Reklama

BETEL - Zakupy z sercem - Rahel Kebebe Tshay

Abp Jędraszewski: Z nadzieją patrzę na Polskę!

2017-05-20 11:25

mp, st / Kraków / KAI

Łukasz Głowacki
Abp Marek Jędraszewski

„Iskrę, która wyjdzie z Polski” należałoby interpretować jako odkrycie Boga, który jest pełen miłosierdzia - wyjaśnia w rozmowie z KAI abp Marek Jędraszewski. Natomiast mówiąc o przemianach idących ostatnio przez świat, a w Polsce realizowanych pod hasłem „dobrej zmiany”, metropolita krakowski wyjaśnia, że „jedno jest wspólne: chwieje się gmach dotychczas obowiązujących paradygmatów, będących owocem kulturowej rewolucji 1968 r.”.

A oto tekst wywiadu:

KAI: W jednym z wywiadów mówił Ksiądz Arcybiskup, że "Polska jest wyspą nadziei dla Europy". W czym konkretnie się to wyraża? Czy w tym kontekście można spojrzeć także na objawienia s. Faustyny, w których jest mowa m.in., że z Polski wyjdzie "iskra" przed ponownym przyjściem Chrystusa?

- Abp Marek Jędraszewski: Owej „iskry” idącej z Polski bałbym się łączyć z jakimś konkretnym wydarzeniem. Co prawda mój poprzednik kard. Stanisław Dziwisz mówił, że tą właśnie „iskrą” są Światowe Dni Młodzieży w Krakowie, gdyż młodzi przyjechali tu z całego świata, zapalili się wizją miłosierdzia i z tym poszli w świat.

- Moim zdaniem, „iskrę, która wyjdzie z Polski” należałoby interpretować jako odkrycie przez świat Boga, który jest pełen miłosierdzia. Wiek XX był najbardziej tragicznym w dziejach ludzkości. Widzieliśmy ogrom zła, który wielu ludzi mógł doprowadzić do rozpaczy i zwątpienia czy Bóg w ogóle jest. A z objawień o Jezusie Miłosiernym płynie odpowiedź: Bóg nie tylko jest, ale jest On kochający, miłosierny, czeka na człowieka mimo jego grzechu.

- I tu wracają słowa św. Pawła z Listu do Rzymian: „Gdzie wzmógł się grzech, tam jeszcze obficiej rozlała się łaska” (5,20). Taka jest odpowiedź Boga na potrzeby człowieka, na jego zwątpienia i rozpacz. Niektórym może się wydawać, że wszystko jest absurdem, absurdem jest żeśmy się narodzili - jak np. chciał Jean-Paul Sartre. Objawienia s. Faustyny pokazują, że ponad tym wszystkim jest Bóg, który nas kocha, a dzięki tej Jego miłości odzyskujemy człowieczeństwo.

- I stąd płynie ta iskra Bożego miłosierdzia. Nie jest to tylko Bóg sprawiedliwy, Bóg sędzia, ale Bóg pełen miłosierdzia. Bóg, który nieustannie wyciąga swoją dłoń do grzesznika. A skoro te objawienia miały miejsce także w Płocku, Wilnie, w Kiekrzu pod Poznaniem, a zatem w różnych częściach naszego kraju, uprawnione jest mówienie o "iskrze", która wyjdzie z Polski. I w jakiejś mierze ona się już po świecie rozlała.
Świadczy o tym liczba pielgrzymów do Łagiewnik, ze wszystkich stron świata. Nie znajdziemy kraju, gdzie są katolicy, a gdzie nie byłoby obrazu Jezusa miłosiernego. A polską książką przetłumaczoną na najwięcej języków jest „Dzienniczek” s. Faustyny.
Kiedy jestem za granicą, widzę jak wielu ludzi patrzy z nadzieją na Polskę. Jest dla nich czymś pasjonującym, że tylu ludzi się modli i spowiada. Jest to znak naszego otwarcia na moc Bożego miłosierdzia. Ks. Tischner mówił, że jako Polacy nie jesteśmy szczytem moralności, ale jesteśmy ludem głęboko religijnym, gdyż mamy poczucie grzechu i chcemy się z niego dźwigać.

- Tym to nas różni od wielu narodów?

- Patrząc na Kościół w niektórych krajach Europy, odnosi się wrażenie, jakby pogodził się on z tym, że nie ma już nic do powiedzenia światu, a przynajmniej z tego rezygnuje. Może dlatego, że są kraje, gdzie np. za krytykę gender grożą procesy sądowe. Ale potrzebna jest odwaga. Będąc chrześcijaninem, trzeba się narażać.
W Polsce w latach 60-tych biskupi zdecydowali się na wystosowanie orędzia do biskupów niemieckich. Było to aktem wielkiej wiary, odwagi i nonkonformizmu. Przecież każda polska rodzina miała kogoś, kto zginął z rąk Niemców. Tymczasem biskupi wyciągnęli do Niemców rękę, a na dodatek poprosili o przebaczenie. Mało kto rozumiał, że właśnie taka jest logika Ewangelii, a zachowując jej wierność będziemy wewnętrznie wolni. Krótko mówiąc: „Jeśli chcesz znaleźć źródło, musisz iść do góry, pod prąd” (Jan Paweł II, Tryptyk Rzymski, I Strumień, 2, Źródło).

