Reklama

BETEL - Zakupy z sercem - Rahel Kebebe Tshay

Przy eucharystycznym stole

Liturgia Słowa - W dialogu z Bogiem (3)

Ks. Marian Tomasz Kowalski
Edycja toruńska 14/2005

Boże Słowo nie może pozostać bez odpowiedzi. Dlatego Liturgia Słowa została tak ułożona, by znalazło się w niej również miejsce na odpowiedź człowieka. Składają się na nią następujące elementy: Psalm responsoryjny, Credo (czyli: Wyznanie wiary) i Modlitwa Powszechna.

1. Psalm responsoryjny, czyli graduał1

„Po pierwszym czytaniu następuje psalm responsoryjny, który jest integralną częścią Liturgii Słowa oraz posiada wielkie znaczenie liturgiczne i duszpasterskie, gdyż sprzyja medytacji nad Słowem Bożym” (Ogólne Wprowadzenie do Mszału Rzymskiego, 61).
To odpowiedź liryczna. Słowem Boga odpowiadamy na słowo Boga2. Bo czyż można znaleźć lepszą odpowiedź? Modlitwa psalmami zawsze zajmowała uprzywilejowane miejsce: zwracać się do Boga Jego słowami, słowami, które na pewno są właściwe, odpowiednio dobrane, a w których tak naprawdę każdy może odnaleźć siebie, swoje życie, swoją codzienność. To dlatego codzienna modlitwa Kościoła - Liturgia Godzin (zwana Brewiarzem) - oparta jest na psalmach. Psalm responsoryjny dobrany jest tak, by był odpowiedzią na pierwsze czytanie.

Reklama

2. Credo3, czyli Wyznanie wiary

„Symbol, czyli wyznanie wiary, zmierza do tego, aby cały lud zgromadzony dał odpowiedź na Słowo Boże zwiastowane w czytaniach Pisma Świętego i wyjaśnione w homilii oraz przez wypowiedzenie reguły wiary według formuły zatwierdzonej do użytku liturgicznego przypomniał sobie i uczcił wielkie misteria wiary przed rozpoczęciem ich celebracji w Eucharystii” (Ogólne Wprowadzenie do Mszału Rzymskiego, 67).
Credo odmawiane w czasie Mszy św. jest odpowiedzią, jaką Kościół daje Bogu. Wyznając swoją wiarę, mówimy Bogu „tak”, przyjmujemy Jego słowo, wychwalamy Jego dzieła i dajemy świadectwo naszej wiary. Nie jest to zatem jedynie proste wyznanie wiary, przypomnienie tego, w co wierzymy, ale jest to modlitwa w pełnym tego słowa znaczeniu. Wspólne odmawianie Credo ma jeszcze jedno znaczenie: łączy nas ze wspólnotą Kościoła. Nie jest to tylko moja osobista i prywatna wiara ale jest to wiara całego Kościoła, wiara wspólna dla wszystkich, którzy ją wyznają. Bo czy wiara może być czymś prywatnym?
Credo odmawiamy we wszystkie niedziele w ciągu roku i w ważniejsze dni świąteczne. W sytuacjach wyjątkowych (np. Msze św. dla dzieci) można je zastąpić odpowiednią pieśnią pod warunkiem jednak, że została ona zatwierdzona przez Konferencję Episkopatu (nie może to być zatem kolęda czy inna pieśń wybrana przez celebransa lub organistę). W Mszach św., w trakcie których udziela się sakramentu chrztu, odmawia się najstarszą formę wyznania wiary tzw. Skład Apostolski (myślę, że wszyscy kiedyś spotkaliśmy się z jego formą dialogowaną, rozpoczynającą się od pytania: czy wierzysz…). 4
Warto od czasu do czasu przypomnieć sobie wyznanie wiary, które co niedzielę odmawiamy w Kościele. Zatrzymać się i rozważyć wypowiadane słowa. Może jest tam coś, o czym zapomniałem albo co umknęło mojej uwadze, w co, jako katolik, powinienem wierzyć bez zastrzeżeń!

