Reklama

10 lat Studium Teologii we Włocławku

Ks. Kazimierz Skoczylas
Edycja włocławska 43/2001

Kształcenie teologiczne katolików świeckich w diecezji włocławskiej w okresie powojennym ma dość długą historię. Biskup włocławski Jan Zaręba 19 września 1983 r. powołał Instytut Wyższej Kultury Religijnej. Mimo że nie miał on charakteru studiów akademickich, bardzo wiele osób chciało w nim studiować teologię i głębiej poznać życie Kościoła. Stopniowo narastało pragnienie jeszcze głębszego poznania teologii i chęć ukończenia pełnych studiów akademickich. Wychodząc naprzeciw temu pragnieniu oraz troszcząc się o pogłębienie znajomości prawd objawionych i nauki Kościoła wśród osób świeckich, kolejny biskup włocławski Bronisław Dembowski dekretem z 29 września 1992 r. powołał do życia Studium Teologii we Włocławku. W dokumencie wyraził także nadzieję, że ta forma kształcenia przyczyni się do rozwoju życia religijnego w diecezji. Pierwszym dyrektorem został mianowany ks. dr Tomasz Kaczmarek, wykładowca w Wyższym Seminarium Duchownym we Włocławku. W tym samym dniu Ksiądz Biskup zatwierdził też Statut Studium Teologii. Siedzibą Studium stało się Wyższe Seminarium Duchowne we Włocławku. Od początku proces dydaktyczny realizowali tu wykładowcy WSD, studia zaś miały charakter zaoczny.

W niedługim czasie została podpisana umowa o współpracy naukowej pomiędzy Papieskim Wydziałem Teologicznym w Warszawie a Studium Teologii we Włocławku. Na mocy tej umowy Papieski Wydział Teologiczny uznał studia realizowane we Włocławku jako studia akademickie. Postawiono jednak warunek rozszerzenia programu studiów do 12 semestrów. Następnie zaczęto czynić starania o uznanie tej umowy przez Kongregację Wychowania Katolickiego. Po spełnieniu wszystkich warunków przez Studium Teologii Kongregacja dokonała afiliacji Studium Teologii do Papieskiego Wydziału Teologii w Warszawie pismem z 15 kwietnia 1993 r. Przeprowadzenie procesu afiliacji stało się możliwe dzięki wielkiej trosce ordynariusza diecezji włocławskiej - bp. prof. Bronisława Dembowskiego i ogromnej życzliwości dla nowej uczelni wielkiego kanclerza Papieskiego Wydziału Teologicznego - kard. Józefa Glempa. Kongregacja udzieliła afiliacji na okres 6 lat. Absolwenci Studium, po spełnieniu wszystkich warunków i napisaniu pracy magisterskiej, otrzymują stopień magistra teologii, który nadaje im Rada Wydziału PWTW. Studia te zaczęły przynosić wiele pozytywnych owoców. Stąd 2 czerwca 1999 r. Kongregacja przedłużyła afiliację na następne lata.

W 1994 r. za zgodą Biskupa Ordynariusza doszło do utworzenia Oddziału Studium Teologii w Koninie.

Mieści się ono przy parafii św. Maksymiliana. Proces dydaktyczny jest tam realizowany we współpracy z wykładowcami WSD we Włocławku, Wyższego Seminarium Duchownego Misjonarzy Świętej Rodziny w Kazimierzu Biskupim, Wyższego Seminarium Duchownego Księży Salezjanów w Lądzie oraz WSD w Kaliszu.

Stworzenie odpowiednich warunków spowodowało, że bardzo wiele osób chciało studiować teologię. Łącznie - od 1991 do 2001 r. studiowało 1302 studentów (720 we Włocławku oraz 582 w Koninie) . Natomiast studia ukończyło, uzyskując stopień magistra teologii, 320 osób (209 we Włocławku i 111 w Koninie).

