Kalendarz Liturgiczny
28 lipca 2013 r.
Siedemnasta Niedziela zwykła
Rok C, I

Pierwsze czytanie:

Rdz 18, 20-32 Abraham wstawia się za Sodomą

Psalm responsoryjny:

Ps 138 (137), 1-2a. 2bc-3. 6-7ab. 7c-8 (R.: por. 3a)

Drugie czytanie:

Kol 2, 12-14 Chrzest udziałem w śmierci i zmartwychwstaniu Chrystusa

Śpiew przed Ewangelią:

Rz 8, 15

Ewangelia:

Łk 11, 1-13 Chrystus uczy modlitwy

PIERWSZE CZYTANIE

Rdz 18, 20-32 Abraham wstawia się za Sodomą

Czytanie z Księgi Rodzaju

Bóg rzekł do Abrahama: «Skarga na Sodomę i Gomorę głośno się rozlega, bo występki ich mieszkańców są bardzo ciężkie. Chcę więc iść i zobaczyć, czy postępują tak, jak głosi oskarżenie, które do Mnie doszło, czy nie; dowiem się».
Wtedy to dwaj mężowie odeszli w stronę Sodomy, a Abraham stał dalej przed Panem. Zbliżywszy się do Niego, Abraham rzekł: «Czy zamierzasz wygubić sprawiedliwych wespół z bezbożnymi? Może w tym mieście jest pięćdziesięciu sprawiedliwych; czy także zniszczysz to miasto i nie przebaczysz mu dla owych pięćdziesięciu sprawiedliwych, którzy w nim mieszkają? O, nie dopuść do tego, aby zginęli sprawiedliwi z bezbożnymi, aby stało się sprawiedliwemu to samo, co bezbożnemu! O, nie dopuść do tego. Czyż Ten, który jest sędzią nad całą ziemią, mógłby postąpić niesprawiedliwie?».
Pan odpowiedział: «Jeżeli znajdę w Sodomie pięćdziesięciu sprawiedliwych, przebaczę całemu miastu dla nich».
Rzekł znowu Abraham: «Pozwól, o Panie, że jeszcze ośmielę się mówić do Ciebie, choć jestem pyłem i prochem. Gdyby wśród tych pięćdziesięciu sprawiedliwych zabrakło pięciu, czy dla braku tych pięciu zniszczysz całe miasto?».
Pan rzekł: «Nie zniszczę, jeśli znajdę tam czterdziestu pięciu».
Abraham znów odezwał się tymi słowami: «A może znalazłoby się tam czterdziestu?». Pan rzekł: «Nie dokonam zniszczenia przez wzgląd na tych czterdziestu».
Wtedy Abraham powiedział: «Niech się nie gniewa Pan, jeśli rzeknę: może znalazłoby się tam trzydziestu?».
A na to Pan: «Nie dokonam zniszczenia, jeśli znajdę tam trzydziestu».
Rzekł Abraham: «Pozwól, o Panie, że ośmielę się zapytać: gdyby znalazło się tam dwudziestu?».
Pan odpowiedział: «Nie zniszczę przez wzgląd na tych dwudziestu».
Na to Abraham: «O, racz się nie gniewać, Panie, jeśli raz jeszcze zapytam: gdyby znalazło się tam dziesięciu?». Odpowiedział Pan: «Nie zniszczę przez wzgląd na tych dziesięciu».

Oto Słowo Boże.

PSALM RESPONSORYJNY:

Ps 138 (137), 1-2a. 2bc-3. 6-7ab. 7c-8 (R.: por. 3a)

Pan mnie wysłuchał, kiedy Go wzywałem.

Będę Cię sławił, Panie, z całego serca, *
bo usłyszałeś słowa ust moich.
Będę śpiewał Ci psalm wobec aniołów, *
pokłon Ci oddam w Twoim świętym przybytku.

Pan mnie wysłuchał, kiedy Go wzywałem.

