Kalendarz Liturgiczny
PIERWSZE CZYTANIE

Iz 8, 23b – 9, 3 Naród kroczący w ciemnościach ujrzał światłość wielką

Czytanie z Księgi proroka Izajasza

W dawniejszych czasach upokorzył Pan krainę Zabulona i krainę Neftalego, za to w przyszłości chwałą okryje drogę do morza wiodącą przez Jordan, krainę pogańską.
Naród kroczący w ciemnościach ujrzał światłość wielką; nad mieszkańcami kraju mroków światło zabłysło. Pomnożyłeś radość, zwiększyłeś wesele. Rozradowali się przed Tobą, jak się radują we żniwa, jak się weselą przy podziale łupu.
Bo złamałeś jego ciężkie jarzmo i drążek na jego ramieniu, pręt jego ciemięzcy jak w dniu porażki Madianitów.

Oto Słowo Boże.

PSALM RESPONSORYJNY:

Ps 27 (26), 1. 4. 13-14 (R.: 1a)

Pan moim światłem i zbawieniem moim.

Pan światłem i zbawieniem moim, *
kogo miałbym się lękać?
Pan obroną mego życia, *
przed kim miałbym czuć trwogę?

Pan moim światłem i zbawieniem moim.

O jedno tylko proszę Pana, o to zabiegam:
żebym mógł zawsze przebywać w Jego domu *
przez wszystkie dni życia,
abym kosztował słodyczy Pana, *
stale się radował Jego świątynią.

Pan moim światłem i zbawieniem moim.

Wierzę, że będę oglądał dobra Pana *
w krainie żyjących.
Oczekuj Pana, bądź mężny, *
nabierz odwagi i oczekuj Pana.

Pan moim światłem i zbawieniem moim.

DRUGIE CZYTANIE

1 Kor 1, 10-13. 17 Jedność chrześcijan

Czytanie z Pierwszego Listu świętego Pawła Apostoła do Koryntian

Upominam was, bracia, w imię Pana naszego Jezusa Chrystusa, abyście byli zgodni i by nie było wśród was rozłamów; byście byli jednego ducha i jednej myśli.
Doniesiono mi bowiem o was, bracia moi, przez ludzi Chloe, że zdarzają się między wami spory. Myślę o tym, co każdy z was mówi: «Ja jestem Pawła, a ja Apollosa; ja jestem Kefasa, a ja Chrystusa».
Czyż Chrystus jest podzielony? Czyż Paweł został za was ukrzyżowany? Czyż w imię Pawła zostaliście ochrzczeni?
Nie posłał mnie Chrystus, abym chrzcił, lecz abym głosił Ewangelię, i to nie w mądrości słowa, by nie zniweczyć Chrystusowego krzyża.

Oto Słowo Boże.

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ:

Mt 4, 23

Alleluja, Alleluja, Alleluja

Jezus głosił Ewangelię o królestwie
i leczył wszelkie choroby wśród ludu.

Alleluja, Alleluja, Alleluja

EWANGELIA

Mt 4, 12-23 (krótsza perykopa Mt 4, 12-17) Na Jezusie spełnia się zapowiedź Izajasza

Słowa Ewangelii według świętego Mateusza

Gdy Jezus posłyszał, że Jan został uwięziony, usunął się do Galilei. Opuścił jednak Nazaret, przyszedł i osiadł w Kafarnaum nad jeziorem, na pograniczu Zabulona i Neftalego. Tak miało się spełnić słowo proroka Izajasza:
«Ziemia Zabulona i ziemia Neftalego. Droga morska, Zajordanie, Galilea pogan! Lud, który siedział w ciemności, ujrzał światło wielkie, i mieszkańcom cienistej krainy śmierci wzeszło światło».
Odtąd począł Jezus nauczać i mówić: «Nawracajcie się, albowiem bliskie jest królestwo niebieskie».

Koniec krótszej perykopy.