3. Modlitwa powszechna

„W modlitwie powszechnej, czyli modlitwie wiernych, lud w pewien sposób odpowiada na Słowo Boże przyjęte z wiarą i wykonując swą wynikającą z chrztu funkcję kapłańską, zanosi do Boga błagania za zbawienie wszystkich.
Wypada, aby ta modlitwa była zanoszona z zasady we Mszach św. sprawowanych z udziałem ludu, by zanoszono błagania za święty Kościół, za tych, którzy sprawują nad nami rządy, za ludzi znajdujących się w różnych potrzebach, a także za wszystkich ludzi i o zbawienie całego świata. (…)
Kapłan celebrujący kieruje modlitwą, stojąc w miejscu przewodniczenia. Rozpoczyna ją krótką zachętą, w której wzywa wiernych do modlitwy oraz wypowiada modlitwę na zakończenie. Proponowane intencje winny być nieliczne, ułożone w duchu mądrej wolności, zwięzłe i wyrażające błagania całej wspólnoty” (Ogólne Wprowadzenie do Mszału Rzymskiego, 69, 71).
Ostatnim elementem Liturgii Słowa i zarazem trzecią odpowiedzią na Boże Słowo jest Modlitwa powszechna. Mamy nią objąć cały świat. Nie może zatem ograniczać się jedynie do potrzeb osób obecnych na Mszy św.! Jest ona wyrazem naszej troski o innych ludzi i o Kościół. Dlatego Ogólne Wprowadzenie do Mszału Rzymskiego (70) zaleca następujący porządek tej modlitwy:
a) w potrzebach Kościoła,
b) za rządzących państwami i o zbawienie całego świata,
c) za ludzi doświadczonych różnymi trudnościami,
d) za miejscową wspólnotę.

Poszczególne wezwania powinny być krótkie (zwięzłe) i nie powinno ich być wiele. Modlitwa powszechna nie ma bowiem zastąpić kazania, ani stanowić popisu krasomówczego, lecz ma być naszą prostą odpowiedzią na usłyszane słowo i na bieżące wydarzenia, bo również przez nie przemawia do nas Bóg. Nie myślmy zatem „jak poganie, że przez wzgląd na nasze wielomówstwo będziemy wysłuchani” (por. Mt 6,7).

1 Psalm responsoryjny - z łac. responsum - odpowiedź. Graduał - z łac. graduale - śpiew wykonywany pierwotnie na stopniu ambony.
2 „Bóg wielbi siebie we wspólnocie własnymi słowami” (św. Augustyn, Enarrationes in Psalmom, 144, 1).
3 Credo - z łac. wierzę.
4 W czasie Mszy św. odmawiamy Wyznanie wiary zwane Symbolem nicejsko-konstantynopolitańskim. Nazwa ta pochodzi od dwóch soborów, na których ustalono podstawowe elementy naszej wiary, czyli to, co odróżnia nas od innych religii, także chrześcijańskich.

Polski franciszkanin sędzią trybunału kościelnego Państwa Watykańskiego

2018-03-22 13:45

st (KAI) / Watykan

Papież Franciszek mianował dzisiaj trzech nowych sędziów trybunału kościelnego Państwa Watykańskiego. Jednym z nich jest polski franciszkanin konwentualny o. Robert Leżohupski.

www.porcjunkula.com
O. Robert Leżohupski OFMConv.

O. Robert Leżohupski urodził się 7 września 1974 r. w Gdańsku. W latach 1989-1993 uczęszczał do III Liceum Ogólnokształcącego (znanej w tym mieście „Topolówki”), a następnie w latach 1993-1998 studiował prawo na Uniwersytecie Gdańskim, gdzie uzyskał tytuł magistra. Rok wcześniej wstąpił do Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych. Święcenia kapłańskie otrzymał w 2004 roku. Ukończył także teologię na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, gdzie uzyskał tytuł magistra.

W 2008 roku uzyskał doktorat z prawa kanonicznego na Papieskim Uniwersytecie Laterańskim w Rzymie. W latach 2008-2012 pracował na wydziale teologicznym Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu. Jednocześnie był duszpasterzem akademickim. W 2012 wyruszył jako misjonarz do Kenii, gdzie był wykładowcą prawa kanonicznego. Następnie w 2016 podjął pracę w Penitencjarii Apostolskiej w Rzymie.

Jego pasją są wędrówki górskie i historia.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Jestem od poczęcia

Papież Franciszek docenił Ekstremalne Drogi Krzyżowe

2018-03-23 11:55

ks.jr, EDK / Warszawa (KAI)

Sto tysięcy osób w 20 krajach - takie są szacunki na 10. edycję Ekstremalnej Drogi Krzyżowej, jednego z najszybciej rozwijających się ruchów duchowych na świecie. W najbliższy piątek, 23 marca, pątnicy wyjdą na trasy wyznaczone na całym świecie – w Phoenix na Szlaku Apaczów, w Sydney, Amsterdamie, Zborovie, Madrycie czy na Islandii. Przejście minimum 40-kilometrowych tras, nocą, w całkowitej ciszy i skupieniu, to ryzyko, które uczestnicy Ekstremalnej Drogi Krzyżowej podejmują już od dziesięciu lat, aby wejść na drogę przełomu i odnaleźć nowe życie. To piękny wyraz przeżycia Wielkiego Postu i przygotowania się do świąt Wielkiej Nocy. Z tej okazji list do uczestników EDK napisał watykański sekretarz stanu, kardynał Pietro Parolin.