I będę sławił Twe imię *
za łaskę Twoją i wierność.
Wysłuchałeś mnie, kiedy Cię wzywałem, *
pomnożyłeś moc mojej duszy.

Pan mnie wysłuchał, kiedy Go wzywałem.

Pan, który jest wysoko, patrzy łaskawie na pokornego, *
pyszałka zaś dostrzega z daleka.
Gdy chodzę wśród utrapienia, Ty podtrzymujesz me życie, *
wyciągasz swoją rękę przeciwko gniewowi mych wrogów.

Pan mnie wysłuchał, kiedy Go wzywałem.

Wybawia mnie Twoja prawica. *
Pan za mnie wszystkiego dokona.
Panie, Twa łaska trwa na wieki, *
nie porzucaj dzieła rąk Twoich.

Pan mnie wysłuchał, kiedy Go wzywałem.

DRUGIE CZYTANIE

Kol 2, 12-14 Chrzest udziałem w śmierci i zmartwychwstaniu Chrystusa

Czytanie z Listu świętego Pawła Apostoła do Kolosan

Bracia:
Z Chrystusem pogrzebani jesteście w chrzcie, z Nim też razem zostaliście wskrzeszeni przez wiarę w moc Boga, który Go wskrzesił.
I was umarłych na skutek występków i «nieobrzezania» waszego ciała razem z Chrystusem Bóg przywrócił do życia. Darował nam wszystkie występki, skreślił zapis dłużny obciążający nas nakazami, usunął go z drogi, przygwoździwszy do krzyża.

Oto Słowo Boże.

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ:

Rz 8, 15

Alleluja, Alleluja, Alleluja

Otrzymaliście Ducha przybrania za synów,
w którym wołamy: «Abba, Ojcze».

Alleluja, Alleluja, Alleluja

EWANGELIA

Łk 11, 1-13 Chrystus uczy modlitwy

Słowa Ewangelii według świętego Łukasza

Gdy Jezus przebywał w jakimś miejscu na modlitwie i skończył ją, rzekł jeden z uczniów do Niego: «Panie, naucz nas się modlić, jak i Jan nauczył swoich uczniów».
A On rzekł do nich: «Kiedy się modlicie, mówcie:
Ojcze, niech się święci Twoje imię;
niech przyjdzie Twoje królestwo. Naszego chleba powszedniego dawaj nam na każdy dzień, i przebacz nam nasze grzechy, bo i my przebaczamy każdemu, kto nam zawini; i nie dopuść, byśmy ulegli pokusie». Dalej mówił do nich: «Ktoś z was, mając przyjaciela, pójdzie do niego o północy i powie mu: „Przyjacielu, użycz mi trzech chlebów, bo mój przyjaciel przybył do mnie z drogi, a nie mam, co mu podać”. Lecz tamten odpowie z wewnątrz: „Nie naprzykrzaj mi się! Drzwi są już zamknięte i moje dzieci leżą ze mną w łóżku. Nie mogę wstać i dać tobie”. Mówię wam: Chociażby nie wstał i nie dał z tego powodu, że jest jego przyjacielem, to z powodu jego natręctwa wstanie i da mu, ile potrzebuje.
I Ja wam powiadam: Proście, a będzie wam dane; szukajcie, a znajdziecie; kołaczcie, a otworzą wam. Każdy bowiem, kto prosi, otrzymuje; kto szuka, znajduje; a kołaczącemu otworzą. Jeżeli którego z was ojców syn poprosi o chleb, czy poda mu kamień? Lub też gdy prosi o jajko, czy poda mu skorpiona? Jeśli więc wy, choć źli jesteście, umiecie dawać dobre dary swoim dzieciom, o ileż bardziej Ojciec z nieba da Ducha Świętego tym, którzy Go proszą».

Oto słowo Pańskie.