- To genialne sformułowanie...

- Tymczasem uważa się powszechnie, że lepiej podążać w „głównym nurcie”. A patrząc z innej strony, należałoby powiedzieć, że oznacza to tkwienie w „głównym ścieku”. Pytanie, na ile jest to zgodne z wymaganiami Ewangelii?

- Wielkim akcentem duszpasterskim w Archidiecezji Krakowskiej były ubiegłoroczne Światowe Dni Młodzieży. Wielką troską otacza młodych Ojciec Święty, czego dowodem jest zwołanie Synodu Biskupów na temat miejsca młodych w Kościele oraz powołań. Co tej sferze powinno się zrobić w Polsce?

- Chyba najważniejsze jest budzenie wśród młodych nadziei. U wielu obserwujemy swoistą "ucieczkę od wolności". W tym sensie, że uciekają od odpowiedzialności i nie chcą podejmować trwałych zobowiązań. Jest to ucieczka od małżeństwa i oczywiście od kapłaństwa. Fascynuje mnie powiedzenie bł. Sancji Szymkowiak, młodej serafitki z Poznania, która chciała się związać z Chrystusem – jak mówiła: „na przepadłe”. Tymczasem dziś młodzi nie chcą się związać „na przepadłe”, bojąc się porażki. I dlatego właśnie doznają porażki, gdyż człowiek realizuje się dopiero wtedy, kiedy tworzy trwałe więzi z Bogiem i z drugim człowiekiem.

- Potrzeba więc świadków i to żywych, księży którzy będą rozmawiali, wychodzili z młodymi w góry...

- Wraca w jakiejś mierze model św. Jana Bosko, który domagał się od salezjanów, aby byli z młodymi w nauce i w zabawie. Trzeba młodym towarzyszyć, ale nie ograniczałbym tego do duchownych. Trzeba to robić począwszy od rodziców i wychowawców, tych wszystkich którzy są odpowiedzialni, by młodym przekazać prawdę o ich człowieczeństwie.

- W Kościele powszechnym trwa ożywiona dyskusja wokół adhortacji „Amoris laetitia”, koncentrująca się wokół możliwości dopuszczania do Komunii Świętej rozwodników żyjących w ponownych związkach. Jak te kwestię widzi Ksiądz Arcybiskup?

- Jeśli chodzi o adhortację „Amoris laetitia”, to nic ona nie odwołuje jeśli chodzi o nauczanie zawarte w posynodalnej adhortacji „Familiaris consortio”, napisanej przez Jana Pawła II. Dla osób, których małżeństwo sakramentalne trwa, a żyjących w nowych związkach cywilnych, jedyną możliwością uzyskania rozgrzeszenia, a zatem dostępu do Komunii św., jest wyrzeczenie się pożycia seksualnego. A to dlatego, że wszystkie pozamałżeńskie relacje seksualne w świetle nauczania Kościoła są grzeszne. Jeśli czytalibyśmy „Amoris laetitia” w duchu „Familiaris consortio”, to nie ma problemu, gdyż wiemy jak pewne rzeczy interpretować. Natomiast jeśli bierze się w nawias ”Familiaris consortio”, to zaczynają się pojawiać różne niebezpieczne interpretacje.
Chciałbym zwrócić uwagę na rzecz bardzo ważną, o czym też mówił Benedykt XVI. Mianowicie, że kryzys w Kościele w Niemczech zaczął się wtedy, gdy w 1968 r. biskupi niemieccy odrzucili encyklikę „Humanae vitae”, zabraniającą antykoncepcji.
Warto pamiętać, że środowisko krakowskie z kard. Wojtyłą, wniosło duży wkład w jej przygotowanie.

- W Polsce mamy "dobrą zmianę" inicjowaną przez ekipę, którą Polacy obdarzyli swym zaufaniem. Jakie nadzieje z tym wiązać może Kościół i Ksiądz Arcybiskup osobiście, a jakie dla Kościoła mogą wynikać dylematy?

- Rozszerzyłbym to pytanie, gdyż dość zasadnicza zmiana kursu dotyczy także innych krajów, choćby Węgier, Francji czy USA. Inaczej wygląda to w USA, inaczej we Francji, inaczej na Węgrzech, a jeszcze inaczej w Polsce. Jedno jest wspólne: chwieje się gmach dotychczas obowiązujących paradygmatów, będących owocem kulturowej rewolucji 1968 r. Ta konstrukcja pęka. A jeśli chodzi o Polskę, to u nas - w odróżnieniu od innych krajów - katolicyzm jest ważnym punktem odniesienia dla tego, co związane jest ze zmianą.

