Kalendarz Liturgiczny
PIERWSZE CZYTANIE

Wj 3, 1-8a. 13-15 Powołanie Mojżesza

Czytanie z Księgi Wyjścia

Mojżesz pasł owce teścia swego Jetry, kapłana Madianitów; zawiódł pewnego razu owce w głąb pustyni i przyszedł do góry Bożej Horeb. Wtedy ukazał mu się anioł Pana w płomieniu ognia w środku krzewu. Mojżesz widział, jak krzew płonął ogniem, a nie spłonął od niego.
Rzekł wtedy Mojżesz: «Zbliżę się, aby ujrzeć lepiej to niezwykłe zjawisko, dlaczego krzew się nie spala». Gdy zaś Pan ujrzał, że Mojżesz się zbliżał, aby lepiej mógł ujrzeć, zawołał doń Bóg: «Mojżeszu, Mojżeszu!».
On zaś odpowiedział: «Oto jestem».
Rzekł mu: «Nie zbliżaj się tu. Zdejm sandały z nóg, gdyż miejsce, na którym stoisz, jest ziemią świętą». Powiedział jeszcze Pan: «Jestem Bogiem ojca twego, Bogiem Abrahama, Bogiem Izaaka i Bogiem Jakuba».
Mojżesz zasłonił twarz, bał się bowiem ujrzeć Boga.
Pan mówił: «Dosyć napatrzyłem się na udrękę ludu mego w Egipcie i nasłuchałem się narzekań jego na ciemięzców, znam tedy dobrze jego uciemiężenie. Zstąpiłem, aby go wyrwać z jarzma egipskiego i wyprowadzić z tej ziemi do ziemi żyznej i przestronnej, do ziemi, która opływa w mleko i miód».
Mojżesz zaś rzekł Bogu: «Oto pójdę do synów Izraela i powiem im: „Bóg ojców naszych posłał mię do was”. Lecz gdy oni mnie zapytają, jakie jest Jego imię, to cóż im mam powiedzieć?». Odpowiedział Bóg Mojżeszowi: «Ja jestem, który jestem». I dodał: «Tak powiesz synom Izraela: „Ja jestem posłał mię do was”».
Mówił dalej Bóg do Mojżesza: «Tak powiesz synom Izraela: Pan, Bóg ojców waszych, Bóg Abrahama, Bóg Izaaka i Bóg Jakuba przysłał mnie do was. To jest imię moje na wieki i to jest moje zawołanie na najdalsze pokolenia».

Oto Słowo Boże.

PSALM RESPONSORYJNY:

Ps 103 (102), 1-2. 3-4. 6-7. 8 i 11 (R.: por. 8a)

Pan jest łaskawy, pełen miłosierdzia.

Błogosław, duszo moja, Pana *
i wszystko, co jest we mnie, święte imię Jego.
Błogosław, duszo moja, Pana *
i nie zapominaj o wszystkich Jego dobrodziejstwach.

Pan jest łaskawy, pełen miłosierdzia.

On odpuszcza wszystkie twoje winy *
i leczy wszystkie choroby,
On twoje życie ratuje od zguby *
i obdarza cię łaską i zmiłowaniem.

Pan jest łaskawy, pełen miłosierdzia.

Dzieła Pana są sprawiedliwe, *
wszystkich uciśnionych ma w swojej opiece.
Drogi swoje objawił Mojżeszowi, *
swoje dzieła synom Izraela.

Pan jest łaskawy, pełen miłosierdzia.

Miłosierny jest Pan i łaskawy, *
nieskory do gniewu i bardzo cierpliwy.
Bo jak wysoko niebo wznosi się nad ziemią, *
tak wielka jest łaska Pana dla Jego czcicieli.

Pan jest łaskawy, pełen miłosierdzia.

DRUGIE CZYTANIE

1 Kor 10, 1-6. 10-12 Życie Izraela na pustyni jest zapowiedzią rzeczy przyszłych

Czytanie z Pierwszego Listu świętego Pawła Apostoła do Koryntian

Nie chciałbym, bracia, żebyście nie wiedzieli, że nasi ojcowie wszyscy co prawda zostawali pod obłokiem, wszyscy przeszli przez morze i wszyscy byli ochrzczeni w imię Mojżesza, w obłoku i w morzu; wszyscy też spożywali ten sam pokarm duchowy i pili ten sam duchowy napój. Pili zaś z towarzyszącej im duchowej skały, a skałą był Chrystus. Lecz w większości z nich nie upodobał sobie Bóg; polegli bowiem na pustyni.
Stało się zaś to wszystko, by mogło posłużyć za przykład dla nas, iżbyśmy nie byli skłonni do złego, jak oni zła pragnęli. Nie szemrajcie, jak niektórzy z nich szemrali i zostali wytraceni przez dokonującego zagłady.
A wszystko to przydarzyło się im jako zapowiedź rzeczy przyszłych, spisane zaś zostało ku pouczeniu nas, których dosięga kres czasów. Niech przeto ten, komu się zdaje, że stoi, baczy, aby nie upadł.

Oto Słowo Boże.

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ:

Mt 4, 17

Chwała Tobie, Słowo Boże

Pan mówi: Nawracajcie się,
bliskie jest Królestwo niebieskie.

