Kalendarz Liturgiczny
19 stycznia 2014 r.
Druga Niedziela zwykła
Rok A, II

Pierwsze czytanie:

Iz 49, 3. 5-6 Sługa Boży światłością całej ziemi

Psalm responsoryjny:

Ps 40 (39), 2 i 4ab. 7-8a. 8b-9. 10 (R.: 8a i 9a)

Drugie czytanie:

1 Kor 1, 1-3 Paweł apostołem Jezusa Chrystusa

Śpiew przed Ewangelią:

J 1, 14. 12b

Ewangelia:

J 1, 29-34 Duch Święty spoczął na Jezusie

PIERWSZE CZYTANIE

Iz 49, 3. 5-6 Sługa Boży światłością całej ziemi

Czytanie z Księgi proroka Izajasza

Pan rzekł do mnie: «Tyś Sługą moim, Izraelu, w tobie się rozsławię».
Wsławiłem się w oczach Pana, Bóg mój stał się moją siłą. A teraz przemówił Pan, który mnie ukształtował od urodzenia na swego Sługę, bym nawrócił do Niego Jakuba i zgromadził Mu Izraela.
I mówił: «To zbyt mało, iż jesteś Mi Sługą dla podźwignięcia pokoleń Jakuba i sprowadzenia ocalałych z Izraela. Ustanowię cię światłością dla pogan, aby moje zbawienie dotarło aż do krańców ziemi».

Oto Słowo Boże.

PSALM RESPONSORYJNY:

Ps 40 (39), 2 i 4ab. 7-8a. 8b-9. 10 (R.: 8a i 9a)

Przychodzę, Boże, pełnić Twoją wolę.

Z nadzieją czekałem na Pana,
a On się pochylił nade mną *
i wysłuchał mego wołania.
Włożył mi w usta pieśń nową, *
śpiew dla naszego Boga.

Przychodzę, Boże, pełnić Twoją wolę.

Nie chciałeś ofiary krwawej ani z płodów ziemi, *
ale otworzyłeś mi uszy.
Nie żądałeś całopalenia i ofiary za grzechy. *
Wtedy powiedziałem: «Oto przychodzę.

Przychodzę, Boże, pełnić Twoją wolę.

W zwoju księgi jest o mnie napisane:
Radością jest dla mnie pełnić Twoją wolę, mój Boże, *
a Twoje Prawo mieszka w moim sercu».
Głosiłem Twą sprawiedliwość w wielkim zgromadzeniu *
i nie powściągałem warg moich, o czym Ty wiesz, Panie.

Przychodzę, Boże, pełnić Twoją wolę.

DRUGIE CZYTANIE

1 Kor 1, 1-3 Paweł apostołem Jezusa Chrystusa

Czytanie z Pierwszego Listu świętego Pawła Apostoła do Koryntian

Paweł, z woli Bożej powołany na apostoła Jezusa Chrystusa, i Sostenes, brat, do Kościoła Bożego w Koryncie, do tych, którzy zostali uświęceni w Jezusie Chrystusie i powołani do świętości wespół ze wszystkimi, którzy na każdym miejscu wzywają imienia Pana naszego Jezusa Chrystusa, ich i naszego Pana.
Łaska wam i pokój od Boga Ojca naszego, i Pana Jezusa Chrystusa.

Oto Słowo Boże.

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ:

J 1, 14. 12b

Alleluja, Alleluja, Alleluja

Słowo stało się ciałem i zamieszkało między nami.
Wszystkim, którzy Je przyjęli, dało moc,
aby się stali dziećmi Bożymi.

