Reklama

Na chwałę Boga Wszechmogącego

Władysław Burzawa
Edycja kielecka 44/2004

Niedzielę 10 października długo będą pamiętać wierni z parafii Chrystusa Odkupiciela z podkieleckich Nowin oraz z parafii bł. bp. Jerzego Matulewicza z kieleckich Ślichowic. Nie tylko dlatego, że uroczyście obchodzono w nich kolejny „Dzień Papieski”, lecz przede wszystkim z tego względu, że w tym dniu bp Kazimierz Ryczan wmurował kamienie węgielne w mury wznoszonych przez nich kościołów.
W uroczystej Sumie w Nowinach, odprawionej pod przewodnictwem bp. Kazimierza Ryczana licznie wzięli udział kapłani związani z miejscową parafią, księża z dekanatu oraz kanclerz Kurii - ks. Jerzy Ostrowski i rektor WSD w Kielcach - ks. Kazimierz Gurda. Licznie przybyli wierni świeccy, wśród których nie zabrakło przedstawicieli lokalnych władz, architekta oraz budowniczych kościoła, jak również przedstawicieli firm, które pomagają we wznoszeniu nowej świątyni.
Wszystkich gości powitał proboszcz parafii ks. Józef Kubiczna: „Gromadzimy się dzisiaj, aby Bogu Trójjedynemu i Matce Bożej dziękować za wznoszony kościół - mówił. - „Bóg postawił mnie w tym czasie i w tym miejscu z misją budowy, ale ta nowa świątynia to także trud pracy moich poprzedników: ks. Henryka Byszewskiego, który od 1983 r. tworzył tę parafię i ks. Edwarda Nowaka, który zastąpił go w 1990 r.”. Ksiądz Proboszcz mówił o ofiarności i zaangażowaniu całej parafii, jak również wielu osób spoza niej, dzięki którym można było rozpocząć i kontynuować budowę nowej świątyni. Na zakończenie powitania ks. Kubiczna poprosił Księdza Biskupa o wmurowanie kamienia węgielnego oraz o modlitwę w intencji całej wspólnoty.
Akt erekcyjny odczytał kanclerz Kurii ks. Jerzy Ostrowskiego. „Działo się to Roku Pańskiego 2004 w miesiącu październiku, dnia 10., gdy na Stolicy Piotrowej zasiadał papież z rodu Polaków, Jan Paweł II, a prymasem Polski był kardynał Józef Glemp, ordynariuszem kieleckim ks. bp Kazimierz Ryczan, biskupem pomocniczym ks. Marian Florczyk, dziekanem dekanatu Kielce południe był ks. Marian Janusz, a proboszczem ks. Józef Kubicza...”. Po odczytaniu aktu złożyli na nim swoje podpisy: Ksiądz Biskup, Ksiądz Kanclerz, Rektor WSD, Ksiądz Proboszcz oraz przedstawiciele władz samorządowych.
Kamień węgielny pod budowę kościoła w Nowinach poświęcił Ojciec Święty Jan Paweł II w czasie pielgrzymki do Ojczyzny 22 czerwca 1983 r. w Krakowie. Budowę świątyni rozpoczęto 28 kwietnia 2001 r. według projektu Włodzimierza Cichonia z Kielc. Kierownikiem budowy jest Jan Kania również z Kielc.
Po wmurowaniu w ścianę powstającej świątyni aktu erekcyjnego i kamienia węgielnego w kaplicy odprawiona została Msza św. w intencji całej parafii. W homilii ks. bp Kazimierz mówił o potrzebie dziękowania Bogu za wszystko to, co otrzymujemy od Niego.
