Reklama

Papież do Światowej Rady Kościołów: pokażmy światu solidarność z najsłabszymi

2013-10-30 14:13

kg (KAI) / Genewa/Pusan/KAI

GRZEGORZ GAŁĄZKA

Do wzmożenia modlitw i współpracy w służbie Ewangelii wezwał wszystkich chrześcijan Papież Franciszek w przesłaniu do uczestników X zgromadzenia ogólnego Światowej Rady Kościołów (ŚRK). Rozpoczyna się ono 30 października w południowokoreańskim Pusanie pod hasłem „Boże życia, prowadź nas do sprawiedliwości i pokoju”. Swe orędzie Ojciec Święty, noszące datę 4 października – dzień św. Franciszka z Asyżu – przesłał na ręce kard. Kurta Kocha – przewodniczącego Papieskiej Rady ds. Popierania Jedności Chrześcijan, który odczytał je podczas otwarcia spotkania.

Przekazując pozdrowienia sekretarzowi generalnemu ŚRK dr. Olavowi Fykse Tveitowi i przedstawicielom wszystkich wspólnot chrześcijańskich, biorących udział w zgromadzeniu, papież zapewnił ich o swym zainteresowaniu duszpasterskim pracami tego wydarzenia. Potwierdził również „ochotne zaangażowanie Kościoła katolickiego w dalszą długofalową współpracę ze Światową Radą Kościołów”.

Nawiązując do hasła rozpoczynającego się dziś posiedzenia Ojciec Święty zaznaczył, że „jest to przede wszystkim przywołanie Trójjedynego Boga, który pociąga całe stworzenie do jego pełni za pomocą odkupieńczej siły Krzyża Jezusa Chrystusa i wylania różnorakich darów Ducha Świętego”. „Zaprawdę, wszędzie tam, gdzie ceni się dar życia oraz triumfuje sprawiedliwość i pokój, obecne jest Królestwo Boże i zawsze działa jego władcza siła” – napisał Ojciec Święty.

Reklama

Wyraził w związku z tym ufność, że obecne zgromadzenie „pomoże umocnić zaangażowanie wszystkich wyznawców Chrystusa na rzecz wzmożenia modlitwy i współpracy w służbie Ewangelii oraz całościowego dobra naszej rodziny ludzkiej”. Franciszek zwrócił uwagę, że zglobalizowany świat, w którym żyjemy, „wymaga od nas wspólnego świadectwa o danej przez Boga godności każdej istoty ludzkiej oraz skutecznego propagowania warunków kulturowych, społecznych i prawnych, dzięki którym jednostki i całe wspólnoty mogą wzrastać w wolności”. Przesłanki te wspierają także posłannictwo rodziny jako podstawy społeczeństwa, zapewniają zdrowe i całościowe wychowanie młodzieży oraz gwarantują wszystkim nieskrępowane korzystanie z wolności religijnej – podkreślił papież.

Zauważył ponadto, iż wierni Bogu i w odpowiedzi na palące potrzeby naszych czasów chrześcijanie są wezwani do wychodzenia naprzeciw tym, którzy sami znajdują się na obrzeżach istnienia naszych społeczeństw oraz do okazania szczególnej solidarności z najsłabszymi naszymi braćmi i siostrami. Chodzi o ubogich, niepełnosprawnych, nienarodzonych i chorych, o migrantów i uchodźców, osoby w starszym wieku i o młodych bezrobotnych – wyjaśnił autor przesłania.

Na zakończenie zaznaczył, że jest świadom tego, iż – jak wspomina soborowy Dekret o ekumenizmie – duszą prawdziwego ekumenizmu pozostają nawrócenie, świętość i modlitwa. „Modlę się, aby rozpoczynające się dzisiaj X zgromadzenie ogólne ŚRK „przyczyniło się do dania nowego bodźca żywotności i wizji udziału we wszystkich zaangażowaniach w świętą sprawę jedności chrześcijańskiej, w wierności woli Pana wobec Jego Kościoła (por. J 17, 21) oraz w otwarciu się na bodźce Ducha Świętego” – napisał Ojciec Święty. Życzył wszystkim uczestnikom obrad w Pusanie „obfitych błogosławieństw Wszechmogącego Boga, będącego źródłem wszelkiego życia i wszystkich darów duchowych”.

Dziesiąte, jubileuszowe zgromadzenie ogólne ŚRK pracować będzie w porcie na południowym wschodzie Korei Południowej do 8 listopada. Swój udział w nim zapowiedziało ponad 3 tys. delegatów reprezentujących 345 Kościołów i wspólnot kościelnych, należących do Rady. Jest to drugie takie posiedzenie w Azji - poprzednie obradowało tam w 1961 w Delhi; było to III zgromadzenie ogólne. Kościół katolicki nie jest członkiem ŚRK, ale od 1965 aktywnie z nią współpracuje m.in. za pośrednictwem Mieszanej Grupy Roboczej i kilku innych instytucji.

