice (częściej jedno z nich) wykorzystują dzieci do zaspokojenia jedynie własnych potrzeb. Egotyzm czy egoizm rodziców służy wykorzystaniu psychicznemu dzieci. Poczucie zagrożenia lub obcości w relacjach małżeńskich wywołuje koncentrację na dzieciach. Rodzic manipuluje potomkami, wywołując w nich stałe poczucie winy. Dzieci w takich rodzinach nie są autentyczne i mają trudności w sferze emocjonalnej15.
Rodzina prawidłowa powstaje na fundamencie związku małżeńskiego dwóch kochających się osób o dojrzałej osobowości. Silny związek małżeński tworzy harmonijną całość, a dobre porozumiewanie się, właściwe zaspokajanie potrzeb, troska o siebie dają solidną podstawę wychowywania dzieci. Małżonkowie szczególną pieczą otaczają wzajemną komunikację starając się, aby była ona szczera, otwarta oraz by pomagała w pogłębianiu wzajemnego zaufania i życzliwości. Dzieci mają poczucie bezpieczeństwa gdyż rodzice zapewniają im spójne i stabilne środowisko. Z tej przyczyny nie są wikłane w problemy ludzi dorosłych; są umocnione pewnością, jaką pokładają w nich rodzice. Ci zaś chronią potomstwo przed wszystkim, co niszczyłoby świat wartości przyjęty przez rodzinę. Taka forma funkcjonowania winna cechować każdą rodzinę chrześcijańską, dbającą o prawidłowy i harmonijny rozwój wszystkich członków "komunii miłości". Dzieci wychodzące z rodziny prawidłowej otrzymują najwspanialsze wyposażenie psychiczne na dalszą drogę życia16.
Rodzina chrześcijańska na swej drodze do właściwego wychowania potomstwa nie jest osamotniona. Kościół wspiera ją nie tylko modlitwą i słowem. Prężnie i efektywnie działa szereg ruchów i stowarzyszeń religijnych, które za swój najważniejszy cel uznają szeroko pojmowaną służbę rodzinie.

1. Redakcja, Karta Praw Rodziny, "List do Pani" 1996, nr 1/2, s. 11.

2. Por. Majdański, Wspólnota życia i miłości, s. 125.

3. Tamże, s. 127.

4. Por. M. Ryś, Granice w rodzinie (1), "List do Pani" 2003, nr 2, s. 12.

5. Por. Woronowski, Zarys teologii pastoralnej, s. 230-232.

6. Por. M. Brun-Gałkowska, Co to znaczy wychowywać (1), "List do Pani" 2000/2001, nr 12/1, s. 18-19.

7. M. Wilczek, Dziecko w żywiole kultury, wywiad z G. Leszczyńskim, "List do Pani" 2005, nr 6, s. 9.

8. Orędzie V Synodu do Ludu Bożego, cz. II: Katecheza jako ukazywanie zbawienia w Chrystusie, n. 12.

9. Por. Woronowski, Zarys teologii pastoralnej, s. 233-234.

10. Por. A. Mazan, Prawo do wychowania, w: Słownik małżeństwa i rodziny, red. E. Ozorowski, Warszawa - Łomianki 1999, s. 386.

11. Por. M. Danielewiczowa, Język jako narzędzie budowania i niszczenia wspólnoty (2), "List do Pani" 1997, nr 7/8, s. 18.

12. Por. M. Ryś, Granice w rodzinie (1), "List do Pani" 2003, nr 2, s. 12.

13. Por. tamże.

14. Por. Ryś, Granice w rodzinie (2), "List do Pani" 2003, nr 3, s. 18.

15. Por. tamże.

16. Por. Ryś, Granice w rodzinie (3), "List do Pani" 2003, nr 4, s. 11.

Bóg nas stworzył wolnymi

2018-03-14 11:03

Rozmawia Tomasz Winiarski
Niedziela Ogólnopolska 11/2018, str. 18-21

„W Europie jesteśmy obiektami zarządzanymi przez władzę, w USA to my zarządzamy naszą władzą i jesteśmy wolnymi obywatelami.” – mówi „Niedzieli” Wojciech Cejrowski, podróżnik, komik, przedsiębiorca zamieszkały w Arizonie.

Jarosław Sosiński©W. Cejrowski

TOMASZ WINIARSKI: - Co roku ucieka Pan przed śniegiem i mrozem na swoje ranczo w Arizonie. W jednym z wywiadów przyznał Pan, że nie zimował w Polsce od połowy lat 80-tych... Dlaczego to właśnie preria skradła serce „Naczelnego Kowboja RP”?

WOJCIECH CEJROWSKI: - Zakochałem się. W ziemi, w nieograniczonym nieskończonym pejzażu prerii, w klimacie zimy, gdzie temperatura normalna w grudniu to 20 stopni. Ale przede wszystkim kocham wolność osobistą. Bóg nas stworzył wolnymi, człowiek powinien być wolny, ma być wolny, ma szukać wolności, ma wybierać, a nie być przymuszanym. W Europie stale jestem do czegoś przymuszany przez Państwo Polskie, przez Unię Europejską - przymus szczepień, przymus szkolny, obowiązek meldunkowy, a w USA jestem człowiekiem wolnym, który wybiera czy chce się szczepić, czy chce chodzić do szkoły czy woli uczyć w domu. Pan Bóg pozwala nam wybierać, nawet, gdy wybieramy źle. Pan Bóg traktuje nas jako osoby z wolną wolą, a nie jako obiekty, którymi się zarządza.