Mówiąc o budowie kościoła stwierdził, że wznoszony jest on nie przez ludzi bogatych, lecz przez ludzi wierzących, którzy w ten sposób dają wyraz swojej ufności pokładanej w Bogu. Ksiądz Biskup nawiązał także do obchodzonego właśnie w tym dniu Dnia Papieskiego i zbiórki pieniędzy dla ubogiej młodzieży, aby umożliwić jej dalsze kształcenie - „dzięki datkom, nawet małym, pomagamy potrzebującym i odnawiamy nasze serca” - podkreślił.
Po zakończeniu Eucharystii Ksiądz Proboszcz podziękował Księdzu Biskupowi za sprawowanie Mszy św. oraz zapewnił o dalszych staraniach, aby wznoszona świątynia jak najszybciej stała się domem modlitwy.
Kilka godzin później ks. bp Kazimierz przewodniczył zgromadzeniu wiernych w parafii bł. bp. Jerzego Matulewicza w Kielcach. Msza św. odprawiona została po raz pierwszy w murach budującego się kościoła. Wzięli w niej liczny udział kapłani, wierni oraz budowniczowie kościoła. Zebranych powitał ks. prob. Bogdan Pękacki. „Są wydarzenia i daty, które tworzą historię i zapisują się trwale w dzieje wspólnoty parafialnej - mówił. - 10 października, w Dzień Papieski, jako mała cząstka Kościoła, w łączności z Ojcem Świętym, gromadzimy się tak licznie pod przewodnictwem Pasterza diecezji, by dokonać wmurowania aktu erekcyjnego i kamienia węgielnego nowego kościoła. Świadkami historii tej parafii jest ołtarz, ambona i krzyż. Służyły nam w namiocie, w kaplicy i gromadzą nas dzisiaj tu, na uroczystej Eucharystii w murach nowego kościoła. Wiara, nadzieja i miłość zgromadziła nas tu, by wspólnie zawierzyć Bogu nasze parafialne dzieło” - podkreślił Ksiądz Proboszcz.
Akt erekcyjny odczytał dziekan dekanatu Kielce ks. Stanisław Sztafrowski. Swoje podpisy pod aktem złożyli potem: Ksiądz Biskup, Ksiądz Kanclerz, Ksiądz Rektor i Ksiądz Proboszcz. Następnie ks. bp Kazimierz Ryczan wmurował akt erekcyjny i kamień węgielny w mury budowanej świątyni.
Kamień węgielny pod budowę kościoła pw. bł. Jerzego Matulewicza pobłogosławił Ojciec Święty Jan Paweł II 10 czerwca 1987 r. w Tarnowie. Pierwsza Msza św., poświęcenie placu i krzyża, miały miejsce w 1991 r. Pasterka w 1993 r. miała wyjątkowo uroczysty charakter - już w nowej kaplicy. Parafia się powiększa.
Ks. bp Kazimierz Ryczan widzi konieczność zaradzenia potrzebom parafian i 15 maja 2000 r. podejmuje decyzję o rozbudowie kościoła. 30 grudnia 2002 r. powstaje dokumentacja kościoła, wykonana przez architektów Annę i Krzysztofa Filusiów oraz Piotra Bielańskiego, zatwierdzona przez komisję kurialną i Księdza Biskupa. 26 czerwca 2003 r. rozpoczynają się prace przy budowie fundamentów.
Podczas homilii Ksiądz Biskup mówił o potrzebie wznoszenia Domu Bożego. „Komu potrzebna jest ta świątynia, czy nie szkoda wydatków na ten cel? - pytał, zaraz odpowiadając, że ta budowa, to „dziękczynienie, a na dziękczynienie nie szkoda niczego”. Ksiądz Biskup mówił o tym, że powstają nowe szpitale, nowe szkoły, stadiony, nowe domy dziecka, które przeznaczone są dla ludzi. „Świątynia zaś jest przeznaczona dla Boga. Jest to podziękowanie za dzieło zbawienia, ponieważ wszyscy zostaliśmy przez Jezusa zbawieni”.