Do Pusanu udała się 25-osobowa delegacja katolicka, złożona z przedstawicieli Papieskiej Rady Popierania Jedności Chrześcijan, której sekretarz bp Brian Farrell stoi na czele całej delegacji, jak również Papieskiej Rady ds. Dialogu Międzyreligijnego, Mieszanej Grupy Roboczej, Komisji „Wiara i Ustrój” ŚRK, stałych współpracowników katolickich przy ŚRK, reprezentantów Federacji Azjatyckich Konferencji Biskupich, watykańskiego Ośrodka „Pro Unione” oraz z przedstawicieli męskich i żeńskich instytutów życia konsekrowanego i stowarzyszeń życia apostolskiego. W skład delegacji wchodzi też 7 przedstawicieli episkopatu południowokoreańskiego oraz dwaj reprezentanci ruchów katolików świeckich i mediów z Korei Południowej.

Światowa Rada Kościoła powstała na I zgromadzeniu ogólnym w Amsterdamie w sierpnia 1948 w celu, jak to wówczas i dzisiaj się zaznacza, wspierania jedności chrześcijan w wierze, dawania świadectwa i służby na rzecz świata sprawiedliwego i pokojowego. Na koniec 2012 Rada skupiała 345 Kościołów anglikańskich, protestanckich, prawosławnych, niechalcedońskich i starokatolickich, liczących ponad 500 mln członków, z przeszło 110 państw. Najwyższym organem ŚRK jest właśnie zgromadzenie ogólne, zbierające się średnio co 7 lat – poprzednie odbyło się w lutym 2006 w Porto Alegre w Brazylii. Na co dzień pracami organizacji kieruje sekretarz generalny, którym od 1 stycznia 2010 jest pastor luterański z Norwegii Olav Fykse Tveit. Siedziba organizacji mieści się w Genewie.

Tagi:
papież Franciszek

Franciszek w „ogrodzie aniołów”

2018-11-07 08:41

Włodzimierz Rędzioch
Niedziela Ogólnopolska 45/2018, str. 30

W dzień po uroczystości Wszystkich Świętych obchodzimy w Kościele Zaduszki, czyli wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych. W tym szczególnym dniu kolejni papieże nawiedzają groby swoich poprzedników spoczywających w podziemiach Bazyliki Watykańskiej oraz udają się na rzymskie cmentarze

Grzegorz Gałązka
Ojciec Święty na rzymskim cmentarzu Laurentino, 2 listopada 2018 r.

Przez lata Jan Paweł II odwiedzał historyczny cmentarz Rzymu, Campo Verano. – Gdy wspominamy zmarłych – mówił Papież Polak – wkraczamy w wielką tajemnicę eschatologiczną, która ogarnia każdego z nas. Tradycję tę kontynuował Benedykt XVI, a teraz podtrzymuje ją Franciszek, który w poprzednich latach odwiedził trzy cmentarze: w 2015 r. odprawił Mszę św. na Campo Verano; w 2016 r. był na największym cmentarzu miasta – Prima Porta; w zeszłym roku natomiast odwiedził amerykański cmentarz wojskowy w nadmorskiej miejscowości Nettuno, gdzie jest pochowanych 7861 żołnierzy i pielęgniarek, którzy zginęli w czasie II wojny światowej na terenie Włoch.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Ordo Iuris: Potrzebne regulacje prawne chroniące dzieci przed pornografią

2018-11-13 21:38

mp, ordo iuris / Warszawa (KAI)

Założenia do projektu ustaw o ochronie dzieci przed pornografią w Internecie przedstawił we wtorek na konferencji prasowej Instytut Kultury Prawnej Ordo Iuris. Zaapelował do organizacji pozarządowych i parlamentarzystów o udział w dalszych pracach nad projektem.

fotolia.com

Statystyki pokazują, że ponad połowa dzieci w Polsce ma kontakt z pornografią przed ukończeniem 12. roku życia. Podstawowym źródłem dostępu do niej jest Internet. W odpowiedzi na ten problem Instytut na rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris proponuje podjęcie prac nad ustawą, która zapewniałaby realną ochronę dzieci. Raport dotyczący zjawiska pornografii wśród nieletnich został zaprezentowany na konferencji prasowej.

Problem ten został zauważony przez Światową Organizację Zdrowia (WHO), która umieściła kompulsywne zachowania seksualne w nowej, zaktualizowanej Międzynarodowej Statystycznej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych. Zachowania te mogą powodować znaczne upośledzenie w osobistych, rodzinnych, społecznych, edukacyjnych, zawodowych lub innych ważnych obszarach funkcjonowania.

Instytut Ordo Iuris przygotował analizę obecnego stanu prawnego na poziomie krajowym i międzynarodowym w zakresie ograniczania dostępu do treści pornograficznych oraz założenia do projektu zmian prawnych, które wzmocniłyby pozycję rodziców w ochronie ich dzieci. Zaproponowane rozwiązania dotyczą korzystania z pornografii w Internecie, czyli tam, gdzie jest ona najszerzej i najłatwiej dostępna. Temu zagadnieniu poświęcony jest raport ,,Dzieciństwo wolne od pornografii. Ochrona małoletnich przed dostępem do treści pornograficznych w Internecie – ocena dotychczasowego stanu prawnego i propozycje rozwiązań”.

