Kalendarz Liturgiczny
PIERWSZE CZYTANIE

Ne 8, 1-4a. 5-6. 8-10 Czytanie Prawa Bożego

Czytanie z Księgi Nehemiasza

Gdy Izraelici mieszkali już w swoich miastach, wtedy zgromadził się cały lud jak jeden mąż na placu przed Bramą Wodną. I domagali się od pisarza Ezdrasza, by przyniósł księgę Prawa Mojżeszowego, które Pan nadał Izraelowi. Kapłan Ezdrasz przyniósł Prawo przed zgromadzenie, w którym uczestniczyli nie tylko mężczyźni, lecz także kobiety oraz wszyscy inni, którzy byli zdolni słuchać. I czytał z tej księgi na placu przed Bramą Wodną od rana aż do południa w obecności mężczyzn, kobiet i tych, którzy rozumieli; a uszy całego ludu były zwrócone ku księdze Prawa.
Pisarz Ezdrasz stanął na drewnianym podwyższeniu, które zrobiono w tym celu. Ezdrasz otworzył księgę przed oczyma całego ludu, znajdował się bowiem wyżej niż cały lud; a gdy ją otworzył, cały lud się podniósł. I Ezdrasz błogosławił wielkiego Pana Boga, a cały lud podnosząc ręce odpowiedział: «Amen! Amen!» Potem pokłonili się i upadli przed Panem na kolana, twarzą dotykając ziemi.
Czytano więc z tej księgi, księgi Prawa Bożego, dobitnie, z dodaniem objaśnienia, tak że lud rozumiał czytanie. Wtedy Nehemiasz, to jest namiestnik, oraz kapłan-pisarz Ezdrasz, jak i lewici, którzy pouczali lud, rzekli do całego ludu: «Ten dzień jest poświęcony Bogu waszemu, Panu. Nie bądźcie smutni i nie płaczcie!» Cały lud bowiem płakał, gdy usłyszał te słowa Prawa. I rzekł im Nehemiasz: «Idźcie, spożywajcie potrawy świąteczne i pijcie napoje słodkie, poślijcie też porcje temu, który nic gotowego nie ma: albowiem poświęcony jest ten dzień Panu naszemu. A nie bądźcie przygnębieni, gdyż radość w Panu jest ostoją waszą».

Oto Słowo Boże.

PSALM RESPONSORYJNY:

Ps 19 (18), 8-9. 10 i 15 (R.: por. J 6, 63b)

Słowa Twe, Panie, są duchem i życiem.

Prawo Pańskie jest doskonałe i pokrzepia duszę, *
świadectwo Pana niezawodne, uczy prostaczka mądrości.
Jego słuszne nakazy radują serce, *
jaśnieje przykazanie Pana i olśniewa oczy.

Słowa Twe, Panie, są duchem i życiem.

Bojaźń Pana jest szczera i trwa na wieki, *
sądy Pana prawdziwe, a wszystkie razem słuszne.
Niech znajdą uznanie przed Tobą
słowa ust moich i myśli mego serca, *
Panie, moja Opoko i mój Zbawicielu.

Słowa Twe, Panie, są duchem i życiem.

DRUGIE CZYTANIE

Dłuższe

1 Kor 12, 12-30 Mistyczne ciało Chrystusa

Czytanie z Pierwszego Listu świętego Pawła Apostoła do Koryntian

Bracia:
Podobnie jak jedno jest ciało, choć składa się z wielu członków, a wszystkie członki ciała, mimo iż są liczne, stanowią jedno ciało, tak też jest i z Chrystusem. Wszyscyśmy bowiem w jednym Duchu zostali ochrzczeni, aby stanowić jedno Ciało: czy to Żydzi, czy Grecy, czy to niewolnicy, czy wolni. Wszyscyśmy też zostali napojeni jednym Duchem. Ciało bowiem to nie jeden członek, lecz liczne członki. Jeśliby noga powiedziała: «Ponieważ nie jestem ręką, nie należę do ciała», czy wskutek tego rzeczywiście nie należy do ciała? Lub jeśliby ucho powiedziało: «Ponieważ nie jestem okiem, nie należę do ciała», czyż nie należałoby do ciała? Gdyby całe ciało było wzrokiem, gdzież byłby słuch? Lub gdyby całe było słuchem, gdzież byłoby powonienie?
Lecz Bóg, tak jak chciał, stworzył różne członki umieszczając każdy z nich w ciele. Gdyby całość była jednym członkiem, gdzież byłoby ciało? Tymczasem zaś wprawdzie liczne są członki, ale jedno ciało. Nie może więc oko powiedzieć ręce: «Nie jesteś mi potrzebna», albo głowa nogom: «Nie potrzebuję was».
Raczej nawet niezbędne są dla ciała te członki, które uchodzą za słabsze; a te, które uważamy za mało godne szacunku, tym większym obdarzamy poszanowaniem. Tak przeto szczególnie się troszczymy o przyzwoitość wstydliwych członków ciała, a te, które nie należą do wstydliwych, tego nie potrzebują. Lecz Bóg tak ukształtował nasze ciało, że zyskały więcej szacunku członki z natury mało godne czci, by nie było rozdwojenia w ciele, lecz żeby poszczególne członki troszczyły się o siebie nawzajem. Tak więc gdy cierpi jeden członek, współcierpią wszystkie inne członki; podobnie gdy jednemu członkowi okazywane jest poszanowanie, współradują się wszystkie członki.
Wy przeto jesteście Ciałem Chrystusa i poszczególnymi członkami. I tak ustanowił Bóg w Kościele najprzód apostołów, po wtóre proroków, po trzecie nauczycieli, a następnie tych, co mają dar czynienia cudów, wspierania pomocą, rządzenia oraz przemawiania rozmaitymi językami. Czyż wszyscy są apostołami? Czy wszyscy prorokują? Czy wszyscy są nauczycielami? Czy wszyscy mają dar czynienia cudów? Czy wszyscy posiadają łaskę uzdrawiania? Czy wszyscy przemawiają językami? Czy wszyscy potrafią je tłumaczyć?