Chwała Tobie, Słowo Boże

EWANGELIA

Łk 13, 1-9 Jeśli się nie nawrócicie, wszyscy podobnie zginiecie

Słowa Ewangelii według świętego Łukasza

W tym czasie przyszli niektórzy i donieśli Jezusowi o Galilejczykach, których krew Piłat zmieszał z krwią ich ofiar.
Jezus im odpowiedział: «Czyż myślicie, że ci Galilejczycy byli większymi grzesznikami niż inni mieszkańcy Galilei, że to ucierpieli? Bynajmniej, powiadam wam; lecz jeśli się nie nawrócicie, wszyscy podobnie zginiecie. Albo myślicie, że owych osiemnastu, na których zwaliła się wieża w Siloe i zabiła ich, było większymi grzesznikami niż inni mieszkańcy Jerozolimy? Bynajmniej, powiadam wam; lecz jeśli się nie nawrócicie, wszyscy tak samo zginiecie».
I opowiedział im następującą przypowieść: «Pewien człowiek miał drzewo figowe zasadzone w swojej winnicy; przyszedł i szukał na nim owoców, ale nie znalazł. Rzekł więc do ogrodnika: „Oto już trzy lata, odkąd przychodzę i szukam owocu na tym drzewie figowym, a nie znajduję. Wytnij je: po co jeszcze ziemię wyjaławia?” Lecz on mu odpowiedział: „Panie, jeszcze na ten rok je pozostaw; ja okopię je i obłożę nawozem; może wyda owoc. A jeśli nie, w przyszłości możesz je wyciąć”».

Oto słowo Pańskie.

Kazanie

Czas dobrego owocowania

Ks. Mariusz Frukacz
Bynajmniej, powiadam wam; lecz jeśli się nie nawrócicie, wszyscy podobnie zginiecie”. Słowa Jezusa z Ewangelii są szczególnym wezwaniem do podjęcia wysiłku duchowego, by zmienić swoje życie, by ukierunkować je na Boga. Okres Wielkiego Postu, który przeżywamy, takiemu wysiłkowi sprzyja. Nasze życie bowiem powinno przynieść jak najlepsze owoce – powinno owocować dobrem.
Pan Bóg zawsze daje człowiekowi szansę na poprawę życia, o czym przypomina nam dzisiejsza Jezusowa przypowieść o drzewie figowym, które nie owocowało: „Panie, jeszcze na ten rok je pozostaw – prosił ogrodnik – ja okopię je i obłożę nawozem; może wyda owoc. A jeśli nie, w przyszłości możesz je wyciąć”. Bóg chce, aby każdy z nas porzucił złe nawyki, wszelkie zło. Chce, abyśmy zawsze kroczyli drogą dobra. Ewangeliczny dialog ogrodnika z właścicielem winnicy obrazuje troskę Boga o człowieka, który zawsze ma szansę na czynienie dobra.
„W tym okresie Wielkiego Postu ponówmy nasze zaangażowanie na drodze nawrócenia, w pokonywanie skłonności do spoglądania tylko na samych siebie. Uczyńmy natomiast miejsce dla Boga, spoglądając Jego oczyma na naszą codzienną rzeczywistość. (...) Nawrócenie nie jest zamykaniem się w poszukiwaniu swego sukcesu, prestiżu, stanowiska, ale sprawieniem, aby każdego dnia w małych rzeczach prawda, wiara w Boga i miłość stawały się sprawą najważniejszą” – przypomniał nam Benedykt XVI podczas audiencji generalnej w Watykanie 13 lutego br.
Podejmując jako chrześcijanie wysiłek nawrócenia, dobrego owocowania w naszym życiu, musimy pamiętać, że jesteśmy istotami nie tylko żyjącymi tu i teraz, w konkretnym momencie historii, ale jesteśmy także ukierunkowani ku wieczności. Dlatego też dobre owoce musimy przynosić dla wieczności. Jeśli człowiek usunie perspektywę wieczności ze swojego życia, to stanie się figą nieurodzajną, jak uczył nas bł. Jan Paweł II. Człowiek ma niezwykłą wartość w oczach Boga i jako jedyny potrafi pracować nad sobą, umie rozpoznać własną grzeszność, stanąć w prawdzie o sobie samym. Także jako jedyny człowiek może podjąć wysiłek zmiany własnego życia.
Niech okres Wielkiego Postu będzie dla nas wszystkich szansą na poprawę życia i czasem wzrostu w wierze.

Modlitwa brewiarzowa

Tom II. Hymny z okresu Wielkiego Postu – s. 35 [s. 245]. Psalmy z niedzieli III tygodnia – s. 1030 [s. 949]. Pozostałe części z 3. niedzieli Wielkiego Postu – s. 169 [s. 308].

Intencje Apostolstwa Modlitwy na miesiąc marzec 2013 r.

OGÓLNA: Aby wzrastało poszanowanie przyrody, ze świadomością, że całe stworzenie jest dziełem Boga, powierzonym ludzkiej odpowiedzialności.
MISYJNA: Aby biskupi, prezbiterzy i diakoni byli niestrudzonymi głosicielami Ewangelii aż po krańce ziemi.
II Krucjata Modlitw w intencji Ojczyzny: Aby czas Wielkiego Postu zaowocował głębszym nawróceniem do Boga oraz pojednaniem w rodzinie i w życiu społecznym.Kontakt: liturgia (at) niedziela.pl