Kalendarz Liturgiczny
16 marca 2014 r.
Druga Niedziela Wielkiego Postu
Rok A, II

Pierwsze czytanie:

Rdz 12, 1-4a Powołanie Abrahama na ojca ludu Bożego

Psalm responsoryjny:

Ps 33 (32), 4-5. 18-19. 20 i 22 (R.: por. 22)

Drugie czytanie:

2 Tm 1, 8b-10 Bóg nas powołuje i oświeca

Śpiew przed Ewangelią:

Por. Mt 17, 7

Ewangelia:

Mt 17, 1-9 Przemienienie Pańskie

PIERWSZE CZYTANIE

Rdz 12, 1-4a Powołanie Abrahama na ojca ludu Bożego

Czytanie z Księgi Rodzaju

Pan Bóg rzekł do Abrama:
«Wyjdź z twojej ziemi rodzinnej i z domu twego ojca do kraju, który ci ukażę. Uczynię bowiem z ciebie wielki naród, będę ci błogosławił i twoje imię rozsławię: staniesz się błogosławieństwem. Będę błogosławił tym, którzy ciebie błogosławić będą, a tym, którzy tobie będą złorzeczyli, i Ja będę złorzeczył. Przez ciebie będą otrzymywały błogosławieństwo ludy całej ziemi».
Abram udał się w drogę, jak mu Pan rozkazał, a z nim poszedł i Lot.

Oto Słowo Boże.

PSALM RESPONSORYJNY:

Ps 33 (32), 4-5. 18-19. 20 i 22 (R.: por. 22)

Mamy nadzieję w miłosierdziu Pana.

Słowo Pana jest prawe,
a każde Jego dzieło godne zaufania.
On miłuje prawo i sprawiedliwość,
ziemia jest pełna Jego łaski.

Mamy nadzieję w miłosierdziu Pana.

Oczy Pana zwrócone na bogobojnych,
na tych, którzy czekają na Jego łaskę,
aby ocalił ich życie od śmierci
i żywił ich w czasie głodu.

Mamy nadzieję w miłosierdziu Pana.

Dusza nasza oczekuje Pana,
On jest naszą pomocą i tarczą.
Panie, niech nas ogarnie Twoja łaska
według nadziei, którą pokładamy w Tobie.

Mamy nadzieję w miłosierdziu Pana.

DRUGIE CZYTANIE

2 Tm 1, 8b-10 Bóg nas powołuje i oświeca

Czytanie z Drugiego listu świętego Pawła Apostoła do Tymoteusza

Najdroższy:
Weź udział w trudach i przeciwnościach znoszonych dla Ewangelii według danej mocy Boga, który nas wybawił i wezwał świętym wezwaniem, nie dzięki naszym czynom, lecz stosownie do własnego postanowienia i łaski, która nam dana została w Chrystusie Jezusie przed wiecznymi czasami, ukazana natomiast została teraz przez pojawienie się naszego Zbawiciela, Chrystusa Jezusa, który przezwyciężył śmierć, a rzucił światło na życie i nieśmiertelność przez Ewangelię.

Oto Słowo Boże.

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ:

Por. Mt 17, 7

Chwała Tobie, Królu Wieków

Z obłoku świetlanego odezwał się głos:
«To jest mój Syn umiłowany, Jego słuchajcie».

Chwała Tobie, Królu Wieków

EWANGELIA

Mt 17, 1-9 Przemienienie Pańskie

Słowa Ewangelii według świętego Mateusza

Jezus wziął z sobą Piotra, Jakuba i brata jego Jana i zaprowadził ich na górę wysoką osobno. Tam przemienił się wobec nich: Twarz Jego zajaśniała jak słońce, odzienie zaś stało się białe jak światło. A oto im się ukazali Mojżesz i Eliasz, którzy rozmawiali z Nim.
Wtedy Piotr rzekł do Jezusa: «Panie, dobrze, że tu jesteśmy; jeśli chcesz, postawię tu trzy namioty: jeden dla Ciebie, jeden dla Mojżesza i jeden dla Eliasza».
Gdy on jeszcze mówił, oto obłok świetlany osłonił ich, a z obłoku odezwał się głos: «To jest mój Syn umiłowany, w którym mam upodobanie, Jego słuchajcie». Uczniowie, słysząc to, upadli na twarz i bardzo się zlękli.
A Jezus zbliżył się do nich, dotknął ich i rzekł: «Wstańcie, nie lękajcie się». Gdy podnieśli oczy, nikogo nie widzieli, tylko samego Jezusa.
A gdy schodzili z góry, Jezus przykazał im, mówiąc: «Nie opowiadajcie nikomu o tym widzeniu, aż Syn Człowieczy zmartwychwstanie».

