Kalendarz Liturgiczny
13 stycznia 2013 r., Niedziela
Święto Chrztu Pańskiego
Rok C, I

Pierwsze czytanie:

Iz 42, 1-4. 6-7 Chrystus sługą, w którym Bóg ma upodobanie

Psalm responsoryjny:

Ps 29 (28), 1-2. 3ac-4. 3b i 9b-10 (R.: 11b)

Drugie czytanie:

Dz 10, 34-38 Jezus został namaszczony Duchem Świętym

Śpiew przed Ewangelią:

Por. Mk 9, 6

Ewangelia:

Łk 3, 15-16. 21-22 Chrzest Jezusa

PIERWSZE CZYTANIE

Iz 42, 1-4. 6-7 Chrystus sługą, w którym Bóg ma upodobanie

Czytanie z Księgi proroka Izajasza

To mówi Pan:
«Oto mój Sługa, którego podtrzymuję.
Wybrany mój, w którym mam upodobanie.
Sprawiłem, że Duch mój na Nim spoczął;
On przyniesie narodom Prawo.
Nie będzie wołał ni podnosił głosu,
nie da słyszeć krzyku swego na dworze.
Nie złamie trzciny nadłamanej,
nie zagasi knotka o nikłym płomyku.
On z mocą ogłosi Prawo,
nie zniechęci się ani nie załamie,
aż utrwali Prawo na ziemi,
a Jego pouczenia wyczekują wyspy.
Ja, Pan, powołałem Cię słusznie,
ująłem Cię za rękę i ukształtowałem,
ustanowiłem Cię przymierzem dla ludzi,
światłością dla narodów,
abyś otworzył oczy niewidomym,
ażebyś z zamknięcia wypuścił jeńców,
z więzienia tych, co mieszkają w ciemności».

Oto Słowo Boże.

PSALM RESPONSORYJNY:

Ps 29 (28), 1-2. 3ac-4. 3b i 9b-10 (R.: 11b)

Pan ześle pokój swojemu ludowi.

Oddajcie Panu, synowie Boży, *
oddajcie Panu chwałę i sławcie Jego potęgę.
Oddajcie chwałę Jego imienia, *
na świętym dziedzińcu uwielbiajcie Pana.

Pan ześle pokój swojemu ludowi.

Ponad wodami głos Pański, *
Pan ponad wód bezmiarem!
Głos Pana potężny, *
głos Pana pełen dostojeństwa.

Pan ześle pokój swojemu ludowi.

Zagrzmiał Bóg majestatu: *
a w świątyni Jego wszyscy wołają: «Chwała».
Pan zasiadł nad potopem, *
Pan jako Król zasiada na wieki.

Pan ześle pokój swojemu ludowi.

DRUGIE CZYTANIE

Dz 10, 34-38 Jezus został namaszczony Duchem Świętym

Czytanie z Dziejów Apostolskich

Gdy Piotr przybył do Cezarei, do domu Korneliusza, przemówił: «Przekonuję się, że Bóg naprawdę nie ma względu na osoby. Ale w każdym narodzie miły jest Mu ten, kto się Go boi i postępuje sprawiedliwie.
Posłał swe słowo synom Izraela, zwiastując im pokój przez Jezusa Chrystusa. On to jest Panem wszystkich. Wiecie, co się działo w całej Judei, począwszy od Galilei, po chrzcie, który głosił Jan. Znacie sprawę Jezusa z Nazaretu, którego Bóg namaścił Duchem Świętym i mocą. Przeszedł On dobrze czyniąc i uzdrawiając wszystkich, którzy byli pod władzą diabła, dlatego że Bóg był z Nim».

Oto Słowo Boże.

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ:

Por. Mk 9, 6

Alleluja, Alleluja, Alleluja

Otwarło się niebo i zabrzmiał głos Ojca:
To jest mój Syn umiłowany, Jego słuchajcie.

