Kalendarz Liturgiczny
1 grudnia 2013 r.
Pierwsza Niedziela Adwentu
Rok A, II

Pierwsze czytanie:

Iz 2, 1-5 Pokój królestwa Bożego

Psalm responsoryjny:

Ps 122 (121), 1-2. 4-5. 6-7. 8-9 (R.: por. 1)

Drugie czytanie:

Rz 13, 11-14 Zbliża się nasze zbawienie

Śpiew przed Ewangelią:

Ps 85 (84) 8

Ewangelia:

Mt 24, 37-44 Potrzeba czujności w oczekiwaniu na przyjście Chrystusa

PIERWSZE CZYTANIE

Iz 2, 1-5 Pokój królestwa Bożego

Czytanie z Księgi proroka Izajasza

Widzenie Izajasza, syna Amosa,
dotyczące Judy i Jerozolimy:
Stanie się na końcu czasów,
że góra świątyni Pana
stanie mocno na wierzchu gór
i wystrzeli ponad pagórki.
Wszystkie narody do niej popłyną,
mnogie ludy pójdą i rzekną:
«Chodźcie, wstąpmy na Górę Pana
do świątyni Boga Jakuba!
Niech nas nauczy dróg swoich,
byśmy kroczyli Jego ścieżkami.
Bo Prawo wyjdzie z Syjonu
i słowo Pana z Jeruzalem».
On będzie rozjemcą pomiędzy ludami
i wyda wyroki dla licznych narodów.
Wtedy swe miecze przekują na lemiesze,
a swoje włócznie na sierpy.
Naród przeciw narodowi nie podniesie miecza,
nie będą się więcej zaprawiać do wojny.
Chodźcie, domu Jakuba,
postępujmy w światłości Pana!

Oto Słowo Boże.

PSALM RESPONSORYJNY:

Ps 122 (121), 1-2. 4-5. 6-7. 8-9 (R.: por. 1)

Idźmy z radością na spotkanie Pana.

Ucieszyłem się, gdy mi powiedziano: *
«Pójdziemy do domu Pana».
Już stoją nasze stopy *
w twoich bramach, Jeruzalem.

Idźmy z radością na spotkanie Pana.

Tam wstępują pokolenia Pańskie, *
aby zgodnie z prawem Izraela wielbić imię Pana.
Tam ustawiono trony sędziowskie, *
trony domu Dawida.

Idźmy z radością na spotkanie Pana.

Proście o pokój dla Jeruzalem: *
Niech żyją w pokoju, którzy cię miłują.
Niech pokój panuje w twych murach, *
a pomyślność w twoich pałacach.

Idźmy z radością na spotkanie Pana.

Ze względu na braci moich i przyjaciół *
będę wołał: «Pokój z tobą».
Ze względu na dom Pana, Boga naszego, *
modlę się o dobro dla ciebie.

Idźmy z radością na spotkanie Pana.

DRUGIE CZYTANIE

Rz 13, 11-14 Zbliża się nasze zbawienie

Czytanie z Listu świętego Pawła Apostoła do Rzymian

Bracia:
Rozumiejcie chwilę obecną: teraz nadeszła dla was godzina powstania ze snu. Teraz bowiem zbawienie jest bliżej nas niż wtedy, gdyśmy uwierzyli.
Noc się posunęła, a przybliżył się dzień. Odrzućmy więc uczynki ciemności, a przyobleczmy się w zbroję światła. Żyjmy przyzwoicie jak w jasny dzień: nie w hulankach i pijatykach, nie w rozpuście i wyuzdaniu, nie w kłótni i zazdrości. Ale przyobleczcie się w Pana Jezusa Chrystusa i nie troszczcie się zbytnio o ciało, dogadzając żądzom.

Oto Słowo Boże.

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ:

Ps 85 (84) 8

Alleluja, Alleluja, Alleluja

Okaż nam, Panie, łaskę swoją,
i daj nam swoje zbawienie.

Alleluja, Alleluja, Alleluja

EWANGELIA

Mt 24, 37-44 Potrzeba czujności w oczekiwaniu na przyjście Chrystusa

Słowa Ewangelii według świętego Mateusza

Jezus powiedział do swoich uczniów:
«Jak było za dni Noego, tak będzie z przyjściem Syna Człowieczego. Albowiem jak w czasie przed potopem jedli i pili, żenili się i za mąż wydawali aż do dnia, kiedy Noe wszedł do arki, i nie spostrzegli się, że przyszedł potop i pochłonął wszystkich, tak również będzie z przyjściem Syna Człowieczego. Wtedy dwóch będzie w polu: jeden będzie wzięty, drugi zostawiony. Dwie będą mleć na żarnach: jedna będzie wzięta, druga zostawiona.
Czuwajcie więc, bo nie wiecie, w którym dniu Pan wasz przyjdzie. A to rozumiejcie: Gdyby gospodarz wiedział, o której porze nocy złodziej ma przyjść, na pewno by czuwał i nie pozwoliłby włamać się do swego domu. Dlatego i wy bądźcie gotowi, bo w chwili, której się nie domyślacie, Syn Człowieczy przyjdzie».

