Reklama

Kalendarze 2019

Teologia winna służyć człowiekowi


Niedziela Ogólnopolska 31/2003


Teologia winna przekładać się na życie religijne - uważa ks. prof. Czesław Rychlicki

5 czerwca br. ks. prof. dr hab. Czesław Rychlicki, kierownik Zakładu Teologii Dogmatycznej i Ekumenizmu na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu i wykładowca teologii dogmatycznej w WSD w Płocku, otrzymał watykańską nominację na członka Papieskiej Akademii Teologicznej w Watykanie. O zadaniach tej instytucji z ks. prof. Czesławem Rychlickim rozmawia ks. Adam Łach.

Ks. Adam Łach: - Na początku naszej rozmowy proszę przyjąć serdeczne gratulacje od Redakcji "Niedzieli" i pozwolić, że zapytam, jak Ksiądz Profesor przyjął wiadomość o włączeniu do składu osobowego Papieskiej Akademii Teologicznej w Watykanie?

Ks. prof. Czesław Rychlicki: - Muszę przyznać, że była ona dla mnie całkowitym zaskoczeniem. Nie miałem wcześniej żadnych informacji o takich planach. Nominację otrzymałem 28 czerwca za pośrednictwem Nuncjatury Apostolskiej w Warszawie.

- Z czym będzie się wiązało uczestnictwo Księdza Profesora w pracach Akademii?

- Będę uczestniczył w posiedzeniach plenarnych, z których najbliższe odbędzie się w styczniu w Watykanie. Obok spotkań plenarnych, które mają miejsce raz lub dwa razy w roku, mogą odbywać się także częstsze spotkania, organizowane na zaproszenie Rektora (Prezydenta) Akademii, gdy zajdzie ku temu potrzeba. Możliwe są również prace zlecone do wykonania drogą korespondencyjną.

- Jakie są cele i zadania Akademii?

- Papieska Akademia Teologiczna została powołana w 1695 r. i zatwierdzona przez papieża Klemensa XI w 1718 r. Nowy jej statut został zatwierdzony przez Ojca Świętego Jana Pawła II w 1998 r. Celem Akademii jest rozwój i promowanie studiów teologicznych oraz dialog między naukami teologicznymi a filozoficznymi, mający prowadzić do wypracowania pogłębionej formacji w zakresie nauk kościelnych, zarówno u samych wykładowców tych dyscyplin, jak również u ich słuchaczy. Dla zrealizowania tego celu Akademia pozostaje w ścisłej współpracy z Kongregacją ds. Wychowania Katolickiego (Seminariów i Instytutów Naukowych), która zajmuje się studiami w kościelnych instytucjach naukowych, oraz z Papieską Radą ds. Kultury. W ramach zadań statutowych Akademii pozostaje też organizowanie w określonym czasie kongresów krajowych i międzynarodowych dla promowania studiów teologicznych; PAT publikuje czasopisma i książki dla prezentowania nowych dokumentów teologicznych Kościoła, a także dysponuje biblioteką przeznaczoną dla swoich członków.

- Czy dialog, o którym Ksiądz Profesor wspomniał, mówiąc o celach działania Akademii, obejmuje również dialog ekumeniczny?

- Dialog ekumeniczny nie jest wprost przedmiotem prac Akademii. Jednak z pewnością kwestia ta znajduje swoje miejsce przy rozpatrywaniu konkretnych problemów teologicznych. Zapewne stanie się tak również podczas styczniowego spotkania, kiedy będziemy rozważać relację teologii do tradycji, ale także relację teologii do współczesnych prądów, związanych z pluralizmem religijnym i teologicznym. Po ogłoszeniu deklaracji
Dominus Iesus ów dialog międzykulturowy i międzyreligijny jest szczególnie ważny, stąd zapewne znajdzie swe miejsce w trakcie obrad.

- Ksiądz Profesor nawiązał do deklaracji "Dominus Iesus". Czy ogłoszenie tak jednoznacznej deklaracji nie zahamowało dialogu ekumenicznego?