Oto Słowo Boże.

ALBO:

DRUGIE CZYTANIE

Krótsze

1 Kor 12, 12-14. 27 Mistyczne ciało Chrystusa

Czytanie z Pierwszego Listu świętego Pawła Apostoła do Koryntian

Bracia:
Podobnie jak jedno jest ciało, choć składa się z wielu członków, a wszystkie członki ciała, mimo iż są liczne, stanowią jedno ciało, tak też jest i z Chrystusem. Wszyscyśmy bowiem w jednym Duchu zostali ochrzczeni, aby stanowić jedno Ciało: czy to Żydzi, czy Grecy, czy to niewolnicy, czy wolni. Wszyscyśmy też zostali napojeni jednym Duchem. Ciało bowiem to nie jeden członek, lecz liczne członki. Wy przeto jesteście Ciałem Chrystusa i poszczególnymi członkami.

Oto Słowo Boże.

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ:

Łk 4, 18

Alleluja, Alleluja, Alleluja

Pan posłał Mnie, abym ubogim niósł dobrą nowinę,
więźniom głosił wolność.

Alleluja, Alleluja, Alleluja

EWANGELIA

Łk 1, 1-4; 4, 14-21 Słowa Pisma spełniły się na Chrystusie

Słowa Ewangelii według świętego Łukasza

Wielu już starało się ułożyć opowiadanie o zdarzeniach, które się dokonały pośród nas, tak jak je przekazali ci, którzy od początku byli naocznymi świadkami i sługami słowa. Postanowiłem więc i ja zbadać dokładnie wszystko od pierwszych chwil i opisać ci po kolei, dostojny Teofilu, abyś się mógł przekonać o całkowitej pewności nauk, których ci udzielono.
W owym czasie:
Jezus powrócił w mocy Ducha do Galilei, a wieść o Nim rozeszła się po całej okolicy. On zaś nauczał w ich synagogach, wysławiany przez wszystkich.
Przyszedł również do Nazaretu, gdzie się wychował. W dzień szabatu udał się swoim zwyczajem do synagogi i powstał, aby czytać. Podano Mu księgę proroka Izajasza. Rozwinąwszy księgę natrafił na miejsce, gdzie było napisane:
«Duch Pański spoczywa na Mnie, ponieważ Mnie namaścił i posłał Mnie, abym ubogim niósł dobrą nowinę, więźniom głosił wolność, a niewidomym przejrzenie; abym uciśnionych odsyłał wolnych, abym obwoływał rok łaski od Pana».
Zwinąwszy księgę, oddał słudze i usiadł; a oczy wszystkich w synagodze były w Nim utkwione. Począł więc mówić do nich: «Dziś spełniły się te słowa Pisma, któreście słyszeli».

Oto słowo Pańskie.

