Kalendarz Liturgiczny
15 października 2011 r., Sobota
Rok A, I

Pierwsze czytanie:

Rz 4, 13. 16-18 Abraham wzorem wiary chrześcijan

Psalm responsoryjny:

Ps 105 (106), 6-7. 8-9. 42-43 (R.: por. 8a)

Śpiew przed Ewangelią:

J 15, 26b. 27a

Ewangelia:

Łk 12, 8-12 Duch Święty czuwa nad uczniami Jezusa

PIERWSZE CZYTANIE

Rz 4, 13. 16-18 Abraham wzorem wiary chrześcijan

Czytanie z Listu świętego Pawła Apostoła do Rzymian

Bracia:
Nie od wypełnienia Prawa została uzależniona obietnica dana Abrahamowi i jego potomstwu, że będzie dziedzicem świata, ale od usprawiedliwienia z wiary. I stąd to dziedzictwo zależy od wiary, by było z łaski i aby w ten sposób obietnica pozostała nienaruszona dla całego potomstwa, nie tylko dla potomstwa opierającego się na Prawie, ale i dla tego, które ma wiarę Abrahama. On to jest ojcem nas wszystkich, jak jest napisane: «Uczyniłem cię ojcem wielu narodów» przed obliczem Boga. Jemu on uwierzył jako Temu, który ożywia umarłych, i to co nie istnieje, powołuje do istnienia.
On to wbrew nadziei uwierzył nadziei, że stanie się ojcem wielu narodów zgodnie z tym, co było powiedziane: «Takie będzie twoje potomstwo».

Oto Słowo Boże.

PSALM RESPONSORYJNY:

Ps 105 (106), 6-7. 8-9. 42-43 (R.: por. 8a)

Pan Bóg pamięta o swoim przymierzu.
lub Alleluja.

Potomkowie Abrahama, słudzy Jego, *
synowie Jakuba, Jego wybrańcy.
Pan jest naszym Bogiem, *
Jego wyroki obejmują świat cały.

Pan Bóg pamięta o swoim przymierzu.
lub Alleluja.

Na wieki On pamięta o swoim przymierzu, *
obietnicy danej tysiącu pokoleń.
o przymierzu, które zawarł z Abrahamem, *
przysiędze danej Izaakowi.

Pan Bóg pamięta o swoim przymierzu.
lub Alleluja.

Pamiętał bowiem o swym świętym słowie *
danym Abrahamowi, swojemu słudze.
I wyprowadził swój lud wśród radości, *
z weselem swoich wybranych.

Pan Bóg pamięta o swoim przymierzu.
lub Alleluja.

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ:

J 15, 26b. 27a

Alleluja, Alleluja, Alleluja

Świadectwo o Mnie da Duch prawdy
i wy także świadczyć będziecie.

Alleluja, Alleluja, Alleluja

EWANGELIA

Łk 12, 8-12 Duch Święty czuwa nad uczniami Jezusa

Słowa Ewangelii według świętego Łukasza

Jezus powiedział do swoich uczniów:
«Kto się przyzna do Mnie wobec ludzi, przyzna się i Syn Człowieczy do niego wobec aniołów Bożych; a kto się Mnie wyprze wobec ludzi, tego wyprę się i Ja wobec aniołów Bożych.
Każdemu, kto mówi jakieś słowo przeciw Synowi Człowieczemu, będzie przebaczone, lecz temu, kto bluźni przeciw Duchowi Świętemu, nie będzie przebaczone. Kiedy was ciągnąć będą do synagog, urzędów i władz, nie martwcie się, w jaki sposób albo czym macie się bronić lub co mówić, bo Duch Święty nauczy was w tej właśnie godzinie, co mówić należy».

Oto słowo Pańskie.

Wspomnienie

Wspomnienie św. Teresy od Jezusa, dziewicy i doktora Kościoła

Teresa urodziła się w roku 1515 w Avili. Wstąpiła do klasztoru karmelitanek. Przeprowadziła reformę zakonu. Napisała wiele dzieł zawierających naukę o życiu mistycznym. Zmarła 15 października 1582 r.

Modlitwa brewiarzowa

Teksty w psałterzu na sobotę IV tygodnia – s. 959 [1151], z wyjątkiem własnych hymnów w Jutrzni i Nieszporach oraz modlitwy – s. 1270 i 1271 [1506 i 1507]. W Godzinie czytań – I czytanie z soboty 28. tygodnia zwykłego – s. 312. II czytanie własne – s. 1268. 1. Nieszpory z 29. niedzieli zwykłej – s. 515 [717]. Ant. do pieśni Maryi z roku A – s. 316 [638].Kontakt: liturgia (at) niedziela.pl