- W 2014 roku ukazała się Pana kolejna książka „Wyspa na prerii”. Opowiada ona o życiu na południu USA na pograniczu. Czym Arizona różni się od rzeczywistości znanej z Unii Europejskiej?

- Ta książka opowiada o tym przez 300 stron. Nie mamy 300 stron w "Niedzieli". Najkrócej: w Europie jesteśmy obiektami zarządzanymi przez władzę, w Arizonie to my zarządzamy naszą władzą i jesteśmy wolnymi obywatelami i suwerenami swojego państwa. W Arizonie policjant nie może mnie zatrzymać bez powodu do kontroli drogowej - wolno mu zawracać mi głowę tylko wtedy, gdybym dokonał wykroczenia, ale nigdy prewencyjnie. W Arizonie mam własność (ziemi, domu, tego co pod ziemią) - w Europie tylko pozory własności. Mój dom w Polsce nie jest moją własnością skoro nie mogę go zburzyć ani wybudować bez zezwolenia. A w Arizonie na mojej ziemi robię co mnie się podoba bez pytania władzy o pozwolenie: sadzę i wycinam drzewa, biję studnie, szukam sobie ropy naftowej, kupuję i sprzedaję moje krowy, strzelam do jeleni. W Polsce nie mogę nawet wytępić kretów we "własnym" ogrodzie, a gdybym znalazł pod moim domem węgiel, to on nie należy do mnie lecz do państwa. Za wodę z własnej studni muszę płacić. Granda, zniewolenie, system feudalny.
Dla Polaka moje życie w Arizonie jest równie egzotyczne co opisywane w innych moich książkach życie Indian w Amazonii. Z tą różnicą, że... życie w Polsce nie może być takie jak w Amazonii, ale mogłoby być takie jak w Arizonie. Jesteśmy stworzeni do wolności, więc moim zdaniem Bóg chce byśmy się wolności domagali. I dlatego do dzisiaj śpiewam: Ojczyznę wolną racz nam wrócić, Panie. Brak wolności jest cierpieniem.

Jarosław Sosiński©W. Cejrowski

- W Pana gabinecie w Arizonie obok zdjęcia Donalda Trumpa wisi inny amerykański prezydent – Ronalda Reagan. Czy jest coś co łączy obu tych prezydentów? Czy Trump to kontynuator doktryny Ronalda Reagana?

- Dla obu doktryną była wolność osobista obywateli. Obaj startowali w młodości z pozycji raczej liberalnych np. w kwestii aborcji (wolny wybór osobisty, niech każdy robi jak uważa), a potem, przechodzili głęboką przemianę i już jako prezydenci bronili życia. Obaj modlili się publicznie, z urzędu. To ważne, gdy król, czy prezydent, modli się w imieniu narodu, za powierzony sobie w opiekę kraj. Bardzo ważne. Proszę poczytać Stary Testament.
Ale za moimi plecami, wisi też Matka Boża Częstochowska. Mam ją z tyłu głowy w sensie dosłownym i w sensie przenośnym. Jestem korespondentem zagranicznym, nadaję z USA i to co Pan widzi, to są dekoracje wystawione w "studiu telewizyjnym", ale też są to ważne symbole, rekwizyty, znaki dla Widza. Podobnie jak ważne rekwizyty i dekoracje w teatrze. One coś mówią, coś znaczą.
Kiedy nadaję korespondencje z Polski, wówczas też mam za plecami Częstochowską, a także za moim prawym ramieniem, figurę Mojżesza, który w jednej ręce trzyma kamienne tablice, a palcem drugiej ręki grozi bałwochwalcom i wskazuje niebo.

- Wspomniał Pan o publicznej modlitwie polityka pełniącego urząd. W Europie takie zachowanie zostałoby uznane za złamanie zasady świeckości państwa…

- To są właśnie te europejskie bzdury i zniewolenie osobiste. Bo: państwo ma być świeckie, ale już obywatel prezydent ma pełne prawo być religijny. Skoro naród wybiera sobie religijnego prezydenta to jakim prawem i czyim zabraniać osobie wybranej wolą narodu, by modliła się publicznie? Naród chciał rozmodlonego, to naród ma i nikomu nic do tego!

- Prezydentów Reagana i Trumpa łączy chyba również wyjątkowa sympatia do Polski. Sam Pan mówił, że Trump dosłownie zakochał się w naszym kraju, naszej historii.

- Owszem zakochał się. Gdy mu przygotowano przemówienia do wygłoszenia w Polsce to pewnie pierwszy raz w życiu poczytał sobie jakim narodem jesteśmy. A potem widział entuzjazm tłumu, gdy przemawiał pod pomnikiem Powstania Warszawskiego. W innych krajach Europy witały go gwizdy, skwaszona Merkel, nieprzyjemny Francuz, a w Polsce szczere wiwaty. Tę jego sympatię do Polski należy wykorzystać. Polska powinna już dawno otworzyć w Waszyngtonie firmę zajmującą się lobbingiem na rzecz RP. Inne kraje to robią. Polonia Amerykańska, Kongres i inne organizacje polonijne są nie do tego - one powstawały w innych celach. Lobbing polityczny to osobna branża i mamy w Ameryce ludzi do tego, których warto zatrudnić. Jest profesor Chodakiewicz, jest Max Kolonko, jest kilku Amerykanów znających Polskę. Brzeziński to było dawno, poza tym to był lewak, trzeba się oprzeć na nowej krwi.

