Kalendarz Liturgiczny
PIERWSZE CZYTANIE

Kpł 19, 1-2. 17-18 Przykazania miłości bliźniego

Czytanie z Księgi Kapłańskiej

Pan powiedział do Mojżesza: «Mów do całej społeczności synów Izraela i powiedz im: Bądźcie świętymi, bo Ja jestem święty, Pan, Bóg wasz!
Nie będziesz żywił w sercu nienawiści do brata. Będziesz upominał bliźniego, aby nie zaciągnąć winy z jego powodu. Ne będziesz szukał pomsty, nie będziesz żywił urazy do synów twego ludu, ale będziesz kochał bliźniego jak siebie samego. Ja jestem Pan».

Oto Słowo Boże.

PSALM RESPONSORYJNY:

Ps 103 (102), 1-2. 3-4. 8 i 10. 12-13 (R.: por. 8a)

Pan jest łaskawy, pełen miłosierdzia.

Błogosław, duszo moja, Pana,*
i wszystko, co jest we mnie, święte imię Jego.
Błogosław, duszo moja, Pana*
i nie zapominaj o wszystkich Jego dobrodziejstwach.

Pan jest łaskawy, pełen miłosierdzia.

On odpuszcza wszystkie twoje winy *
i leczy wszystkie choroby.
On twoje życie ratuje od zguby, *
obdarza cię łaską i zmiłowaniem.

Pan jest łaskawy, pełen miłosierdzia.

Miłosierny jest Pan i łaskawy, *
nieskory do gniewu i bardzo cierpliwy.
Nie postępuje z nami według naszych grzechów *
ani według win naszych nam nie odpłaca.

Pan jest łaskawy, pełen miłosierdzia.

Jak odległy jest wschód od zachodu, *
tak daleko odsunął od nas nasze winy.
Jak ojciec lituje się nad dziećmi, *
tak Pan się lituje nad tymi, którzy się Go boją.

Pan jest łaskawy, pełen miłosierdzia.

DRUGIE CZYTANIE

1 Kor 3, 16-23 Prawdziwa mądrość to trwać przy Chrystusie

Czytanie z Pierwszego Listu świętego Pawła Apostoła do Koryntian

Bracia:
Czyż nie wiecie, że jesteście świątynią Boga i że Duch Boży mieszka w was? Jeżeli ktoś zniszczy świątynię Boga, tego zniszczy Bóg. Świątynia Boga jest święta, a wy nią jesteście.
Niechaj się nikt nie łudzi. Jeśli ktoś spośród was mniema, że jest mądry na tym świecie, niech się stanie głupim, by posiadł mądrość. Mądrość bowiem tego świata jest głupstwem u Boga. Zresztą jest napisane: «On udaremnia zamysły przebiegłych» lub także: «Wie Pan, że próżne są zamysły mędrców».
Nikt przeto niech się nie chełpi z powodu ludzi. Wszystko bowiem jest wasze: czy to Paweł, czy Apollos, czy Kefas; czy to świat, czy życie, czy śmierć, czy to rzeczy teraźniejsze, czy przyszłe; wszystko jest wasze, wy zaś Chrystusa, a Chrystus Boga.

Oto Słowo Boże.

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ:

1 J 2, 5

Alleluja, Alleluja, Alleluja

Kto zachowuje naukę Chrystusa,
w tym naprawdę miłość Boża jest doskonała.