Reklama

Ks. Jarosław Grabowski nowym redaktorem naczelnym „Niedzieli”

2019-03-26 11:16

Ks. Mariusz Frukacz

Ks. dr Jarosław Grabowski został nowym redaktorem naczelnym tygodnika katolickiego "Niedziela". Zastąpił na tym stanowisku Lidię Dudkiewicz, która tę funkcję pełniła od 1 lipca 2014.

Bożena Sztajner/Niedziela

Wręczając dzisiaj dekret nowemu redaktorowi naczelnemu tygodnika, w obecności pracowników „Niedzieli”, abp Wacław Depo przypomniał słowa papieża Franciszka, że „Niedziela” jest darem Opatrzności dla Kościoła i Polski”.

- Ufam, że nowy redaktor naczelny będzie współpracownikiem prawdy i poniesie to dzieło, jakim jest „Niedziela”, dla dobra Kościoła i Ojczyzny – podkreślił abp Depo.

Natomiast red. Lidia Dudkiewicz przywoła słowa Zofii Kossak, która napisała: „Niedziela”, to moje ukochane dziecko” - Ja dzisiaj tak samo powtarzam i ufam, że to dziecko idzie w dobre ręce – mówiła Lidia Dudkiewicz.

Ks. Jarosław Grabowski urodził się 30 września 1969 w Częstochowie. Święcenia kapłańskie przyjął w 1994. Po roku pracy duszpasterskiej w Krzepicach został skierowany na studia specjalistyczne do Rzymu. W 2000 uzyskał stopień naukowy doktora teologii (specjalność teologia dogmatyczna) na Papieskim Uniwersytecie św. Tomasza z Akwinu „Angelicum” w Rzymie. Jest wykładowcą dogmatyki i ekumenizmu w Wyższym Seminarium Duchownym Archidiecezji Częstochowskiej i Diecezji Sosnowieckiej. W latach 2003-2009 był diecezjalnym duszpasterzem nauczycieli. Od 2003 jest moderatorem kręgu rodzin Domowego Kościoła.

W latach 2004-2014 zaangażował się w pracę naukowo-dydaktyczną w Szkole Wyższej im. B. Jańskiego w Krakowie. Od 2009 jest kierownikiem Referatu Dialogu ekumenicznego, międzyreligijnego, z niewierzącymi Kurii Metropolitalnej w Częstochowie.

W latach 2011- 2014 publikował na łamach „Niedzieli”. Prowadził też audycje z cyklu „Wiara poszukujących” w katolickim Radiu FIAT. Jest autorem książek: „Przewodnik dla pytających o wiarę” (2015), „O Bogu po ludzku. Przewodnik dla poszukujących” (2016). Jego pasją jest głoszenie wiary językiem zrozumiałym. Ma zamiłowanie do morza i nurkowania.

- Funkcja redaktora naczelnego „Niedzieli” jest dla mnie nowym wyzwaniem do głoszenia chrześcijańskiej wiary, która może przenikać wszystkie dziedziny życia. Media katolickie widzę jako narzędzia ewangelizacji, które służą formacji i religijnemu rozwojowi człowieka. Zależy mi na tym, aby „Niedziela” była nowa, ciekawa i wierna, by przedstawiała prawdziwy obraz Kościoła nie tylko językiem słusznym, ale i zrozumiałym – podkreśla ks. dr Jarosław Grabowski.

4 kwietnia 1926 r., ukazał się pierwszy numer tygodnika katolickiego „Niedziela”. Tygodnik został powołany niedługo po tym jak papież Pius XI bullą "Vixdum Poloniae unitas" z 28 października 1925 r. powołał do istnienia diecezję częstochowską. Jej pierwszym biskupem został ks. Teodor Filip Kubina (1880–1951), działacz społeczny, popularyzator Akcji Katolickiej, publicysta, redaktor "Gościa Niedzielnego". Jedną z pierwszych decyzji jaką podjął bp Kubina było powołanie tygodnika katolickiego. Funkcję pierwszego redaktora „Niedzieli” bp Teodor Kubina powierzył ks. Wojciechowi Mondremu, który był redaktorem naczelnym „Niedzieli” w latach 1926-37.

W historii pisma redaktorami naczelnymi „Niedzieli” byli: ks. Wojciech Mondry (1926-37), ks. Stanisław Gałązka (1937-39), ks. Antoni Marchewka (1945-53), ks. Ireneusz Skubiś (1981-2014), Lidia Dudkiewicz (2014 – 2019).

Po aresztowaniu przez władze komunistyczne w 1947 r. ks. Antoniego Marchewki zastępowali go na stanowisku redaktora naczelnego „Niedzieli” ks. Marian Rzeszewski i ks. Władysław Soboń.

W ciągu 93 lat istnienia „Niedziela” była zmuszona trzykrotnie zawiesić swoją działalność: w okresie II wojny światowej (1939-45) , w okresie PRL (1953-81) oraz w stanie wojennym (XII 1981).