Gdy Jezus przechodził obok Jeziora Galilejskiego, ujrzał dwóch braci: Szymona, zwanego Piotrem, i brata jego, Andrzeja, jak zarzucali sieć w jezioro; byli bowiem rybakami. I rzekł do nich: «Pójdźcie za Mną, a uczynię was rybakami ludzi». Oni natychmiast zostawili sieci i poszli za Nim.
A gdy poszedł stamtąd dalej, ujrzał innych dwóch braci, Jakuba, syna Zebedeusza, i brata jego, Jana, jak z ojcem swym Zebedeuszem naprawiali w łodzi swe sieci. Ich też powołał. A oni natychmiast zostawili łódź i ojca i poszli za Nim.
I obchodził Jezus całą Galileę, nauczając w tamtejszych synagogach, głosząc Ewangelię o królestwie i lecząc wszelkie choroby i wszelkie słabości wśród ludu.

Oto słowo Pańskie.

Kazanie

Jeden, powszechny i apostolski

Ks. Marek Łuczak
Okres Bożego Narodzenia kończy się Niedzielą Chrztu Pańskiego. Tajemnica Wcielenia obecna jest jednak w liturgii przez cały czas. Dowodzą tego choćby dzisiejsze czytania mszalne, a szczególnie tekst z Księgi proroka Izajasza. „Naród kroczący w ciemnościach ujrzał światłość wielką; nad mieszkańcami kraju mroków światło zabłysło”. Tymi słowami Izajasz wypowiada się o krainie pogan. Już więc przed wiekami, zanim Chrystus pojawił się wśród nas, idea uniwersalizmu zbawienia obecna była w pismach prorockich.
Spełnienie Izajaszowej przepowiedni wyłania się z Ewangelii, gdy Chrystus opuszcza Nazaret i pozostaje w Kafarnaum, nad jeziorem – na pograniczu Zabulona i Neftalego. Od tego momentu Jezus idzie i naucza o królestwie Bożym.
Prawda o uniwersalizmie zbawienia nie dotyczy jedynie sporów międzyreligijnych. Także wewnątrz chrześcijaństwa jest przestrzeń, którą trzeba ustawicznie uzdrawiać słowem Bożym. Dlatego w tym kontekście ciekawe jest czytanie z Pierwszego Listu św. Pawła do Koryntian. Paweł napomina w nim: „Upominam was, bracia, w imię Pana naszego Jezusa Chrystusa, abyście byli zgodni i by nie było wśród was rozłamów; byście byli jednego ducha i jednej myśli”. Św. Paweł odnosi się tymi słowami do sporów i podziałów wśród pierwszych chrześcijan. Niektórzy utożsamiali się z Kefasem, inni z Apollosem, a jeszcze inni z Pawłem. Teologiczna wizja Apostoła Narodów opiera się na Jezusie Chrystusie, który nie jest podzielony.
Jak bardzo potrzebna jest ta katecheza dzisiejszym komentatorom życia religijnego w Polsce. Nie ma Kościoła łagiewnickiego i toruńskiego. Jest oczywiście prawdą, że różne są odcienie naszej wrażliwości, poczucia priorytetów czy duszpasterskiej aktywności, ale niezmienne pozostaje to, co najważniejsze: Kościół jest jeden, powszechny i apostolski.
Byłoby naiwnością oczekiwać, byśmy wszyscy nie różnili się w żaden sposób od siebie nawzajem. Ale nie ma też sensu tracić energii na poszukiwanie różnic, bo one zawsze mają charakter drugorzędny. Najważniejsze pozostają słowa Pana Jezusa, które nie straciły swej aktualności: „Nawracajcie się, albowiem bliskie jest królestwo niebieskie”.

Modlitwa brewiarzowa

Teksty w psałterzu na niedzielę III tygodnia – s. 792 [s. 949]. W Godzinie czytań – czytania z 3. niedzieli zwykłej – s. 85. Antyfona do pieśni Zachariasza w Jutrzni i pieśni Maryi w Nieszporach z roku A – s. 89 [s. 606].

Przypomnienia

1. W niedzielę 26 stycznia obchodzimy Dzień Pomocy Chorym na Trąd.
2. 26 stycznia w Kościele katolickim w Polsce przypada Dzień Islamu.
3. W tym tygodniu przypada pierwsza sobota miesiąca.
4. Za tydzień, 2 lutego – święto Matki Bożej Gromnicznej, Dzień Życia KonsekrowanegoKontakt: liturgia (at) niedziela.pl