Kalendarz Liturgiczny
1 maja 2011 r.
Druga Niedziela Wielkanocna
Rok A, I
czyli Miłosierdzia Bożego

Pierwsze czytanie:

Dz 2, 42-47 Życie pierwszej wspólnoty chrześcijańskiej

Psalm responsoryjny:

Ps 118 (117), 1 i 4. 13-14. 22 i 24 (R.: por. 1a)

Drugie czytanie:

1 P 1, 3-9 Radość płynąca z wiary

Śpiew przed Ewangelią:

J 20, 29

Ewangelia:

J 20, 19-31 Błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli

PIERWSZE CZYTANIE

Dz 2, 42-47 Życie pierwszej wspólnoty chrześcijańskiej

Czytanie z Dziejów Apostolskich

Bracia trwali w nauce apostołów i we wspólnocie, w łamaniu chleba i w modlitwie.
Bojaźń ogarniała każdego, gdyż apostołowie czynili wiele znaków i cudów. Ci wszyscy, co uwierzyli, przebywali razem i wszystko mieli wspólne. Sprzedawali majątki i dobra i rozdzielali je każdemu według potrzeby.
Codziennie trwali jednomyślnie w świątyni, a łamiąc chleb po domach, przyjmowali posiłek z radością i prostotą serca. Wielbili Boga, a cały lud odnosił się do nich życzliwie. Pan zaś przymnażał im tych, którzy dostępowali zbawienia.

Oto Słowo Boże.

PSALM RESPONSORYJNY:

Ps 118 (117), 1 i 4. 13-14. 22 i 24 (R.: por. 1a)

Dziękujcie Panu, bo jest miłosierny.

Dziękujcie Panu, bo jest dobry, *
bo Jego łaska trwa na wieki.
Niech bojący się Pana głoszą: *
«Jego łaska na wieki».

Dziękujcie Panu, bo jest miłosierny.

Uderzono mnie i pchnięto, bym upadł, *
lecz Pan mnie podtrzymał.
Pan moją mocą i pieśnią, *
On stał się moim Zbawcą.

Dziękujcie Panu, bo jest miłosierny.

Kamień odrzucony przez budujących *
stał się kamieniem węgielnym.
Oto dzień, który Pan uczynił, *
radujmy się w nim i weselmy.

Dziękujcie Panu, bo jest miłosierny.

DRUGIE CZYTANIE

1 P 1, 3-9 Radość płynąca z wiary

Czytanie z Pierwszego listu świętego Piotra Apostoła

Niech będzie błogosławiony Bóg i Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa. On w swoim wielkim miłosierdziu przez powstanie z martwych Jezusa Chrystusa na nowo zrodził nas do żywej nadziei: do dziedzictwa niezniszczalnego i niepokalanego, i niewiędnącego, które jest zachowane dla was w niebie. Wy bowiem jesteście przez wiarę strzeżeni mocą Bożą do zbawienia, gotowego na to, aby się objawić w czasie ostatecznym.
Dlatego radujcie się, choć teraz musicie doznać trochę smutku przez różnorodne doświadczenia. Przez to wartość waszej wiary okaże się wiele cenniejsza od zniszczalnego złota, które przecież próbuje się w ogniu, na sławę, chwałę i cześć przy objawieniu Jezusa Chrystusa. Wy choć nie widzieliście Go, miłujecie Go. Teraz wierzycie w Niego, chociaż nie widzieliście. Natomiast wierząc, ucieszycie się radością niewymowną i pełną chwały wtedy, gdy osiągnięcie cel waszej wiary: zbawienie dusz.

Oto Słowo Boże.

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ:

J 20, 29

Alleluja, Alleluja, Alleluja

Uwierzyłeś, Tomaszu, bo Mnie ujrzałeś;
błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli.