- Donald Trump obiecał ograniczyć liberalne prawo aborcyjne w USA. Dzięki temu zyskał wiele głosów ze strony chrześcijańskich środowisk pro-life. Poczynił realne postępy w walce z aborcją, jednak czy uda mu się zrealizować tę obietnicę w pełni?

- Trump jest skuteczny od urodzenia. Walczy wytrwale. Dotrzymuje obietnic. Robił to jako przedsiębiorca i robi to teraz. Ukończył szkołę kadetów i potem w biznesie był jak żołnierz, wojownik. Z Bożą pomocą pokona lewaków. Dla naszego własnego dobra powinniśmy się za niego modlić, o co z resztą często publicznie prosi. To dobry znak. Żadna gwarancja, ale... gdy Bóg z nami, wówczas źli ludzie będą pokonani.
Zakaz aborcji, gdy ktoś o nim wspomina w Polsce, wydaje się całkowicie niemożliwy, więc po co gadać o mrzonkach - dlatego Jarosław Kaczyński wciąż nam obiecuje w kampaniach wyborczych jedno a potem w Sejmie szuka "rozsądnego kompromisu". Czy Pan Jezus szukał kompromisów, czy szedł na całość? Trump w kampanii wyborczej szedł na całość i teraz jako prezydent punkt po punkcie realizuje obietnice wyborcze i robi to w sposób DOSŁOWNY. Demokratów to wkurza, protestują, a Trump im odpowiada: przecież dokładnie to i to obiecywałem w kampanii, wybrano mnie , więc teraz mam OBOWIĄZEK zrealizować moje obietnice wyborcze, a nie jakiś "rozsądny kompromis".
Poparcie dla aborcji w USA maleje. Wyrok sądu Najwyższego sprzed lat nie jest wyrokiem na zawsze, Kongres jest od ustanawiania nowych praw, od zmieniania praw starych, złych, nieaktualnych na nowe. Nie widzę powodu dla którego nie można by wprowadzić w USA zakazu aborcji. Nie widzę też powodu, dla którego miałoby to być niemożliwe w Polsce. Tylko że w Polsce nie widzę polityka, który gotów byłby najpierw obiecać, a potem wykonać. Widzę tylko takich, którzy obiecują.

- W USA prawo do posiadania broni gwarantuje Konstytucja. Dla wielu Amerykanów to jedna z najważniejszych swobód obywatelskich. Czy widzi Pan szansę, by nasze polskie ustawodawstwo zostało w tej kwestii zreformowane na wzór amerykański?

- Polacy na razie żyją w iluzji, że mamy wolność i wolną Polskę. A moim zdaniem o wolność trzeba zawalczyć i ją odzyskać. Wtedy dopiero mielibyśmy szansę wybudować wolne Państwo dla wolnych obywateli i PODMIOTÓW, suwerenów, a nie przedmiotów, którymi jesteśmy teraz. Nie ma co reformować Konstytucji Kwaśniewskiego, który jest komunistą i wiele lat służył Moskwie. Stare worki trzeba wywalić, i wlać nowe wino w nowe bukłaki. Trzeba nowego świeżego fermentu, trzeba nowej woli zbudowania Państwa Polskiego. BUDOWY, a nie reformy. A my reformujemy ten stary barak skonstruowany przez sowieckiego okupanta, zarządzany przez kolaborantów. Barak trzeba rozwalić i zbudować całkiem nowy... pałac, całkiem nową Polskę, na fundamencie wolności, czyli.. na fundamencie bożym.
Powinniśmy zostać monarchią konstytucyjną, skoro mamy legalnie wybranych i urzędujących monarchów: Matkę Bożą Królową Polski i Chrystusa Króla intronizowanego w zeszłym roku. Gdyby tak to zapisać w nowej Konstytucji, wówczas cała reszta paragrafów byłaby ustawiona w prawidłowym porządku. Skoro królem jest Chrystus, to prawo do życia obywateli jeszcze nienarodzonych staje się oczywiste, tak jak oczywiste jest prawo do życia obywateli urodzonych.
A wie Pan skąd wynika prawo do posiadania broni w USA? Z prawa do życia. Skoro mam prawo do życia, muszę też mieć prawo mego życia bronić, i do tej obrony mam prawo dobrać sobie takie narzędzia jakie ja uznaję za stosowne. Mogę do obrony przed bandytami wybrać telefon na policję, ale mogę też wybrać karabin zamiast telefonu. Moje życie - mój wybór. Tak to jest u mnie w Arizonie. Nikt tu nikogo nie zmusza do posiadania broni, ale wszyscy roztropni mają ją w domu i ćwiczą się w stosowaniu. Jedziemy do sąsiada na grilla i postrzelać.
Władza podlega kontroli obywateli tylko wtedy, gdy obywatele mogą powstać zbrojnie przeciwko wyrodnej władzy lub tyranii. A w Polsce i w Europie (poza Szwajcarią) tylko władza ma broń i prawo jej stosowania przeciwko obywatelom.

- Samo prawo do posiadania broni nie gwarantuje jeszcze obywatelom wspomnianej przez Pana podmiotowości. Musi ono iść w parze z prawem do używania broni, co również podkreślał Pan wielokrotnie. Jak to wygląda w Arizonie?