Alleluja, Alleluja, Alleluja

EWANGELIA

Mt 5, 38-48 Przykazanie miłości nieprzyjaciół

Słowa Ewangelii według świętego Mateusza

Jezus powiedział do swoich uczniów: «Słyszeliście, że powiedziano: “Oko za oko i ząb za ząb”. A Ja wam powiadam: Nie stawiajcie oporu złemu. Lecz jeśli cię kto uderzy w prawy policzek, nadstaw mu i drugi. Temu, kto chce prawować się z tobą i wziąć twoją szatę, odstąp i płaszcz. Zmusza cię kto, żeby iść z nim tysiąc kroków, idź dwa tysiące. Daj temu, kto cię prosi, i nie odwracaj się od tego, kto chce pożyczyć od ciebie.
Słyszeliście, że powiedziano: “Będziesz miłował swego bliźniego”, a nieprzyjaciela swego będziesz nienawidził. A Ja wam powiadam: Miłujcie waszych nieprzyjaciół i módlcie się za tych, którzy was prześladują; tak będziecie synami Ojca waszego, który jest w niebie; ponieważ On sprawia, że słońce Jego wschodzi nad złymi i nad dobrymi, i On zsyła deszcz na sprawiedliwych i niesprawiedliwych.
Jeśli bowiem miłujecie tych, którzy was miłują, cóż za nagrodę mieć będziecie? Czyż i celnicy tego nie czynią? I jeśli pozdrawiacie tylko swych braci, cóż szczególnego czynicie? Czyż i poganie tego nie czynią? Bądźcie więc wy doskonali, jak doskonały jest Ojciec wasz niebieski».

Oto słowo Pańskie.

Kazanie

„A Ja wam powiadam!”

Słowa – „A Ja wam powiadam!” – w dzisiejszej Ewangelii słyszymy dwa razy. Wypowiada je Pan Jezus. Wyrażają one Jezusowe przeciwstawienie się popularnym, ludzkim poglądom, które wydają się tak zwyczajnie słuszne. Boski Nauczyciel swoim autorytetem ukazuje nam inne możliwości, godne Jego uczennic i uczniów.
Łatwo jest powiedzieć: „oko za oko, ząb za ząb” lub kochać tylko krewnych czy przyjaciół, a dla obcych mieć serce jak z kawałka lodu i odnosić się do nich w słowach szorstkich i chropowatych, które nawet swoim dźwiękiem budzą niepokój lub niechęć.
Z wielkim wzruszeniem patrzymy na obraz Pana Jezusa Miłosiernego i czytamy słowa: „Jezu, ufam Tobie!”. Możemy powiedzieć, że Bóg kocha człowieka całościowo, tzn. takiego, jaki on jest, czyli często grzesznego, niewiernego, ale oczekującego od bliźnich dobroci, szacunku i miłości.
Słowo „katolicki” znaczy nie tylko powszechny, ale i całościowy. Nie możemy rozważać Ewangelii „wybiórczo”, tzn. niektóre Jezusowe nauki czy nawet słowa przyjmować, inne zaś odrzucać. Także w środkach społecznego przekazu spotykamy takie wypowiedzi, które odrzucają wiele Jezusowych słów, jako „nie na czasie”, nie dla dzisiejszego człowieka. On jednak powiedział do wszystkich ludzi, którzy chcą do Niego należeć: „Uczcie się ode Mnie, bo Jestem cichy i łagodny sercem!” (por. Mt 11, 29). Wiemy, że takiego stopnia pokory i miłości, jaki On nam objawił całym swoim życiem, nigdy nie osiągniemy, ale możemy do tego dążyć każdego dnia i modlić się: „Jezu cichy, Serca pokornego, uczyń serce moje według Serca Twego!”.
Pan Jezus mówi także o nagrodzie, jaka czeka tych, którzy w Imię Jego przebaczają – „abyście byli synami Ojca Niebieskiego”. To znaczy: Teraz jeszcze nie jesteście, ale staniecie się nimi. Wypełnianie przykazania miłości uczyni was podobnych do Ojca, który jest w niebie. Wiemy z naszego ludzkiego doświadczenia, jak trudne jest to przełamanie tego ludzkiego egoizmu, że nawet święci wyniesieni na ołtarze tu na ziemi zmagali się z ludzką naturą, obciążoną grzechem pierworodnym. I oni także modlili się i odnosili zwycięstwo nad tą słabością.
Ks. Ludwik Warzybok

Modlitwa brewiarzowa

Tom III. Teksty w psałterzu na niedzielę III tygodnia – s. 792 [s. 949]. W Godzinie czytań – czytania z 7. niedzieli zwykłej – s. 184.

Przypomnienia

1. Jutro, w poniedziałek, przypada Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego.
2. We wtorek, 22 lutego, mamy święto Katedry św. Piotra Apostoła. Pamiętajmy w modlitwie o Ojcu Świętym.Kontakt: liturgia (at) niedziela.pl