Kalendarz Liturgiczny
4 listopada 2012 r.
Trzydziesta pierwsza Niedziela zwykła
Rok B, II

Pierwsze czytanie:

Pwt 6, 2-6 Będziesz miłował Boga z całego serca

Psalm responsoryjny:

Ps 18 (17), 2-3a. 3bc-4. 47 i 51ab (R.: 2)

Drugie czytanie:

Hbr 7, 23-28 Nieprzemijające kapłaństwo

Śpiew przed Ewangelią:

J 14, 23

Ewangelia:

Mk 12, 28b-34 Największe przykazanie

PIERWSZE CZYTANIE

Pwt 6, 2-6 Będziesz miłował Boga z całego serca

Czytanie z Księgi Powtórzonego Prawa

Mojżesz tak powiedział do ludu:
«Będziesz się bał Pana, Boga swego, zachowując wszystkie Jego nakazy i prawa, które ja tobie rozkazuję wypełniać, tobie, twym synom i wnukom, po wszystkie dni życia twego, byś długo mógł żyć.
Słuchaj, Izraelu, i pilnie tego przestrzegaj, aby ci się dobrze powodziło i abyś się bardzo rozmnożył, jak ci przyrzekł Pan, Bóg ojców twoich, że ci da ziemię opływającą w mleko i miód.
Słuchaj, Izraelu, Pan, Bóg nasz, Pan jest jedyny. Będziesz miłował Pana, Boga twojego, z całego serca swego, z całej duszy swojej, ze wszystkich swych sił. Niech pozostaną w twym sercu te słowa, które ja ci nakazuję».

Oto Słowo Boże.

PSALM RESPONSORYJNY:

Ps 18 (17), 2-3a. 3bc-4. 47 i 51ab (R.: 2)

Miłuję Ciebie, Panie, mocy moja.

Miłuję Cię, Panie, *
mocy moja,
Panie, Opoko moja i twierdzo, *
mój wybawicielu.

Miłuję Ciebie, Panie, mocy moja.

Boże, skało moja, na którą się chronię, *
tarczo moja, mocy zbawienia mego i moja obrono.
Wzywam Pana, godnego chwały, *
i wyzwolony będę od moich nieprzyjaciół.

Miłuję Ciebie, Panie, mocy moja.

Niech żyje Pan, niech będzie błogosławiona moja Opoka.*
Niech będzie wywyższony mój Bóg i Zbawca.
Ty dajesz wielkie zwycięstwo królowi *
i okazujesz łaskę Twemu pomazańcowi.

Miłuję Ciebie, Panie, mocy moja.

DRUGIE CZYTANIE

Hbr 7, 23-28 Nieprzemijające kapłaństwo

Czytanie z Listu do Hebrajczyków

Bracia:
Wielu było kapłanów poprzedniego Przymierza, gdyż śmierć nie zezwalała im trwać przy życiu. Jezus, ponieważ trwa na wieki, ma kapłaństwo nieprzemijające. Przeto i zbawiać na wieki może całkowicie tych, którzy przez Niego zbliżają się do Boga, bo zawsze żyje, aby się wstawiać za nimi.
Takiego bowiem potrzeba nam było arcykapłana: świętego, niewinnego, nieskalanego, oddzielonego od grzeszników, wywyższonego ponad niebiosa, takiego, który nie jest obowiązany, jak inni arcykapłani, do składania codziennej ofiary najpierw za swoje grzechy, a potem za grzechy ludu. To bowiem uczynił raz na zawsze, ofiarując samego siebie.
Prawo bowiem ustanawiało arcykapłanami ludzi obciążonych słabością, słowo zaś przysięgi, złożonej po nadaniu Prawa, ustanawia Syna doskonałego na wieki.

Oto Słowo Boże.

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ:

J 14, 23

Alleluja, Alleluja, Alleluja

Jeśli Mnie kto miłuje, będzie zachowywał moją naukę,
a Ojciec mój umiłuje go i do niego przyjdziemy.

Alleluja, Alleluja, Alleluja

EWANGELIA

Mk 12, 28b-34 Największe przykazanie

Słowa Ewangelii według świętego Marka

Jeden z uczonych w Piśmie zbliżył się do Jezusa i zapytał Go: «Które jest pierwsze ze wszystkich przykazań? »
Jezus odpowiedział: «Pierwsze jest: „Słuchaj, Izraelu, Pan, Bóg nasz, Pan jest jedyny. Będziesz miłował Pana, Boga swego, całym swoim sercem, całą swoją duszą, całym swoim umysłem i całą swoją mocą”. Drugie jest to: „Będziesz miłował swego bliźniego jak siebie samego”. Nie ma innego przykazania większego od tych».
Rzekł Mu uczony w Piśmie: «Bardzo dobrze, Nauczycielu, słusznieś powiedział, bo Jeden jest i nie ma innego prócz Niego. Miłować Go całym sercem, całym umysłem i całą mocą i miłować bliźniego jak siebie samego daleko więcej znaczy niż wszystkie całopalenia i ofiary».
Jezus widząc, że rozumnie odpowiedział, rzekł do niego: «Niedaleko jesteś od królestwa Bożego». I już nikt więcej nie odważył się Go pytać.