- Całe nieporozumienie wokół tego dokumentu bierze swój początek z nie do końca dobrze pojmowanego pluralizmu religijnego. Widać to u niektórych teologów - specjalistów w zakresie teologii religii, którzy chcieliby widzieć w chrześcijaństwie i Chrystusie tylko pewien element całego ciągu przekazu na temat zbawienia. To jednak nie pokrywa się z treścią Objawienia Bożego. Chrystus nie jest bowiem jednym z wielu zbawicieli, lecz jest jedynym i uniwersalnym Pośrednikiem i Centrum zbawienia ludzkości. Deklaracja Dominus Iesus po prostu przypomina to, co o zbawieniu mówi Objawienie Boże.

- Jakie jest, według Księdza Profesora, najważniejsze wyzwanie stojące przed współczesną teologią?

- Jednym z najważniejszych zadań współczesnej teologii w dzisiejszym świecie, wieloetnicznym i wielokulturowym, jest przedstawienie właściwego obrazu Boga, który się w pełni objawił w Jezusie Chrystusie. Od tego obrazu Boga, jaki daje współczesnemu człowiekowi teologia, zależy nie tylko obraz teologii, ale prawdziwie ludzkie i religijne życie konkretnych osób. Dlatego teologia musi pozostać na usługach człowieka - jako członka żywego Kościoła.

- Serdecznie dziękuję za rozmowę.

* * *

Ks. Czesław Rychlicki urodził się 29 maja 1939 r. w Golubiu-Dobrzyniu (diecezja płocka). W latach 1957-63 studiował w Wyższym Seminarium Duchownym w Płocku. Święcenia kapłańskie przyjął 16 czerwca 1963 r., przez rok pracował jako wikariusz w parafii Biała k. Płocka. Skierowany na studia specjalistyczne na KUL, uwieńczył je magisterium i licencjatem z teologii. Następnie kontynuował studia na Papieskim Uniwersytecie "Gregorianum", a także Papieskim Instytucie Biblijnym i Papieskim Instytucie Wschodnim.
W 1970 r. obronił rozprawę doktorską Cristologia negli scritti di Andrea Frycz Modrzewski - il precursore dell´ecumenismo, dyplom doktorski nostryfikował zaś w 1972 r. na ATK w Warszawie. Po ukończeniu studiów przebywał na Uniwersytecie we Freiburgu Bryzgowijskim (Freiburg im Breisgau) oraz na Papieskim Uniwersytecie w Salamance. W 1998 r. uzyskał stopień doktora habilitowanego na podstawie dorobku naukowego i rozprawy Sakramentalny charakter przymierza małżeńskiego. Studium teologiczno-dogmatyczne. W 2002 r. na wniosek Wydziału Teologicznego UKSW otrzymał tytuł naukowy profesora nauk teologicznych.
Od 1971 r. jest wykładowcą teologii dogmatycznej w płockim WSD, od1972 r. wykłada na Wydziale Teologicznym ATK (UKSW). W 1992 r. podjął wykłady w WSD w Toruniu, zaś od 2001 r. pracuje na Wydziale Teologicznym UMK w Toruniu jako profesor i kierownik Zakładu Teologii Dogmatycznej i Ekumenizmu.
W czasie całej działalności dydaktycznej był promotorem 57 prac magisterskich, 90 prac licencjackich i 3 rozpraw doktorskich.
W latach 1980-82 z ramienia Episkopatu Polski prowadził rozmowy ze Starokatolickim Kościołem Mariawitów w sprawie wzajemnego uznania ważności sakramentu chrztu.
W latach 1972-2001 pełnił funkcję dyrektora płockiego Punktu Konsultacyjnego ATK. W 2001 r. został powołany na konsultora i sekretarza Rady Naukowej Konferencji Episkopatu Polski, w 2002 r. został zaś włączony w skład Polskiego Komitetu Doradczego Międzynarodowego Przeglądu Teologicznego Communio. Od 2003 r. jest członkiem Komitetu Nauk Teologicznych przy Polskiej Akademii Nauk. 5 czerwca 2003 r. mianowany został członkiem Papieskiej Akademii Teologicznej w Watykanie.
Wydał drukiem łącznie 91 publikacji, z których najważniejsze to: Cristologia negli scritti di Andrea Frycz Modrzewski - il precursore dell´ecumenismo, Rzym 1970; Sakramentalny charakter przymierza małżeńskiego. Studium teologiczno-dogmatyczne, Płock 1997; Wielki Jubileusz Roku 2000. Sens-Przesłanie-Symbolika, Płock 2000; Wiara-Nadzieja-Miłość wobec wieczności. Z zagadnień współczesnej eschatologii, Płock 2001; Struktury i kadra naukowo-dydaktyczna na Wydziałach Nauk Kościelnych w Polsce, Płock 2002. AŁ

