Kalendarz Liturgiczny
12 stycznia 2014 r., Niedziela
Święto Chrztu Pańskiego
Rok A, II

Pierwsze czytanie:

Iz 42, 1-4. 6-7 Chrystus sługą, w którym Bóg ma upodobanie

Psalm responsoryjny:

Ps 29 (28), 1-2. 3ac-4. 3b i 9b-10 (R.: 11b)

Drugie czytanie:

Dz 10, 34-38 Jezus został namaszczony Duchem Świętym

Śpiew przed Ewangelią:

Por. Mk 9, 6

Ewangelia:

Mt 3, 13-17 Chrzest Jezusa

PIERWSZE CZYTANIE

Iz 42, 1-4. 6-7 Chrystus sługą, w którym Bóg ma upodobanie

Czytanie z Księgi proroka Izajasza

To mówi Pan:
«Oto mój Sługa, którego podtrzymuję.
Wybrany mój, w którym mam upodobanie.
Sprawiłem, że Duch mój na Nim spoczął;
On przyniesie narodom Prawo.
Nie będzie wołał ni podnosił głosu,
nie da słyszeć krzyku swego na dworze.
Nie złamie trzciny nadłamanej,
nie zagasi knotka o nikłym płomyku.
On z mocą ogłosi Prawo,
nie zniechęci się ani nie załamie,
aż utrwali Prawo na ziemi,
a Jego pouczenia wyczekują wyspy.
Ja, Pan, powołałem Cię słusznie,
ująłem Cię za rękę i ukształtowałem,
ustanowiłem Cię przymierzem dla ludzi,
światłością dla narodów,
abyś otworzył oczy niewidomym,
ażebyś z zamknięcia wypuścił jeńców,
z więzienia tych, co mieszkają w ciemności».

Oto Słowo Boże.

PSALM RESPONSORYJNY:

Ps 29 (28), 1-2. 3ac-4. 3b i 9b-10 (R.: 11b)

Pan ześle pokój swojemu ludowi.

Oddajcie Panu, synowie Boży, *
oddajcie Panu chwałę i sławcie Jego potęgę.
Oddajcie chwałę Jego imienia, *
na świętym dziedzińcu uwielbiajcie Pana.

Pan ześle pokój swojemu ludowi.

Ponad wodami głos Pański, *
Pan ponad wód bezmiarem!
Głos Pana potężny, *
głos Pana pełen dostojeństwa.

Pan ześle pokój swojemu ludowi.

Zagrzmiał Bóg majestatu: *
a w świątyni Jego wszyscy wołają: «Chwała».
Pan zasiadł nad potopem, *
Pan jako Król zasiada na wieki.

Pan ześle pokój swojemu ludowi.

DRUGIE CZYTANIE

Dz 10, 34-38 Jezus został namaszczony Duchem Świętym

Czytanie z Dziejów Apostolskich

Gdy Piotr przybył do Cezarei, do domu Korneliusza, przemówił: «Przekonuję się, że Bóg naprawdę nie ma względu na osoby. Ale w każdym narodzie miły jest Mu ten, kto się Go boi i postępuje sprawiedliwie.
Posłał swe słowo synom Izraela, zwiastując im pokój przez Jezusa Chrystusa. On to jest Panem wszystkich. Wiecie, co się działo w całej Judei, począwszy od Galilei, po chrzcie, który głosił Jan. Znacie sprawę Jezusa z Nazaretu, którego Bóg namaścił Duchem Świętym i mocą. Przeszedł On dobrze czyniąc i uzdrawiając wszystkich, którzy byli pod władzą diabła, dlatego że Bóg był z Nim».

Oto Słowo Boże.

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ:

Por. Mk 9, 6

Alleluja, Alleluja, Alleluja

Otwarło się niebo i zabrzmiał głos Ojca:
To jest mój Syn umiłowany, Jego słuchajcie.

Alleluja, Alleluja, Alleluja

EWANGELIA

Mt 3, 13-17 Chrzest Jezusa

Słowa Ewangelii według świętego Mateusza

Jezus przyszedł z Galilei nad Jordan do Jana, żeby przyjąć chrzest od niego. Lecz Jan powstrzymywał Go, mówiąc: «To ja potrzebuję chrztu od Ciebie, a Ty przychodzisz do mnie?»
Jezus mu odpowiedział: «Pozwól teraz, bo tak godzi się nam wypełnić wszystko, co sprawiedliwe». Wtedy Mu ustąpił.
A gdy Jezus został ochrzczony, natychmiast wyszedł z wody. A oto otworzyły Mu się niebiosa i ujrzał Ducha Bożego zstępującego jak gołębicę i przychodzącego na Niego. A głos z nieba mówił: «Ten jest mój Syn umiłowany, w którym mam upodobanie».