- Gdyby mi ktoś wszedł na posesję, mam prawo go zastrzelić. Mam prawo (nie muszę) najpierw zapytać w jakim celu przyszedł, mam prawo nie zastrzelić, gdybym wolał pogadać, ale... nie muszę - mogę od razu strzelać do intruza i wszyscy o tym wiedzą.
My tu nie widzimy takiego rozróżnienia jakie pan uczynił. W Ameryce prawo do posiadania broni oznacza jednocześnie prawo do używania. Tu nikt nie zadałby takiego pytania.

- Jak Ameryka powinna podejść do problemu tzw. „marzycieli” czyli osób, które jako dzieci zostały nielegalnie przywiezione do USA? Czy Trumpowi uda się załatwić pieniądze na budowę obiecywanego muru w zamian za ustawę dającą „marzycielom” szansę na obywatelstwo?

- Po pierwsze Trump to stary wyga i gracz, ogrywał bardzo trudnych polityków i urzędasów na Manhattanie, gdy budował wieżowce, to da sobie radę z Demokratami z Waszyngtonu. Jego pierwsza książka to klasyk pod tytułem „The Art of The Deal”, „Sztuka negocjacji” i on jest w dziedzinie negocjacji artystą, wirtuozem.
Demokraci codziennie podkładają mu różne świnie, a on te świnie z uśmiechem odrzuca w ich stronę i pisze na Twitterze: Wasza świnia, nie moja! Przeciwnicy Trumpa nie potrafią sobie z tym poradzić, bo nikt nigdy z nimi tak nie grał. A przecież to jest uczciwa gra: Nie moja świnia, lecz wasza, to ją sobie zabierajcie.
Politycy są przyzwyczajeni do dogadywania się i sprzedawania. (Amerykańscy podobnie jak i nasi w Polsce.) Całe życie dogadują się ze stroną przeciwną, sprzedają swój elektorat w zamian za jakieś małe zwycięstwa, a potem usprawiedliwiają się że "tylko tyle dało się załatwić". Trump zawsze gra o wszytko i gra aby wygrać. A politycy grają tylko o to, by gra toczyła się przez kolejne kadencje. Obserwuję sytuację codziennie i uważam, że po pierwsze Trump mur wybuduje, bo tę budowlę popiera naród. Muru nie lubią politycy, ale naród nie lubi tych polityków... Sukces murowany, dla Trumpa. I jeszcze w dodatku za ten mur zapłaci Meksyk. Stany Zjednoczone wyłożą pieniądze, ale ostatecznie zapłaci Meksyk. Już sporo zapłacił po reformie podatkowej, która spowodowała że duże fabryki przeniosły swoje zakłady z Meksyku do USA, bo w USA zaczęło się bardziej opłacać. Podatki które do niedawna zarabiał Meksyk, teraz będą płacone w USA. Bingo!
A co do "marzycieli" to jest nieprawidłowa nazwa. Marzycielami byli rodzice tych dzieci. Rodzice, w pogoni za swoimi marzeniami, nielegalnie przyszli do USA przez niestrzeżoną granicę z Meksyku (brak muru!). Rodzice przemycili swoje nieświadome dzieci, więc te dzieci nie są "marzycielami". I teraz to już nie są dzieci tylko mają po 30 lat są wychowani w USA, nie znają kraju swoich rodziców, znają tylko USA. Z tym coś trzeba zrobić bo byłoby okrutne odsyłanie ich do krajów pochodzenia o których oni nie mają pojęcia. Trump coś z tym zrobi, ale tylko pod warunkiem, że najpierw powstanie mur na granicy, który raz na zawsze zakończy zjawisko nielegalnego przemytu nieletnich.

- No właśnie, pytanie tylko czy Kongres wyłoży pieniądze na mur. Demokraci za wszelką cenę próbują powstrzymać jego budowę, bo jak Pan sam przyznał, doskonale zdają sobie sprawę, że realizacja tej obietnicy zapewni prezydentowi Trumpowi reelekcję.

- Trump jako przedsiębiorca zbankrutował kiedyś spektakularnie z długiem osobistym sięgającym miliarda dolarów i się podniósł, i odrobił majątek. Czyli... został miliarderem dwa razy w życiu: pierwszy raz przed bankructwem i drugi raz po, przy czym po bankructwie najpierw musiał odrobić długi, czyli zaczynał nie od zera, ale od miliarda na minusie, a dzisiaj jest znowu miliarderem, a do tego prezydentem. Skoro jako osoba fizyczna potrafił dwa razy w życiu dorobić się miliardów dolarów, to znajdzie forsę na ten mur.
Jesienią mamy tu cząstkowe wybory do Kongresu. Zwykle w takich wyborach nie wygrywa partia urzędującego prezydenta lecz ta przeciwna - ludzie dla równowagi głosują na odwrót, ale… Tym razem Trump ma szansę wprowadzić do Kongresu większość bezwzględną i wtedy niezależnie od tego co Demokraci będą sobie myśleć większość republikańska przegłosuje wszytko bez pytania Demokratów o opinię. Świnie mogą latać i kwiczeć, a maszyna Kongresu po prostu naprawi państwo.
A gdyby nie, to Trump i tak ich wykołuje, bo czego mu nie da Kongres, to on znajdzie sobie w stanach przygranicznych. Proszę pamiętać że prezydent zarządza w USA budżetem federalnym, ale są jeszcze ogromne budżety stanowe. Teksas, sam jeden, to jest szósta co do wielkości gospodarka na świecie. Boom gospodarczy, który stworzył Trump oznacza ogromne wpływy podatkowe. Część tych wpływów idzie do Waszyngtonu i Waszyngton może Trumpa blokować, ale ogromna forsa to podatki stanowe i wystarczy, żeby się Trump dogadał na coś z Teksasem... Jako prezydent może Teksasowi dać całą masę rzeczy, na przykład związanych z ropą naftową i nagle Teksas zarabia niespodziewane krocie i stawia mur za swoje, lub pożycza Trumpowi forsę na mur, której nie chciał wyłożyć Kongres. To co panu opisałem to tylko jedna z wielu możliwych sztuczek i ja wiem tylko o tych sztuczkach o których pisuje prasa, a co Trump wymyśli - wirtuoz negocjacji - to jeszcze pewnie nawet Trump nie wie.