Światło, które łączy

2018-12-16 20:48

Marian Florek

Marian Florek/Niedziela
Przekazanie Betlejemskiego Światła Pokoju bp. Andrzejowi Przybylskiemu

W dniu 16 grudnia 2018 r. na Jasnej Górze już po raz 28. zapłonęło Betlejemskie Światło Pokoju.

Dostarczyli je harcerze Związku Harcerstwa Polskiego. Odbyło się to podczas Mszy św., której przewodniczył bp Andrzej Przybylski, biskup pomocniczy częstochowski. W homilii główny celebrans zaapelował, by wszyscy obecni dzisiaj na Jasnej Górze poczuli się odpowiedzialnymi stróżami światła, ale nie takiego symbolicznego tylko za światło z Betlejem, któremu na imię Chrystus. Na końcu bp Przybylski poprosił wszystkich, aby codziennie dodawali do tego Światła swojego osobistego żaru.

Zobacz także: Homilia bp. Andrzeja Przybylskiego

Przedtem uczestnicy wydarzenia spotkali się w sali i. A. Kordeckiego, gdzie po oficjalnych powitaniach i przemówieniach wysłuchano programu pt. „Łączy nas światło”. Potem były przemówienia gości, życzenia, modlitwa, łamanie się opłatkiem oraz śpiew kolęd wspólnie z zespołem „Kamyczki”. Harcmistrz Przemysław Kowalski z Hufca ZHP Częstochowa

Zobacz zdjęcia: Przekazanie Betlejemskiego Światła Pokoju na Jasnej Górze

powiedział, że Betlejemskie Światło Pokoju, które przywędrowało na Jasną Górę pod hasłem „Łączy nas światło” powinno łączyć ludzi przede wszystkim w służbie innym. Pragnieniem harcerzy – kontynuował rozmówca – jest dotrzeć do najbardziej potrzebujących, do ludzi starszych i chorych. A duszpasterz harcerzy ks. Grzegorz Paszka zwrócił uwagę na głęboki sens Betlejemskiegio Światła, które jest przypomnieniem, iż właśnie w Betlejem narodził się Zbawiciel świata- Jezus Chrystus.

Innymi punktami spotkania był bieg patrolowy oraz podsumowanie i nagrodzenie zwycięzców konkursu plastycznego w trzech kategoriach: rysunku, szopki i wieńca, oraz złożono wotum z okazji 100.Rocznicy Odzyskania Niepodległości.

Inicjatywa Betlejemskie Światło Pokoju wyszła od Austriaków, którzy w 1986 r. juako pierwsi zapalili Betlejemskie Światło od lampy oliwnej wiszącej w Grocie Narodzenia. W tym roku tego zaszczytu dostąpił 11-letni harcerz Niklas Lehner, który następnie przekazał światełko delegacjom harcerzy z różnych krajów. Zgodnie z tradycją, polscy harcerze otrzymują je od harcerzy słowackich. Ceremonia przekazywania światła odbywa się raz w Polsce, raz na Słowacji. W tym roku miało ono miejsce w niedzielę podczas uroczystej Mszy św. w słowackiej miejscowości Svit. I tak poprzez Jasną Górę, Kraków i Zakopane Światełko Pokoju dociera do wszystkich, do tych mających pokój w sercu i tych którzy tego pokoju pragną.

