Reklama

Cuda dzieją się po cichu

Porady prawnika

Komu przysługuje świadczenie przedemerytalne

(E)
Niedziela Ogólnopolska 9/2005


Przede wszystkim, aby otrzymać świadczenie przedemerytalne, musimy osiągnąć odpowiedni wiek i posiadać staż emerytalny (przepracować odpowiednią ilość lat; do stażu emerytalnego zalicza się lata składkowe i nieskładkowe). Istotny jest również sposób, w jaki rozwiązano z nami stosunek pracy lub stosunek służbowy albo zakończenie działalności gospodarczej.
O świadczenie przedemerytalne może ubiegać się:
I - kobieta, która do dnia rozwiązania stosunku pracy lub stosunku służbowego z powodu likwidacji lub niewypłacalności pracodawcy skończyła 56 lat (mężczyzna - 61 lat) i ma co najmniej 20-letni (mężczyzna - 25-letni) okres uprawniający do emerytury, a u ostatniego pracodawcy pracowała co najmniej 6 miesięcy;
II - kobieta, która do dnia rozwiązania stosunku pracy lub stosunku służbowego z powodu przyczyn dotyczących zakładu pracy skończyła 55 lat (mężczyzna - 60 lat) i posiada 30-letni okres uprawniający do emerytury (mężczyzna - 35-letni) i u ostatniego pracodawcy przepracowała co najmniej 6 miesięcy;
III - kobieta, która do dnia ogłoszenia upadłości prowadziła nieprzerwanie przez co najmniej 2 lata pozarolniczą działalność gospodarczą, skończyła 56 lat (mężczyzna - 61 lat) i posiada 20-letni okres do emerytury (mężczyzna - 25-letni);
IV - kobieta, która nie posiada już prawa do renty, ale pobierała ją nieprzerwanie przez 5 lat i do dnia ustania prawa do renty skończyła 55 lat (mężczyzna - 60 lat) i posiada 20-letni okres uprawniający do emerytury (mężczyzna - 25-letni);
V - kobiety i mężczyźni bez względu na wiek, ale z odpowiednim okresem uprawniającym do emerytury: kobiety - 35 lat, mężczyźni - 40 lat, z którymi rozwiązano stosunek pracy z przyczyn dotyczących zakładu pracy, pod warunkiem, że u ostatniego pracodawcy przepracowali co najmniej 6 miesięcy;
VI - kobiety i mężczyźni bez względu na wiek, z którymi rozwiązano stosunek pracy lub stosunek służbowy z powodu likwidacji lub niewypłacalności pracodawcy, ale którzy posiadają do 31 grudnia roku poprzedzającego rozwiązanie stosunku pracy odpowiedni staż emerytalny: kobiety - 34 lata, mężczyźni - 39 lat i u ostatniego pracodawcy przepracowali co najmniej 6 miesięcy.
Poza tym warunkiem uzyskania świadczenia jest również status osoby bezrobotnej - trzeba zarejestrować się w urzędzie pracy i przez co najmniej 6 miesięcy pobierać zasiłek dla bezrobotnych. Pamiętajmy jednak, jeśli w okresie pobierania tego zasiłku bez uzasadnionej przyczyny odmówimy podjęcia zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej czy zatrudnienia w ramach prac interwencyjnych lub robót publicznych, musimy się liczyć z utratą prawa do świadczenia przedemerytalnego.
Jeśli spełniamy odpowiednie warunki, możemy złożyć wniosek do ZUS o świadczenie emerytalne i załączyć odpowiednie dokumenty. Konieczne będzie:

potwierdzenie okresów składkowych i nieskładkowych (dane te znajdują się w świadectwach pracy, legitymacji ubezpieczeniowej i innych zaświadczeniach) oraz okresy pracy w gospodarstwie rolnym; potwierdzenie rozwiązania stosunku pracy, ustania prawa do renty lub postanowienie sądu o ogłoszeniu upadłości; potwierdzenie, że dana osoba jest zarejestrowana jako bezrobotna i że w czasie pobierania zasiłku nie odmówiła pracy.

Ponieważ nowe świadczenie przedemerytalne nie jest uzależnione od wysokości przyszłej emerytury - wynosi ono dla wszystkich uprawnionych 670 zł - nie musimy jednocześnie załączyć dokumentów poświadczających nasze dotychczasowe roczne zarobki. Wniosek o świadczenie przedemerytalne składamy w ciągu 30 dni od dnia wydania przez powiatowy urząd pracy dokumentu poświadczającego półroczny okres pobierania zasiłku dla bezrobotnych. Jeśli przekroczymy ten termin, otrzymamy odmowę przyznania nam świadczenia przedemerytalnego. ZUS wyda decyzję również w terminie 30 dni, ale od dnia złożenia wniosku. Od tej decyzji, jeśli jest dla nas niepomyślna, możemy się odwołać do sądu okręgowego - sądu pracy i ubezpieczeń społecznych, ale za pośrednictwem organu rentowego, który może jeszcze swoją decyzję zmienić lub uchylić w ciągu 30 dni. Jeśli tego nie uczyni, musi sprawę przekazać do sądu.
Pobierając świadczenie przedemerytalne, mamy prawo podjąć pracę zarobkową, ale pamiętajmy, że po przekroczeniu dopuszczalnych kwot przychodu świadczenie to ulega zmniejszeniu właśnie o kwotę przekroczenia dopuszczalnego przychodu, ale pomniejszoną o obowiązkowe składki na ubezpieczenie społeczne. Po zmniejszeniu świadczenie emerytalne nie może być niższe niż 335 zł. Po przekroczeniu kwoty granicznej, która w tym roku wynosi 1541,10 zł, świadczenie ulega zawieszeniu.
(Podstawa prawna: ustawa z 30 kwietnia 2004 r. - DzU 120/2004).