Podczas konferencji, na której zaprezentowano analizę głos zabrali eksperci Instytutu – mec. Jerzy Kwaśniewski, dr Błażej Kmieciak, mec. Rafał Dorosiński i Nikodem Bernaciak, a także psycholog Bogna Białecka – Prezes Fundacji Edukacji Zdrowotnej i Psychoterapii.

Mec. Rafał Dorosiński z Centrum Analiz Instytutu określił, jakie rozwiązania problemu proponuje Instytut.

„Wprowadzenie skutecznej prawnej ochrony dzieci przed internetową pornografią możemy zrealizować zasadniczo dwiema metodami. Pierwsza polega na domyślnej blokadzie stron pornograficznych przez dostawców usług internetowych, możliwej do „zdjęcia” przez dorosłego abonenta tych usług. Druga natomiast zobowiązuje wprost podmioty udostępniające pornografię - serwisy pornograficzne- do skutecznej weryfikacji pełnoletności użytkowników. W Wielkiej Brytanii, która, stanowi podstawowy punkt odniesienia dla proponowanych założeń funkcjonują obie te metody. Co charakterystyczne, pierwsza z nich realizowana jest na zasadzie samoregulacji tzn. bez udziału państwowych regulacji prawnych i instytucji, a w oparciu o zasady przyjęte przez samych dostawców usług internetowych” – powiedział ekspert Instytutu.

DZIECIŃSTWO WOLNE OD PORNOGRAFII - RAPORT

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Moje pismo Tęcza - 7/8 2018

"Czy zobaczę Cię jutro"?

2018-11-14 09:41

Już po raz osiemnasty klerycy Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji Warszawsko-Praskiej zapraszają na sztukę seminaryjną. W stulecie odzyskania przez Polskę Niepodległości wystawiony zostanie spektakl pt.: „Czy zobaczę cię jutro?” opowiadający o życiu w okupowanej Warszawie.

Czy zobaczę cię jutro?

Jedną z najlepszych metod walki w okupowanej Polsce był śpiew i piosenka. Okupant walczył nawet i z taką formą oporu. Powszechnie znana, oparta na ludowych melodiach piosenka potrafiła ośmieszyć wroga, podnieść na duchu i w tych trudnych czasach natchnąć ludzi optymizmem. Spektakl „Czy zobaczę cię jutro” oparty jest na motywach pierwszego powojennego pełnometrażowego filmu „Zakazane piosenki”. Sztuka opowiada o życiu ludzi w okupowanej Warszawie podczas II wojny światowej. Codzienność ukazana jest w znanych piosenkach takich jak „Serce w plecaku”, „Siekiera motyka” czy „Teraz jest wojna”.

Seminaryjna tradycja

„Czy zobaczę cię jutro” jest już osiemnastą sztuką wystawianą w Wyższym Seminarium Duchownym Diecezji Warszawsko-Praskiej. Spektakle wystawiane przez kleryków III roku na stałe wpisały się w kalendarz wydarzeń naszej Diecezji.

Przedstawienie będzie wystawiane w gmachu Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji Warszawsko-Praskiej przy ulicy Mehoffera 2 w Warszawie w następujących terminach:

1 grudnia (sobota) o godz. 15.00 i 18.30

2 grudnia (niedziela) o godz. 15.00 i 18.30

4 grudnia (wtorek) o godz. 18.30

8 grudnia (sobota) o godz. 19.00 – PREMIERA

9 grudnia (niedziela) o godz. 15.00 i 18.30

11 grudnia (wtorek) o godz. 18.30

13 grudnia (czwartek) o godz. 18.30 rocznica wprowadzenia stanu wojennego

15 grudnia (sobota) o godz. 11.00, 15.00 i 18.30

16 grudnia (niedziela) o godz. 15.00 i 18.30

18 grudnia (wtorek) o godz. 18.30.

Grupy powyżej 10 osób proszone są o wcześniejszą rezerwację terminu: telefon: 668-815-931 lub e-mail: info@sztuka2018.pl.

Więcej informacji o spektaklu na stronach: www.sztuka2018.pl lub na profilu www.facebook.com/wsddwp.

Więcej informacji prasowych:

info@sztuka2018.pl

www.sztuka2018.pl

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Reklama

Najczęściej czytane

W związku z tym, iż od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie Państwa informujemy, iż nasza organizacja, mając szczególnie na względzie bezpieczeństwo danych osobowych, które przetwarza, wdrożyła System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w rozumieniu odpowiednich polityk ochrony danych (zgodnie z art. 24 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia ogólnego). W celu dochowania należytej staranności w kontekście ochrony danych osobowych, Redaktor Naczelna Tygodnika Katolickiego „Niedziela” wyznaczyła w organizacji Inspektora Ochrony Danych.
Więcej o polityce prywatności czytaj TUTAJ.

Rozumiem