Archiwum EDK
Podczas drogi wysiłkowi towarzyszą przeżycia duchowe

Nocą, w milczeniu i samotności każdy z pątników przejdzie pieszo jedną z kilkuset tras liczących od 40 do 144 km. – EDK to globalny startup religijny i sposób praktykowania duchowości na miarę XXI wieku – mówi ks. Jacek WIOSNA Stryczek, pomysłodawca projektu, twórca SZLACHETNEJ PACZKI.

Organizatorzy wskazują, że EDK to stara kościelna tradycja, ale w nowej formie, to duchowość łącząca ciało i duszę, ponieważ nie możemy uważać, że nasza dusza jest w dobrej kondycji, skoro zaniedbaliśmy ciało. To także świetne rozwiązanie dla ludzi, którzy dużo pracują i trudno im znaleźć czas dla siebie i swojej duszy. Ta kumulacja daje okazję do gruntownego przemyślenia siebie, do przekroczenia granicy nawyku i wyjścia ze swojej, zarówno duchowej, jak i cielesnej, strefy komfortu. Ekstremalna Droga Krzyżowa czerpie z duchowości św. Franciszka – dużo ducha przy pełnym zaangażowaniu ciała. EDK jest przeciwieństwem stylu życia określanego jako couch potato, czyli przesiadywania na kanapie. W idei Ekstremalnej Drogi Krzyżowej chodzi o to, aby z niej wstać. Odbywa się zawsze w Wielkim Poście. W tym roku większość pątników wyruszy w drogę 23 marca. Rozpoczną mszą świętą o godz. 20.00, a potem wyjdą na wybrane przez siebie, wcześniej przygotowane trasy. Na stronie www.edk.org.pl można ich znaleźć ponad 600 – w Polsce i na świecie.

Z okazji trwającej właśnie 10. edycji list do uczestników EDK napisał kardynał Pietro Parolin, sekretarz stanu Watykanu. - Pragnienie życia w pełni, z pasją i entuzjazmem, wymaga ogołocenia i porzucenia wszystkiego, co jest naznaczone obłudą i kulturą tymczasowości; wymaga nowych narodzin, nawet za cenę niewygody, bólu i łez – zwrócił się do uczestników Ekstremalnej Drogi Krzyżowej watykański sekretarz stanu.

Rozwojowi EDK sprzyjał ks. kard. Stanisław Dziwisz, wspiera go obecny arcybiskup metropolita krakowski ks. Marek Jędraszewski, a uczestnikiem i popularyzatorem wydarzenia był także nuncjusz apostolski w Polsce, abp Celestino Migliore. W tym roku swoje błogosławieństwo przekazał uczestnikom EDK również papież Franciszek.

- Jego Świątobliwość, łącząc się duchowo z Organizatorami i wszystkimi Uczestnikami Ekstremalnej Drogi Krzyżowej, zachęca ich do ufnego powierzenia Chrystusowi siebie, swoich rodzin, przyjaciół i nieprzyjaciół, by w każdym z nich zamieszkał pokój i moc Chrystusa Ukrzyżowanego i Zmartwychwstałego. Na wędrówkę śladami Chrystusa, jednocząc się w modlitwie, Ojciec Święty udziela im wszystkim Apostolskiego Błogosławieństwa – czytamy w liście.

Ekstremalna Droga Krzyżowa to tylko jeden z programów realizowanych przez Stowarzyszenie WIOSNA, organizatora jednego z największych programów pomocowych w Polsce – SZLACHETNEJ PACZKI. To unikatowy na skalę światową program mądrej, precyzyjnej i konkretnej pomocy, w ramach którego tylko w ubiegłym roku przekazano ponad 20 tysiącom rodzin w Polsce pomoc o wartości przeszło 54 milionów złotych. Warto dodać, iż obecny Papież dwukrotnie pomagał potrzebującej rodzinie, zaś Benedykt XVI błogosławił tej inicjatywie.

Więcej informacji o EDK, szczegóły dotyczące tras, terminów i zapisów na www.edk.org.pl.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Reklama

Najczęściej czytane

Wiele stron internetowych, wykorzystuje pliki cookies (ciasteczka). Służą one m.in. do tego, by zagłosować w sondzie. Nowe przepisy zobowiązują nas do poinformowania o tym. Dalsze korzystanie z naszych stron bez zmiany ustawień przeglądarki będzie oznaczało, że zgadzasz się na ich wykorzystywanie.
Aby dowiedzieć się więcej, przeczytaj o Polityce plików cookies.

Rozumiem