Kalendarz Liturgiczny
21 października 2012 r.
Dwudziesta dziewiąta Niedziela zwykła
Rok B, II

Pierwsze czytanie:

Iz 53, 10-11 Cena zbawienia

Psalm responsoryjny:

Ps 33 (32), 4-5. 18-19. 20 i 22 (R.: por. 22)

Drugie czytanie:

Hbr 4, 14-16 Przybliżmy się z ufnością do Chrystusa

Śpiew przed Ewangelią:

Mk 10, 45

Ewangelia:

Dłuższa

Mk 10, 35-45 Przełożeństwo jest służbą
lub:

Krótsza

Mk 10, 42-45 Przełożeństwo jest służbą

PIERWSZE CZYTANIE

Iz 53, 10-11 Cena zbawienia

Czytanie z Księgi proroka Izajasza

Spodobało się Panu zmiażdżyć swojego Sługę cierpieniem. Jeśli wyda swe życie na ofiarę za grzechy, ujrzy potomstwo, dni swe przedłuży, a wola Pana spełni się przez Niego. Po udrękach swej duszy ujrzy światło i nim się nasyci. Zacny mój Sługa usprawiedliwi wielu, ich nieprawości On sam dźwigać będzie.

Oto Słowo Boże.

PSALM RESPONSORYJNY:

Ps 33 (32), 4-5. 18-19. 20 i 22 (R.: por. 22)

Okaż swą łaskę ufającym Tobie.

Bo słowo Pana jest prawe, *
a każde Jego dzieło godne zaufania.
On miłuje prawo i sprawiedliwość, *
ziemia jest pełna Jego łaski.

Okaż swą łaskę ufającym Tobie.

Oczy Pana zwrócone na bogobojnych, *
na tych, którzy czekają na Jego łaskę,
aby ocalił ich życie od śmierci *
i żywił ich w czasie głodu.

Okaż swą łaskę ufającym Tobie.

Dusza nasza oczekuje Pana, *
On jest naszą pomocą i tarczą.
Panie, niech nas ogarnie Twoja łaska *
według nadziei, którą pokładamy w Tobie.

Okaż swą łaskę ufającym Tobie.

DRUGIE CZYTANIE

Hbr 4, 14-16 Przybliżmy się z ufnością do Chrystusa

Czytanie z Listu do Hebrajczyków

Bracia:
Mając arcykapłana wielkiego, który przeszedł przez niebiosa, Jezusa, Syna Bożego, trwajmy mocno w wyznawaniu wiary. Nie takiego bowiem mamy arcykapłana, który by nie mógł współczuć naszym słabościom, lecz doświadczonego we wszystkim na nasze podobieństwo, z wyjątkiem grzechu. Przybliżmy się więc z ufnością do tronu łaski, abyśmy otrzymali miłosierdzie i znaleźli łaskę w stosownej chwili.

Oto Słowo Boże.

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ:

Mk 10, 45

Alleluja, Alleluja, Alleluja

Syn Człowieczy przyszedł, żeby służyć
i dać swoje życie na okup za wielu.

Alleluja, Alleluja, Alleluja

EWANGELIA DŁUŻSZA

Mk 10, 35-45 Przełożeństwo jest służbą

Słowa Ewangelii według świętego Marka

Jakub i Jan, synowie Zebedeusza, zbliżyli się do Jezusa i rzekli: «Nauczycielu, chcemy, żebyś nam uczynił to, o co Cię poprosimy».
On ich zapytał: «Co chcecie, żebym wam uczynił?».
Rzekli Mu: «Użycz nam, żebyśmy w Twojej chwale siedzieli jeden po prawej, drugi po lewej Twojej stronie».
Jezus im odparł: «Nie wiecie, o co prosicie. Czy możecie pić kielich, który Ja mam pić, albo przyjąć chrzest, którym Ja mam być ochrzczony?».
Odpowiedzieli Mu: «Możemy».
Lecz Jezus rzekł do nich: „Kielich, który Ja mam pić, pić będziecie; i chrzest, który Ja mam przyjąć, wy również przyjmiecie. Nie do Mnie jednak należy dać miejsce po mojej stronie prawej lub lewej, ale dostanie się ono tym, dla których zostało przygotowane».
Gdy dziesięciu to usłyszało, poczęli oburzać się na Jakuba i Jana. A Jezus przywołał ich do siebie i rzekł do nich:
«Wiecie, że ci, którzy uchodzą za władców narodów, uciskają je, a ich wielcy dają im odczuć swą władzę. Nie tak będzie między wami. Lecz kto by między wami chciał się stać wielki, niech będzie sługą waszym. A kto by chciał być pierwszym między wami, niech będzie niewolnikiem wszystkich. Bo i Syn Człowieczy nie przyszedł, aby Mu służono, lecz żeby służyć i dać swoje życie na okup za wielu».

