Kalendarz Liturgiczny
15 maja 2011 r.
Czwarta Niedziela Wielkanocna
Rok A, I

Pierwsze czytanie:

Dz 2, 14a. 36-41 Bóg uczynił Jezusa Mesjaszem

Psalm responsoryjny:

Ps 23 (22), 1-2ab. 2c-3. 4. 5. 6 (R.: por. 1)

Drugie czytanie:

1 P 2, 20b-25 Nawróciliście się do Pasterza dusz waszych

Śpiew przed Ewangelią:

J 10, 14

Ewangelia:

J 10, 1-10 Jezus jest bramą owiec

PIERWSZE CZYTANIE

Dz 2, 14a. 36-41 Bóg uczynił Jezusa Mesjaszem

Czytanie z Dziejów Apostolskich

W dzień Pięćdziesiątnicy stanął Piotr z Jedenastoma i przemówił donośnym głosem:
«Niech cały dom Izraela wie z niewzruszoną pewnością, że tego Jezusa, którego wyście ukrzyżowali, uczynił Bóg i Panem, i Mesjaszem».
Gdy to usłyszeli, przejęli się do głębi serca i zapytali Piotra i pozostałych Apostołów: «Cóż mamy czynić, bracia?» Powiedział do nich Piotr: «Nawróćcie się i niech każdy z was ochrzci się w imię Jezusa Chrystusa na odpuszczenie grzechów waszych, a weźmiecie w darze Ducha Świętego. Bo dla was obietnica i dla dzieci waszych, i dla wszystkich, którzy są daleko, a których powoła Pan Bóg nasz».
W wielu też innych słowach dawał świadectwo i napominał: «Ratujcie się z tego przewrotnego pokolenia».
Ci więc, którzy przyjęli jego naukę, zostali ochrzczeni. I przyłączyło się owego dnia około trzech tysięcy dusz.

Oto Słowo Boże.

PSALM RESPONSORYJNY:

Ps 23 (22), 1-2ab. 2c-3. 4. 5. 6 (R.: por. 1)

Pan mym pasterzem, nie brak mi niczego.
lub Alleluja.

Pan jest moim pasterzem, *
niczego mi nie braknie,
pozwala mi leżeć *
na zielonych pastwiskach.

Pan mym pasterzem, nie brak mi niczego.
lub Alleluja.

Prowadzi mnie nad wody, gdzie mogę odpocząć, *
orzeźwia moją duszę.
Wiedzie mnie po właściwych ścieżkach *
przez wzgląd na swoją chwałę.

Pan mym pasterzem, nie brak mi niczego.
lub Alleluja.

Chociażbym przechodził przez ciemną dolinę, *
zła się nie ulęknę, bo Ty jesteś ze mną.
Kij Twój i laska pasterska *
są moją pociechą.

Pan mym pasterzem, nie brak mi niczego.
lub Alleluja.

Stół dla mnie zastawiasz *
na oczach mych wrogów;
namaszczasz mi głowę olejkiem, *
kielich mój pełny po brzegi.

Pan mym pasterzem, nie brak mi niczego.
lub Alleluja.

Dobroć i łaska pójdą w ślad za mną *
przez wszystkie dni mego życia
i zamieszkam w domu Pana *
po najdłuższe czasy.

Pan mym pasterzem, nie brak mi niczego.
lub Alleluja.

DRUGIE CZYTANIE

1 P 2, 20b-25 Nawróciliście się do Pasterza dusz waszych

Czytanie z Pierwszego listu świętego Piotra Apostoła

Najdrożsi:
To się Bogu podoba, jeżeli dobrze czynicie, a przetrzymacie cierpienia. Do tego bowiem jesteście powołani. Chrystus przecież również cierpiał za was i zostawił wam wzór, abyście szli za Nim Jego śladami.
On grzechu nie popełnił, a w Jego ustach nie było podstępu. On, gdy Mu złorzeczono, nie złorzeczył, gdy cierpiał, nie groził, ale oddawał się Temu, który sądził sprawiedliwie. On sam, w swoim ciele poniósł nasze grzechy na drzewo, abyśmy przestali być uczestnikami grzechów, a żyli dla sprawiedliwości – Krwią Jego ran zostaliście uzdrowieni.
Błądziliście bowiem jak owce, ale teraz nawróciliście się do Pasterza i Stróża dusz waszych.

Oto Słowo Boże.

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ:

J 10, 14

Alleluja, Alleluja, Alleluja

Ja jestem dobrym Pasterzem
i znam owce moje, a moje Mnie znają.

