Kalendarz Liturgiczny
19 stycznia 2013 r., Sobota
Rok C, I

Pierwsze czytanie:

Hbr 4, 12-16 Jezus wielkim arcykapłanem

Psalm responsoryjny:

Ps 19 (18), 8-9. 10 i 15 (R.: por. J 6, 63)

Śpiew przed Ewangelią:

Mk 2, 17

Ewangelia:

Mk 2, 13-17 Powołanie Mateusza

PIERWSZE CZYTANIE

Hbr 4, 12-16 Jezus wielkim arcykapłanem

Czytanie z Listu do Hebrajczyków

Bracia:
Żywe jest słowo Boże, skuteczne i ostrzejsze niż wszelki miecz obosieczny, przenikające aż do rozdzielenia duszy i ducha, stawów i szpiku, zdolne osądzić pragnienia i myśli serca. Nie ma stworzenia, które by było przed Nim niewidzialne, przeciwnie, wszystko odkryte i odsłonięte jest przed oczami Tego, któremu musimy zdać rachunek.
Mając więc arcykapłana wielkiego, który przeszedł przez niebiosa, Jezusa, Syna Bożego, trwajmy mocno w wyznawaniu wiary. Nie takiego bowiem mamy arcykapłana, który by nie mógł współczuć naszym słabościom, lecz doświadczonego we wszystkim na nasze podobieństwo, z wyjątkiem grzechu.
Przybliżmy się więc z ufnością do tronu łaski, abyśmy otrzymali miłosierdzie i znaleźli łaskę dla uzyskania pomocy w stosownej chwili.

Oto Słowo Boże.

PSALM RESPONSORYJNY:

Ps 19 (18), 8-9. 10 i 15 (R.: por. J 6, 63)

Słowa Twe, Panie, są duchem i życiem.

Prawo Pańskie jest doskonałe i pokrzepia duszę, *
świadectwo Pana niezawodne, uczy prostaczka mądrości.
Jego słuszne nakazy radują serce, *
jaśnieje przykazanie Pana i olśniewa oczy.

Słowa Twe, Panie, są duchem i życiem.

Bojaźń Pana jest szczera i trwa na wieki, *
sądy Pana prawdziwe, a wszystkie razem słuszne.
Niech znajdą uznanie przed Tobą
słowa ust moich i myśli mego serca, *
Panie, moja Opoko i mój Zbawicielu.

Słowa Twe, Panie, są duchem i życiem.

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ:

Mk 2, 17

Alleluja, Alleluja, Alleluja

Nie potrzebują lekarza zdrowi, lecz ci, którzy się źle mają.
Nie przyszedłem powołać sprawiedliwych, ale grzeszników.

Alleluja, Alleluja, Alleluja

EWANGELIA

Mk 2, 13-17 Powołanie Mateusza

Słowa Ewangelii według świętego Marka

Jezus wyszedł znowu nad jezioro. Cały lud przychodził do Niego, a On go nauczał. A przechodząc, ujrzał Lewiego, syna Alfeusza, siedzącego w komorze celnej, i rzekł do niego: «Pójdź za Mną». On wstał i poszedł za Nim.
Gdy Jezus siedział w jego domu przy stole, wielu celników i grzeszników siedziało razem z Jezusem i Jego uczniami. Było bowiem wielu, którzy szli za Nim. Niektórzy uczeni w Piśmie spośród faryzeuszów widząc, że je z grzesznikami i celnikami, mówili do Jego uczniów: «Czemu On je i pije z celnikami i grzesznikami?»
Jezus usłyszał to i rzekł do nich: «Nie potrzebują lekarza zdrowi, lecz ci, którzy się źle mają. Nie przyszedłem powołać sprawiedliwych, ale grzeszników».

Oto słowo Pańskie.

Wspomnienie

Wspomnienie św. Józefa Sebastiana Pelczara, biskupa.

Józef Sebastian Pelczar urodził się 17 stycznia 1842 r. w Korczynie. Po studiach odbytych w Rzymie był prefektem i profesorem w Przemyskim Seminarium Duchownym. Założył w Krakowie w 1894 r. Zgromadzenie Służebnic Najświętszego Serca Jezusowego. W roku 1900 został ordynariuszem diecezji przemyskiej.

Zobacz: czytanie ze wspomnienia

Modlitwa brewiarzowa

Teksty w psałterzu na sobotę I tygodnia – s. 661 [s. 816]. W Godzinie czytań – I czytanie z soboty 1. tygodnia zwykłego – s. 56. Pozostałe teksty z Liturgii Godzin I-IV, s. 111 dodatek. 1. Nieszpory z 2. niedzieli zwykłej – s. 672 [s. 829]. Antyfona do pieśni Maryi z roku C – s. 60 [s. 604].Kontakt: liturgia (at) niedziela.pl