- Gospodarcza koniunktura w USA: niskie bezrobocie, które wśród Afroamerykanów i Latynosów jest najniższe w historii, amerykańskie firmy powracające z inwestycjami do Stanów Zjednoczonych. Lewica uparcie twierdzi jednak, że nie jest to zasługa administracji Donalda Trumpa…

- Mowa nasza ma być prosta: tak-tak, nie-nie. Więc nie bardzo wiem czemu pan mówi "Afroamerykanin" a nie po prostu: murzyn, biały... Przepraszam, że Pana poprawiam, ale jako antropolog jestem nauczony, że mowa, słowa, określenia, wpływają na nasze myślenie. Słowa przenoszą idee, zachwyty i uprzedzenia..
Kiedy pan powie "Afroamerykanin" to wcale nie oznacza szacunku, lecz jest czymś w rodzaju przesadnego ukłonu. A przesadny ukłon to sarkazm. Amerykańska lewica mówi "Afroamerykanie", natomiast konserwatyści mówią zwyczajnie po ludzku: czarni, biali, kolorowi, murzyni.
Wracając do tematu: kiedy na giełdzie są wzrosty, lewica twierdzi, że to wcale nie zasługa Trumpa, lecz dziedzictwo po Obamie, ale kiedy dzień później giełda idzie w dół, to już wtedy wina Trumpa. Lewicy słuchać nie warto, a nawet nie należy, na podobnej zasadzie jak w czasie egzorcyzmu nie należy słuchać co mówią demony, lecz się modlić i je przeganiać. Demon nigdy nie powie prawdy, a kiedy podaje jakieś prawdziwe fakty, to też tylko po to, by panu zaszkodzić. Lewica judzi i tyle, a ludzie wiedzą swoje. Te powracające do USA korporacje same powiedziały jasno, że wracają z powodu nowej ekonomii Trumpa. Przez osiem lat Obamy duża forsa uciekała z Ameryki.

- Faktycznie, skoro mówimy biali, a nie „Euroamerykanie”, to dlaczego mielibyśmy używać określenia „Afroamerykanin”, zamiast po prostu czarny? Widać padłem ofiarą nowomowy i poprawności politycznej. Tej samej, przeciwko której zbuntowali się Amerykanie tworzący elektorat Donalda Trumpa…?

- Ludzie ogólnie mają dość nieprawdy, ściemniania. Ta nowomowa to ściema, zawsze służy ukrywaniu jakichś faktów. Jeden mój kumpel, murzyn, mówi o tym tak: Ja jestem po prostu Amerykanin, a nie jakiś gorszy z dodatkiem Afro.
U nas politycy często mówią, że któryś "mija się z prawdą", a ja powiem, że nie "mija się" tylko zwyczajnie kłamie, a czasami nawet łże.
Statystycznie rzecz ujmując, podkreślam dwa razy STATYSTYCZNIE, w Ameryce biali płacą podatki, a kolorowi dostają socjal. To wkurza białych i wkurza też tych kolorowych, którzy dorobili się jakiegoś majątku, prowadzą firmę i muszą płacić podatki na socjal dla darmozjadów. Tego ludzie mieli dość i dlatego głosowali na Trumpa, który jest uosobieniem pracowitości. W Ameryce nikt mu nie zazdrości bogactwa, bo Amerykanie podziwiają dorobkiewiczów i nie szydzą z sukcesu. STATYSTYCZNIE rzecz ujmując, Demokraci to lenie reprezentujący leniów i wygrał z nimi pracuś reprezentujący tę ogromną cześć Ameryki, która ceni uczciwą pracę i sama chce pracować, dorabiać się i mieć państwo bogate bogactwem swoich obywateli.

- Sekretarz Stanu USA Rex Tillerson oświadczył, że Stany Zjednoczone są rozczarowane decyzją prezydenta Andrzeja Dudy, by podpisać nowelizację ustawy o IPN. Czy w związku z tym obawia się Pan pogorszenia polsko-amerykańskich relacji?

