Kalendarz Liturgiczny
PIERWSZE CZYTANIE

Rdz 46, 1-7. 28-30 Jakub z rodziną przenosi się do Egiptu

Czytanie z Księgi Rodzaju

Izrael wyruszył w drogę z całym swym dobytkiem. A gdy przybył do Beer-Szeby, złożył ofiarę Bogu ojca swego, Izaaka. Bóg zaś w widzeniu nocnym tak odezwał się do Izraela: «Jakubie, Jakubie!». A gdy on odpowiedział: «Oto jestem», rzekł do niego: «Jam jest Bóg, Bóg ojca twego. Idź bez obawy do Egiptu, gdyż uczynię cię tam wielkim narodem. Ja pójdę tam z tobą i ja stamtąd cię wyprowadzę, a Józef zamknie ci oczy».
Potem Jakub wyruszył z Beer-Szeby. Synowie Izraela umieścili ojca swego, Jakuba, swe dzieci i żony na wozach, które faraon przysłał dla przewiezienia go. Zabrali też swe trzody i swój dobytek, który nabyli w Kanaanie. Tak przybył Jakub do Egiptu wraz z całym swym potomstwem: wziął ze sobą do Egiptu synów, wnuków, córki i wnuczki, całe swe potomstwo.
Wysłał on przed sobą Judę do Józefa, aby ten mógł go wyprzedzić do Goszen przed ich przybyciem. A gdy przybyli do ziemi Goszen, Józef kazał zaprząc do swego wozu i wyjechał na spotkanie Izraela, ojca swego, do Goszen. Kiedy zobaczył go, rzucił mu się na szyję i długo szlochał na jego szyi. Wreszcie Izrael odezwał się do Józefa: «Teraz mogę już umrzeć, skoro zobaczyłem ciebie, że jeszcze żyjesz».

Oto Słowo Boże.

PSALM RESPONSORYJNY:

Ps 37(36), 3-4. 18-19. 27-28ab. 39-40 (R: por. 39a)

Zbawienie prawych pochodzi od Pana.

Miej ufność w Panu i czyń to co dobre, *
a będziesz mieszkał na ziemi i żył bezpiecznie.
Raduj się w Panu, *
a On spełni pragnienia twego serca.

Zbawienie prawych pochodzi od Pana.

Pan zna dni postępujących nienagannie, *
a ich dziedzictwo trwać będzie na wieki.
W czasie klęski nie zaznają wstydu, *
w dniach głodu zostaną nasyceni.

Zbawienie prawych pochodzi od Pana.

Odstąp od złego, czyń dobrze, *
abyś mógł przetrwać na wieki.
Gdyż Pan miłuje sprawiedliwość *
i nie opuszcza swych świętych.

Zbawienie prawych pochodzi od Pana.

Zbawienie sprawiedliwych pochodzi od Pana, *
On ich ucieczką w czasie utrapienia.
Pan ich wspomaga i wyzwala,
wyzwala od występnych i zachowuje, *
On bowiem jest ich ucieczką.

Zbawienie prawych pochodzi od Pana.

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ:

J 14, 26

Alleluja, Alleluja, Alleluja

Duch Święty was wszystkiego nauczy,
przypomni wam wszystko, co wam powiedziałem.

Alleluja, Alleluja, Alleluja

EWANGELIA

Mt 10, 16-23 Apostołowie będą prześladowani

Słowa Ewangelii według świętego Mateusza

Jezus powiedział do swoich apostołów:
«Oto Ja was posyłam jak owce między wilki. Bądźcie więc roztropni jak węże, a nieskazitelni jak gołębie.
Miejcie się na baczności przed ludźmi. Będą was wydawać sądom i w swych synagogach będą was biczować. Nawet przed namiestników i królów będą was wodzić z mego powodu, na świadectwo im i poganom. Kiedy was wydadzą, nie martwcie się o to, jak ani co macie mówić. W owej bowiem godzinie będzie wam poddane, co macie mówić. Gdyż nie wy będziecie mówili, lecz Duch Ojca waszego będzie mówił przez was.
Brat wyda brata na śmierć i ojciec syna; dzieci powstaną przeciw rodzicom i o śmierć ich przyprawią. Będziecie w nienawiści u wszystkich z powodu mego imienia. Lecz kto wytrwa do końca, ten będzie zbawiony.
Gdy was prześladować będą w tym mieście, uciekajcie do innego. Zaprawdę powiadam wam: Nie zdążycie obejść miast Izraela, nim przyjdzie Syn Człowieczy».

Oto słowo Pańskie.

Wspomnienie

Wspomnienie św. Brunona Bonifacego z Kwerfurtu, biskupa i męczennika.

Bruno urodził się w 974 r. Był w młodości kapelanem cesarza Ottona III. W 998 r. wstąpił do Benedyktynów. Otrzymał święcenia biskupie w Magdeburgu. W roku 1009 r. poniósł śmierć męczeńską w Prusach.

Zobacz: czytanie ze wspomnienia

Modlitwa brewiarzowa

Hymny własne – s. 1312 [s. 1363]. Pozostałe teksty w psałterzu na piątek II tygodnia – s. 761 [s. 914]. W Godzinie czytań – I czytanie – s. 389, II czytanie własne – s. 1313. Antyfona do pieśni Zachariasza w Jutrzni i pieśni Maryi w Nieszporach własne – s. 1315 [s. 1363 i s. 1364].Kontakt: liturgia (at) niedziela.pl