Kalendarz Liturgiczny
30 maja 2013 r., Czwartek
Rok C, I
Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa

Pierwsze czytanie:

Rdz 14, 18-20 Ofiara Melchizedeka

Psalm responsoryjny:

Ps 110 (109), 1-2. 3-4 (R.: por. 4b)

Drugie czytanie:

1 Kor 11, 23-26 Eucharystia jest pamiątką śmierci Chrystusa

Śpiew przed Ewangelią:

J 6, 51

Ewangelia:

Łk 9, 11b-17 Rozmnożenie chleba

PIERWSZE CZYTANIE

Rdz 14, 18-20 Ofiara Melchizedeka

Czytanie z Księgi Rodzaju

W owych dniach:
Melchizedek, król Szalemu, wyniósł chleb i wino; a ponieważ był on kapłanem Boga Najwyższego, błogosławił Abrama, mówiąc: «Niech będzie błogosławiony Abram przez Boga Najwyższego, Stwórcę nieba i ziemi. Niech będzie błogosławiony Bóg Najwyższy, który w twe ręce wydał twoich wrogów». Abram dał mu dziesiątą część ze wszystkiego.

Oto Słowo Boże.

PSALM RESPONSORYJNY:

Ps 110 (109), 1-2. 3-4 (R.: por. 4b)

Jesteś kapłanem tak jak Melchizedek.

Rzekł Pan do Pana mego: «Siądź po mojej prawicy, *
aż uczynię Twych wrogów podnóżkiem stóp Twoich».
Pan rozciągnie moc Twego berła ze Syjonu: *
«Panuj wśród Twych nieprzyjaciół.

Jesteś kapłanem tak jak Melchizedek.

Przy Tobie panowanie w dniu Twojego triumfu
w blasku świętości *
z łona jutrzenki zrodziłem Cię jak rosę».
Pan przysiągł i nie będzie żałował: *
«Ty jesteś kapłanem na wieki na wzór Melchizedeka».

Jesteś kapłanem tak jak Melchizedek.

DRUGIE CZYTANIE

1 Kor 11, 23-26 Eucharystia jest pamiątką śmierci Chrystusa

Czytanie z Pierwszego Listu świętego Pawła Apostoła do Koryntian

Bracia:
Ja otrzymałem od Pana to, co wam przekazałem, że Pan Jezus tej nocy, kiedy został wydany, wziął chleb i dzięki uczyniwszy połamał i rzekł: «To jest Ciało moje za was wydane. Czyńcie to na moja pamiątkę».
Podobnie skończywszy wieczerzę wziął kielich, mówiąc: «Ten Kielich jest Nowym Przymierzem we Krwi mojej. Czyńcie to ile razy pić będziecie, na moją pamiątkę».
Ilekroć bowiem spożywacie ten chleb albo pijecie kielich, śmierć Pańską głosicie, aż przyjdzie.

Oto Słowo Boże.

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ:

J 6, 51

Alleluja, Alleluja, Alleluja

Ja jestem chlebem żywym, który zstąpił z nieba.
Jeśli kto spożywa ten chleb, będzie żył na wieki.

Alleluja, Alleluja, Alleluja

EWANGELIA

Łk 9, 11b-17 Rozmnożenie chleba

Słowa Ewangelii według świętego Łukasza

Jezus opowiadał rzeszom o królestwie Bożym, a tych, którzy leczenia potrzebowali, uzdrowił. Dzień począł się chylić ku wieczorowi. Wtedy przystąpiło do Niego Dwunastu mówiąc: «Odpraw tłum; niech idą do okolicznych wsi i zagród, gdzie znajdą schronienie i żywność, bo jesteśmy tu na pustkowiu». Lecz On rzekł do nich: «Wy dajcie im jeść». Oni odpowiedzieli: «Mamy tylko pięć chlebów i dwie ryby; chyba że pójdziemy i nakupimy żywności dla wszystkich tych ludzi».
Było bowiem około pięciu tysięcy mężczyzn. Wtedy rzekł do swych uczniów: «Każcie im rozsiąść się gromadami mniej więcej po pięćdziesięciu». Uczynili tak i rozmieścili wszystkich.
A On wziął te pięć chlebów i dwie ryby, spojrzał w niebo i odmówiwszy błogosławieństwo, połamał i dawał uczniom, by podawali ludowi. Jedli i nasycili się wszyscy, i zebrano jeszcze dwanaście koszów ułomków, które im zostały.

Oto słowo Pańskie.

Wspomnienie

Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa - Boże Ciało.

„Ja jestem chlebem żywym. Kto spożywa ten chleb, będzie żył na wieki” – przyjdź więc do Mnie dziś i przyjmij mój Chleb – prawdziwy pokarm i Krew – prawdziwy napój, i pozwól, bym Ja żył w tobie, trwał w tobie. Stań się cichym schronieniem dla Mnie. Zjednocz się ze Mną; niech w twoich żyłach płynie moja Krew, a Ciało moje będzie pokarmem niosącym życie.
Rozważanie: ks. Marek Chrzanowski FDP

Modlitwa brewiarzowa

Teksty własne – s. 497 [s. 669]. Modlitwa na zakończenie dnia z niedzieli II – s. 1022 [s. 1175].Kontakt: liturgia (at) niedziela.pl