Kalendarz Liturgiczny
15 stycznia 2012 r.
Druga Niedziela zwykła
Rok B, II

Pierwsze czytanie:

1 Sm 3, 3b-10. 19 Powołanie Samuela

Psalm responsoryjny:

Ps 40 (39), 2 i 4ab. 7-8a. 8b-10 (R.: 8a i 9a)

Drugie czytanie:

1 Kor 6, 13c-15a. 17-20 Wasze członki są członkami Chrystusa

Śpiew przed Ewangelią:

J 1, 41. 17b

Ewangelia:

J 1, 35-42 Powołanie pierwszych uczniów

PIERWSZE CZYTANIE

1 Sm 3, 3b-10. 19 Powołanie Samuela

Czytanie z Pierwszej Księgi Samuela

Samuel spał w przybytku Pana, gdzie znajdowała się Arka Przymierza. Wtedy Pan zawołał Samuela, a ten odpowiedział: «Oto jestem». Pobiegł do Helego mówiąc mu: «Oto jestem: przecież mnie wołałeś». Heli odrzekł: «Nie wołałem cię, wróć i połóż się spać». Położył się zatem spać.
Lecz Pan powtórzył wołanie: «Samuelu!». Wstał Samuel i pobiegł do Helego mówiąc: «Oto jestem: przecież mnie wołałeś». Odrzekł mu: «Nie wołałem cię, synu. Wróć i połóż się spać». Samuel bowiem jeszcze nie znał Pana, a słowo Pana nie było mu jeszcze objawione.
I znów Pan powtórzył po raz trzeci swe wołanie: «Samuelu!». Wstał więc i poszedł do Helego, mówiąc: «Oto jestem: przecież mnie wołałeś». Heli spostrzegł się, że to Pan woła chłopca. Rzekł więc Heli do Samuela: «Idź spać. Gdyby jednak kto cię wołał, odpowiedz: „Mów, Panie, bo sługa Twój słucha”». Odszedł Samuel i położył się spać na swoim miejscu.
Przybył Pan i stanąwszy zawołał jak poprzednim razem: «Samuelu, Samuelu!». Samuel dpowiedział: «Mów, bo sługa Twój słucha». Samuel dorastał, a Pan był z nim. Nie pozwolił upaść żadnemu jego słowu na ziemię.

Oto Słowo Boże.

PSALM RESPONSORYJNY:

Ps 40 (39), 2 i 4ab. 7-8a. 8b-10 (R.: 8a i 9a)

Przychodzę, Boże, pełnić Twoją wolę.

Z nadzieją czekałem na Pana,
a On się pochylił nade mną *
i wysłuchał mego wołania.
Włożył mi w usta pieśń nową, *
śpiew dla naszego Boga.

Przychodzę, Boże, pełnić Twoją wolę.

Nie chciałeś ofiary krwawej ani z płodów ziemi, *
ale otworzyłeś mi uszy.
Nie żądałeś całopalenia i ofiary za grzechy. *
Wtedy powiedziałem; «Oto przychodzę.

Przychodzę, Boże, pełnić Twoją wolę.

W zwoju księgi jest o mnie napisane:
Radością jest dla mnie pełnić Twoją wolę, mój Boże, *
a Twoje prawo mieszka w moim sercu».
Głosiłem Twą sprawiedliwość w wielkim zgromadzeniu *
i nie powściągałem warg moich, o czym Ty wiesz, Panie.

Przychodzę, Boże, pełnić Twoją wolę.

DRUGIE CZYTANIE

1 Kor 6, 13c-15a. 17-20 Wasze członki są członkami Chrystusa

Czytanie z Pierwszego Listu świętego Pawła Apostoła do Koryntian

Bracia:
Ciało nie jest dla rozpusty, ale dla Pana, a Pan dla ciała. Bóg zaś i Pana wskrzesił, i nas również swą mocą wskrzesi z martwych.
Czyż nie wiecie, że wasze ciała są członkami Chrystusa? Ten zaś, kto się łączy z Panem, jest z Nim jednym duchem.
Strzeżcie się rozpusty; wszelki grzech popełniony przez człowieka jest na zewnątrz ciała; kto zaś grzeszy rozpustą, przeciwko własnemu ciału grzeszy.
Czyż nie wiecie, że ciało wasze jest przybytkiem Ducha Świętego, który w was jest, a którego macie od Boga, i że już nie należycie do samych siebie? Za wielką bowiem cenę zostaliście nabyci. Chwalcie więc Boga w waszym ciele!

Oto Słowo Boże.

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ:

J 1, 41. 17b

Alleluja, Alleluja, Alleluja

Znaleźliśmy Mesjasza, to znaczy Chrystusa,
łaska i prawda przyszły przez Niego.