W minionym okresie za realizację programu Studium Teologii byli odpowiedzialni: ks. dr Tomasz Kaczmarek, ks. dr Dariusz Kaliński, ks. dr Jan Przybyłowski, ks. mgr Zbigniew Wróbel, ks. mgr Paweł Kacprzak, ks. dr Kazimierz Skoczylas oraz ks. dr Tadeusz Lewandowski. Nad realizacją programu specjalizacji katechetycznej czuwał ks. dr Kazimierz Skoczy las, zaś za specjalizację rodziny był odpowiedzialny ks. dr Mieczysław Łaszczyk.

Dynamicznie rozwijający się proces kształcenia uprzytomnił możliwość jeszcze lepszego przygotowania kształcących się osób do pracy w diecezji. Stąd w 1995 r. powołano dwie specjalizacje studiów: katechetyczną i rodziny. Mogą je wybierać studenci IV roku. Realizacja tego programu trwa 3 lata. Program specjalizacji rozszerza podstawowy zakres studiów i wyposaża studentów w wiadomości i umiejętności konieczne do pracy w szkole i poradnictwie rodzinnym. Absolwenci specjalizacji katechetycznej przygotowują się do katechizacji w szkole, zaś absolwenci specjalizacji rodziny mają program studiów, który umożliwia podjęcie nauczania przedmiotu: przygotowanie do życia w rodzinie oraz pracy w poradnictwie rodzinnym.

Studium Teologii stało się płaszczyzną współpracy dydaktycznej zarówno duchownych, jak i świeckich. Dobrze też układa się współpraca naukowa i dydaktyczna z PWTW w Warszawie, WSD we Włocławku oraz innymi seminariami. Studium starało się również zapewnić wysoki poziom naukowy, jak również dobierać odpowiednich specjalistów do wszystkich dziedzin kształcenia, również w czasie trwania specjalizacji. Obecnie wykłada tam 47 pracowników naukowych. W tej liczbie jest 6 samodzielnych pracowników naukowych (tzn. profesorów i doktorów habilitowanych), 30 doktorów, 2 licencjatów magistrów oraz 9 magistrów. Wykładowcy Studium Teologii ogłaszają swoje publikacje w różnych czasopismach naukowych. Często umieszczają je w Studiach Włocławskich czy Ateneum Kapłańskim. Wielu z nich kieruje również pracą seminariów naukowych z następujących dyscyplin: Pismo Święte, teologia dogmatyczna, teologia fundamentalna, teologia moralna, teologia patrystyczna, teologia liturgii, teologia słowa Bożego, teologia życia duchowego, katechetyka, teologia praktyczna Kościoła, historia Kościoła, prawo kanoniczne i ekumenizm.

Studenci wywodzą się z różnych środowisk. Najczęściej żyją w niezbyt zamożnych rodzinach. Wielu z nich pochodzi ze wsi i małych miast. Studia są dla nich szansą społecznego awansu. Niekiedy zgłaszają się również absolwenci innych wyższych uczelni, posiadający tytuł magistra. Niektóre z osób, które ukończyły Studium Teologii, wybierają dalsze studia specjalistyczne z teologii, jak też i z innych dziedzin. Bardzo wielu z nich pracuje w różnego typu szkołach jako katecheci. Dzięki nowej wykształconej grupie osób z zakresu poradnictwa rodzinnego udało się otworzyć w różnych parafiach na terenie diecezji około 18 nowych Poradni Życia Rodzinnego. Inni absolwenci włączają się w działalność Stowarzyszenia Rodzin Katolickich czy też Klubu Inteligencji Katolickiej. W nowym roku akademickim również zgłosiła się duża liczba studentów na pierwszy rok Studium.

Wielką wdzięczność trzeba wyrazić wszystkim, którzy przyczynili się zarówno do powstania, jak i realizacji tego dzieła. Szczególne podziękowanie z perspektywy minionego okresu trzeba wyrazić dla biskupa ordynariusza prof. Bronisława Dembowskiego, który przez cały czas troszczył się o funkcjonowanie i rozwój uczelni. Trzeba również podziękować władzom Papieskiego Wydziału Teologii w Warszawie za życzliwą współpracę. Wielki wkład - własną pracę - wnieśli też księża wykładowcy. Nie można także pominąć życzliwości, otwarcia i dobrego współdziałania ze strony włocławskiego WSD oraz innych seminariów duchownych.

