Reklama

„Jordan” przyjaźń człowieka z Bogiem

Beata Pieczykura
Edycja częstochowska 6/2005

Archiwum Wspólnoty „Jordan”
Animatorki z moderatorem ks. Tomaszem Knopem

Historia

Historia Wspólnoty „Jordan” sięga 1997 r., kiedy katechezy prowadzone przez ks. Tomasza Knopa w Zespole Szkół w Złotym Potoku rozpoczęły preewangelizację. Ważnymi jej elementami były: kierownictwo duchowe, rozmowy indywidualne oraz cotygodniowe spotkania modlitewne. Rok później ks. Remigiusz Lota wraz z zespołem ewangelizacyjnym prowadził rekolekcje, które zapoczątkowały regularne spotkania w małych grupach. Uczestnicy tych spotkań przeżyli w wakacje swoje pierwsze rekolekcje oazowe w Załęczu Małym.
Kolejny rok był czasem intensywnej pracy formacyjnej. Animatorzy uczestniczyli w comiesięcznych, a następnie - podobnie jak uczestnicy - w cotygodniowych spotkaniach. Cała Wspólnota gromadziła się raz w tygodniu na Eucharystii. Był to czas konstytuowania się Wspólnoty, którą tworzyły głównie osoby z terenu Złotego Potoku. W 1999 r. w rekolekcjach w Żegiestowie uczestniczyły także grupy z Wielunia, Praszki oraz dwóch parafii częstochowskich. Zapoczątkowały one okres deuterokatechumenatu, który wspomagały DOM-y (Deuterokatechomenalne Oazy Modlitwy), będące autorskim projektem Wspólnoty „Jordan”.
W kolejnych latach Wspólnota intensywnie się rozwijała. Grupy z parafii w Częstochowie, Praszce i Wieluniu usamodzielniły się i pracę formacyjną, a także posługę liturgiczną pełniły w swoich parafiach. W wakacje odbywały się letnie rekolekcje poszczególnych stopni (I, II, III, KODA). W 2003 r. po raz pierwszy uczestniczyli w nich studenci i osoby pracujące. Oazy letnie przygotowują i mobilizują do pracy w małych grupach parafialnych. W czasie roku szkolnego odbywają się spotkania jednoczące całą wspólnotę. Kilka razy w roku ma miejsce Deuterokatechumenalna Oaza Modlitwy. Na jej dwudniowy program składają się: codzienna Msza św., celebracja Słowa Bożego, wspólna adoracja Najświętszego
Sakramentu, Namiot Spotkania, rozmowy indywidualne i spacer, nazywany Wyprawą Otwartych Oczu.

Duchowość

Wspólnota „Jordan” opiera swoją działalność na zasadach odnowy Kościoła, wprowadzonych przez Sobór Watykański II i czerpie z doświadczeń Ruchu Światło-Życie, założonego przez ks. Franciszka Blachnickiego. Jej powstanie było odpowiedzią na pragnienia osób poszukujących pogłębionego życia chrześcijańskiego, wspólnoty i kierownictwa duchowego. Stąd jej duchowość zawiera się w haśle: „misterium - wspólnota - misja”. Misterium oznacza zbawcze działanie Boga, zapoczątkowane w Starym Testamencie, objawione w pełni przez Chrystusa i dokonane przez Jego mękę, śmierć i zmartwychwstanie. Uczestnictwo w Tajemnicy Zbawienia jest możliwe za sprawą sakramentów. Wymaga od człowieka zerwania z grzechem i przemiany w nowego człowieka, który pozwoli się prowadzić działaniu Ducha Świętego. Nawrócenie nie jest więc jednorazowym aktem, ale procesem ciągłej przemiany. I jako takie prowadzi do pełniejszego poznania tajemnic wiary, a także doświadczenia Boga, Jego miłości i nieskończoności.
Ważnym elementem misterium jest odkrywanie powołania, rozumianego jako dążenie do świętości, a także indywidualnego powołania każdego człowieka. Realizuje się to najpełniej podczas modlitwy. Stąd też członkom Wspólnoty „Jordan” w kształtowaniu życia wewnętrznego pomaga reguła życia, która ma dwa wymiary: codzienność, która obejmuje codzienną modlitwę, medytację Pisma Świętego, rachunek sumienia, Liturgię Godzin, uczestnictwo w Eucharystii oraz niecodzienność, którą stanowią: adoracja (raz w tygodniu), spowiedź (raz w miesiącu, stały spowiednik), dzień skupienia (raz w miesiącu), rekolekcje (raz w roku). Trwanie na modlitwie, słuchanie słów Chrystusa i życie zgodne z Jego wolą urzeczywistnia przyjaźń łączącą ludzi z Bogiem i z sobą nawzajem. Tylko ten, kto jest przyjacielem Boga, może być prawdziwym przyjacielem człowieka. Tak ukształtowana wspólnota chrześcijańska jest znakiem obecności Boga w świecie, cząstką Kościoła, będącego komunią osób w Chrystusie, na wzór Boga, który jest wspólnotą osób Ojca, Syna i Ducha Świętego. Odkrywając swoje powołanie w Kościele, który z natury jest misyjny, członkowie Wspólnoty odczytują go jako wezwanie do apostolstwa we wspólnocie.