Alleluja, Alleluja, Alleluja

EWANGELIA

J 20, 19-31 Błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli

Słowa Ewangelii według świętego Jana

Było to wieczorem owego pierwszego dnia tygodnia. Tam gdzie przebywali uczniowie, drzwi były zamknięte z obawy przed Żydami. Jezus wszedł, stanął pośrodku i rzekł do nich: «Pokój wam!» A to powiedziawszy, pokazał im ręce i bok. Uradowali się zatem uczniowie ujrzawszy Pana.
A Jezus znowu rzekł do nich: «Pokój wam! Jak Ojciec Mnie posłał, tak i Ja was posyłam». Po tych słowach tchnął na nich i powiedział im: «Weźmijcie Ducha Świętego! Którym odpuścicie grzechy, są im odpuszczone, a którym zatrzymacie, są im zatrzymane».
Ale Tomasz, jeden z Dwunastu, zwany Didymos, nie był razem z nimi, kiedy przyszedł Jezus. Inni więc uczniowie mówili do niego: «Widzieliśmy Pana!»
Ale on rzekł do nich: «Jeżeli na rękach Jego nie zobaczę śladu gwoździ i nie włożę palca mego w miejsce gwoździ, i nie włożę ręki mojej do boku Jego, nie uwierzę».
A po ośmiu dniach, kiedy uczniowie Jego byli znowu wewnątrz domu i Tomasz z nimi, Jezus przyszedł mimo drzwi zamkniętych, stanął pośrodku i rzekł: «Pokój wam!» Następnie rzekł do Tomasza: «Podnieś tutaj swój palec i zobacz moje ręce. Podnieś rękę i włóż ją do mego boku, i nie bądź niedowiarkiem, lecz wierzącym».
Tomasz Mu odpowiedział: «Pan mój i Bóg mój!»
Powiedział mu Jezus: «Uwierzyłeś, bo Mnie ujrzałeś; błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli».
I wiele innych znaków, których nie zapisano w tej księdze, uczynił Jezus wobec uczniów. Te zaś zapisano, abyście wierzyli, że Jezus jest Mesjaszem, Synem Bożym, i abyście wierząc mieli życie w imię Jego.

Oto słowo Pańskie.

Kazanie

Ewangelia w moim życiu
Miłość przebaczająca

Niedziela Miłosierdzia dzisiaj. Czas, gdy Twoje serce, Jezu, otwiera się całe, by zanurzyć mnie w Miłości przebaczającej. I jest to Niedziela szczególna. Głosiciel Twojego Miłosierdzia, ten, który cały świat zawierzył Twojemu Sercu – Jan Paweł II został ogłoszony błogosławionym. I w tym szczególnym czasie Ty przychodzisz do mnie i mówisz: Pokój Tobie. I pragnę się uradować z Twojego widoku. Pragnę ucieszyć się Twoją obecnością i dziękować za Twoją dobroć i łaskę życia w czasie pontyfikatu Jana Pawła II. Papież Polak nigdy nie przestał wierzyć w moc i siłę dobra tkwiącego w moim młodym sercu.
Mówił do mnie: „Papież kocha wszystkich, ale w szczególny sposób kocha młodych, gdyż oni mają uprzywilejowane miejsce w sercu Chrystusa, który pragnął przebywać wśród dzieci i rozmawiać z młodymi; do młodych też szczególnie kierował swoje wezwanie, a Jan, najmłodszy spośród Apostołów, był Jego uczniem umiłowanym. Patrzę na was uważnie – myślę z drżeniem i z ufnością o tym, co was czeka w życiu, czym będziecie w świecie jutra; pragnę zostawić wam jako «testament» (w oryginalnej wypowiedzi jest wiatyk) na całe życie trzy myśli: szukajcie Jezusa, kochajcie Jezusa, dawajcie świadectwo Jezusowi”. Pragnę więc iść za słowami Jana Pawła II – dziś beatyfikowanego, i szukać Ciebie, Panie. Szukać, by pokochać miłością bezintere-sowną, która życie oddaje, i dać Ci świadectwo, że jesteś moim Panem i Bogiem. Uwierzyć, że mam szczególne miejsce w Twoim sercu, Jezu – bo Ty, z Twoją Mocą pragniesz w nim mieszkać. I pragnę nie zmarnować trzech myśli, które pozostawił mi Jan Paweł II jako drogowskaz na całe życie. Ufam bowiem, że jeżeli będę Ciebie szukał, pokocham i dam świadectwo, powiesz do mnie: „Błogosławiony jesteś, bo nie widziałeś, a uwierzyłeś”.
Ks. Marek Chrzanowski, orionista, odpowiedzialny za Instytut Życia Konsekrowanego dla dziewcząt i kobiet, poeta

Modlitwa brewiarzowa

Tom II. Teksty własne – s. 497 [s. 484].

Przypomnienia

1. Dziś beatyfikacja Jana Pawła II. Podziękuj Panu Bogu za nowego orędownika młodych ludzi.
2. Dziś obchodzimy Międzynarodowe Święto Caritas. Pamiętaj o tych, którzy na co dzień również w Twoim imieniu pomagają potrzebującym.
3. Rozpoczynają się nabożeństwa majowe. Znajdź czas na udział w nich.
4. We wtorek, 3 maja, uroczystość NMP Królowej Polski. To dzień modlitw za ojczyznę i rodaków przebywających na emigracji.

Intencje Apostolstwa Modlitwy na miesiąc maj 2011 r.

OGÓLNA: Aby osoby pracujące w środkach przekazu zawsze z szacunkiem odnosiły się do prawdy, solidarności i godności każdej osoby.
MISYJNA: Aby Pan pomógł Kościołowi w Chinach wytrwać w wierności Ewangelii i wzrastaniu w jedności.Kontakt: liturgia (at) niedziela.pl