Życzenia pary prezydenckiej z okazji Dnia Matki

2018-05-26 11:55

pgo, prezydent.pl / Warszawa (KAI)

"Życzymy wszystkim Mamom, żeby Ich miłość, trud i oddanie przynosiły jak najwięcej satysfakcji. Żeby zawsze więcej było sukcesów, żeby przeważały radości, żeby dominowały jasne strony. Życzymy Paniom szczęścia, bo szczęśliwe i dumne Mamy to szczęśliwa Polska" - napisała para prezydencka w życzeniach dla polskich matek z okazji przypadającego dzisiaj Dnia Matki.

Grzegorz Jakubowski/KPRP

Publikujemy treść życzeń:

Wielce Szanowne Panie - Drogie Mamy!

Z okazji dzisiejszego święta składamy wszystkim Mamom nasze najlepsze życzenia i gratulacje. Macierzyństwo to jedno z najbardziej naturalnych, a zarazem najbardziej niezwykłych ludzkich doświadczeń. To miłość i odpowiedzialność, to trud i wyzwanie, to radość i szczęście, które przeżywa się codziennie inaczej, codziennie na nowo.

Wiemy, ile wysiłku kosztuje wychowanie dziecka. Troska o zdrowie, edukację, budowanie relacji – to codzienna żmudna praca, która wymaga wielkiego zaangażowania, nierzadko wyrzeczeńi poświęcenia. To radość z osiągnięć własnych dzieci, ale też towarzyszenie im w porażkach. To obserwowanie, jak rozwijają się i rosną, ale także bycie razem w ciężkich chwilach.To głęboka więź, ale również szkoła wybaczania i godzenia się z rzeczywistością.

Życzymy wszystkim Mamom, żeby Ich miłość, trud i oddanie przynosiły jak najwięcej satysfakcji. Żeby zawsze więcej było sukcesów, żeby przeważały radości, żeby dominowały jasne strony. Życzymy Paniom szczęścia, bo szczęśliwe i dumne Mamy to szczęśliwa Polska.

Obchodzimy w tym roku stulecie odzyskania niepodległości. Z tej okazji przypominamy postacie wybitnych polityków, dowódców, pisarzy, artystów, którym zawdzięczamy przetrwanie polskiej kultury, tożsamości i powrót na mapę Europy po stu dwudziestu trzech latach niewoli. Dziś jednak chcemy podkreślić, jak wielka w tym wszystkim była zasługa polskich Mam, które dbały o zachowanie polskości, uczyły swoje dzieci – często wbrew surowym zakazom – języka polskiego, mówiły o polskiej historii, przekazywały tradycję. Za to wszystko jesteśmy Im bardzo wdzięczni.

Jesteśmy też wdzięczni wszystkim Mamom, które dzisiaj wychowują swoje dzieci, oraz tym, których dzieci są już dorosłe. Razem tworzymy wielką wspólnotę Polaków w kraju i za granicą – blisko sześćdziesiąt milionów ludzkich historii, z których każda zaczyna się tak samo: od macierzyństwa. Za ten prawdziwy, najcenniejszy skarb bardzo dziś wszystkim Paniom dziękujemy.

Wszystkim Mamom składamy raz jeszcze nasze najserdeczniejsze życzenia.

Z wyrazami głębokiego szacunku i sympatii

Agata Kornhauser-Duda

Andrzej Duda

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Pierwsza Pielgrzymka Geografów na Jasnej Górze

2018-05-26 15:05

mir / Jasna Góra (KAI)

O sensie pielgrzymowania wpisanym w człowieczeństwo i o tym, że Jasna Góra jest miejscem, gdzie geografia ziemi ustępuje geografii ducha. mówił do geografów zgromadzonych na Jasnej Górze bp Krzysztof Zadarko, przewodniczący Rady KEP ds. Migracji, Turystyki i Pielgrzymek. Pierwsza pielgrzymka tego środowiska była dziękczynieniem za 100 –lecie działalności Polskiego Towarzystwa Geograficznego.

