Kalendarz Liturgiczny
2 marca 2014 r.
Ósma Niedziela zwykła
Rok A, II

Pierwsze czytanie:

Iz 49, 14-15 Bóg nie opuszcza swojego ludu

Psalm responsoryjny:

Ps 62 (61), 2-3. 6-7. 8-9ab (R.: por. 2a)

Drugie czytanie:

1 Kor 4, 1-5 Bóg jest sędzią, nie sądźcie przedwcześnie

Śpiew przed Ewangelią:

Mt 6, 33

Ewangelia:

Mt 6, 24-34 Ufność w Opatrzność Bożą

PIERWSZE CZYTANIE

Iz 49, 14-15 Bóg nie opuszcza swojego ludu

Czytanie z Księgi proroka Izajasza

Mówił Syjon: «Pan mnie opuścił, Pan o mnie zapomniał».
«Czyż może niewiasta zapomnieć o swym niemowlęciu, ta, która kocha syna swego łona? A nawet gdyby ona zapomniała, Ja nie zapomnę o tobie».

Oto Słowo Boże.

PSALM RESPONSORYJNY:

Ps 62 (61), 2-3. 6-7. 8-9ab (R.: por. 2a)

Jedynie w Bogu spokój znajdzie dusza.

Jedynie w Bogu spokój znajduje ma dusza, *
od Niego przychodzi moje zbawienie.
Tylko On jest opoką i zbawieniem moim, *
twierdzą moją, więc się nie zachwieję.

Jedynie w Bogu spokój znajdzie dusza.

Jedynie w Bogu szukaj spokoju, duszo moja, *
bo od Niego pochodzi moja nadzieja.
On tylko jest skałą i zbawieniem moim, *
On moją twierdzą, więc się nie zachwieję.

Jedynie w Bogu spokój znajdzie dusza.

W Bogu zbawienie moje i chwała. *
Bóg opoką mocy mojej i moją ucieczką.
W każdym czasie Jemu ufaj, narodzie. *
Przed Nim wylejcie wasze serca.

Jedynie w Bogu spokój znajdzie dusza.

DRUGIE CZYTANIE

1 Kor 4, 1-5 Bóg jest sędzią, nie sądźcie przedwcześnie

Czytanie z Pierwszego Listu świętego Pawła Apostoła do Koryntian

Bracia:
Niech ludzie uważają nas za sługi Chrystusa i za szafarzy tajemnic Bożych. A od szafarzy już tutaj się żąda, aby każdy z nich był wierny.
Mnie zaś najmniej zależy na tym, czy będę osądzony przez was, czy przez jakikolwiek trybunał ludzki. Co więcej, nawet sam siebie nie sądzę. Sumienie nie wyrzuca mi wprawdzie niczego, ale to mnie jeszcze nie usprawiedliwia. Pan jest moim sędzią.
Przeto nie sądźcie przedwcześnie, dopóki nie przyjdzie Pan, który rozjaśni to, co w ciemnościach ukryte, i ujawni zamiary serc. Wtedy każdy otrzyma od Boga pochwałę.

Oto Słowo Boże.

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ:

Mt 6, 33

Alleluja, Alleluja, Alleluja

Starajcie się naprzód o królestwo Boże i o jego sprawiedliwość,
a wszystko będzie wam dodane.

Alleluja, Alleluja, Alleluja

EWANGELIA

Mt 6, 24-34 Ufność w Opatrzność Bożą

Słowa Ewangelii według świętego Mateusza

Jezus powiedział do swoich uczniów:
«Nikt nie może dwom panom służyć. Bo albo jednego będzie nienawidził, a drugiego będzie miłował; albo z jednym będzie trzymał, a drugim wzgardzi. Nie możecie służyć Bogu i Mamonie.
Dlatego powiadam wam: Nie troszczcie się zbytnio o swoje życie, o to, co macie jeść i pić; ani o swoje ciało, czym się macie przyodziać. Czyż życie nie znaczy więcej niż pokarm, a ciało więcej niż odzienie? Przypatrzcie się ptakom w powietrzu: nie sieją ani żną i nie zbierają do spichrzów, a Ojciec wasz niebieski je żywi. Czyż wy nie jesteście ważniejsi niż one?
Kto z was przy całej swej trosce może choćby jedną chwilę dołożyć do wieku swego życia?
A o odzienie czemu się zbytnio troszczycie? Przypatrzcie się liliom na polu, jak rosną: nie pracują ani przędą. A powiadam wam: nawet Salomon w całym swoim przepychu nie był tak ubrany jak jedna z nich. Jeśli więc ziele na polu, które dziś jest, a jutro do pieca będzie wrzucone, Bóg tak przyodziewa, to czyż nie o wiele pewniej was, małej wiary?
Nie troszczcie się więc zbytnio i nie mówcie: co będziemy jeść? co będziemy pić? czym będziemy się przy odziewać? Bo o to wszystko poganie zabiegają. Przecież Ojciec wasz niebieski wie, że tego wszystkiego potrzebujecie. Starajcie się naprzód o królestwo Boga i o Jego sprawiedliwość, a to wszystko będzie wam dodane.
Nie troszczcie się więc zbytnio o jutro, bo jutrzejszy dzień sam o siebie troszczyć się będzie. Dosyć ma dzień swojej biedy».