Alleluja, Alleluja, Alleluja

EWANGELIA

J 1, 29-34 Duch Święty spoczął na Jezusie

Słowa Ewangelii według świętego Jana

Jan zobaczył Jezusa, nadchodzącego ku niemu, i rzekł: «Oto Baranek Boży, który gładzi grzech świata. To jest Ten, o którym powiedziałem: „Po mnie przyjdzie Mąż, który mnie przewyższył godnością, gdyż był wcześniej ode mnie”. Ja Go przedtem nie znałem, ale przyszedłem chrzcić wodą w tym celu, aby On się objawił Izraelowi».
Jan dał takie świadectwo: «Ujrzałem Ducha, który jak gołębica zstępował z nieba i spoczął na Nim. Ja Go przedtem nie znałem, ale Ten, który mnie posłał, abym chrzcił wodą, powiedział do mnie: „Ten, nad którym ujrzysz Ducha zstępującego i spoczywającego nad Nim, jest Tym, który chrzci Duchem Świętym”.
Ja to ujrzałem i daję świadectwo, że On jest Synem Bożym».

Oto słowo Pańskie.

Kazanie

Jezus Odkupiciel Człowieka

Ks. Mariusz Frukacz
Jan Chrzciciel wskazuje na Jezusa jako na Zbawiciela, który przyszedł zbawić człowieka i świat. „Oto Baranek Boży, który gładzi grzech świata” – te słowa wskazują, że Jezus jest centrum historii i świata. „Odkupiciel człowieka Jezus Chrystus jest ośrodkiem wszechświata i historii” – napisał bł. Jan Paweł II w swej pierwszej encyklice „Redemptor hominis”.
Wsłuchując się w słowa św. Jana Chrzciciela, musimy mieć pełną świadomość tego, że Jezus chce być z nami zjednoczony. „Chrystus – Odkupiciel świata jest Tym, który dotknął w sposób jedyny i niepowtarzalny tajemnicy człowieka, który wszedł w Jego «serce»” i właśnie dlatego „człowiek, który chce zrozumieć siebie do końca – nie wedle jakichś tylko doraźnych, częściowych, czasem powierzchownych, a nawet pozornych kryteriów i miar swojej własnej istoty – musi ze swoim niepokojem, niepewnością, a także słabością i grzesznością, ze swoim życiem i śmiercią, przybliżyć się do Chrystusa” – czytamy we wspomnianej encyklice.
Dzisiejsza Ewangelia mówi nam również o tym, że Duch Święty spoczął na Jezusie i zaświadcza o tym św. Jan Chrzciciel, mówiąc: „Ujrzałem Ducha, który jak gołębica zstępował z nieba i spoczął na Nim”. Katechizm Kościoła Katolickiego uczy nas, że „Duch, którego Jezus posiada w pełni od chwili swego poczęcia, przychodzi «spocząć» na Nim” (KKK n. 536) i przypomina, że „gdy Ojciec posyła swoje Słowo, posyła zawsze swoje Tchnienie: jest to wspólne posłanie, w którym Syn i Duch Święty są odrębni, ale nierozdzielni. Oczywiście, Chrystus jest Tym, który ukazuje się, On, Obraz widzialny Boga niewidzialnego, ale objawia Go Duch Święty” (KKK n. 689).
A zatem dzisiejsza Ewangelia zadaje nam bardzo ważne pytania: Czy uznaję Jezusa za mojego Pana i Zbawiciela? Czy jestem otwarty na dar Odkupienia? Czy jestem otwarty na działanie Ducha Świętego w moim życiu? Czy żyję darami Ducha Świętego?

Modlitwa brewiarzowa

Tom III. Teksty w psałterzu na niedzielę II tygodnia – s. 676 [s. 833]. W Godzinie czytań – czytania z 2. niedzieli zwykłej – s. 60. Antyfona do pieśni Zachariasza w Jutrzni i pieśni Maryi w Nieszporach z roku A – s. 63 [s. 605].

Przypomnienia

1. Do 25 stycznia potrwa Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan.
2. We wtorek 21 stycznia obchodzimy Dzień Babci. W środę 22 stycznia obchodzimy Dzień Dziadka.
3. W piątek 24 stycznia przypada wspomnienie św. Franciszka Salezego, patrona pracowników mediów. Otoczmy modlitwą dziennikarzy.Kontakt: liturgia (at) niedziela.pl