Związek Harcerstwa Polskiego organizuje Betlejemskie Światło Pokoju od 1991 roku. Tradycją jest, iż ZHP otrzymuje Światło od słowackich skautów. Przekazanie Światła odbywa się naprzemiennie raz na Słowacji raz w Polsce. Polska jest jednym z ogniw betlejemskiej sztafety. Harcerki i harcerze przekazują Światło dalej na wschód: do Rosji, Litwy, Ukrainy i Białorusi, na zachód do Niemiec, a także na północ – do Szwecji.

Organizatorzy: Komenda Hufca ZHP Częstochowa, IV SH „Kamyk” im. hm. Aleksandra Kamińskiego Partnerzy: Chorągiew Śląska ZHP, Klasztor o.o. Paulinów na Jasnej Górze

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Moje pismo Tęcza - 7/8 2018

Idą Święta

2018-12-17 09:48

Antoni Szymański Senator RP

Święta Bożego Narodzenia darzymy w Polsce wyjątkowym pietyzmem, traktując je jako szczególną szansę na okazanie sobie serdeczności i braterskiej miłości. Dzieje się tak, ponieważ upamiętniają one narodziny Jezusa Chrystusa Zbawiciela Świata, który stał się jednym z nas, abyśmy mogli razem z Nim wejść do Bożej rodziny. On pierwszy wyciągnął do nas rękę, aby wszystkich pojednać z Ojcem. Otrzymaliśmy wzór rozwiązywania wszelkich problemów. Uwierzyliśmy, że nie ma takiej przeszkody, która powstrzymałaby człowieka dobrej woli przed budowaniem prawdziwej wspólnoty.

Laurentmesphotos/pixabay.com

Tę wspólnotę tworzymy przede wszystkim w rodzinie, gdzie przy wigilijnym stole uczymy się pokonywać dzielące nas bariery. Wystarczy wspólnie się pomodlić, przełamać opłatkiem, zaśpiewać kolędy i spędzić miłe chwile, rozmawiając o codziennym życiu. Tak bardzo potrzebujemy takiego czasu zatrzymania się w codziennej gonitwie. Dobrze, że są Święta!

Inną przestrzenią budowania wspólnoty są nasze lokalne społeczności. Jest ważne by opierały się na silnych więziach sąsiedzkich i relacjach obywatelskich, opartych na fundamentalnych wartościach. Rodzina, wiara i tradycja stanowią tu niepodważalne priorytety. Jestem przekonany, że należy te wartości pielęgnować, szczególnie w dobie globalizacji, gdy coraz częściej odsuwa się na bok kulturę lokalną, relatywizuje normy moralne, rośnie liczba rozwodów, a młodzież zbyt łatwo porzuca rodzinne strony, aby szukać łatwiejszego życia. Pomagają nam w tym parafie, samorządy, domy kultury, liczne stowarzyszenia i organizacje.

Proszę, przyjmijcie ode mnie moc najszczerszych i najcieplejszych życzeń. Życzę aby nasze wspólnoty rodzinne, środowiskowe i lokalne były miejscem gdzie rośnie dobro i pokój.

Oby Słowo, które stało się Ciałem, dało nam siłę do budowania pomyślnej przyszłości w nadchodzącym 2019 roku.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Reklama

Najczęściej czytane

W związku z tym, iż od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie Państwa informujemy, iż nasza organizacja, mając szczególnie na względzie bezpieczeństwo danych osobowych, które przetwarza, wdrożyła System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w rozumieniu odpowiednich polityk ochrony danych (zgodnie z art. 24 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia ogólnego). W celu dochowania należytej staranności w kontekście ochrony danych osobowych, Redaktor Naczelna Tygodnika Katolickiego „Niedziela” wyznaczyła w organizacji Inspektora Ochrony Danych.
Więcej o polityce prywatności czytaj TUTAJ.

Rozumiem