- Obawiam się pogorszenia nie dlatego co powiedział Sekretarz Stanu, ale dlatego, że nie mamy dobrej dyplomacji. Prezydent Duda dobrze zrobił, że podpisał nowelizację, ale zanim podpisał, powinien wymienić cały korpus dyplomatyczny na nowych ludzi.
Kwalifikacją do pracy w MSZ jest dziś "doświadczenie", czyli praca jeszcze za sowieckiej okupacji, oraz ukończenie moskiewskiej szkoły dyplomacji. MOSKIEWSKIEJ! Granda, że wciąż trzymamy ten stary korpus. Wszyscy won! (śmiech)
Na stanowisku ambasadora dużo lepszy byłby porządny przedsiębiorca patriota, niż doświadczony dyplomata z komunistycznym wyszkoleniem. Trump mianował na stanowisko ambasadora USA w Polsce panią biznesmen z Florydy. Bo ona jest patriotą, choć nigdy wcześniej nie była dyplomatą. Poprawne trzymanie noża i widelca oraz kulturalne zachowania można wynieść z domu, niekoniecznie ze szkoły w Moskwie. Natomiast ze szkoły w Moskwie na pewno nie wynosi się miłości do Polski.
Gdyby Duda miał zaplecze w postaci porządnego patriotycznego i CAŁKIEM NOWEGO korpusu dyplomatycznego, wówczas sprawa nowelizacji ustawy o IPN byłaby przygotowana i rozegrana w taki sposób, że nie musielibyśmy się niepokoić o pogorszenie stosunków.

- Georgette Mosbacher, którą Pan tutaj przywołał – czyli nowa ambasador USA w Warszawie – to również wieloletnia aktywistka republikańska, a także dobra znajoma prezydenta Trumpa. Skoro Donald Trump wysyła do nas tak bardzo zaufaną osobę, to chyba znak że postrzega Polskę, jako kluczowego sojusznika Ameryki. To dla nas nobilitacja?

- To dla nas szansa, a nie nagroda za dobre sprawowanie i bohaterską przeszłość. Ameryka rozgrywa wszystkie wojny i konflikty jak najdalej od własnego terytorium. I dobiera sobie sojuszników nie ze względu na ich siłę militarną, ale ze względu na położenie geograficzne. Dlatego sojusznikami strategicznymi USA są Izrael, mała i odległa Korea Południowa, a teraz dość mała i słaba ekonomicznie Polska. To nie są sojusze gospodarcze, bo Ameryce sojusz gospodarczy z Koreą, Polską ani Izraelem nie jest do niczego potrzebny. Polska leży pomiędzy Niemcami, a Rosją. Aby Ruskich trzymać w szachu, aby Ruscy nie pokumali się z Niemcami, do czego mają od wieków nieustające ciągoty, Ameryka wybiera sojusz strategiczny z Polską. I... jak pokazuje historia Izraela i Korei Południowej na takim sojuszu można się dorobić również gospodarczo.
Ameryce nie opłaca się inwestować w Polsce ze względów wyłącznie gospodarczych, ale... Ameryce opłaca się inwestować u strategicznego sojusznika po to, by ten strategiczny sojusznik stał się silniejszy w swoim regionie. Gabinet Dudy chyba tego nie rozumie, skoro zamiast budować sojusz strategiczny, stale zabiega o amerykańskie inwestycje gospodarcze. Forsa z Ameryki przypłynie sama i nie będzie trzeba o nią zabiegać, ale pod warunkiem, że będziemy dla USA sojusznikiem strategicznym.

- Może Polska powinna, w ślad za USA uznać Jerozolimę za stolicę Izraela? Prezydent Trump na pewno doceniłby taką decyzję, nie mówiąc już o Izraelu. To mogłoby poprawić polsko-żydowskie stosunki dyplomatyczne?

- Nieee! Nie teraz! Teraz, po tym co się stało, to by wyglądało na desperacką próbę podlizywania się Żydom i Amerykanom. Przegapiliśmy dobry moment, kiedy należało to zrobić.
Podpowiadałem gabinetowi Dudy, aby Polska uznała Jerozolimę już dawno. Mówiłem, że Polska powinna to zrobić jako pierwsza w świecie, jeszcze przed Trumpem. Ze względu na to, że żaden inny naród nie pomógł Żydom bardziej niż Polska. A z Holokaustu nikt nie uratował więcej Żydów, niż Polacy. No i ze względu na naszą wiarę, to my jako pierwsi powinniśmy uznać FAKTY biblijne i historyczne. Naród Wybrany otrzymał Ziemię Obiecaną w osobistym prezencie od naszego Boga i ten Bóg nakazał przepędzić z Kanaanu (starożytna kraina leżąca m.in. na terenach dzisiejszej Palestyny i Izraela – red.) wszystkie inne ludy. Jerozolima jest wyłączną stolicą Żydów i nikogo innego.
Mogliśmy uznać ten fakt zaraz po objęciu urzędu przez prezydenta Dudę. Wtedy należało stanąć odważnie w prawdzie i przy okazji zebrać całą masę pozytywnych punktów. Drugi taki moment to była debata w ONZ zaraz po tym, gdy Trump uznał Jerozolimę jako pierwszy. Polska zrobiła najgłupiej jak można było, bo wstrzymała się od głosu. Kiedy się wstrzymuje od głosu, wówczas nie lubią nas obie strony sporu: Francuzi nas nie lubią bo się wstrzymaliśmy i Amerykanie nas nie lubią, bo się wstrzymaliśmy. W takich sprawach mężczyzna powinien być odważny, mężny i opowiedzieć się albo na tak, albo na nie. To są też podstawy dyplomacji. Przegraliśmy dwa razy z kretesem naszą szansę.
A teraz... Gdybyśmy teraz uznali fakty, potwierdzili prawdę o Jerozolimie, to też przegramy po raz trzeci, bo uznają nas za lizusów, którzy próbują desperacko ratować nieprzyjemną sytuację związaną z nowelizacją ustawy o IPN. Ech, naprawdę załamuję ręce, kiedy takie najprostsze sprawy są źle rozgrywane. Lubię Dudę, nie znam osobiście, ale lubię tak ogólnie z daleka; niestety w tej sprawie zachował się beznadziejnie. Żadne kolejne muzeum, ani kampanie społecznie nie byłyby dzisiaj potrzebne, gdyby Duda w roku 2015 swoim pierwszym dekretem jako zwierzchnik polskiej dyplomacji uznał oficjalnie Jerozolimę za stolicę Izraela.