Kazanie

Modlitwa – szczególny dar

Ks. Mariusz Frukacz
Jezus dzisiaj uczy swoich uczniów modlitwy „Ojcze nasz”. To wspaniały dar, który Jezus nam zostawił. Ta modlitwa uświadamia nam, że nie jesteśmy sami, że mamy Ojca, który jest w niebie. Ta prawda wielokrotnie daje nam nadzieję w trudnych sytuacjach.
Dzisiaj, słuchając słów Chrystusa, możemy zapytać: czym jest modlitwa? Jakie ona ma znaczenie w naszym życiu duchowym? Katechizm Kościoła Katolickiego przypomina słowa św. Jana Damasceńskiego z jego dzieła „De fide orthodoxa”, że „modlitwa jest wzniesieniem duszy do Boga lub prośbą skierowaną do Niego o stosowne dobra” (n. 2559). Modlitwa towarzyszy nam w życiu, w różnych jego chwilach. Tak wiele mamy próśb do Boga. Modlitwa jest tą świętą przestrzenią, w której możemy z Bogiem rozmawiać o wszystkim, co nas boli, o tym, jak bardzo potrzebujemy nadziei i pokoju serca. „I Ja wam powiadam: Proście, a będzie wam dane; szukajcie, a znajdziecie; kołaczcie, a otworzą wam. Każdy bowiem, kto prosi, otrzymuje; kto szuka, znajduje; a kołaczącemu otworzą” – mówi nam dzisiaj Jezus. Modlitwa bardzo często daje nam siłę duchową do pokonania wielu przeszkód.
Stając do modlitwy, musimy pamiętać, że „podstawą modlitwy jest pokora (...). Pokora jest dyspozycją do darmowego przyjęcia daru modlitwy: Człowiek jest żebrakiem wobec Boga” (n. 2559, św. Augustyn, Sermones, 56, 6, 9).
Prawdę o sile modlitwy przypomniał nam swoją postawą bł. Jan Paweł II. To był wielki mąż modlitwy, człowiek zjednoczony z Bogiem. Sam wielokrotnie z bliska mogłem zobaczyć jego modlitewne skupienie. Pamiętam dzień 7 września 2000 r. Dane mi było sprawować Mszę św. z Janem Pawłem II w jego prywatnej kaplicy. Niezwykle przejmujący był widok Ojca Świętego przed Mszą św. – biała postać na klęczniku zatopiona w modlitwie. A potem głębokie skupienie podczas Mszy św. ... Tego świadectwa nigdy nie zapomnę. I chociaż przeżyłem jeszcze wiele spotkań z Janem Pawłem II podczas pobytu w Rzymie, jednak to pierwsze stało się punktem fundamentalnym w moim życiu.
Nie ustawajmy w modlitwie. Chrystus zostawił nam modlitwę „Ojcze nasz” jako program duchowy dla naszego życia. Bądźmy ludźmi modlitwy. Pamiętajmy również, że tak wielu ludzi potrzebuje naszej modlitwy. Znam osobę, która dla kogoś bliskiego, aby ocalić jego nadzieję i wiarę, szła na kolanach od głównej bramy aż do Kaplicy Matki Bożej na Jasnej Górze. Miała zakrwawione kolana, ale to uświadomiło mi, że kolan zgiętych aż do bólu czasem bardzo ktoś potrzebuje. To naprawdę daje siłę i nadzieję.

Modlitwa brewiarzowa

Teksty w psałterzu na niedzielę I tygodnia – s. 563 [s. 721]. W Godzinie czytań – czytania z 17. niedzieli zwykłej – s. 450. Antyfona do pieśni Zachariasza w Jutrzni i pieśni Maryi w Nieszporach z roku C – s. 453 i s. 454 [s. 623].

Przypomnienia

1.W piątek 2 sierpnia – odpust Porcjunkuli.
2.W nadchodzącym tygodniu przypadają pierwsze: czwartek, piątek i sobota miesiąca.
3.Rozpoczyna się miesiąc modlitw o trzeźwość narodu polskiego.Kontakt: liturgia (at) niedziela.pl