Reklama

Dzieła

Nazwa Wspólnoty „Jordan” nawiązuje do wydarzeń biblijnych, które miały miejsce nad tą rzeką. Najważniejszym z nich był chrzest Jezusa. Członkowie grupy, zapatrzeni w Chrystusa-Sługę, który staje wśród grzeszników i przyjmuje chrzest od Jana jako zapowiedź odkupieńczej misji, słuchają słów: „Tyś jest mój Syn umiłowany, w Tobie mam upodobanie” (Łk 3, 22). Starają się żyć tak, aby stać się bratem Chrystusa, dostrzegać w człowieku to, co dobre i lepiej zrozumieć tajemnice wiary. Chcą, tak jak Jan Chrzciciel, otrzymać dar rozpoznawania spraw Bożych. Pragną, aby całe ich życie opromieniała tajemnica chrztu Jezusa w Jordanie. Wydarzenie to uświadamia znaczenie własnego chrztu, który jest odrodzeniem z wody i Ducha Świętego. Uzdalnia do życia w łasce i świadczenia o Bożej miłości. Zgodnie ze swoim charyzmatem, Wspólnota podejmuje działalność apostolską, która obejmuje: organizowanie i prowadzenie rekolekcji, sesji modlitewnych, dni skupienia, warsztatów, akcji ewangelizacyjnych, oaz modlitwy. Drugim elementem misji jest deuterokatechumenat, czyli odnowiony katechumenat. Jest to proces formacyjny w Ruchu Światło-Życie, prowadzący chrześcijanina do dojrzałej wiary. Kolejnym krokiem jest Diecezjalna Diakonia Deuterokatechumenatu, która animuje odnowę życia parafii według zaleceń Soboru Watykańskiego II. Głoszenie Dobrej Nowiny odbywa się w różny sposób, także z wykorzystaniem pantomimy, śpiewu, tańca i małych form teatralnych. Wspólnota prowadzi rekolekcje otwarte i zamknięte, parafialne i szkolne, oraz akcje ewangelizacyjne: akademie szkolne, wieczory ewangelizacyjne i audycje w Radiu „Fiat”. Ich celem jest refleksja nad dotychczasowym życiem, prowadząca do nawrócenia. Działalności ewangelizacyjnej służą sesje modlitewne, będące formą rekolekcji tematycznych (ostatnie dotyczyły duchowości kobiety i mężczyzny) i warsztaty pt. Biada mi gdybym nie głosił Ewangelii, stanowiące przygotowanie do podjęcia posługi ewangelizacji. Oazy modlitwy kierowane są do wszystkich, którzy pragną pogłębić swoje życie duchowe.