Oto słowo Pańskie.

Kazanie

Znak wybrania

Ks. Jacek Molka
Liturgia słowa trzeciej niedzieli po Narodzeniu Pańskim, która jest jednocześnie świętem Chrztu Pańskiego, przypomina nam o pierwszym i najważniejszym znaku obecności Boga w naszym życiu. Jest nim sakrament chrztu św. – widzialny znak niewidzialnej łaski Pańskiej. On włącza nas we wspólnotę Kościoła. Dzięki niemu stajemy się prawdziwymi dziećmi samego Boga, a nasze życie nabiera zupełnie innego wymiaru. Chrzest św. ukierunkowuje je bowiem na wieczność i obmywa nas ze zmazy grzechu.
W chrzcie św. przyjmujemy wiarę i jednocześnie zanurzamy się w Chrystusa, o którym ponad dwa i pół tysiąca lat temu pisał starotestamentowy prorok Izajasz, przekazując narodowi wybranemu słowa Pana Boga: „Oto mój Sługa, którego podtrzymuję. Wybrany mój, w którym mam upodobanie. Sprawiłem, że Duch mój na Nim spoczął”. Można powiedzieć, że teraz to my zostaliśmy wybrani przez Bożego Wybrańca. Można też zacytować słowa św. Piotra z dzisiejszego drugiego czytania z Dziejów Apostolskich: „Znacie sprawę Jezusa z Nazaretu, którego Bóg namaścił Duchem Świętym i mocą”. Tak – my znamy Chrystusa. Znamy Jego nauczanie, czyny, a przede wszystkim jesteśmy świadomi, że za nas umarł i zmartwychwstał. Bóg wyposażył Go niejako we wszystko, co było Mu potrzebne, by nas zbawić. Dlatego św. Mateusz zapisał w Ewangelii: „Ten jest mój Syn umiłowany, w którym mam upodobanie”. W Nim upodobał sobie również nas, ludzi. Nie wolno nam zatem tego daru zmarnować. Nie wolno nam nie odpowiedzieć na to Boże zaproszenie. Stąd też niech nasza odpowiedź zaowocuje w naszym życiu czynami przepojonymi miłością do Boga i bliźniego. Czynami nie od czasu do czasu, ale po prostu zwyczajnie – na co dzień.
Na zakończenie przypomnijmy sobie fragment przesłania skierowanego do wiernych sprzed dwóch lat przez papieża Benedykta XVI podczas modlitwy „Anioł Pański”: „Drodzy przyjaciele, niedziela Chrztu Pańskiego kończy okres Bożego Narodzenia. Dziękujmy Bogu za tę wielką tajemnicę, która jest źródłem odrodzenia dla Kościoła i całego świata. Bóg stał się dzieckiem człowieka, aby człowiek stał się dzieckiem Boga. Odnówmy w sobie radość z tego, że jesteśmy dziećmi: jako ludzie i jako chrześcijanie; urodzeni i odrodzeni do nowego życia w Bogu. Urodzeni z miłości ojca i matki i odrodzeni z miłości Boga przez chrzest. Maryję Pannę, Matkę Chrystusa i wszystkich, którzy w Niego wierzą, prośmy, aby pomagała nam żyć prawdziwie jako dzieci Boże, nie w słowach albo nie tylko w słowach, ale w rzeczywistości”.

Modlitwa brewiarzowa

Teksty własne – s. 551 [s. 238]. W Modlitwie w ciągu dnia hymn okresowy – s. 482 [s. 207], psalmy z niedzieli III tygodnia – s. 766 [s. 956].

Przypomnienia

1. 12 stycznia kończy się okres liturgiczny Narodzenia Pańskiego.
2. Od poniedziałku 13 stycznia rozpoczyna się w liturgii Kościoła okres zwykły.
3. W piątek 17 stycznia przypada Dzień Judaizmu w Kościele katolickim w Polsce.
4. W sobotę 18 stycznia rozpoczyna się Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan, który będzie trwał do 25 stycznia.Kontakt: liturgia (at) niedziela.pl