Kalendarz Liturgiczny
27 lipca 2013 r., Sobota
Rok C, I

Pierwsze czytanie:

Wj 24, 3-8 Zawarcie przymierza między Bogiem a Izraelem

Psalm responsoryjny:

Ps 50 (49), 1-2. 5-6. 14-15 (R.: por. 14a)

Śpiew przed Ewangelią:

Jk 1, 21

Ewangelia:

Mt 13, 24-30 Przypowieść o chwaście w zbożu

PIERWSZE CZYTANIE

Wj 24, 3-8 Zawarcie przymierza między Bogiem a Izraelem

Czytanie z Księgi Wyjścia

Mojżesz wrócił z Synaju i obwieścił ludowi wszystkie słowa Pana i wszystkie Jego zlecenia. Wtedy cały lud odpowiedział jednogłośnie: «Wszystkie słowa, jakie powiedział Pan, wypełnimy».
Spisał więc Mojżesz wszystkie słowa Pana. Nazajutrz wcześnie rano zbudował ołtarz u stóp góry i postawił dwanaście stel, stosownie do liczby dwunastu pokoleń Izraela. Potem polecił młodzieńcom izraelskim złożyć Panu ofiarę całopalną i ofiarę biesiadną z cielców. Mojżesz zaś wziął połowę krwi i wylał ją do czar, a drugą połową krwi skropił ołtarz.
Wtedy wziął Księgę Przymierza i czytał ją głośno ludowi. I oświadczyli: «Wszystko, co powiedział Pan, uczynimy i będziemy posłuszni». Mojżesz wziął krew i pokropił nią lud, mówiąc: «Oto krew przymierza, które Pan zawarł z wami na podstawie wszystkich tych słów».

Oto Słowo Boże.

PSALM RESPONSORYJNY:

Ps 50 (49), 1-2. 5-6. 14-15 (R.: por. 14a)

Składajcie Bogu dziękczynną ofiarę.

Przemówił Pan, Bóg nad bogami, *
i wezwał ziemię od wschodu do zachodu słońca.
Bóg zajaśniał z Syjonu, *
korony piękności.

Składajcie Bogu dziękczynną ofiarę.

«Zgromadźcie Mi moich umiłowanych, *
którzy przez ofiarę zawarli ze Mną przymierze».
Niebiosa zwiastują Jego sprawiedliwość, *
albowiem sam Bóg jest sędzią.

Składajcie Bogu dziękczynną ofiarę.

«Bogu składaj ofiarę dziękczynną *
spełnij swe śluby wobec Najwyższego!
I wzywaj Mnie w dniu utrapienia, *
uwolnię ciebie, a ty Mnie uwielbisz».

Składajcie Bogu dziękczynną ofiarę.

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ:

Jk 1, 21

Alleluja, Alleluja, Alleluja

Przyjmujcie w duchu łagodności wszczepione w was słowo,
które ma moc zbawić dusze wasze.

Alleluja, Alleluja, Alleluja

EWANGELIA

Mt 13, 24-30 Przypowieść o chwaście w zbożu

Słowa Ewangelii według świętego Mateusza

Jezus opowiedział tłumom tę przypowieść:
«Królestwo niebieskie podobne jest do człowieka, który posiał dobre nasienie na swojej roli. Lecz gdy ludzie spali, przyszedł jego nieprzyjaciel, nasiał chwastu między pszenicę i odszedł.
A gdy zboże wyrosło i wypuściło kłosy, wtedy pojawił się i chwast. Słudzy gospodarza przyszli i zapytali go: „Panie, czy nie posiałeś dobrego nasienia na swej roli? Skąd więc się wziął na niej chwast?”. Odpowiedział im: „Nieprzyjazny człowiek to sprawił”. Rzekli mu słudzy: „Chcesz więc, żebyśmy poszli i zebrali go?”.
A on im odrzekł: „Nie, byście zbierając chwast nie wyrwali razem z nim i pszenicy. Pozwólcie obojgu róść aż do żniwa; a w czasie żniwa powiem żeńcom: Zbierzcie najpierw chwast i powiążcie go w snopki na spalenie; pszenicę zaś zwieźcie do mego spichlerza”».

Oto słowo Pańskie.

Modlitwa brewiarzowa

Teksty w psałterzu na sobotę IV tygodnia – s. 1003 [s. 1151]. W Godzinie czytań – czytania z soboty 16. tygodnia zwykłego – s. 446. Albo: wspomnienie NMP w sobotę. Teksty własne – s. 1432 [s. 1618]. 1. Nieszpory z 17. niedzieli zwykłej – s. 559 [s. 717]. Antyfona do pieśni Maryi z roku C – s. 450 [s. 623].Kontakt: liturgia (at) niedziela.pl