Informacje na temat Wspólnoty „Jordan” można znaleźć na stronie internetowej:
www.jordan.org.pl
oraz u ks. Tomasza Knopa
tel. 0607 618 288, e-mail: tknop@jordan.org.pl
i Anny Kłosowicz,
tel. 0507 132 043, e-mail: aklosowicz@jordan.org.pl

Abp Ryś: abp Krajewski to człowiek całkowicie oddany miłosierdziu!

2018-05-21 08:49

az, tk / Łódź (KAI)

Do bycia aktywnymi świadkami Bożego miłosierdzia zachęcił wszystkich wiernych abp Grzegorz Ryś. Tylko dzięki takiej postawie Kościół jest prawdziwie Boży - powiedział metropolita łodzki w video przesłaniu w związku z niedzielną nominacją pochodzącego z Łodzi, 54-letniego jałmużnika papieskiego na kardynała.

Grzegorz Gałązka

"Kiedy usłyszałem tę wiadomość, przypomniałem sobie fakt z dalekiej przeszłości Kościoła, mianowicie, że pierwszymi kardynałami w dziejach Kościoła byli diakoni rzymscy, czyli siedmiu rzymskich diakonów, którzy w rzymskim Kościele zajmowali się dziełami miłosierdzia, posługą charytatywną. Dopiero potem do tych siedmiu kardynałów dołączeni zostali też następni duchowni, czyli siedmiu prezbiterów, a potem jeszcze siedmiu biskupów diecezji najbliżej sąsiadującej z Rzymem – i tak powstało najstarsze kolegium kardynalskie" - powiedział abp Ryś. To jest uderzające - podkreślił metropolita łódzki – że właśnie tymi pierwszymi kardynałami byli ludzie wspierający papieża w dziełach miłosierdzia. Dodał, że nominacja abp. Krajewskiego "jest ewidentnie w tym kluczu". Ocenił też, że pochodzący z Łodzi kardynał-nominat w pełni oddał się posłudze jałmużnika papieskiego, do której powołał go papież Franciszek. "Faktycznie stworzył tę posługę na nowo, dał jej zupełnie inną twarz, inny kształt. To jest człowiek oddany miłosierdziu całkowicie i to w sposób bardzo praktyczny i konkretny" - stwierdził abp Ryś.

Metropolita łódzki powiedział, że gdy podczas wizyty w Rzymie zamieszkał u abp. Krajewskiego, był świadkiem jak około godziny 23, pojechał z dwunastoma śpiworami do polskich bezdomnych, którym właśnie śpiwory skradziono i było niebezpieczeństwo, że zmarzną w którymś w rzymskich tuneli.

"Jego nominacja do grona kardynałów jest dla nas oczywiście powodem do dumy i szczęścia (...) ale jest też czytelnym znakiem ze strony papieża, jak ważne jest dzieło miłosierdzia" - stwierdził abp Ryś. Dodał, że bez tej praktycznej miłości Kościół nie funkcjonuje.

"Z jednej strony cieszmy się i gratulujmy arcybiskupowi Konradowi, otaczajmy go modlitwą, a z drugiej strony sami się mobilizujmy do wyobraźni miłosierdzia – takiej praktycznej, konkretnej i konsekwentnej" - zapelował metropolita łodzki.

Nominację abp. Konrada Krajewskiego i trzynastu innych hierarchów na kardynałów zapowiedział papież Franciszek na zakończenie spotkania z wiernymi na modlitwie Regina Coeli w niedzielę 20 maja w Watykanie.

Konsystorz, podczas którego abp. Krajewski otrzyma insygnia kardynalskie, odbędzie się w uroczystość św. Piotra i Pawła 29 czerwca w Rzymie.

54-letni abp Konrad Krajewski jest łodzianinem. Święcenia kapłańskie przyjął 11 czerwca 1988 roku z rąk abp. Władysława Ziółka. Po dwóch latach pracy parafialnej wyjechał na studia do Rzymu, gdzie zdobył doktorat z liturgiki na Papieskim Uniwersytecie św. Tomasza z Akwinu Angelicum.