Alleluja, Alleluja, Alleluja

EWANGELIA

J 1, 35-42 Powołanie pierwszych uczniów

Słowa Ewangelii według świętego Jana

Jan stał wraz z dwoma swoimi uczniami i gdy zobaczył przechodzącego Jezusa, rzekł: «Oto Baranek Boży». Dwaj uczniowie usłyszeli, jak mówił, i poszli za Jezusem. Jezus zaś odwróciwszy się i ujrzawszy, że oni idą za Nim, rzekł do nich: «Czego szukacie?».
Oni powiedzieli do Niego: «Rabbi, to znaczy: Nauczycielu, gdzie mieszkasz?».
Odpowiedział im: «Chodźcie, a zobaczycie». Poszli więc i zobaczyli, gdzie mieszka, i tego dnia pozostali u Niego. Było to około godziny dziesiątej.
Jednym z dwóch, którzy to usłyszeli od Jana i poszli za Nim, był Andrzej, brat Szymona Piotra. Ten spotkał najpierw swego brata i rzekł do niego: «Znaleźliśmy Mesjasza», to znaczy: Chrystusa. I przyprowadził go do Jezusa.
A Jezus wejrzawszy na niego rzekł: «Ty jesteś Szymon, syn Jana, ty będziesz się nazywał Kefas», to znaczy: Piotr.

Oto słowo Pańskie.

Kazanie

Niezwykła niedziela

Ks. Jacek Molka

W kalendarzu liturgicznym czytamy, że dziś mamy drugą niedzielę zwykłą roku B. Jest to kolejna niedziela w okresie liturgicznym, w którym nie ma jakichś szczególnych uroczystości, jak np. w czasie Bożego Narodzenia czy Wielkanocy.
Tak naprawdę jednak każda niedziela jest niezwykła. Dla katolika bowiem jest to pierwszy dzień tygodnia. Dzień poświęcony wyłącz-nie Panu Bogu. Po prostu dzień święty. Jego istotą jest nasz udział w Eucharystii. Dlatego też powinniśmy się starać, by wziąć w niej pełny udział z przyjęciem Pana Jezusa w Komunii św. Warto przy tej okazji przypomnieć, że akt pokuty rozpoczynający Mszę św. spra-wia, że tzw. grzechy lekkie są nam darowane przez Boga i z czystym sumieniem możemy przyjąć Chrystusa.
W pierwszym mszalnym czytaniu z Pierwszej Księgi Samuela słyszymy znamienne słowa, że „Samuel dorastał, a Pan był z nim. Nie po-zwolił upaść żadnemu jego słowu na ziemię”. Ten wielki starotestamentowy sędzia i prorok był tak poważany przez Izraelitów, że skrupu-latnie wypełniano jego słowa. To on namaścił pierwszego króla izraelskiego – Saula, a potem Dawida, z którego potomstwa przyszedł na świat obiecany Mesjasz. Dobrze wiemy, że jest Nim Jezus z Nazaretu, nasz Pan i Zbawca. Właśnie w Eucharystii przychodzi On teraz do nas. Staje się jednym z nas. I to jest coś niezwykłego. To jest coś, czego tak naprawdę do końca nigdy nie ogarniemy naszym rozumem. Dlatego w pokorze wiary stajemy dziś przed Panem wszechrzeczy, wołając z serca za psalmistą: „Radością jest dla mnie pełnić Twoją wolę, mój Boże, a Twoje prawo mieszka w moim sercu”. Chwalimy także Boga w naszym ciele, jak nas do tego zachęca św. Paweł w drugim czytaniu z Pierwszego Listu do Koryntian.
Wsłuchujemy się też uważnie w niezwykłe słowa dzisiejszej Ewangelii według św. Jana. Oto oczyma wyobraźni widzimy powołanie pierwszych Chrystusowych uczniów – m.in. Andrzeja i jego brata Piotra. Poszli oni za Chrystusem, który również i dziś zwraca się do każdej i każdego z nas, byśmy spotkanym ludziom mówili: „Znaleźliśmy Mesjasza”. Niech zatem ta i każda kolejna niedziela będzie dla nas dniem niezwykłym, w którym spotykamy samego Boga. Niech radość z tego wydarzenia promieniuje na każdy dzień tego tygodnia. Amen.

Modlitwa brewiarzowa

Tom III. Teksty w psałterzu na niedzielę II tygodnia – s. 676 [s. 833]. W Godzinie czytań – czytania z 2. niedzieli zwykłej – s. 60. Antyfona do pieśni Zachariasza w Jutrzni i pieśni Maryi w Nieszporach z roku B – s. 63 [s. 605].

Przypomnienia

1. We wtorek 17 stycznia przypada Dzień Judaizmu w Kościele katolickim w Polsce.
2. W środę 18 stycznia rozpoczyna się Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan. Potrwa do 25 stycznia.
3. W sobotę 21 stycznia obchodzimy Dzień Babci, a w niedzielę 22 stycznia – Dzień DziadkaKontakt: liturgia (at) niedziela.pl