Kalendarz Liturgiczny
PIERWSZE CZYTANIE

Wj 17, 8-13 Mojżesz wyprasza zwycięstwo nad Amalekitami

Czytanie z Księgi Wyjścia

Amalekici przybyli, aby walczyć z Izraelitami w Refidim.
Mojżesz powiedział wtedy do Jozuego: «Wybierz sobie mężów i wyruszysz z nimi na walkę z Amalekitami. Ja jutro stanę na szczycie góry z laską Boga w ręku». Jozue spełnił polecenie Mojżesza i wyruszył do walki z Amalekitami. Mojżesz, Aaron i Chur wyszli na szczyt góry.
Jak długo Mojżesz trzymał ręce podniesione do góry, Izrael miał przewagę. Gdy zaś ręce opuszczał, miał przewagę Amalekita. Gdy ręce Mojżesza zdrętwiały, wzięli kamień i położyli pod niego, i usiadł na nim. Aaron i Chur podparli zaś jego ręce, jeden z tej, a drugi z tamtej strony. W ten sposób aż do zachodu słońca były jego ręce stale wzniesione wysoko. I tak zdołał Jozue pokonać Amalekitów i ich lud ostrzem miecza.

Oto Słowo Boże.

PSALM RESPONSORYJNY:

Ps 121 (120), 1-2. 3-4. 5-6. 7-8 (R.: por. 2)

Naszą pomocą jest nasz Pan i Stwórca.

Wznoszę swe oczy ku górom:*
skądże nadejść ma dla mnie pomoc?
Pomoc moja od Pana,*
który stworzył niebo i ziemię.

Naszą pomocą jest nasz Pan i Stwórca.

On nie pozwoli, by się potknęła twa noga,*
ani się nie zdrzemnie Ten, kto ciebie strzeże.
Nie zdrzemnie się ani nie zaśnie*
Ten, który czuwa nad Izraelem.

Naszą pomocą jest nasz Pan i Stwórca.

Pan ciebie strzeże,
jest cieniem nad tobą,*
stoi po twojej prawicy.
Nie porazi cię słońce we dnie*
ani księżyc wśród nocy.

Naszą pomocą jest nasz Pan i Stwórca.

Pan cię uchroni od zła wszelkiego,*
ochroni twoją duszę.
Pan będzie czuwał nad twoim wyjściem i powrotem,*
teraz i po wszystkie czasy.

Naszą pomocą jest nasz Pan i Stwórca.

DRUGIE CZYTANIE

2 Tm 3, 14 – 4, 2 Wszelkie Pismo natchnione jest pożyteczne do kształcenia w sprawiedliwości

Czytanie z Drugiego listu świętego Pawła Apostoła do Tymoteusza

Najdroższy:
Trwaj w tym, czego się nauczyłeś i co ci zawierzono, bo wiesz, od kogo się nauczyłeś. Od lat bowiem niemowlęcych znasz Pisma święte, które mogą cię nauczyć mądrości wiodącej ku zbawieniu przez wiarę w Chrystusie Jezusie. Wszelkie Pismo od Boga jest natchnione i pożyteczne do nauczania, do przekonywania, do poprawiania, do kształcenia w sprawiedliwości, aby człowiek Boży był doskonały, przysposobiony do każdego dobrego czynu.
Zaklinam cię wobec Boga i Chrystusa Jezusa, który będzie sądził żywych i umarłych, i na Jego pojawienie się, i na Jego królestwo: głoś naukę, nastawaj w porę, nie w porę, w razie potrzeby wykaż błąd, poucz, podnieś na duchu z całą cierpliwością, ilekroć nauczasz.

Oto Słowo Boże.

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ:

Hbr 4, 12

Alleluja, Alleluja, Alleluja

Żywe jest słowo Boże i skuteczne,
zdolne osądzić pragnienia i myśli serca.