- Jak więc winien zachować się Kościół, który stoi w obliczu wyboru miedzy poparciem dla "dobrej zmiany", a soborowym wezwaniem do autonomii Kościoła względem rzeczywistości politycznej?

- Gdy chodzi o soborową "Konstytucję Duszpasterską o Kościele w świecie współczesnym", jest tam mowa, że „radości i nadzieje, smutki i niepokoje świata są także naszymi smutkami i nadziejami”. Oznacza to, że Kościół jest w tym świecie i z tym światem, choć z nim się nie utożsamiania. Chcemy natomiast na problemy współczesnego nam świata rzucić światło Ewangelii i w tym świetle je odczytywać, aczkolwiek nie na zasadzie konkretnego programu ekonomicznego czy politycznego.
Trzeba też zrozumieć, że jeśli Kościół chce nieść światu konkretną pomoc, choćby w duchu Caritas, to spotykać się musi i współpracować ze strukturami państwowymi, samorządowymi i politycznymi.
A autonomię Kościoła od rzeczywistości politycznej można pojmować różnie: na zasadzie wrogości, obojętności, ale też jako "autonomię, ale i współpracę dla dobra wspólnego”, co zostało wpisane w nasz Konkordat. Jako Kościół i jako państwo możemy działać wspólnie dla dobra obywateli. Doskonałą ilustracją tego było współdziałanie przy organizacji ŚDM.
Ważne jest też współdziałanie państwa i Kościoła na rzecz rodziny czy szkoły, całego dziedzictwa kultury narodowej. Płaszczyzn możliwej współpracy jest wiele. Co więcej, wiele faktów potwierdza to, że wśród obecnych struktur politycznych jest otwarcie na taką współpracę.

- Ale z drugiej strony mogą być też sytuacje, kiedy duchowni wchodzą w niepotrzebne układy ze środowiskami politycznymi. Jak Ksiądz Arcybiskup takie sytuacje postrzega?

- Zawsze są pokusy z jednej i z drugiej strony, by wejść w układy, które zacierają autonomię państwa i Kościoła. Wymaga to ogromnej roztropności ze strony ludzi Kościoła, świeckich i duchownych. Chodzi o to, by nie dać się uwikłać w sytuacje, gdzie pewien układ biznesowo-polityczny sprawia, że de facto nie ma miejsca na czystość głoszenia Ewangelii.

- A jak dziś Kościół w Polsce powinien spełniać rolę „krytycznego sumienia” wobec demokracji, o czym mówił wielokrotnie Jan Paweł II?

- Jest to podstawowa zasada zawarta w społecznym nauczaniu Kościoła. Kościół nie daje konkretnych rozwiązań politycznych, gospodarczych czy społecznych, natomiast zastrzega sobie prawo, aby to, co się dzieje, oceniać krytycznie w duchu Ewangelii. A dziś jest wiele takich spraw.

- Na przykład?

- Na przykład obrona życia, zwłaszcza poczętego. Wraca problem tzw. kompromisu aborcyjnego, który polega na tym, że w pewnych przypadkach w imię prawa godzimy się na zabijanie dzieci. Jasne jest - o czym pisał Jan Paweł II - że polityk musi tak działać, aby broniąc rzeczy bardzo ważnych, nie doszło do jeszcze większego zła. Ale jest to punkt widzenia pragmatyczny tych, co prowadzą politykę. Kościół musi być jednoznaczny i wzywać do obrony ludzkiego życia na każdym etapie, od poczęcia do naturalnej śmierci.

- Jaki więc apel w związku z tym skierowałby Ksiądz Arcybiskup do przywódców PiS?

- Każde życie, także i to poczęte drogą gwałtu, jest święte. I do wielkiej krzywdy, jaką jest gwałt, nie można dodawać kolejnej, w postaci zabicia człowieka w ten sposób poczętego.
Podobnie jest z „aborcją eugeniczną”, gdzie chodzi o dzieci poczęte, u których wykryto wady genetyczne np. zespół Downa. Tymczasem ci, którzy spotykali się z ludźmi z Downem, wiedzą jak te osoby ubogacają ich życie. Spotkałem się z tym po raz pierwszy w rodzinie pewnego bardzo szanowanego w Poznaniu profesora. Jego najmłodsza córeczka miała zespół Downa. Kiedy się pojawiła w pokoju, w którym rozmawialiśmy, byłem uderzony tym, z jaką czułością ubierał ją w płaszczyk, bo za chwilę mieli wyjść z domu. Nigdy nie zapomnę tej lekcji. Są to osoby o niezwykle rozwiniętym sercu. Kiedy uważamy, że nie powinny one w ogóle zaistnieć, to sami pozbawiamy się dobra, które one mogłyby nam dać.
Rozumiem, że ci, którzy sprawują władzę, w sposób oczywisty patrzą na rzeczywistość oczyma pewnej skutecznej gry politycznej, gdyż ponoszą odpowiedzialność za to, co zostało im powierzone. Ale byłoby źle, gdyby powiedzieli: nas nie interesuje poprawianie tzw. kompromisu aborcyjnego, gdyż koncentrujemy się na sprawach bardziej istotnych, a tymi sprawami są dla nas sprawy ekonomiczne. Jeśli mamy do czynienia z takim rozumowaniem, to rola krytyczna Kościoła jest wciąż aktualna.