Oto słowo Pańskie.

Kazanie

Od miłości Boga do miłości nieprzyjaciół

Ks. Marek Łuczak
W dzisiejszej Ewangelii jest mowa o miłości do Pana Boga – całym swoim sercem, całą swoją duszą, całym swoim umysłem i całą swoją mocą. Miłość do Stwórcy ma więc wypełniać nie tylko osobowość człowieka, ale – mówiąc językiem filozofii – całe jego jestestwo. W tak sformułowanym przykazaniu Pana Jezusa nie można się dopatrywać żadnej oryginalności. Wszak już w Starym Testamencie, w Księdze Powtórzonego Prawa (6,5), znajdujemy zdania, na które powołał się Pan Jezus. Podobnie jest z przykazaniem miłości bliźniego, które już w Księdze Kapłańskiej, w 19. rozdziale – niejako przełożone jest na język konkretów. Zresztą, niezależnie od biblijnych tekstów, już w starożytnej etyce obowiązywała złota zasada postępowania: „Nie czyń drugiemu, co tobie niemiłe”. Na pewno koresponduje ona z ewangeliczną zasadą: „Miłuj bliźniego jak siebie samego”.
Natomiast znawcy tematu twierdzą, że z całą pewnością oryginalności w nauczaniu Pana Jezusa można się dopatrzyć, jeśli przykazanie miłości z dzisiejszego fragmentu Ewangelii uzupełni się o inne opinie Jezusa, odnoszące się chociażby do zagadnienia miłości nieprzyjaciół. U św. Mateusza znajdujemy taki oto fragment: „Słyszeliście, że powiedziano: Będziesz miłował swego bliźniego, a nieprzyjaciela swego będziesz nienawidził. A Ja wam powiadam: Miłujcie waszych nieprzyjaciół i módlcie się za tych, którzy was prześladują, abyście się stali synami Ojca waszego, który jest w niebie; ponieważ On sprawia, że słońce Jego wschodzi nad złymi i nad dobrymi, i On zsyła deszcz na sprawiedliwych i niesprawiedliwych. Jeśli bowiem miłujecie tych, którzy was miłują, cóż za nagrodę mieć będziecie? Czyż i celnicy tego nie czynią? I jeśli pozdrawiacie tylko swych braci, cóż szczególnego czynicie? Czyż i poganie tego nie czynią? Bądźcie więc wy doskonali, jak doskonały jest Ojciec wasz niebieski” (Mt 5,43-48).
W tym miejscu dotykamy sedna Chrystusowego przekazu. Ckliwe rozumienie miłości, do którego przyzwyczailiśmy się za sprawą sentymentalnych romansów emitowanych w telenowelach – obnaża swą słabość w konfrontacji z wymaganiami Chrystusa. Być może właśnie miłość nieprzyjaciół jest jednym z najskuteczniejszych papierków lakmusowych, dzięki którym wiemy z niewzruszoną pewnością, kiedy mamy do czynienia z chrześcijaninem, a kiedy jedynie z osobą zmierzającą do chrześcijaństwa.

Modlitwa brewiarzowa

Tom IV. Teksty w psałterzu na niedzielę III tygodnia – s. 748 [s. 949]. W Godzinie czytań – czytania z 31. niedzieli zwykłej – s. 366. Antyfona do pieśni Zachariasza w Jutrzni i pieśni Maryi w Nieszporach z roku B – s. 370 [s. 640 i 641].

Przypomnienia

Do czwartku 8 listopada można zyskać odpust zupełny za zmarłych. Zachęcamy do modlitwy za tych, którzy odeszli już do Boga.

Intencje Apostolstwa Modlitwy na miesiąc listopad 2012 r.

OGÓLNA: Aby biskupi, kapłani i wszyscy słudzy Ewangelii dawali odważne świadectwo wierności ukrzyżowanemu i zmartwychwstałemu Panu.
MISYJNA: Aby Kościół pielgrzymujący na ziemi był promiennym światłem narodów.
II Krucjata Modlitw w intencji Ojczyzny: O nowy zapał ewangelizacyjny wśród członków ruchów katolickich.Kontakt: liturgia (at) niedziela.pl