Alleluja, Alleluja, Alleluja

EWANGELIA

J 10, 1-10 Jezus jest bramą owiec

Słowa Ewangelii według świętego Jana

Jezus powiedział:
«Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam: Kto nie wchodzi do owczarni przez bramę, ale wdziera się inną drogą, ten jest złodziejem i rozbójnikiem. Kto jednak wchodzi przez bramę, jest pasterzem owiec. Temu otwiera odźwierny, a owce słuchają jego głosu; woła on swoje owce po imieniu i wyprowadza je. A kiedy wszystkie wyprowadzi, staje na ich czele, a owce postępują za nim, ponieważ głos jego znają. Natomiast za obcym nie pójdą, lecz będą uciekać od niego, bo nie znają głosu obcych».
Tę przypowieść opowiedział im Jezus, lecz oni nie pojęli znaczenia tego, co im mówił.
Powtórnie więc powiedział do nich Jezus: «Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam: Ja jestem bramą owiec. Wszyscy, którzy przyszli przede Mną, są złodziejami i rozbójnikami, a nie posłuchały ich, owce. Ja jestem bramą. Jeżeli ktoś wejdzie przeze Mnie, będzie zbawiony – wejdzie i wyjdzie, i znajdzie paszę. Złodziej przychodzi tylko po to, aby kraść, zabijać i niszczyć. Ja przyszedłem po to, aby owce miały życie i miały je w obfitości».

Oto słowo Pańskie.

Kazanie

Ewangelia w moim życiu przypomnienia
Prowadź mnie, Dobry Pasterzu

Cóż mam czynić, Panie? Cóż mam czynić, by moje młode życie dawało dobre owoce miłości i spełnienia? Cóż mam czynić, by zachować w sobie zachwyt nad pięknem Twojego stworzenia? Twoje dzisiejsze Słowo prowadzi mnie do odpowiedzi na te pytania. Mam się nawrócić i wziąć w darze Ducha Świętego; Ducha, który doprowadzi mnie do prawdy i umocni w sercu pewność Twojej Miłości. Widzieć w Tobie, Panie, Dobrego Pasterza, który orzeźwia moją duszę i prowadzi nad wody, gdzie odpocząć mogę. Nie lękać się zła, bo jesteś przy mnie. Podobać się Tobie to znaczy czynić dobro i przetrzymać cierpienie. I poznać Twój głos, Dobry Pasterzu. Bo słodki jest Twój głos, ciepły i znany tylko sercu. Wsłuchi-wać się i ufnie za nim iść. Odkrywać co dnia swoje powołanie i odpowiadać fiat na Bożą wolę w moim życiu. Ty jesteś Bramą, przez którą chcę wejść, bo wiem, że wtedy będę zbawiony. Wejdę i znajdę życie. I otrzymam w obfitości Twoją łaskę. Muszę tylko ufnie i uważnie Ciebie słuchać, słuchać szeptu Twojej Miłości. Nie iść za rozbójnikami i złodziejami, bo oni przychodzą, by kraść Twoją Miłość z mego serca i zabijać we mnie chęć bycia dobrym i wrażliwym człowiekiem. W Niedzielę Dobrego Pasterza chcę, trwając w dziękczynieniu za beatyfikację Jana Pawła II, mo-dlić się o dobre i święte powołania do służby Tobie, powtarzając za bł. Janem Pawłem II: „Panie Jezu, który powołujesz tego, kogo zechcesz, wezwij wielu z nas do pracy dla Ciebie, do pracy z Tobą. A jeśli powołujesz któregoś z nas, aby poświęcić go w całości dla siebie, niech od same-go początku Twoja miłość rozpali to powołanie i pozwoli mu wzrastać aż do końca”. Niech Maryja uczy mnie, jak słuchać Twojego głosu, Dobry Pasterzu.
Ks. Marek Chrzanowski FDP, orionista, odpowiedzialny za Instytut Życia Konsekrowanego dla dziewcząt i kobiet, poeta

Modlitwa brewiarzowa

Tom II. Hymny z okresu wielkanocnego – s. 420 [s. 444]. Psalmy z niedzieli IV tygodnia – s. 1119 [s. 1058]. Pozostałe teksty z 4. niedzieli wielkanocnej – s. 591 [s. 534].

Przypomnienia

1. Rozpoczynamy tydzień modlitw o powołania kapłańskie i zakonne.
2. Jutro, 16 maja – święto św. Andrzeja Boboli – patrona Polski. Przez jego wstawiennictwo modlimy się za Ojczyznę.Kontakt: liturgia (at) niedziela.pl