- Jest jeszcze kwestia ustawy bioetycznej, regulującej sprawy m. in. "in vitro". W Polsce mamy jedną z najgorszych, najbardziej liberalnych i chyba warto domagać się jej zmiany?

- Przez polityków zostało to odłożone "do lamusa", a jest to ogromny problem, gdyż dotykamy tu kwestii pierwszych momentów życia człowieka. Nieraz odnosi się wrażenie, że wielu polityków nie zdaje sobie sprawy z powagi sytuacji. Tymczasem są oni odpowiedzialni za prawodawstwo regulujące ład moralny całego narodu.
Nie wolno zapomnieć o tym, że miarą człowieczeństwa jest to, czy potrafimy być stróżami życia drugiego człowieka. A jeśli mówimy, że mnie to nie interesuje, to w praktyce wpisujemy się w postawę Piłata.

- Czujemy się głęboko onieśmieleni, będąc w tej wyjątkowej rezydencji na Franciszkańskiej 3, która jest obecnie rezydencją Ekscelencji. Jest to dom kardynałów Sapiehy, Wojtyły, Macharskiego i Dziwisza. Jak się czuje tutaj Ksiądz Arcybiskup?

- Patrzę z fascynacją i poczuciem wielkiego zobowiązania wobec przeszłości wyznaczonej przez te znakomite Postaci. Zastanawiam się, co zrobić z tym dziedzictwem, by je w sobie pogłębić i przekazywać dalej.

- Co więc trzeba zrobić?

- Iść naprzód. Życie Kościoła krakowskiego jest nadzwyczaj bogate: wiele akcji, grup, środowisk, duszpasterstw i ruchów, również jeśli chodzi o zaangażowanie świeckich. Budzi to radość i wdzięczność.
A do tego dochodzi wiara prostego ludu. Z nią się spotkałem w Wielki Piątek na Kalwarii Zebrzydowskiej. Pielgrzymi wracają do domów w ubłoconych butach, kruszą to błoto i rozsiewają je na swoich polach. Jak się o tym dowiedziałem, to przeszły mnie ciarki. Wiara tego ludu jest porażająca. Należy wobec niej zachować pokorę, a nie patrzeć z uśmiechem wyższości mędrka. Jest to bogactwo tej ziemi i tego Kościoła. Chciałbym zrobić wszystko, by ją utrzymywać, pogłębiać i rozwijać - z nadzieją, że Pan Bóg błogosławi.

- Dziękujemy za rozmowę.

- Marcin Przeciszewski i o. Stanisław Tasiemski OP

Tagi:
wywiad abp Marek Jędraszewski

Abp Jędraszewski: głównym postulatorem procesu beatyfikacyjnego J. Esterházyego może być Kraków

2018-03-22 09:46

led / Kraków (KAI)

Wielkie świadectwo Jánosa Esterházyego jako chrześcijanina, który w najtrudniejszych warunkach myśli przede wszystkim o tym, jak realizować przykazanie miłości, trwa i pokazuje, czym jest Europa składająca się z różnych narodowości, kultur, a jednocześnie Europa, która ma jedne wspólne korzenie –chrześcijaństwo - mówi abp Marek Jędraszewski. - Ponieważ umierał jako męczennik pojawiają się głosy, żeby rozpocząć jego proces beatyfikacyjny i niewykluczone, że głównym postulatorem będzie Kraków-podkreślił. Hierarcha we wtorek odebrał nagrodę jego imienia w parlamencie węgierskim.

Joanna Adamik | Archidiecezja Krakowska

Abp Marek Jędraszewski we wrześniu 2017 r. wraz episkopatem Węgier i Słowacji uczestniczył jako przedstawiciel Polski w ponownym pochówku Esterhazy’ego, którego prochy zostały odnalezione po 60 latach od śmierci. - Jego pogrzeb odbył się 16 września ubiegłego roku w dawnej jego posiadłości, na wzgórzu, w miejscu, które on bardzo ukochał. Wzniesiono tam grobowiec, a nad nim wspaniałą kaplicę w kształcie krzyża. Tam odbył się powtórny pochówek w obecności biskupów ze Słowacji, z Węgier, ja reprezentowałem Polskę – powiedział hierarcha.