Oto słowo Pańskie.

Kazanie

Zaufać Bożej Opatrzności

Ks. Mariusz Frukacz
Nie troszczcie się więc zbytnio i nie mówcie: co będziemy jeść? co będziemy pić? czym będziemy się przyodziewać? Bo o to wszystko poganie zabiegają. Przecież Ojciec wasz niebieski wie, że tego wszystkiego potrzebujecie. Starajcie się naprzód o królestwo Boga i o Jego sprawiedliwość, a to wszystko będzie wam dodane”. Słowa z dzisiejszej Ewangelii są wezwaniem do tego, abyśmy w naszym życiu pokładali ufność w Bożą Opatrzność. Wydaje się, że bardzo często zapominamy o obecności Boga w naszym życiu i kiedy przychodzą trudne chwile, sytuacje, to próbujemy zaradzić wszystkiemu po swojemu. Oczywiście, że bardzo trudno jest biednej rodzinie mówić o Bożej Opatrzności. Niezwykle trudno jest głosić prawdę o obecności Bożej bezdomnemu, bezrobotnemu, ale trzeba pamiętać, że prawda o Bożej Opatrzności jest źródłem nadziei w najtrudniejszych sytuacjach.
„Można śmiało powiedzieć, że całe dzieje Kościoła to nieustanne i żarliwe poszukiwanie, zgłębianie i proponowanie innym znaków Bożej Opatrzności. Kościół, wspierany mocą Ducha Świętego, postępuje tu za przykładem Chrystusa. Dlatego może, chce oraz musi głosić i nieść światu łaskę oraz wyczucie Bożej Opatrzności, ażeby uwolnić człowieka, którego miłuje, od przytłaczającego ciężaru niewiadomej i powierzyć tej wielkiej, niezmierzonej i ostatecznej tajemnicy miłości, którą jest Bóg”– uczył nas bł. Jan Paweł II (katecheza, 30 kwietnia 1986 r.). I dodawał, że „słownictwo chrześcijańskie wzbogaca się w ten sposób o proste wyrażenia, które zarówno obecnie, jak i w przeszłości składają się na dziedzictwo wiary i kultury uczniów Chrystusa: «Bóg to widzi», «Bóg o tym wie», «jeśli Bóg pozwoli», «żyć w obecności Bożej», «niech się dzieje wola Boża», «Bóg pisze prosto nawet na krzywych liniach». Jednym słowem – Opatrzność Boża. Głoszenie prawdy o Bożej Opatrzności nie jest wymysłem Kościoła. Choć czerpie on natchnienie także z myśli ludzkiej, to głosi ową prawdę dlatego, że Bóg sam ukazał siebie w taki właśnie sposób, objawiając w dziejach swojego ludu, że Jego stwórcze działanie i dzieło zbawienia są ze sobą nierozerwalnie złączone i należą do tego samego odwiecznego planu” (tamże).
Ewangelia Chrystusa jest zapisem o Bożej Opatrzności. Warto też sięgnąć do skarbca duchowości chrześcijańskiej, wypełnionego prawdą o Bożej Opatrzności. Pisał o niej św. Augustyn w „Wyznaniach”, i bł. Jan XXIII w „Dzienniku duszy”. Tak wiele o Bożej Opatrzności znajdziemy również w „Notatkach osobistych” bł. Jana Pawła II.
Kiedy przyjdą trudne chwile, to pamiętajmy, że jest Bóg.

Modlitwa brewiarzowa

Tom III. Teksty w psałterzu na niedzielę IV tygodnia – s. 906 [s. 1057]. W Godzinie czytań – czytania z 8. niedzieli zwykłej – s. 211.

Przypomnienia

1. W Środę Popielcową rozpoczynamy Wielki Post.
2. W piątki Wielkiego Postu odprawiamy nabożeństwa Drogi Krzyżowej, a w niedziele – nabożeństwa Gorzkich żali.

Intencje Apostolstwa Modlitwy na miesiąc marzec 2014 r.

OGÓLNA: Aby we wszystkich kulturach były szanowane prawa i godność kobiet.
MISYJNA: Aby liczni młodzi ludzie odpowiedzieli na wezwanie Pana do poświęcenia życia głoszeniu Ewangelii.
II Krucjata Modlitw w intencji Ojczyzny: Aby okres Wielkiego Postu i udział w rekolekcjach zaowocował nawróceniem do Jezusa Miłosiernego i pojednaniem w życiu rodzinnym i społecznym.Kontakt: liturgia (at) niedziela.pl