- Wróćmy na chwilę jeszcze do ekonomii. Demokraci mocno sprzeciwiali się obniżce podatków. Okazuje się jednak, że to prezydent Trump oraz partia republikańska mieli najwyraźniej w tej kwestii rację. Wprowadzona przez nich reforma pozytywnie stymuluje amerykańską gospodarkę, a wielu Amerykanów otrzymało spore podwyżki. Czy to osłabi szanse demokratów w tegorocznych wyborach do Kongresu?

- Podwyżki przyjdą w drugiej połowie roku. Na razie to nie były podwyżki, bo pensje pozostały na tym samym poziomie, ale skoro podatki spadły, to z tej samej pensji, zostaje ludziom więcej na ręku. Władza zabiera mniej, na ręku zostaje więcej pomimo, że pensja taka sama.
Pensje wzrosną natomiast dlatego, że przedsiębiorstwa też będą płaciły niższe podatki, czyli będzie je stać na podwyższanie ludziom pensji, no i skoro bezrobocie mocno spada, to trzeba ludziom więcej płacić, żeby ludzie z naszej firmy nie poszli do innej, która więcej płaci. Niestety premier Morawiecki jakoś tego nie rozumie, że boom gospodarczy tworzy się poprzez zmniejszanie podatków, a nie poprzez zwiększanie kontroli podatkowej.
Wybory cząstkowe do Kongresu są jesienią. Mam nadzieję, że do tego czasu ludzie poczują w kieszeniach na tyle dużo pieniędzy, że zagłosują na ekipę Trumpa, czyli na boom gospodarczy, a nie na Demokratów, czyli na rozdawnictwo socjalne w stylu naszego 500+.

- Ok, może podwyżek pensji jako takich jeszcze nie było, ale wielu pracowników otrzymało już od swoich pracodawców premie finansowe w wysokości tysiąca dolarów. Nancy Pelosi, liderka demokratycznej mniejszości w Izbie Reprezentantów nazwała takie kwoty „okruchami”. Wielu przedstawicielom amerykańskiej klasy średniej nie spodobało się to określenie…

- O kobietach powinno się mówić z kurtuazją, ale Nancy Pelosi to przede wszystkim polityk i sama prosi, aby nie zauważać jej płci, gdyż jest feministką, w takim razie powiem Panu o niej najprościej jak się da: zwykła idiotka i szkoda na nią pańskiego czasu. Z głupkami nie warto rozmawiać, bo wówczas musiałby Pan poziom rozmowy zdegradować do poziomu głupoty. Kobieta bredzi.
Tysiąc dolarów jako nieopodatkowany bonus z firmy, to jest kupa forsy. W Ameryce wszytko jest tańsze niż w Polsce, więc za tysiąc dolarów jest Pan sobie w stanie kupić całą masę rzeczy naprawdę znaczących, dużych. Gdybym to przeliczył na moje rachunki za benzynę, to za tysiaka jeżdżę w USA pół roku. Często kupuję książki - tysiąc dolarów to jest sto pięćdziesiąt książek, plus ładna szafka na te książki. W domu mam wszytko na prąd, grzanie, chłodzenie, kuchnia, lodówa, wszytko i nie oszczędzam. Tysiąc dolarów to jest rachunek za cały mój prąd na zimowe półrocze, które spędzam w USA. Jeśli to są wyskrobki, to Pelosi jest idiotką i niech mi w takim razie podaruje kilka takich wyskrobków, chętnie przyjmę.

- W Ameryce, a szczególnie na Południu, wiara w Boga, Chrześcijaństwo to absolutnie powszechne wartości, wyznawane przez zdecydowaną większość ludzi, a także obecne w przestrzeni publicznej. To jedna z wielu kwestii, które odróżniają Stany Zjednoczone od Unii Europejskiej. Skąd się biorą te różnice?

- W USA ludzie mają zagwarantowane wolności religijne, razem ze wszystkimi innymi wolnościami, a Europa zniewala, zabrania, zdejmuje krzyże i zagania Boga do sfery ścisłej prywatności.
W USA człowiek nauczony od urodzenia, że jest wolny, nie boi się przeżegnać publicznie przed kościołem. Nie wstydzi się pomodlić przed kolacją w eleganckiej restauracji. W telewizyjnej reklamie popularnych poduszek właściciel fabryki występuje z krzyżykiem wystawionym na wierzch koszuli. Wielka sieć sklepów Hobby Lobby jest zamknięta w niedziele z powodów religijnych, oraz odmawia kupowania pracownikom ubezpieczenia zdrowotnego, obejmującego usługi aborcyjne lub antykoncepcję. We Środę Popielcową prowadzący wieczorne programy informacyjne występują przed kamerami z popiołem na czole i nikt im tego nie pudruje, ani nie zmywa.
W Polsce, modlitwa przed jedzeniem w restauracji budzi zdziwienie, często zażenowanie - że przesada i dewocja. W USA jesteś wolny, więc masz prawo być kim chcesz i głosić to całemu światu; masz prawo publicznie żyć na chwałę Pana. W Europie też masz prawo... ale jest ono bardzo ograniczone. Wierzyć wolno i głosić wolno, ale w domu, dyskretnie, po cichu w kruchcie, ale już nie w pracy, szkole, tylko raczej w rodzin kole. Stewardessom zabrania się nosić medaliki, aby nie obrażać muzułmanów.
Na amerykańskich dolarach jest napisane „Wiara nasza w Bogu” (nie w mamonie). Bóg jest wykuty w kamieniu na fasadach budynków publicznych, sądów. USA to państwo świeckie, ale jednocześnie państwo należące do ludzi wierzących. W Europie państwa też są świeckie, ale nie należą do obywateli tylko do władzy świeckiej.