- I okazuje się, że to wielkie świadectwo Jánosa Esterházyego jako chrześcijanina, który w najtrudniejszych warunkach myśli przede wszystkim o tym, jak realizować przykazanie miłości, trwa i pokazuje, czym jest Europa składająca się z różnych narodowości, różnych kultur, a jednocześnie Europa, która ma jedne wspólne korzenie – chrześcijaństwo – podkreślił arcybiskup, dodając że Esterházy pozostanie dla nas wzorem człowieka, który w skrajnych warunkach potrafił pokazać co to znaczy być wiernym Chrystusowi i jego krzyżowi aż do końca.

Metropolita krakowski powiedział także, że ze względu na świadectwo wiary i męczeńską śmierć Jánosa Esterházyego planowane jest rozpoczęcie procesu beatyfikacyjnego, którego postulatorem miałby być Kraków. - Ponieważ umierał jako męczennik pojawiają się głosy, żeby rozpocząć jego proces beatyfikacyjny i niewykluczone, że głównym postulatorem będzie Kraków. A to dlatego, że chociaż umarł na terenie dzisiejszych Czech to jednak biskup miejsca będzie prosił, żeby to Kraków wystąpił z prośbą do Stolicy Apostolskiej, aby ten proces mógł się rozpocząć – zaznacza.

Abp Jędraszewski odebrał we wtorek w Budapeszcie nagrodę im. Janosa Esterhazy’ego, przyznawaną za działalność na rzecz zachowania duchowej spuścizny tego węgierskiego polityka.

- Podczas uroczystości we wspaniałym gmachu parlamentu węgierskiego został uhonorowany główny pomysłodawca a przede wszystkim realizator mauzoleum Esterházyego na terenie dzisiejszej Słowacji – mówi hierarcha. - Podczas tej uroczystości także ja zostałem uhonorowany, ale moje zasługi są absolutnie niewspółmierne z tym wielkim, bezinteresownym wysiłkiem przede wszystkim Węgrów, którzy w ten sposób chcieli uhonorować swego bohatera. My do tej ich troski o pamięć też się włączamy i chcemy żeby pokazywać ludzi niezłomnych, heroicznych, którzy także dla dzisiejszej Europy, która szuka swojej tożsamości, są bardzo ważnym punktem odniesienia – wyznał metropolita krakowski.

Dr hab. Adrienne Körmendy, Konsul Generalna Republiki Węgierskiej podkreśla, że János Esterházy pokazuje, że polityk też może stać się świętym. - W czasach, kiedy indywidualizm staje się egoizmem i egocentryzmem, kiedy mówimy, że najważniejsza jest samorealizacja, János Esterházy pokazuje, że tylko wtedy możemy w pełni siebie realizować, kiedy żyjemy dla innych – mówi.

Hrabia Esterhazy był związany z Polską przez swoją matkę, która była Polką. Ten polityk był działaczem mniejszości węgierskiej na Słowacji i w Czechosłowacji. Po klęsce wrześniowej 1939 r. pomagał polskim żołnierzom w przedostaniu się na Węgry. Po wojnie został wydany przez słowackich komunistów KGB, która następnie przekazała go władzom komunistycznej Czechosłowacji. Skazany na dożywocie, zmarł w więzieniu w 1957 r. Za niesienie pomocy polskim uchodźcom w czasie II wojny światowej został pośmiertnie odznaczony w 2009 r. przez prezydenta Lecha Kaczyńskiego Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Jestem od poczęcia

33. Światowy Dzień Młodzieży w diecezjach

2018-03-22 13:42

asi, xrk, hh,kg, md, pgo, archwwa.pl,diecezja.rzeszow.pl, archidiecezja.pl / Warszawa (KAI)

W najbliższą niedzielę 25 marca już po raz 33. obchodzony będzie Światowy Dzień Młodzieży, ustanowiony przez św. Jana Pawła II. Z tej okazji we wszystkich diecezjach w Niedzielę Palmową odbędą się uroczyste obchody pod hasłem "Nie bój się Maryjo, znalazłaś bowiem łaskę u Pana”.

Magdalena Pijewska/Niedziela

Warszawa

Diecezjalny Dzień Młodzieży w Warszawie odbędzie się już w sobotę 24 marca w Świątyni Opatrzności Bożej. W łączności z papieżem i młodzieżą całego świata młodzi warszawiacy spotkają się ze swoim biskupem a z rówieśnikami będą dzielić się swoją wiarą. Początek o godz. 11.00.

W archidiecezji warszawskiej Diecezjalny Dzień Młodzieży poprowadzi wspólnota ewangelizacyjna „Mocni w Duchu” oraz młodzi z „Młodość - Lubię to!”. Centralnym punktem będzie Msza św. sprawowana w południe przez kard. Kazimierza Nycza, a po niej koncert uwielbieniowy.

