Kalendarz Liturgiczny
PIERWSZE CZYTANIE

Iz 7, 10-14 Panna pocznie i porodzi Syna

Czytanie z Księgi proroka Izajasza

Pan przemówił do Achaza tymi słowami: «Proś dla siebie o znak od Pana, Boga twego, czy to głęboko w Szeolu, czy to wysoko w górze».
Lecz Achaz odpowiedział: «Nie będę prosił i nie będę wystawiał Pana na próbę».
Wtedy rzekł Izajasz:
«Słuchajcie więc, domu Dawidowy:
Czyż mało wam
naprzykrzać się ludziom,
iż naprzykrzacie się także mojemu Bogu?
Dlatego Pan sam da wam znak:
Oto Panna pocznie i porodzi Syna,
i nazwie Go imieniem Emmanuel».

Oto Słowo Boże.

PSALM RESPONSORYJNY:

Ps 24 (23), 1-2. 3-4. 5-6 (R.: por. 7c i 10b)

Przybądź, o Panie, Tyś jest Królem chwały.

Do Pana należy ziemia i wszystko, co ją napełnia, *
świat i jego mieszkańcy.
Albowiem On go na morzach osadził *
i utwierdził ponad rzekami.

Przybądź, o Panie, Tyś jest Królem chwały.

Kto wstąpi na górę Pana, *
kto stanie w Jego świętym miejscu?
Człowiek rąk nieskalanych i czystego serca,
który nie skłonił swej duszy ku marnościom *
i nie przysięgał fałszywie.

Przybądź, o Panie, Tyś jest Królem chwały.

On otrzyma błogosławieństwo od Pana *
i zapłatę od Boga, swego Zbawcy.
Oto pokolenie tych, którzy Go szukają, *
którzy szukają oblicza Boga Jakuba.

Przybądź, o Panie, Tyś jest Królem chwały.

DRUGIE CZYTANIE

Rz 1, 1-7 Chrystus jest potomkiem Dawida i Synem Bożym

Czytanie z Listu świętego Pawła Apostoła do Rzymian

Paweł, sługa Chrystusa Jezusa, z powołania apostoł, przeznaczony do głoszenia Ewangelii Bożej, którą Bóg przedtem zapowiedział przez swoich Proroków w Pismach świętych. Jest to Ewangelia o Jego Synu, pochodzącym według ciała z rodu Dawida, a ustanowionym według Ducha Świętości przez powstanie z martwych pełnym mocy Synem Bożym, o Jezusie Chrystusie, Panu naszym.
Przez Niego otrzymaliśmy łaskę i urząd apostolski, aby ku chwale Jego imienia pozyskiwać wszystkich pogan dla posłuszeństwa wierze. Wśród nich jesteście i wy powołani przez Jezusa Chrystusa.
Do wszystkich przez Boga umiłowanych, powołanych świętych, którzy mieszkają w Rzymie: łaska wam i pokój od Boga, Ojca naszego, i Pana Jezusa Chrystusa.

Oto Słowo Boże.

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ:

Mt 1, 23

Alleluja, Alleluja, Alleluja

Oto Dziewica pocznie i porodzi Syna,
któremu nadadzą imię Emmanuel,
to znaczy Bóg z nami.

Alleluja, Alleluja, Alleluja

EWANGELIA

Mt 1, 18-24 Jezus urodzi się z Maryi zaślubionej Józefowi, potomkowi Dawida

Słowa Ewangelii według świętego Mateusza

Z narodzeniem Jezusa Chrystusa było tak.
Po zaślubinach Matki Jego, Maryi, z Józefem, wpierw nim zamieszkali razem, znalazła się brzemienną za sprawą Ducha Świętego. Mąż Jej, Józef, który był człowiekiem prawym i nie chciał narazić Jej na zniesławienie, zamierzał oddalić Ją potajemnie.
Gdy powziął tę myśl, oto anioł Pański ukazał mu się we śnie i rzekł: «Józefie, synu Dawida, nie bój się wziąć do siebie Maryi, twej Małżonki; albowiem z Ducha Świętego jest to, co się w Niej poczęło. Porodzi Syna, któremu nadasz imię Jezus, On bowiem zbawi swój lud od jego grzechów».
A stało się to wszystko, aby się wypełniło słowo Pańskie powiedziane przez proroka: Oto Dziewica pocznie i porodzi Syna, któremu nadadzą imię Emmanuel, to znaczy „Bóg z nami”.
Zbudziwszy się ze snu, Józef uczynił tak, jak mu polecił anioł Pański: wziął swoją Małżonkę do siebie.

Oto słowo Pańskie.