Obecnie „Niedziela” to tygodnik katolicki o zasięgu ogólnopolskim i polonijnym; jest instytucją multimedialną z własnym studiem internetowym, radiowym i telewizyjnym, ma również własną serię wydawniczą „Biblioteka Niedzieli”.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Papież: poczucie humoru jest postawą najbliższą łaski Bożej

2019-03-26 14:42

vaticannews / Rzym (KAI)

Franciszek złożył niezapowiedzianą wizytę na Papieskim Uniwersytecie Laterańskim. Wspólnota akademicka zgromadziła się dzisiaj na tradycyjnej medytacji wielkopostnej. Poprowadził ją sam Papież. Ojciec Święty nawiązał do tekstu z księgi proroka Daniela, opowiadającego o trzech młodzieńcach, którzy w obliczu prześladowań zachowali wiarę w Boga oraz posłuszeństwo prawu.

Grzegorz Gałązka

Pamięć zawsze daje siłę: pamięć przeszłości nie niesie jedynie orędzia, ale daje poczucie przynależności do ludu – mówił Franciszek. – Trzeba pamiętać o korzeniach, które są czym innym niż drzewo. One są pod ziemią. Pamięć jest jak żywotny sok, który płynie od korzeni i pozwala rozwijać się drzewu. Papież nawiązał do stylu życia współczesnych ludzi, który często jest naznaczony wygodnym i zachłannym indywidualizmem. Przejawia się on m.in w „zimie demograficznej”. To jest drzewo bez owoców. Ludzie zainteresowani są przede wszystkim realizacją siebie. To jest podejście prymitywne, które z pozoru jest jedynie „kulturalne”. Ono nie pozwala tworzyć historii, pozostawić po sobie historii. Ojciec Święty wskazywał na potrzebę zmiany paradygmatu. Zachęcał do „odważnej rewolucji kulturalnej”, która przyniesie „nową ewangeliczną hermeneutykę”, aby lepiej zrozumieć życie, świat oraz ludzi.

"Jeszcze nie przezwyciężyliśmy logiki illuminizmu, nie pokonaliśmy jej. I to jest właśnie wyzwaniem: nowa hermeneutyka, która idzie w tym kierunku. Hermeneutyka pamięci, przynależności do ludu, tworzenia historii; hermeneutyka podążania w nadziei, hermeneutyka – powtarzam jedną rzecz, którą bardzo lubię przypominać – wskazał Franciszek – trzech języków, razem, w harmonii. Język umysłu, język serca, język rąk. W ten sposób, że to co się myśli, to się też czuje i robi; czuje się to, co się myśli i robi; robi się to, co się czuje i myśli. Potrzebujemy tej hermeneutyki, aby przezwyciężyć dziedzictwo iluminizmu".

Papież przypomniał studentom, że życie nie zaczyna się od nich, ale potrzebuje ich, aby szło naprzód. Zachęcił do bycia zakorzenionymi w pamięci przodków oraz w poczuciu przynalezności do ludu. Teraźniejszość jest wasza i nie jest wasza – zwrócił uwagę Ojciec Święty. - To jest dar, który przychodzi z historii, ofiarowany każdemu, ale po to, aby ponieść go dalej. Decyzją każdego jest powiedzenie „tak”, aby ten dar mógł się rozwijać i przyniósł owoce. Papież zachęcił zebranych, aby nie zagubili swojej młodości, poczucia humoru. To jest postawa najbliższa łaski Boga.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Reklama

Najczęściej czytane

W związku z tym, iż od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie Państwa informujemy, iż nasza organizacja, mając szczególnie na względzie bezpieczeństwo danych osobowych, które przetwarza, wdrożyła System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w rozumieniu odpowiednich polityk ochrony danych (zgodnie z art. 24 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia ogólnego). W celu dochowania należytej staranności w kontekście ochrony danych osobowych, Redaktor Naczelna Tygodnika Katolickiego „Niedziela” wyznaczyła w organizacji Inspektora Ochrony Danych.
Więcej o polityce prywatności czytaj TUTAJ.

Rozumiem