Spotkaniu młodych będą towarzyszyły „Targi Wspólnot Młodzieżowych”. W specjalnym namiocie obok Świątyni swoje propozycje dla młodzieży przedstawią działające w archidiecezji warszawskiej instytucje i środowiska. Młodzi będą mogli zapoznać się z ofertą szkół katolickich prowadzonych przez Centrum Edukacyjne Archidiecezji Warszawskiej, zaprezentują się też różne wspólnoty formacyjne: Ruch Światło-Życie, Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży, duszpasterstwa akademickie i wiele innych.

Katowice

Do udziału w 33. Światowym Dniu Młodzieży zaprosił metropolita katowicki abp Wiktor Skworc. Zaproszenie skierował szczególnie do tych, którzy w tym roku przyjmują sakrament bierzmowania oraz wspólnot młodzieżowych i wszystkich wolontariuszy zaangażowanych w dzieło Światowych Dni Młodzieży.

„Proszę, żebyście dostępnymi wam środkami przekazali to zaproszenie swoim rówieśnikom, by razem z nami tworzyli wspólnotę modlitwy pięknego młodego Kościoła” – napisał w zaproszeniu.

Wrocław

Abp Kupny w zaproszeniu skierowanym do młodzieży z archidiecezji wrocławskiej nawiązuje do słów, które papież Franciszek uczynił hasłem XXXIII Światowego Dnia Młodzieży: “Nie bój się Maryjo, znalazłaś bowiem łaskę u Boga”, podkreślając, że kiedy Maryja podejmowała najważniejszą decyzję w swoim życiu, była bardzo młodą dziewczyną. - Być może była młodsza od niejednego i niejednej z Was – zauważa pasterz Kościoła wrocławskiego, dopowiadając: - Bóg zaufał Jej młodości, Jej sercu i rozsądkowi. Nie bał się powierzyć losów świata w ręce bardzo młodej kobiety. I to jedna z najradośniejszych wiadomości, jakie niesie Ewangelia. Bóg ufa Waszej młodości. Wie, że jesteście zdolni do dobrych i mądrych decyzji.

Obchody Światowego Dnia Młodzieży w archidiecezji wrocławskiej rozpoczną się w najbliższą niedzielę o 14.30 w kościele pw. NMP na Piasku. Stąd młodzi przejdą w procesji z palmami do katedry pw. św. Jana Chrzciciela, gdzie będą uczestniczyć we Mszy św. pod przewodnictwem abp. Kupnego. Następnie będą mogli wziąć udział w warsztatach (języka migowego, rapowania, uwielbienia tańcem) i adorować Najświętszy Sakrament. Tradycyjnie też młodzi zjedzą obiad z metropolitą wrocławskim na terenie jego rezydencji.

Opole

Bp Andrzej Czaja zaprasza w sobotę 24 marca w godz. od 10.00 do 21.00 do auli seminaryjnej w Opolu na spotkanie młodych pod hasłem: „Nie bój się”. Myśl została zaczerpnięta z orędzia papieża Franciszka na tegoroczny ŚDM. W specjalnym apelu skierowanym do duszpasterzy, opolski biskup wyraził radość ze spotkania z młodymi i troskę o wiarę w młodym pokoleniu. „Podczas tego spotkania chcę modlić się z młodzieżą i wręczyć delegacjom z każdej parafii symboliczną świecę, która będzie towarzyszyć parafialnym inicjatywom młodzieżowym, zwłaszcza związanym ze zbliżającym się Synodem Biskupów na temat »Młodzież, wiara i rozeznanie powołania« i jego adaptacją” – podkreślił bp Czaja.

Do udziału w spotkaniu zaproszeni są studenci i młodzież licealna, a także uczniowie z III klasy gimnazjum. Spośród wszystkich diecezjalnych spotkań młodzieżowych to ma zdecydowanie najwyższy priorytet. Każdy z uczestników spotkania zobowiązany jest do zapisania się na stronie www.botafe.pl

Kraków

Forum Młodych, Msza św. w katedrze na Wawelu oraz prezentacja powołanej po raz pierwszy Rady Młodych, a także specjalne menu z zupą panamską – w ten sposób młodzi archidiecezji krakowskiej świętować będą XXXIII Światowy Dzień Młodzieży. W tym roku odbywa się on pod hasłem "Nie bój się Maryjo, znalazłaś bowiem łaskę u Pana".

W katedrze na Wawelu Mszę św. odprawi abp Marek Jędraszewski, który w zaproszeniu do obchodów napisał: „Tak chciał Jan Paweł II Wielki i ciągle do tego nawiązujemy, żeby właśnie w Niedzielę Palmową spotkać się razem, zamanifestować swoją wiarę, swoją przynależność do Chrystusa i powitać Go tak, jak witali Go mieszkańcy Jerozolimy”.