Oto słowo Pańskie.

Kazanie

Słuchać Bożego Syna

Ks. Jacek Molka
Kiedy oczyma wiary przenosimy się ku Ziemi Świętej i razem z Panem oraz Jego najbliższymi uczniami wchodzimy na górę Tabor, wzniesienie Jego chwalebnego przemienienia, to nie sposób nie wyobrazić sobie i nie dosłyszeć głosu samego Boga, który woła dziś do każdego z nas w Ewangelii według św. Mateusza: „To jest mój Syn umiłowany, w którym mam upodobanie, Jego słuchajcie!”. Wydawałoby się, że nie ma na świecie nic prostszego niż oczywiste wsłuchanie się w to wszystko, o czym informuje nas Dobra Nowina o Chrystusie. Bo przecież On właśnie, jak pisze św. Paweł w Drugim Liście do Tymoteusza, „rzucił światło na życie i nieśmiertelność przez Ewangelię”.
Jego słowa i czyny w sposób doskonały wypełniają Boże obietnice złożone już patriarsze Abrahamowi o błogosławieństwie dla ludów „całej ziemi”, jak czytamy w Księdze Rodzaju. Ten praojciec w wierze nie buntuje się w niczym wobec Pana Boga. Jest Mu absolutnie posłuszny. Nie sprzeciwia się i idzie wypełniać Boże polecenia. Jest Mu wierny do końca. Abraham był w pełni świadom swojej całkowitej zależności od Pana Boga. Na pewno razem z autorem Psalmu 33 wołałby do Stwórcy: „Panie, niech nas ogarnie Twoja łaska według nadziei, którą pokładamy w Tobie”. Bo przecież wszystko jest w Bożych rękach, jeśli można tak powiedzieć.
Przeżywamy drugą już niedzielę Wielkiego Postu. Weszliśmy głęboko w ten czas umartwienia i refleksji nad swoim życiem. I choć może z pewnym smutkiem i niepokojem patrzymy wstecz na to, co za nami, to jednak przed nami jaśnieje na horyzoncie światłość poranka zmartwychwstania. Tam właśnie wyczekuje nas Dawca Życia, Pan i Zbawiciel, Początek i Koniec, Cel naszego istnienia. Jemu chcemy być posłuszni. Jemu się zawierzamy. Jemu oddajemy się bez reszty. Jemu po prostu ufamy.
Papież Franciszek tak pisze w tegorocznym orędziu na Wielki Post: „Drodzy bracia i siostry, niech w tym czasie Wielkiego Postu cały Kościół będzie gotów nieść wszystkim, którzy żyją w nędzy materialnej, moralnej i duchowej, gorliwe świadectwo o orędziu Ewangelii, którego istotą jest miłość Ojca miłosiernego, gotowego przygarnąć w Chrystusie każdego człowieka. Będziemy do tego zdolni w takiej mierze, w jakiej upodobnimy się do Chrystusa, który stał się ubogi i ubogacił nas swoim ubóstwem. Wielki Post to czas ogołocenia: dobrze nam zrobi, jeśli się zastanowimy, czego możemy się pozbawić, aby pomóc innym i wzbogacić ich naszym ubóstwem. Nie zapominajmy, że prawdziwe ubóstwo boli: ogołocenie byłoby bezwartościowe, gdyby nie miało wymiaru pokutnego. Budzi moją nieufność jałmużna, która nie boli. Duch Święty (…) niech utwierdza nas w tych postanowieniach, niech umacnia w nas wrażliwość na ludzką nędzę i poczucie odpowiedzialności, abyśmy stawali się miłosierni i spełniali czyny miłosierdzia”.

Modlitwa brewiarzowa

Tom II. Hymny okresowe – s. 35 [s. 245]. Psalmy z niedzieli II tygodnia – s. 934 [s. 833]. Pozostałe teksty własne z 2. niedzieli Wielkiego Postu – s. 120 [s. 286].

Przypomnienia

1. W niedzielę 16 marca – zbiórka do puszek na potrzeby Dzieła Pomocy Misjom.
2. Pamiętajmy o nabożeństwach Drogi Krzyżowej i „Gorzkich żali”.
3. W środę 19 marca przypada uroczystość św. Józefa. To dzień szczególnej modlitwy za mężczyzn.Kontakt: liturgia (at) niedziela.pl