Alleluja, Alleluja, Alleluja

EWANGELIA

Łk 18, 1-8 Wytrwałość w modlitwie

Słowa Ewangelii według świętego Łukasza

Jezus odpowiedział swoim uczniom przypowieść o tym, że zawsze powinni modlić się i nie ustawać: «W pewnym mieście żył sędzia, który Boga się nie bał i nie liczył się z ludźmi.
W tym samym mieście żyła wdowa, która przychodziła do niego z prośbą: „Obroń mnie przed moim przeciwnikiem”. Przez pewien czas nie chciał; lecz potem rzekł do siebie: „Chociaż Boga się nie boję ani z ludźmi się nie liczę, to jednak, ponieważ naprzykrza mi się ta wdowa, wezmę ją w obronę, żeby nie przychodziła bez końca i nie zadręczała mnie”».
I Pan dodał: «Słuchajcie, co ten niesprawiedliwy sędzia mówi. A Bóg, czyż nie weźmie w obronę swoich wybranych, którzy dniem i nocą wołają do Niego, i czy będzie zwlekał w ich sprawie?
Powiadam wam, że prędko weźmie ich w obronę. Czy jednak Syn Człowieczy znajdzie wiarę na ziemi, gdy przyjdzie?»

Oto słowo Pańskie.

Kazanie

Wytrwałość i modlitwa

Ks. Mariusz Frukacz
Jezus opowiedział swoim uczniom przypowieść o tym, że zawsze powinni się modlić i nie ustawać” – czytamy w tekście Ewangelii. Dziś, kiedy wciąż przeżywamy Rok Wiary, Jezus mówi nam o wytrwałości w modlitwie. To właśnie modlitwa jest tą świętą przestrzenią, w której mogę osobiście spotkać się z Jezusem. To modlitwa jest tym momentem w moim życiu codziennym, kiedy mogę rozmawiać z Bogiem o moich troskach, problemach. Ewangelia dzisiejsza mówi nam, że w modlitwie nie wolno ustawać. Do Boga trzeba się ciągle „dobijać”, trzeba być w tym wytrwałym. Jednak należy pamiętać, że w naszej modlitwie musi być żywa wiara. Modlitwa bowiem nie jest czymś tylko i wyłącznie statycznym, wypowiadanym ustami. Modlitwę wypowiadamy naszym sercem i całym naszym życiem. Dlatego wymaga ona naszej wytrwałości.
Jezus dzisiaj zapewnia nas, że jak będziemy wytrwale prosić Ojca, to On nas wysłucha. Aby jednak radość nasza była pełna, potrzebujemy właśnie wytrwałości w modlitwie. Na ogromną wartość wytrwałej modlitwy w życiu duchowym i codziennym każdego z nas wskazuje dwóch wielkich papieży: bł. Jan Paweł II, którego wspomnienie liturgiczne obchodzimy 22 października, i bł. Jan XXIII, którego w liturgii Kościół wspominał 11 października. To byli mężowie nieustannej, wytrwałej i głębokiej modlitwy. Pamiętamy, jak media pokazywały długą modlitwę brewiarzową Jana Pawła II w ciszy na Wawelu. To było przejmujące świadectwo. Do dzisiaj dla wielu z nas ten obraz pozostaje w pamięci i sercu. Papież nauczył nas wtedy czegoś ważnego – że Bóg przemawia do ludzkiego serca w ciszy.
Bł. Jan XXIII, papież dobroci, uczy nas, że modlitwa niesie pokój serca. Uczy także, iż modlitwa ma być dla mnie czasem wyjątkowym, który ma być pogłębieniem mojej więzi z Jezusem. Tak wiele o tajemnicy wytrwałej modlitwy bł. Jan XXIII napisał w swoim „Dzienniku duszy”. Niemal każda strona tego wspaniałego dzieła duchowego jest naznaczona modlitwą.
My także każdego dnia musimy pisać własną historię duszy przez wytrwałość w modlitwie. Niech taka modlitwa stanie się fundamentem naszej codzienności.

Modlitwa brewiarzowa

Tom IV. Teksty w psałterzu na niedzielę I tygodnia – s. 519 [s. 721]. W Godzinie czytań – I czytanie z 29. niedzieli zwykłej – s. 316. Antyfona do pieśni Zachariasza w Jutrzni i antyfona do pieśni Maryi w Nieszporach z roku C – s. 320 [s. 638].

Przypomnienia

1. Niedziela Misyjna. Zbiórka na Papieskie Dzieła Misyjne. Początek Tygodnia Misyjnego.
2. Zachęcamy do uczestnictwa w październikowych nabożeństwach różańcowych.
3. W przyszłą niedzielę nastąpi zmiana czasu z letniego na zimowy – przesunięcie wskazówek zegara o 1 godz. do tyłu (z 3 na 2).Kontakt: liturgia (at) niedziela.pl