Kalendarz Liturgiczny
22 listopada 2013 r., Piątek
Rok C, I

Pierwsze czytanie:

1 Mch 4, 36-37. 52-59 Odbudowa i poświęcenie ołtarza

Psalm responsoryjny:

1 Krn 29, 10-11abc. 11d-12 (R.: por. 13b)

Śpiew przed Ewangelią:

J 10, 27

Ewangelia:

Łk 19, 45-48 Jezus wypędza przekupniów ze świątyni

PIERWSZE CZYTANIE

1 Mch 4, 36-37. 52-59 Odbudowa i poświęcenie ołtarza

Czytanie z Pierwszej Księgi Machabejskiej

Juda i jego bracia powiedzieli: «Oto nasi wrogowie są starci. Chodźmy, aby świątynię oczyścić i na nowo poświęcić». Zebrało się więc całe wojsko i poszli na górę Syjon.
Dwudziestego piątego dnia dziewiątego miesiąca, to jest miesiąca Kislew, sto czterdziestego ósmego roku, wstali wcześnie rano i zgodnie z Prawem złożyli ofiarę na nowym ołtarzu całopalenia, który wybudowali. Dokładnie w tym samym czasie i tego samego dnia, którego poganie go zbezcześcili, został on na nowo poświęcony przy śpiewie pieśni i grze na cytrach, harfach i cymbałach.
Cały lud upadł na twarz, oddał pokłon i aż pod niebo wysławiał Tego, który im zesłał takie szczęście. Przez osiem dni obchodzili poświęcenie ołtarza, a przy tym pełni radości składali całopalenia, ofiary pojednania i uwielbienia. Fasadę świątyni ozdobili złotymi wieńcami i małymi tarczami, odbudowali bramy i pomieszczenia dla kapłanów i drzwi do nich pozakładali.
A między ludem panowała bardzo wielka radość z tego powodu, że skończyła się hańba, którą sprowadzili poganie. Juda zaś, jego bracia i całe zgromadzenie Izraela postanowili, że uroczystość poświęcenia ołtarza będą z weselem i radością obchodzili z roku na rok przez osiem dni, począwszy od dnia dwudziestego piątego miesiąca Kislew.

Oto Słowo Boże.

PSALM RESPONSORYJNY:

1 Krn 29, 10-11abc. 11d-12 (R.: por. 13b)

Chwalimy, Panie, Twe przesławne imię.

Bądź błogosławiony, o Panie, Boże ojca naszego, Izraela, *
na wieki wieków.
Twoja jest, o Panie wielkość i potęga,
sława, majestat i chwała; *
bo wszystko, co jest na niebie i na ziemi, jest Twoje.

Chwalimy, Panie, Twe przesławne imię.

Do Ciebie, Panie, należy królowanie. *
Bogactwo i chwała od Ciebie pochodzi.
Ty nad wszystkim panujesz, a w ręku Twoim siła i potęga *
i ręką Twoją wywyższasz i utwierdzasz wszystko.

Chwalimy, Panie, Twe przesławne imię.

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ:

J 10, 27

Alleluja, Alleluja, Alleluja

Moje owce słuchają mojego głosu,
Ja znam je, a one idą za Mną.

Alleluja, Alleluja, Alleluja

EWANGELIA

Łk 19, 45-48 Jezus wypędza przekupniów ze świątyni

Słowa Ewangelii według świętego Łukasza

Jezus wszedł do świątyni i zaczął wyrzucać sprzedających w niej. Mówił do nich: «Napisane jest: „Mój dom będzie domem modlitwy”, a wy uczyniliście z niego jaskinię zbójców».
I nauczał codziennie w świątyni. Lecz arcykapłani i uczeni w Piśmie oraz przywódcy ludu czyhali na Jego życie. Tylko nie wiedzieli, co by mogli uczynić, cały lud bowiem słuchał Go z zapartym tchem.

Oto słowo Pańskie.

Wspomnienie

Wspomnienie św. Cecylii, dziewicy i męczennicy.

Dziś znana jest przede wszystkim jako patronka muzyki kościelnej i śpiewu. Modlą się za jej wstawiennictwem chóry kościelne oraz bractwa muzyczne. Ale tak naprawdę za patronkę muzyki kościelnej uznano ją dopiero w średniowieczu. Zaczęto ją wtedy przedstawiać przy organach podczas grania na tym instrumencie. Cecylia żyła na przełomie II i III wieku w Rzymie. Słynęła z wyjątkowej urody. Pragnąc poświęcić się Bogu, złożyła ślub czystości. Zginęła w obronie wiary podczas prześladowań chrześcijan. Według „Akt męczenników” z V wieku została pochowana we własnym domu razem z narzeczonym Walerianem i jego bratem Tyburcjuszem. Jej doczesne szczątki zostały później przeniesione do rzymskich katakumb św. Kaliksta. Pierwszy wizerunek Cecylii jako orantki pochodzi z V lub VI wieku i znajduje się we wspomnianych katakumbach św. Kaliksta. Inne, wczesne przedstawienia Cecylii ukazują ją jako dziewicę i męczennicę w wytwornym stroju świeckim.

Zobacz: czytanie ze wspomnienia

Modlitwa brewiarzowa

Teksty w psałterzu na piątek I tygodnia – s. 600 [s. 800]. W Godzinie czytań – I czytanie z piątku 33. tygodnia zwykłego – s. 437. II czytanie własne – s. 1376. Antyfona do pieśni Zachariasza w Jutrzni własna – s. 1378 [s. 1553]. Można hymn w Godzinie czytań oraz hymn i wszystko po psalmach w Jutrzni (z wyjątkiem własnych antyfon) wziąć z tekstów wspólnych o jednej męczennicy – s. 1493 [s. 1655] albo o dziewicy – s. 1553 [s. 1694].Kontakt: liturgia (at) niedziela.pl