Alleluja, Alleluja, Alleluja

EWANGELIA

Łk 3, 15-16. 21-22 Chrzest Jezusa

Słowa Ewangelii według świętego Łukasza

Gdy lud oczekiwał z napięciem i wszyscy snuli domysły w sercach co do Jana, czy nie jest on Mesjaszem, on tak przemówił do wszystkich: «Ja was chrzczę wodą; lecz idzie mocniejszy ode mnie, któremu nie jestem godzien rozwiązać rzemyka u sandałów. On chrzcić was będzie Duchem Świętym i ogniem».
Kiedy cały lud przystępował do chrztu, Jezus także przyjął chrzest. A gdy się modlił, otworzyło się niebo i Duch Święty zstąpił na Niego w postaci cielesnej niby gołębica, a z nieba odezwał się głos: «Tyś jest mój Syn umiłowany, w Tobie mam upodobanie».

Oto słowo Pańskie.

Kazanie

Moja tożsamość chrześcijańska

Ks. Mariusz Frukacz
Kiedy cały lud przystępował do chrztu, Jezus także przyjął chrzest”. Wśród ustanowionych przez bł. Jana Pawła II różańcowych tajemnic światła, dotyczących działalności publicznej Jezusa, jako pierwsza jest tajemnica chrztu Jezusa w Jordanie. Chrzest Jezusa w Jordanie oznacza rozpoczęcie działalności mesjańskiej i uroczystą inaugurację Jego misji. Chrzest Jezusa w Jordanie jest zapowiedzią i figurą naszego chrztu. Natomiast ogłoszenie Jezusa umiłowanym Synem Bożym – „Tyś jest mój Syn umiłowany, w Tobie mam upodobanie” – jest zapowiedzią synostwa Bożego ochrzczonych. Dlatego dzisiaj warto przypomnieć sobie znaczenie sakramentu chrztu świętego dla mojego życia duchowego, ale także dla życia codziennego. Chrzest jest sakramentem wtajemniczenia chrześcijańskiego, jest fundamentem całego życia w Kościele. „Przez chrzest zostajemy wyzwoleni od grzechu i odrodzeni jako synowie Boży, stajemy się członkami Chrystusa oraz zostajemy wszczepieni w Kościół” – przypomina nam Katechizm Kościoła Katolickiego (n. 1213).
W Roku Wiary także musimy bardzo mocno uświadomić sobie prawdę, że chrzest jest znakiem naszej chrześcijańskiej tożsamości, przypomina o tym, że należę do Chrystusa. Data przyjęcia sakramentu chrztu świętego jest jedną z najważniejszych dat naszego życia. Czy znam datę mojego chrztu? To pytanie jest pytaniem o moją tożsamość chrześcijańską. To jest także pytanie o to, kim naprawdę jestem? „Chrzest jest sakramentem wiary” – czytamy w Katechizmie Kościoła Katolickiego (n.1253). Muszę pamiętać, że wiara jest moją osobistą i głęboką relacją, więzią z Chrystusem. Kiedy mówię, że jestem ochrzczony, jestem człowiekiem wierzącym, to wówczas daję świadectwo o mojej tożsamości, o tym, kim tak naprawdę jestem. Daję też świadectwo o mojej przynależności do Chrystusa.
Warto w święto Chrztu Pańskiego zapytać się także, czy moja rodzina jest środowiskiem wiary, miejscem, gdzie moja wiara pogłębia się. Bo przecież „Chrzest jest źródłem nowego życia w Chrystusie; z niego wypływa całe życie chrześcijańskie” (KKK n. 1254). Również „aby mogła rozwijać się łaska chrztu, potrzebna jest pomoc rodziców. Na tym polega także rola rodziców chrzestnych, którzy powinni być głęboko wierzący, a także zdolni i gotowi służyć pomocą nowo ochrzczonemu, zarówno dziecku, jak dorosłemu, na drodze życia chrześcijańskiego” (KKK n. 1255).
Słuchając dzisiejszej Ewangelii o chrzcie Jezusa, sam muszę zadać sobie podstawowe pytanie: co znaczy, że jestem chrześcijaninem? Kim dla mnie jest Jezus? Jakie miejsce Jezus zajmuje w moim życiu, w moim domu, który jest domem chrześcijańskim.

Modlitwa brewiarzowa

Teksty własne – s. 551 [s. 238]. W Modlitwie w ciągu dnia hymn okresowy – s. 482 [s. 207], psalmy z niedzieli III tygodnia – s. 766 [s. 956].

Przypomnienia

1. Dziś kończy się okres liturgiczny Narodzenia Pańskiego.
2. Od poniedziałku rozpoczyna się w liturgii Kościoła okres zwykły.Kontakt: liturgia (at) niedziela.pl