Kalendarz Liturgiczny
4 listopada 2013 r., Poniedziałek
Rok C, I

Pierwsze czytanie:

Rz 11, 29-36 Niepojęte drogi Boże

Psalm responsoryjny:

Ps 69 (68), 30-31. 33-34. 36-37 (R.: por. 14c)

Śpiew przed Ewangelią:

J 8, 31b-32

Ewangelia:

Łk 14, 12-14 Bezinteresowna miłość bliźniego

PIERWSZE CZYTANIE

Rz 11, 29-36 Niepojęte drogi Boże

Czytanie z Listu świętego Pawła Apostoła do Rzymian

Bracia:
Dary łaski i wezwania Boże są nieodwołalne. Podobnie bowiem jak wy niegdyś byliście nieposłuszni Bogu, teraz zaś z powodu nieposłuszeństwa Żydów dostąpiliście miłosierdzia, tak i oni stali się teraz nieposłuszni z powodu okazanego wam miłosierdzia, aby i sami w czasie obecnym mogli dostąpić miłosierdzia. Albowiem Bóg poddał wszystkich nieposłuszeństwu, aby wszystkim okazać swe miłosierdzie.
O głębokości bogactw, mądrości i wiedzy Boga! Jakże niezbadane są Jego wyroki i nie do wyśledzenia Jego drogi! Kto bowiem poznał myśl Pana, albo kto był Jego doradcą? Lub kto Go pierwszy obdarował, aby nawzajem otrzymać odpłatę? Albowiem z Niego i przez Niego, i dla Niego jest wszystko. Jemu chwała na wieki. Amen.

Oto Słowo Boże.

PSALM RESPONSORYJNY:

Ps 69 (68), 30-31. 33-34. 36-37 (R.: por. 14c)

W dobroci Twojej wysłuchaj mnie, Panie.

Ja zaś jestem nędzny i pełen cierpienia, *
niech pomoc Twa, Boże, mnie strzeże.
Pieśnią chcę chwalić imię Boga *
i wielbić Go dziękczynieniem.

W dobroci Twojej wysłuchaj mnie, Panie.

Patrzcie i cieszcie się, ubodzy, *
niech ożyje serce szukających Boga.
Bo Pan wysłuchuje biednych *
i swoimi więźniami nie gardzi.

W dobroci Twojej wysłuchaj mnie, Panie.

Bóg bowiem ocali Syjon
i miasta Judy zbuduje, *
tam będą mieszkać i mieć posiadłości.
To będzie dziedzictwem potomstwa sług Jego, *
miłujący Jego imię przebywać tam będą.

W dobroci Twojej wysłuchaj mnie, Panie.

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ:

J 8, 31b-32

Alleluja, Alleluja, Alleluja

Jeżeli będziecie trwać w nauce mojej,
będziecie prawdziwie moimi uczniami
i poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli.

Alleluja, Alleluja, Alleluja

EWANGELIA

Łk 14, 12-14 Bezinteresowna miłość bliźniego

Słowa Ewangelii według świętego Łukasza

Jezus powiedział do przywódcy faryzeuszów, który Go zaprosił:
«Gdy wydajesz obiad albo wieczerzę, nie zapraszaj swoich przyjaciół ani braci, ani krewnych, ani zamożnych sąsiadów, aby cię i oni nawzajem nie zaprosili, i miałbyś odpłatę. Lecz kiedy urządzasz przyjęcie, zaproś ubogich, ułomnych, chromych i niewidomych. A będziesz szczęśliwy, ponieważ nie mają czym się tobie odwdzięczyć; odpłatę bowiem otrzymasz przy zmartwychwstaniu sprawiedliwych».

Oto słowo Pańskie.

Wspomnienie

Wspomnienie św. Karola Boromeusza, biskupa.

Karol urodził się na zamku Arona w Longobardii w roku 1538. Był kardynałem i arcybiskupem Mediolanu. Wprowadzał w diecezji reformy Soboru Trydenckiego. Zmarł w Mediolanie 3 listopada 1584 r.

Zobacz: czytanie ze wspomnienia

Modlitwa brewiarzowa

Teksty w psałterzu na poniedziałek III tygodnia – s. 764 [s. 964]. W Godzinie czytań – I czytania z poniedziałku 31. tygodnia zwykłego – s. 370. II czytanie własne – s. 1329. W Godzinie czytań i Jutrzni modlitwa własna – s. 1331 [s. 1535]. Można hymn w Godzinie czytań oraz hymn i wszystko po psalmach w Jutrzni wziąć z tekstów wspólnych o pasterzach – s. 1515 [s. 1672].Kontakt: liturgia (at) niedziela.pl