Podczas Mszy św. zostanie zaprzysiężona Rada Młodzieży Archidiecezji Krakowskiej. Składa się ona z przedstawicieli najważniejszych środowisk młodzieżowych, liderów dekanalnych oraz delegatów największych wspólnot młodych, działających w archidiecezji. Po Eucharystii w ogrodach Wyższego Seminarium Duchownego odbędzie się wspólny posiłek oraz koncert uwielbienia.

W Krakowie Niedziela Palmowa to także kolejne z serii Spotkań Panamskich, które odbywają się raz w miesiącu w różnych częściach archidiecezji.Obchody Niedzieli Palmowej poprzedzi XVI Forum Młodych Ruchu Apostolstwa Młodzieży. W rozpoczynającym się w piątek spotkaniu weźmie udział około 250 młodych.

Gniezno

Jak co roku w wielu parafiach archidiecezji gnieźnieńskiej wystawione zostaną w Niedzielę Palmową i wcześniej Misteria Męki Pańskiej m.in. w: Kruszwicy, Trzemesznie, Strzelnie i Chodzieży. Odbędzie się również Droga Krzyżowa w Gnieźnie i pasyjny koncert w Pobiedzisku.

W Kruszwicy Misterium Męki Pańskiej wystawione zostanie po raz szósty. Odbędzie się w Niedzielę Palmową 25 marca, po raz pierwszy w kruszwickim amfiteatrze. Zapraszamy o godzinie 18.30.

W Chodzieży Misterium Męki Pańskiej przygotowane przez młodzież odbędzie się w niedzielę 25 marca o godzinie 19.00 na placu przed kościołem pw. Nawiedzenia NMP. Misterium rozpocznie się po zakończeniu Mszy św. sprawowanej z okazji Dnia Młodzieży pod przewodnictwem Prymasa Polski abp. Wojciecha Polaka.

W niedzielę 25 marca w gnieźnieńskiej farze odbędzie się o godzinie 16.45 słowno-muzyczne uwielbienie miłosiernej Miłości. Koncertowi Chóru im. św. o. Pio towarzyszyć będzie recytacja aktora gnieźnieńskiej teatru Andrzeja Malickiego.

Z kolei w kościele pw. św. Michała Archanioła w Pobiedziskach odbędzie się 25 marca o godzinie 19.30 koncert pieśni wielkopostnych. Wystąpi Aleksandra Maurer, artystka krakowskiej „Piwnicy pod Baranami” z akompaniamentem Jarosława Kagańca.

Rzeszów

W diecezji rzeszowskiej główne obchody odbędą się w trzech miejscach: Rzeszowie, Jaśle i Gorlicach.

Organizatorzy zachęcają, aby na spotkanie oprócz palmy mężczyźni zabrali ze sobą zielone gałązki, a kobiety – zielone wstążki we włosach. W Biblii od słowa gałązka pochodzi nazwa „Nazaret”, a ukrzyżowany Chrystus ma na krzyżu tabliczkę z podpisem „Jezus Nazarejczyk”. - Chcemy się do niego w ten sposób przyznać, że należymy do tej zielonej gałązki. On wyrósł przed nami jak młode drzewo, on zakwitł przed nami i my możemy też kwitnąć w tym świecie, być znakiem nowego życia przez to, że jesteśmy w niego wszczepieni - tłumaczy ks. Krzysztof Golas – diecezjalny duszpasterz młodzieży.

Z kolei nawiązując do zielonych wstążek wyjaśnia, że mają one być znakiem nadziei. - Wiem, że mogą one wam do niczego nie pasować, do waszych płaszczów i bluzek, ale chrześcijaństwo to miejsce nadziei w świecie, które bardzo często nie pasuje do mentalności tego świata. Wiem, że bardzo często, kiedy opowiadacie się za Jezusem Chrystusem możecie też czuć, że nie pasujecie dla mentalności tego świata. Chce żebyśmy pokazali, że jesteśmy gotowi dla niego ryzykować także w tym świecie, który czasami nie jest w stanie go przyjąć – mówi.

***

Od 1986 w każdą Niedzielę Palmową Kościół katolicki na całym świecie obchodzi także Światowy Dzień Młodzieży - w tym roku wypada on 25 marca. Co roku odbywa się on na szczeblu parafialnym i diecezjalnym a raz na dwa-trzy lata są organizowane w innym terminie jego obchody ogólnoświatowe w wybranym przez papieża mieście za każdym razem na innym kontynencie. Najbliższe takie spotkanie globalne zaplanowano na styczeń 2019 w Panamie.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Ostatnie pożegnanie ks. prał. Czesława Mazura

2018-03-23 10:04

Marek Zygmunt

Pasterz Kościoła Wrocławskiego abp Józef Kupny, metropolici seniorzy: kard. Henryk Gulbinowicz, abp Marian Gołębiewski, biskup diecezji legnickiej Marek Mendyk, kilkudziesięciu kapłanów diecezjalnych i zakonnych, reprezentantki żeńskich zgromadzeń zakonnych, tłumy nie tylko parafian, ale i wiernych z wielu innych wrocławskich wspólnot uczestniczyły w uroczystościach pogrzebowych ks. prał. Czesława Mazura.