Bożena Sztajner/Niedziela

W homilii bp Zadarko mówił o geografii ducha, bo – jak wyjaśniał - ziemia to nie tylko góry doliny i lasy, piękno natury i przyrody, ale to człowiek, który w tym wszystkim żyje, i albo odkrywa niezwykłe piękne powołanie, albo dokonuje niesamowitego zniszczenia.

Za Janem Pawłem II przypomniał pojęcie geografii religijnej, na mapie której Jasna Góra jest miejscem wyjątkowym, bo jest miejscem wędrowania „człowieka do Boga, a w sposób wyjątkowy do Matki Boga”.

Wskazując na pojęcie „peregrinus” opisujące status człowieka nieustannie wędrującego, by piękniej i lepiej żyć, bp Zadarko zwrócił uwagę, że to właśnie sanktuaria takie jak Jasna Góra, uświadamiają nam, że jesteśmy pielgrzymami, nieustannie w drodze, a do takich miejsc przybywamy „wiedzeni zapachem Mistrza, Jezusa Chrystusa”.

„Jesteśmy tutaj, by także w jakimś sensie odkryć swoją maryjną pobożność, ten maryjny rys naszego pielgrzymowania, który w jakimś sensie opisuje definicje Polaka, katolika, który w tym miejscu odkrywa że nie idzie sam do wieczności” - mówił.

"Jasna Góra to miejsce, gdzie geografia ziemi ustępuje miejsca geografii ducha" – mówił dalej przewodniczący Rady KEP ds. Migracji, Turystyki i Pielgrzymek. Wyjaśniał, że Jasna Góra jest prawdziwą Kaną, i choć ta ewangeliczna ma swoje określone miejsce na mapie geograficznej, to Jasna Góra jest wciąż miejscem cudownej przemiany „naszej codzienności, naszej potoczności, naszej bylejakości, w końcu naszego grzechu w coś, co w końcu zaczyna się Panu Bogu podobać; tu następuje odejście od grzechu do tego, co święte”.

Duchowny przypomniał wielkich jasnogórskich pielgrzymów jak św. Jan Paweł II i kard. Stefan Wyszyński i za nimi podkreślał, ze Jasna Góra to szczególne miejsce w polskiej geografii, w którym odkrywamy swoje człowieczeństwo, co to znaczy być Polakiem.

Pierwsza Pielgrzymka Polskich Geografów na Jasną Górę była czasem dziękczynienia za 100-lecie działalności PTG, a także okazją do zawierzenia dalszych zamierzeń, m.in. działań zmierzających do zjednoczenia ruchu geograficznego w Polsce.

Polskie Towarzystwo Geograficzne świętuje w tym roku 100-lecie działalności. Zostało założone w Warszawie 27 stycznia 1918 r. i należy do najstarszych stowarzyszeń naukowych na ziemiach polskich. Pierwsze próby zjednoczenia polskich geografów przez stworzenie odpowiedniego towarzystwa pojawiły się w XIX w. Restrykcyjne przepisy władz zaborczych uniemożliwiały jednak powstawanie polskich organizacji naukowych. Dopiero pod koniec XIX w. swoje stanowisko złagodziły władze wiedeńskie. Powstało wtedy w Krakowie Towarzystwo Tatrzańskie, zrzeszające m.in. wielu geografów. Po 1905 władze carskie zaczęły wydawać zgodę na tworzenie takich organizacji w Kongresówce. W 1906 utworzono Polskie Towarzystwo Krajoznawcze, które odegrało ważną rolę w rozwoju świadomości geograficznej i patriotycznej Polaków, zwłaszcza młodzieży.

