Kościół a Internet
Papieska Rada ds. Środków Społecznego Przekazu
To, że Kościół interesuje się Internetem jest szczególnym wyrazem jego zainteresowania środkami komunikacji społecznej. Postrzegając media jako wynik historycznego procesu naukowego, poprzez który ludzkość "postępuje wciąż naprzód w odsłanianiu ukrytych w całym stworzeniu zasobów i wartości"...

Communio et progressio (Zjednoczenie i postęp) - 23 maja 1971 r.
Papieska Komisja do Spraw Środków Społecznego Przekazu
Zjednoczenie i postęp we współżyciu ludzkim są najważniejszym założeniem i celem społecznego przekazu i środków przez niego stosowanych, takich jak prasa, kino, radio i telewizja. Ciągłe udoskonalanie wspomnianych środków technicznych oraz ich powszechna dostępność sprawiają, że środki społecznego przekazu wywierają coraz większy wpływ na życie i sposób myślenia ludzi.

„Il Rapido sviluppo” - Szybki rozwój
List apostolski Papieża Jana Pawła II do odpowiedzialnych za środki społecznego przekazu
Publikujemy polskie tłumaczenie listu apostolskiego Jana Pawła II pt. „Il Rapido sviluppo” – Szybki rozwój. W dokumencie tym Papież przypomina mediom o spoczywającym na nich obowiązku przekazywania prawdy oraz o służbie dla dobra publicznego. Dokument, skierowany „do odpowiedzialnych za środki społecznego przekazu”, ogłoszono w Watykanie 21 lutego br., w 40. rocznicę soborowego dekretu o mediach „Inter mirifica”.

Sobór Watykański II
Dekret o Środkach Społecznego Przekazywania Myśli

Encyklika Miranda prorsus Piusa XII

Kodeks Prawa Kanonicznego o mediach

Osoby duchowne w mediach

Aetatis novae
Papieska Rada do Spraw Środków Społecznego Przekazu