Kazanie

Św. Józef – patron Adwentu

Kiedyś papież Paweł VI powiedział, że świat współczesny potrzebuje nie tylko nauczycieli, ale i świadków. Czas Adwentu, który przeżywamy, jest okresem szczególnego dawania świadectwa naszej wiary, przywiązania do Boga. W okresie Adwentu potrzebujemy szczególnych świadków czuwania adwentowego, którzy uczą nas kroczenia drogami Bożymi, uczą, jak pracować nad własnym sumieniem, jak zrealizować wezwanie św. Jana Chrzciciela o przygotowaniu dróg i ścieżek dla Pana. Ewangelia na IV niedzielę Adwentu ukazuje nam św. Józefa, „który był człowiekiem sprawiedliwym” (Mt 1, 19) i stał się powiernikiem tajemnicy Boga samego. Jako mąż prawy i sprawiedliwy św. Józef jest dla nas szczególnym patronem Adwentu, uczy nas otwartości na wolę Bożą. Jest dla nas świadkiem wiernym w pełnieniu wezwań Bożych. Św. Józef jest również człowiekiem wielkiej odwagi i głębokiej wiary. Przyjmuje z całą stanowczością przesłanie Boga przekazane przez posłannictwo Anioła: „Józefie, synu Dawida, nie bój się wziąć do siebie Maryi, twej Małżonki; albowiem z Ducha Świętego jest to, co się w Niej poczęło... Zbudziwszy się ze snu, Józef uczynił tak, jak mu polecił anioł Pański: wziął swoją Małżonkę do siebie” (Mt 1, 20. 24).
Dzisiejsza Ewangelia pokazuje, że św. Józef stał się szczególnym powiernikiem tajemnicy „od wieków ukrytej w Bogu” (por. Ef 3, 9). Św. Józef to szczególny świadek tajemnicy Boga. Jest wraz z Maryją, w noc betlejemską, uprzywilejowanym świadkiem przyjścia na świat Syna Bożego. Św. Józef na swej życiowej drodze, która była pielgrzymowaniem w wierze, jest do końca wierny wezwaniu Bożemu. Również jego milczenie jest wymownym znakiem otwartości na wolę Bożą, którą rozważa w swoim sercu i wypełnia w życiu. Postawa św. Józefa – jak uczył Jan Paweł II – to „jedno z najważniejszych świadectw o mężczyźnie i jego powołaniu” („Redemptoris custos”, 17)
Postawa i przykład św. Józefa przypomina także bardzo wyraźnie, że ojcostwo i powołanie do ojcostwa jest coraz bardziej wezwaniem współczesności. Przypomina, ze ojcostwo jest darem i zadaniem. Św. Józef przypomina, że bycie dobrym ojcem to niezwykle trudne zadanie. Mężczyzna jest wezwany do odpowiedzialnego przeżywania ojcostwa. Dlatego mówiąc o św. Józefie, z wdzięcznością wspomnijmy i popatrzmy na naszych dobrych ojców i ich zapewnienie „możesz zawsze na mnie liczyć”. Niestety, dzisiaj massmedia dość często ukazują negatywny obraz mężczyzny i ojca najczęściej jako brutalnego egoistę poniżającego żonę i dzieci. Wbrew temu medialnemu obrazowi ojca św. Józef apeluje do nas swoim świadectwem o prawdę o ojcostwie.
Prośmy św. Józefa o dobrych ojców naszych rodzin. Prośmy Go jako patrona Adwentu o wiarę w rodzinach, o respektowanie wezwań Boga i praw Bożych. Niech nasze rodziny zapatrzone w św. Józefa męża prawego będą wierne Bogu.
Ks. Mariusz Frukacz

Modlitwa brewiarzowa

Tom I. Hymny okresowe z Adwentu po 16 grudnia – s. 281 [s. 104]. Psalmy z niedzieli IV tygodnia – s. 844 [s. 1058]. Pozostałe teksty własne z 4. niedzieli Adwentu – s. 275 [s. 99].

Przypomnienia

1. W piątek, 24 grudnia, przypada Wigilia uroczystości Bożego Narodzenia. Pielęgnujmy nasze tradycyjne zwyczaje wigilijne, czyli m.in. rozpoczęcie wieczerzy modlitwą, łamanie się opłatkiem, składanie życzeń i śpiew kolęd.
2. Weźmy liczny udział w Pasterce, z której taca przeznaczona jest na wsparcie kościelnego Funduszu Obrony Życia, m.in. na domy samotnych matek.
3. Przygotujmy się też do wizyty kolędowej.Kontakt: liturgia (at) niedziela.pl