Po kilku latach pracy w Łodzi został zaproszony do Urzędu Papieskich Celebracji Liturgicznych, w którym od 12 maja 1999 pełnił funkcję ceremoniarza papieskiego. Od 3 sierpnia 2013 r. jest jałmużnikiem papieskim.

Jałmużnik papieski należy do najbliższego otoczenia papieża. Obok prefekta Domu Papieskiego uczestniczy w uroczystościach i audiencjach. W imieniu Ojca Świętego udziela potrzebującym jałmużny, jego podpis widnieje na formularzu błogosławieństw papieskich. Zdobywane przez niego środki przekazywane są na papieskie dzieła miłosierdzia oraz instytucje dobroczynne bezpośrednio podlegające Watykanowi i kilka szkół działających na terenie Rzymu i Castel Gandolfo.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Rano procesja, po południu mocne uderzenie

2018-05-22 10:35

Gwiazdy muzyki chrześcijańskiej wystąpią w Mysłowicach w wielkim koncercie w Boże Ciało. Po raz 9. w parku Słupna odbędzie się Ekumeniczny Koncert Rodzinny „Bądź jak Jezus”. Przyjedzie m.in. australijski duet For King & Country.


Koncerty muzyki chrześcijańskiej w Boże Ciało odbywają się w wielu polskich miastach od kilku lat. Nie inaczej będzie w tym roku. W Mysłowicach, które są w tym gronie po raz dziewiąty, będzie to coś więcej niż tylko koncert muzyczny. Organizatorzy zapowiadają niezwykły dzień dla całych rodzin, dla dzieci i młodzieży. Będzie bowiem i bezpłatne miasteczko zabaw dla dzieci, i kiermasze wydawców chrześcijańskich. Ale przede wszystkim zabrzmi doskonałej jakości muzyka. Wszystko rozpocznie się o godz. 15.

O jednej z gwiazd tego wieczoru – stworzonym przez braci Joela i Luka zespole For King & Country – fani mówią, że jest to australijska odpowiedź na niezwykle popularną grupę Coldplay. Inna światowa gwiazda mysłowickiego koncertu to amerykańska wokalistka pop i kompozytorka Britt Nicole, jej album „Gold” był nominowany do nagrody Grammy w kategorii najlepszy album CCM.

Na scenie parku Słupna zabrzmią różne gatunki muzyki współczesnej: funky, soul i pop zapewni trójmiejski zespół 12 kamieni, wystąpi raper Poison, czyli Piotr Plichta, a doskonale znany m.in. z niedawnej płyty „Pieśni naszych ojców” Mate.O poprowadzi wieczór uwielbienia ON 1. Zza bliskiej granicy przyjedzie polsko-czeski muzyk z Zaolzia Adam Bubik. Natomiast dla zespołu Pathlife z Bielska-Białej występ będzie nagrodą za zwycięstwo w tegorocznym konkursie „Non-Stop CCM”.

Muzyka CCM, czyli współczesna muzyka chrześcijańska (CCM to skrót angielskiego Contemporary Christian Music), łączy chrześcijan z różnych Kościołów. Piosenki tworzone i wykonywane przez ewangelików są chętnie słuchane i śpiewane przez katolików i odwrotnie. Taki też jest cel koncertu w Mysłowicach, stąd nazwa „Ekumeniczny Koncert Rodzinny”. Dodatkowo dla katolików będzie to okazja do uczczenia przypadającego tym roku 150-lecia Dekanatu Mysłowice.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Jestem od poczęcia

Reklama

Najczęściej czytane

Wiele stron internetowych, wykorzystuje pliki cookies (ciasteczka). Służą one m.in. do tego, by zagłosować w sondzie. Nowe przepisy zobowiązują nas do poinformowania o tym. Dalsze korzystanie z naszych stron bez zmiany ustawień przeglądarki będzie oznaczało, że zgadzasz się na ich wykorzystywanie.
Aby dowiedzieć się więcej, przeczytaj o Polityce plików cookies.

Rozumiem