Polski franciszkanin sędzią trybunału kościelnego Państwa Watykańskiego

2018-03-22 13:45

st (KAI) / Watykan

Papież Franciszek mianował dzisiaj trzech nowych sędziów trybunału kościelnego Państwa Watykańskiego. Jednym z nich jest polski franciszkanin konwentualny o. Robert Leżohupski.

www.porcjunkula.com
O. Robert Leżohupski OFMConv.

O. Robert Leżohupski urodził się 7 września 1974 r. w Gdańsku. W latach 1989-1993 uczęszczał do III Liceum Ogólnokształcącego (znanej w tym mieście „Topolówki”), a następnie w latach 1993-1998 studiował prawo na Uniwersytecie Gdańskim, gdzie uzyskał tytuł magistra. Rok wcześniej wstąpił do Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych. Święcenia kapłańskie otrzymał w 2004 roku. Ukończył także teologię na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, gdzie uzyskał tytuł magistra.

W 2008 roku uzyskał doktorat z prawa kanonicznego na Papieskim Uniwersytecie Laterańskim w Rzymie. W latach 2008-2012 pracował na wydziale teologicznym Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu. Jednocześnie był duszpasterzem akademickim. W 2012 wyruszył jako misjonarz do Kenii, gdzie był wykładowcą prawa kanonicznego. Następnie w 2016 podjął pracę w Penitencjarii Apostolskiej w Rzymie.

Jego pasją są wędrówki górskie i historia.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Jestem od poczęcia

Warszawa: 2 kwietnia – wieczorne czuwanie w 13. rocznicę śmierci św. Jana Pawła II

2018-03-22 20:11

CMJPII, lk / Warszawa (KAI)

„Nie lękajcie się!” – słowa wypowiedziane podczas Mszy św. inaugurującej pontyfikat papieża są hasłem 13. rocznicy śmierci Jana Pawła II przypadającej w drugi dzień Wielkanocy. Tegoroczne wspomnienie będzie także początkiem obchodów 40-lecia wyboru Karola Wojtyły na papieża.

Tomasz Lewandowski

2 kwietnia od godz. 21.00 Centrum Myśli Jana Pawła II będzie obecne na placu Piłsudskiego w Warszawie, aby towarzyszyć warszawiakom w tradycyjnym w tym dniu wieczornym czuwaniu. Wezmą w nim udział także kard. Kazimierz Nycz, metropolita warszawski i ks. Bogdan Bartołd, proboszcz parafii archikatedralnej św. Jana Chrzciciela. Zgromadzonym na placu towarzyszyć będzie Chór Centrum Myśli Jana Pawła II.

„Spotkamy się tego dnia, aby przywołać atmosferę sprzed 13 lat. Wtedy byliśmy razem w poczuciu wspólnoty i odpowiedzialności za jej budowanie. Dziś wspólnie odwołujemy się do tamtych przeżyć. Chcemy też na nowo zrozumieć zobowiązania, które wówczas podjęliśmy” – mówi Michał Senk, dyrektor Centrum Myśli Jana Pawła II.

Po zmierzchu na budynku Dowództwa Garnizonu Warszawa usytuowanym przy placu Piłsudskiego, zostanie wyświetlona specjalna animacja z wizerunkiem Papieża. Zgromadzeni usłyszą także jego głos dzięki przygotowanym fragmentom z papieskich przemówień.

Centrum Myśli Jana Pawła II cytat ze słowami „Nie lękajcie się!” uczyniło hasłem obchodów 2 kwietnia nie przez przypadek. Tymi słowami instytucja przypomina jeden z filarów pontyfikatu swojego patrona – dawanie nadziei, która szczególnie mocno wybrzmiewa w Święta wielkanocne.

„2 kwietnia to dla nas nie tylko wspomnienie, ale także początek obchodów 40. rocznicy wyboru Karola Wojtyły na Papieża” - wyjaśnia Michał Senk. - Słowami «Nie lękajcie się» Jan Paweł II otworzył swój pontyfikat i wielokrotnie do nich wracał. Właśnie ten aspekt nauczania Papieża chcemy przypominać podczas obchodów jubileuszu Jego wyboru w roku, w którym równolegle świętujemy odzyskanie przez Polskę niepodległości - dodaje.

Dla Jana Pawła II wolność wspólnoty jest połączona z wolnością osoby. Jednym z największych zniewoleń człowieka może być lęk, który zamyka go w jego egoizmie i nie pozwala wyjść na spotkanie z drugim człowiekiem. A to właśnie takie spotkanie jest jednym z fundamentów budowania solidarności - tłumaczą organizatorzy czuwania.

„W 100. rocznicę odzyskania niepodległości, Centrum Myśli Jana Pawła II przypomina, że wolność ma swój głębszy wymiar. I do tego głębokiego wymiaru wolności będziemy wracać przy okazji kolejnych wydarzeń związanych z rocznicą wyboru Wojtyły na papieża” – podsumowuje Michał Senk.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Reklama

Najczęściej czytane

Wiele stron internetowych, wykorzystuje pliki cookies (ciasteczka). Służą one m.in. do tego, by zagłosować w sondzie. Nowe przepisy zobowiązują nas do poinformowania o tym. Dalsze korzystanie z naszych stron bez zmiany ustawień przeglądarki będzie oznaczało, że zgadzasz się na ich wykorzystywanie.
Aby dowiedzieć się więcej, przeczytaj o Polityce plików cookies.

Rozumiem