Marek Zygmunt

Obecni byli także przedstawiciele Zakonu Rycerskiego Grobu Bożego w Jerozolimie, którego zmarły kapłan był członkiem. Ks. Czesław Mazur, wieloletni proboszcz wrocławskiej parafii p.w. Ducha Świętego, referent ds. sztuki sakralnej Kurii Metropolitalnej zmarł nagle 14 marca br. w swoim mieszkaniu w 62 roku życia i 37 kapłaństwa.

Zobacz zdjęcia: Ostatnie pożegnanie ks. prał. Czesława Mazura

Tak liczna obecność na pogrzebowych obrzędach, którym przewodniczył metropolita wrocławski zarówno osób duchownych jak i świeckich najlepiej świadczy o tym, jak wielkim uznaniem cieszyła się posługa ks. Czesława. Podkreślił to w homilii ks. Marek Dutkowski, proboszcz wrocławskiej parafii św. Faustyny i kanonik Kapituły Kolegiackiej Świętego Krzyża, której prepozytem był zmarły kapłan. Kaznodzieja wskazał, że słowa „W dobrych zawodach wystąpiłem” adresowane do św. Pawła Apostoła, uczniów Chrystusa chcemy dzisiaj odnieść do ks. Czesława. - Można powiedzieć, tak po, ludzku, że odszedł za wcześnie, ale wiemy, że Bóg zabiera człowieka do siebie w najbardziej korzystnym dla Niego momencie, gdy ten jest najbliżej świętości, najbliżej zbawienia. To dla nas żyjących śmierć zawsze przychodzi za wcześniej.

Ks. Dutkowski wyraził przekonanie, że ks. Czesław na spotkanie z Chrystusem był zawsze przygotowany, bo codziennie stawał przy Ołtarzu sprawować Najświętszą Eucharystię, przyjmował Ciało i Krew Chrystusa, która ma nas strzec na życie wieczne.

Zwracając się w końcowej części homilii do zmarłego ks. Czesława powiedział: „Dziękujemy Ci za Twoje kapłańskie życie wierne Bogu i Kościołowi. Dziękujemy Ci za wartości serca i umysłu, którymi Cię Bóg obdarzył i którymi umiałeś się dzielić. Dziękujemy Ci za Twoją gościnność. Twój dom był zawsze otwarty dla ludzi, kapłanów i świeckich. Niech naszym skromnym darem wdzięczności będzie pokorna i szczera modlitwa nad Twoją trumną. Modlitwa, którą składamy w ręce Chrystusa w ofierze Mszy św. Niech ta modlitwa będzie Ci pomocą w drodze do Domu Ojca, a gdy już będziesz w Domu Ojca, wypraszaj nam Boże dary i Boże zamiłowanie, abyśmy po trudach ziemskiego pielgrzymowania wszyscy kiedyś stanęli przed Bogiem w chwale Zmartwychwstania. Spoczywaj w pokoju”.

Po Mszy św. kondukt przeszedł na cmentarz parafialny przy ul. Bardzkiej, gdzie odbyły się ostatnie części liturgii pogrzebowej. Dziękując wszystkim, zarówno za wieloletnią, codzienną współpracę z ks. Czesławem, jak i tak liczny udział w obrzędach abp Józef Kupny zwrócił się w szczególny sposób do mamy Zmarłego - Twój Syn miał wielkie zasługi dla Kościoła Wrocławskiego. Długa jest lista zasług, projektów, prac, które podejmował przez pięć lat. Pomagał mi w dziedzinie sztuki sakralnej. Droga Mamusiu, możesz być dumna ze swojego syna. Będzie nam go brakowało. Będziemy o nim pamiętać nie tylko poprzez znicze, świece, ale przede wszystkim w naszej modlitwie – zapewniał metropolita wrocławski.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Jestem od poczęcia

Reklama

Najczęściej czytane

Wiele stron internetowych, wykorzystuje pliki cookies (ciasteczka). Służą one m.in. do tego, by zagłosować w sondzie. Nowe przepisy zobowiązują nas do poinformowania o tym. Dalsze korzystanie z naszych stron bez zmiany ustawień przeglądarki będzie oznaczało, że zgadzasz się na ich wykorzystywanie.
Aby dowiedzieć się więcej, przeczytaj o Polityce plików cookies.

Rozumiem