Kazanie

To Jezus wygłasza dziś kazanie

Ks. Florian
Wyobraźmy sobie, że Jezus przyszedł dziś do naszej miejscowości. Wszedł – tak jak wówczas w Nazarecie – z nami do naszego kościoła i właśnie teraz, zamiast mnie, rozpoczął to kazanie od tego samego oświadczenia: – Duch Pański spoczywa na Mnie, On Mnie posłał – abym ludziom poszukującym dóbr nieprzemijających głosił Dobrą Nowinę; – abym spętanym więzami jakichkolwiek uzależnień, nałogów przyniósł wolność; – a niewidomym, czyli tym, którzy są ślepi na wielkie dzieła dokonywane przez Pana, przejrzenie; – abym uciśnionych uwalniał od ich ciemiężycieli; – a chorych uzdrawiał; – abym wypędzał złe duchy; – abym obwoływał rok łaski od Pana – czyli abolicję, kasację wszystkich wyroków sądowych, mandatów, a przede wszystkim kasację waszych grzechów, odpuszczenie waszych win wobec Boga.
Co byśmy uczynili w tej sytuacji teraz, dziś?
A co uczynili mieszkańcy Nazaretu?
Wyszydzili Go. Nie uznali za Mesjasza, lecz za pomylonego, szaleńca – więcej: za bluźniercę, i wyrzucili z synagogi, zawiedli na skraj urwiska, aby Go strącić, ukamienować, zabić – by wstydu im nie przynosił?
Jak my byśmy postąpili? Może tak samo?
I słyszę wasze zaprzeczenie: – Nie! My w Jezusa wierzymy. Za chwilę tę naszą wiarę wyznamy – uznając Go za Zbawcę, Wyzwoliciela – za jedyną drogę do Boga, za pewnego Przewodnika.
Na to Jezus: – Protestujecie? Zapytam więc was: – Dlaczego zatem pozostajecie bezczynni, kiedy na waszych oczach codziennie morduje się w Ugandzie i w Nigerii i zamyka w obozach pracy w Korei Północnej tysiące moich wyznawców? – Czemu nie protestujecie przed ambasadami krajów, w których odmawia się prawa bycia chrześcijaninem (Arabia Saudyjska)? – Dlaczego nie bojkotujecie ich produktów? – Czemu nie walczycie o te same prawa dla chrześcijan w ich krajach, jakimi cieszą się ich obywatele w krajach chrześcijańskich? – Czemu jesteście bierni, kiedy usuwa się krzyże i inne symbole chrześcijańskie z publicznych miejsc także w waszym kraju, mieście? – Czemu milczycie, kiedy Kościół kamienowany jest w prasie, radiu, telewizji, na internetowych forach obraźliwymi oskarżeniami o sianie nienawiści, obciążany winą za dyskryminację kobiet i przemoc w rodzinach, o wstrzymywanie postępu – nawet o ludobójstwa, codziennie stawiany pod pręgierzem opinii tych, którym pozwala się szerzyć moralne rozprzężenie, niszczyć rodzinę, dokonywać dzieciobójstw, bluźnić.
Zaiste, jesteście spadkobiercami pokolenia ludzi niewierzącej wiary, pozorowanej wiary, wiary bez uczynków – martwej. Dlatego przenoszę się bez żalu od was z Europy do Afryki, Ameryki Środkowej i Południowej, nawet do Indii i Chin, gdzie także jestem prześladowany, ale nie opuszczony, osamotniony, raniony obojętnością rzekomych moich wyznawców, a faktycznie łże-chrześcijan (od łgać, kłamać).
Moi bracia i siostry! Mówię o tym do was, ponieważ odczuwam ból z powodu zaistnienia takich sytuacji, i martwię się o to, czy znajdę jeszcze wiarę, kiedy powtórnie przyjdę – także w waszym kraju, w waszej miejscowości, w waszych potomkach.
Pan wieków zlecił więc jakże potrzebne ludzkiemu światu oczyszczające, zbawcze działania.
– Proszę was zatem: Bądźcie moim Kościołem, który odważnie świadczy o objawionej przeze Mnie prawdzie o Bogu oraz o człowieku, i podejmuje ochoczo zlecone mu przez Pana wieków zadania. I miłujcie się wzajemnie taką miłością, jaką Ja was umiłowałem – miłością solidarną i ofiarną – zakończył Chrystus.
Dziękujemy Ci, Panie Jezu, obecny pośród nas, za dzisiejsze przypomnienia i upomnienia, i prosimy: Przymnóż nam wiary; wzmocnij ją i pomóż, by była żywa, niebojaźliwa, odważna, by znów działała cuda, byś mógł do każdego z nas powiedzieć: Wiara twoja cię uzdrowiła. Amen

Modlitwa brewiarzowa

Tom III. Teksty w psałterzu na niedzielę III tygodnia – s. 792 [s. 949]. W Godzinie czytań – czytania z 3. niedzieli zwykłej – s. 85. Antyfona do pieśni Zachariasza w Jutrzni i pieśni Maryi w Nieszporach z roku C – s. 89 [s. 606].

Przypomnienia

1. Dziś obchodzimy Dzień Pomocy Chorym na Trąd.
2. W tym tygodniu przypadają pierwsze piątek i sobota miesiąca.
3. W sobotę 2 lutego przypada święto Ofiarowania Pańskiego – Matki Bożej Gromnicznej. Dzień Życia Konsekrowanego.Kontakt: liturgia (at) niedziela.pl