- Jak tak Pana słucham to ciśnie mi się na usta tylko jedno – Boże błogosław Amerykę!

- Tymi słowami politycy w USA kończą oficjalne przemówienia, bo tam to nie obciach, tylko normalka. Chciałbym, by nasi zaczęli postępować podobnie: Boże błogosław Polsce! po przemówieniu. My z Rachoniem w TVP robimy to na naszą miarę rozpoczynając wejścia od Szczęść Boże! Dajemy przykład i świadectwo, bo ostatecznie z tego będziemy rozliczeni, a nie z oglądalności. Amen.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Organizatorzy Misterium Męki Pańskiej liczą na rekordową frekwencję

2018-03-22 10:23

Już w najbliższą sobotę poznańska Cytadela zamieni się w biblijną Jerozolimę pierwszego wieku naszej ery. Przez 80 minut będziemy świadkami sądu, śmierci i zmartwychwstania Jezusa Chrystusa. Wydarzenie co roku gromadzi kilkadziesiąt tysięcy osób. W tym roku z racji 20 – lecia przedstawienia i zapowiadającej się dobrej pogody organizatorzy liczą na rekordową frekwencję.


Misterium Męki Pańskiej odbędzie się 24 marca w sobotę przed Niedzielą Palmową o g. 19:00 na Cytadeli w Poznaniu. Wydarzenie poprzedzi msza św. w kościele u Salezjanów na Winogradach o godzinie 17:00, skąd wspólnie z aktorami będzie można udać się na Cytadelę. Wstęp na spektakl jest bezpłatny, a może w nim uczestniczyć każdy. Co roku w ten szczególny dzień przyjeżdżają ludzie z całej Polski, aby przeżyć duchowo i artystycznie mękę i zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa. Jest to największe plenerowe wydarzenie pasyjne w Europie!

Osoby, które nie mogą osobiście uczestniczyć w wydarzeniu, zapraszamy na bezpłatną wielokamerową transmisję „na żywo”, którą będzie można oglądać na stronie www.misterium.eu.

Na sobotę prognozowana jest bardzo dobra pogoda. W powietrzu będzie już czuć wiosnę. Liczymy na to, że dodatnia temperatura spowoduje, że ludzie będą chcieli wyjść z domów i przeżyć z nami ten piękny duchowy spektakl – mówi Artur Piotrowski, reżyser i pomysłodawca Poznańskiego Misterium Męki Pańskiej. – Zaprosiłem do gry w Misterium więźniów, żeby dać szansę osobom wykluczonym zaistnieć w społeczeństwie. Chciałem, by poczuli się częścią wielkiego wydarzenia, uwierzyli w siebie i odkryli Boga. – dodaje.

Po raz trzeci zagrają w przedstawieniu więźniowie na co dzień osadzeni w Zakładzie Karnym w Koziegłowach w Wielkopolsce. Więźniowie biorący udział w wydarzeniu są starannie dobierani, aby z jednej strony nie stanowić zagrożenia dla zebranych, a z drugiej strony mieć możliwość uczestnictwa w czymś, co może ich zmienić - zarówno duchowo, jak i społecznie.

Poznańskie Misterium Męki Pańskiej obchodzi swoje 20-lecie. Co roku spektakl ogląda kilkadziesiąt tysięcy osób, dla których jest to olbrzymie przeżycie duchowe. Przez te lata w wydarzeniu zagrało ponad 5 tysięcy osób, pasjonatów, na co dzień pracujących w „normalnych” pracach, a raz do roku wcielających się w postacie biblijne. Są osoby występujące od 1998 r., dla których udział w Misterium stał się obowiązkowym wydarzeniem w roku.

W tym roku dedykacją Misterium Męki Pańskiej jest wielka modlitwa za dusze w czyścu cierpiące. Prosimy o odmówienie jednego Ojcze Nasz …i ofiarowanie Komunii Świętej za dusze

w czyśćcu cierpiące, szczególnie teraz, w okresie poprzedzającym

święta Wielkiej Nocy. Zachęcamy także do podjęcia Apostolstwa za dusze w czyśćcu cierpiące.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Moje pismo Tęcza - 11/12 2017

Reklama

Najczęściej czytane

Wiele stron internetowych, wykorzystuje pliki cookies (ciasteczka). Służą one m.in. do tego, by zagłosować w sondzie. Nowe przepisy zobowiązują nas do poinformowania o tym. Dalsze korzystanie z naszych stron bez zmiany ustawień przeglądarki będzie oznaczało, że zgadzasz się na ich wykorzystywanie.
Aby dowiedzieć się więcej, przeczytaj o Polityce plików cookies.

Rozumiem