Oto słowo Pańskie.

Kazanie

Oczekując Zbawcy

Ks. Jacek Molka
Wchodzimy w kolejny rok liturgiczny. Rozpoczynamy następny Adwent w naszym życiu. To wyjątkowy czas, który skłania nas do czuwania i bardziej intensywnej refleksji przede wszystkim na temat własnego życia. Oczekujemy na radosne święta Bożego Narodzenia. Wyglądamy też z pełną optymizmu chrześcijańską nadzieją na ponowne przyjście Chrystusa Pana na końcu czasów, podczas chwalebnego dnia Jego Paruzji.
Dziś właśnie, w pierwszą niedzielę grudnia, wczytujemy się w przesłanie Bożego słowa. Dominuje w nim tematyka oczekiwanego Zbawcy, który – jak podpowiada nam prorok Izajasz w pierwszym czytaniu – „będzie rozjemcą pomiędzy ludami”, a po Jego pojawieniu się „naród przeciw narodowi nie podniesie miecza”. Dlatego mamy prosić o „pokój dla Jeruzalem”, czyli dla „miasta Bożego pokoju” (po hebrajsku Jerozolima to „ir szalom el” – miasto pokoju Boga), o czym pisze psalmista w Psalmie 122. Nabiera ono uniwersalnego znaczenia w teologii chrześcijańskiej jako swoiste miejsce objawienia się Bożej chwały, której pełnia nastanie wraz z powtórnym przyjściem Syna Bożego na ziemię.
W międzyczasie zaś, jak poucza nas św. Paweł Apostoł w Liście do Rzymian, mamy właściwie pojmować i wykorzystać „chwilę obecną”. Apostoł Narodów dodaje: „Teraz bowiem zbawienie jest bliżej nas niż wtedy, gdyśmy uwierzyli”. Innymi słowy, obecnie jest nasz czas, czas utwierdzenia się w wierze. Jeśli zaś gdzieś pogubiliśmy się w zabieganiu codzienności, to jak najszybciej odnajdźmy właściwą ścieżkę ku Panu Bogu. Adwent temu sprzyja. Pomocne w tym może być uczestnictwo w parafialnych rekolekcjach czy też uczęszczanie na przypisane temu okresowi roku liturgicznego Msze święte roratnie.
Niejako naturalną adwentową postawą jest postawa czuwania. Stąd też dramatyczne wręcz Jezusowe wezwanie zapisane w Ewangelii według św. Mateusza: „Czuwajcie więc, bo nie wiecie, w którym dniu Pan wasz przyjdzie”.
Papież Benedykt XVI podczas rozważania „Anioł Pański” 27 listopada 2011 r. wypowiedział na temat Adwentu znamienne słowa: „Czas Adwentu nadchodzi co roku, aby nam to przypominać, aby nasze życie odnalazło swoje prawidłowe ukierunkowanie ku obliczu Boga. Obliczu nie «pana», ale Ojca i Przyjaciela. Wraz z Maryją Panną, która prowadzi nas drogą Adwentu, utożsamiajmy się ze słowami proroka: «A jednak, Panie, Ty jesteś naszym Ojcem. My jesteśmy gliną, a Ty naszym twórcą» (Iz 64, 7)”.

Modlitwa brewiarzowa

Tom I. Teksty własne z 1. niedzieli Adwentu – s. 134 [s. 48]. Psalmy z niedzieli I tygodnia – s. 592 [s. 722].

Przypomnienia

1. Dziś rozpoczynamy Adwent. We wszystkie dni, z wyjątkiem niedziel i uroczystości, odprawiana jest Msza św. o Matce Bożej, zwana roratnią.
2. Zachęcamy do nabycia Caritasowych świec Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom.
3. 4 grudnia – św. Barbary, patronki górników. Dzień modlitw za bezrobotnych.
4. 6 grudnia – wspomnienie św. Mikołaja. Nie zapomnijmy obdarować dzieci choćby drobnym upominkiem.

Intencje Apostolstwa Modlitwy na miesiąc grudzień 2013 r.

OGÓLNA: Aby dzieci, które zostały porzucone lub padły ofiarą przemocy w jakiejkolwiek formie, znalazły potrzebną im miłość i opiekę.
MISYJNA: Aby chrześcijanie, oświeceni światłem wcielonego Słowa, przygotowali ludzkość na przyjście Zbawiciela.
II Krucjata Modlitw w intencji Ojczyzny: Aby rodziny oparły się pokusom komercjalizacji i zeświecczenia świąt Bożego Narodzenia poprzez właściwe przeżycie Adwentu.Kontakt: liturgia (at) niedziela.pl