Oto słowo Pańskie.

ALBO:

EWANGELIA KRÓTSZA

Mk 10, 42-45 Przełożeństwo jest służbą

Słowa Ewangelii według świętego Marka

Jezus przywoławszy Dwunastu, powiedział do nich:
«Wiecie, że ci, którzy uchodzą za władców narodów, uciskają je, a ich wielcy dają im odczuć swą władzę. Nie tak będzie między wami. Lecz kto by między wami chciał się stać wielki, niech będzie sługą waszym. A kto by chciał być pierwszym między wami, niech będzie niewolnikiem wszystkich. Bo i Syn Człowieczy nie przyszedł, aby Mu służono, lecz żeby służyć i dać swoje życie na okup za wielu».

Oto słowo Pańskie.

Kazanie

Bo i Syn Człowieczy...

Ks. Ireneusz Skubiś
Dzisiejsza perykopa ewangeliczna ukazuje sytuację, w której, jak na uczniów Jezusa, Apostołowie zachowują się dość dziwnie, a nawet powiedzielibyśmy – dziecinnie. Gdy zobaczyli, że bycie z Jezusem daje pewne możliwości, postanowili to wykorzystać. Wyobrażali sobie, że Jezus zostanie królem Izraela i zapragnęli być „po Jego lewej i prawej stronie”, czyli piastować w królestwie najważniejsze funkcje. Świadczy to o swoistym sprycie ludzkim, który sam w sobie, w swoim pragnieniu dążenia do wielkości, nie jest czymś złym, różne jest jednak rozumienie tej wielkości, co wyjaśnia uczniom Jezus. Mówi mianowicie, że władza widziana tylko oczami ludzkimi łączy się z uciskiem poddanych – z płaczem, z krzywdą, które bierze się na swoje sumienie.
Natomiast władza rozumiana po Bożemu jest równoznaczna ze służbą bliźniemu. Im większa władza – tym większa służba, a wzorem jest sam Syn Człowieczy.
I rzeczywiście, władza, która kusi, daje możliwość przewagi nad bliźnim, upaja człowieka do tego stopnia, że zapomina on, iż jest tylko człowiekiem. Mamy aż nadto przykładów ludzi władzy, niektórzy nawet mienią się katolikami, lecz uważają, że są ważniejsi niż prawo Boże, prawo naturalne. Człowiek wierzący nie może przeciwstawiać się planom Bożym, powinien dobrze wypełniać Boże nakazy. Nieposkromionym zabiegom ludzkim sprzyjają systemy tzw. demokracji – dzisiejsi władcy czują się wybrani przez większość, lecz tak naprawdę w wyborach niejednokrotnie bierze udział tylko jakiś procent, większy lub mniejszy, wyborców. Poza tym czasami przewaga jednej partii nad drugą jest niewielka, jednocześnie ci, którzy zdobyli władzę po przeliczeniu głosów, nie liczą się absolutnie z pozostałą częścią społeczeństwa.
Pan Jezus mówi: „Nie tak będzie między wami (...), kto by (...) chciał się stać wielki, niech będzie sługą waszym. A kto by chciał być pierwszym między wami, niech będzie niewolnikiem wszystkich. Bo i Syn Człowieczy nie przyszedł, aby Mu służono, lecz żeby służyć i dać swoje życie na okup za wielu”.
Warto zapamiętać to Chrystusowe polecenie, które dotyczy także współczesnych polityków katolików. Minister znaczy sługa; dobry urzędnik to ten, który zrobi wszystko, co w jego mocy, by pomóc zagubionemu petentowi. O ileż łatwiejsze byłoby nasze życie, gdybyśmy Chrystusowe zalecenie wzięli sobie do serca... Byśmy byli użyteczni dla innych i pamiętali, że obok nas jest bliźni, w osobie którego przychodzi do nas sam Jezus Chrystus.

Modlitwa brewiarzowa

Tom IV. Teksty w psałterzu na niedzielę I tygodnia – s. 519 [s. 721]. W Godzinie czytań – I czytanie z 29. niedzieli zwykłej – s. 316. Antyfona do pieśni Zachariasza w Jutrzni i antyfona do pieśni Maryi w Nieszporach z roku B – s. 320 [s. 638].

Przypomnienia

1. Niedziela Misyjna. Zbiórka na Papieskie Dzieła Misyjne. Początek Tygodnia Misyjnego.
2. Zachęcamy do uczestnictwa w nabożeństwach październikowych.
3. W przyszłą niedzielę nastąpi zmiana czasu z letniego na zimowy – przesunięcie wskazówek zegara o 1 godz. do tyłu (z 3 na 2).Kontakt: liturgia (at) niedziela.pl