Polskie Towarzystwo Geograficzne od początku aktywnie zaangażowało się w dzieło tworzenia niepodległego państwa polskiego oraz odbudowy polskiej państwowości. Geografowie, zwłaszcza Eugeniusz Romer, odegrali główną rolę w procesie ustalania ostatecznego kształtu granic niepodległej Polski. Doprowadzono do ujednolicenia nazewnictwa geograficznego, zróżnicowanego w poszczególnych zaborach. Głównym celem naukowym było jak najrzetelniejsze zbadanie dla potrzeb gospodarki narodowej polskich ziem pod względem fizyczno-geograficznym i społeczno-gospodarczym.

Członkowie Towarzystwa – przypomniał prof. Antoni Jackowski, twórca szkoły naukowej w zakresie geografii religii i inicjator pielgrzymki - byli pionierami planowania przestrzennego i regionalnego. W istotny sposób przyczynili się do uznania turystyki za ważną dziedzinę gospodarki kraju. Głównymi obszarami ich aktywności były obszary górskie (zwłaszcza Karpaty), tereny nadmorskie, pojezierza, pogranicza wschodnie i zachodnie oraz polskie miasta. Towarzystwo w całej swej historii było stowarzyszeniem nie tylko naukowym. Cechowała je też silna tradycja obywatelska, społeczna i patriotyczna.

Wielu członków za manifestowaną postawę geografa Polaka zapłaciło najwyższą cenę. Zbrodnie na polskich geografach dokonywały się w publicznych egzekucjach, w niemieckich obozach koncentracyjnych, sowieckich łagrach. W Katyniu została zamordowana większość kadry oficerskiej korpusu geografów pracujących w Wojskowym Instytucie Geograficznym wraz z jego szefem Jerzym Lewakowskim.

W okresie powojennym Polskie Towarzystwo Geograficzne aktywnie włączyło się w proces odbudowy zniszczonej Polski i zagospodarowania tzw. Ziem Odzyskanych. W 2006 r. PTG zostało wpisane na listę organizacji pożytku publicznego. Jednym z podstawowych celów działania Towarzystwa jest kształtowanie społecznej świadomości geograficznej, czemu służą organizowane wycieczki i działalność popularyzacyjna.

Działalność Polskiego Towarzystwa Geograficznego integruje także badaczy i miłośników pokrewnych dziedzin: ochrony środowiska i gospodarki przestrzennej, botaniki, geologii, socjologii, historii, ekonomii, architektury i urbanistyki.

W pielgrzymce uczestniczył Piotr Nowacki z kancelarii Prezydenta RP, który wyraził uznanie dla pracy geografów na rzecz rozwoju naszej Ojczyzny.

W naukowej części pielgrzymki mówiono o Jasnej Górze w badaniach geografów. Franciszek Mróz z Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie wygłosił referat „Droga św. Jakuba a Jasna Góra”. O pracach nad studium ruchu turystycznego i pielgrzymkowego w Częstochowie w latach 1980-1987 opowiedziała Urszula Gospodarek z Oddziału Częstochowskiego Polskiego Towarzystwa Geograficznego, temat „Jasna Góra w pierwszych dniach września 1939 r.” podjął prof. Antoni Jackowski z Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Jako specjalne wotum złożono trzytomowe wydawnictwo „Geografowie polscy”. W tym Słowniku biograficznym, znalazł się m.in. biogram zmarłego w ubiegłym roku wybitnego geografa paulina doc. dr hab. Ludwika Kaszowskiego.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Moje pismo Tęcza - 5/6 2018

Reklama

Najczęściej czytane

W związku z tym, iż od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie Państwa informujemy, iż nasza organizacja, mając szczególnie na względzie bezpieczeństwo danych osobowych, które przetwarza, wdrożyła System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w rozumieniu odpowiednich polityk ochrony danych (zgodnie z art. 24 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia ogólnego). W celu dochowania należytej staranności w kontekście ochrony danych osobowych, Redaktor Naczelna Tygodnika Katolickiego „Niedziela” wyznaczyła w organizacji Inspektora Ochrony Danych.
Więcej o polityce prywatności czytaj TUTAJ.

Rozumiem