Kalendarz Liturgiczny
4 czerwca 2014 r., Środa
Rok A, II

Pierwsze czytanie:

Dz 20, 28-38 Paweł opuszcza Efez

Psalm responsoryjny:

Ps 68 (67), 29-30. 33-35a. 35b-36bc (R.: por. 33a)

Śpiew przed Ewangelią:

J 17, 21

Ewangelia:

J 17, 11b-19 Uświęć ich w prawdzie

PIERWSZE CZYTANIE

Dz 20, 28-38 Paweł opuszcza Efez

Czytanie z Dziejów Apostolskich

Paweł powiedział do starszych Kościoła efeskiego:
«Uważajcie na samych siebie i na całą trzodę, nad którą Duch Święty ustanowił was biskupami, abyście kierowali Kościołem Boga, który On nabył własną krwią. Wiem, że po moim odejściu wejdą między was wilki drapieżne, nie oszczędzając trzody. Także spośród was samych powstaną ludzie, którzy głosić będą przewrotne nauki, aby pociągnąć za sobą uczniów.
Dlatego czuwajcie, pamiętając, że przez trzy lata we dnie i w nocy nie przestawałem ze łzami upominać każdego z was. A teraz polecam was Bogu i słowu Jego łaski władnemu zbudować i dać dziedzictwo z wszystkimi świętymi.
Nie pożądałem srebra ani złota, ani szaty niczyjej. Sami wiecie, że te ręce zarabiały na potrzeby moje i moich towarzyszy. We wszystkim pokazałem wam, że tak pracując trzeba wspierać słabych i pamiętać o słowach Pana Jezusa, który powiedział: Więcej szczęścia jest w dawaniu aniżeli w braniu».
Po tych słowach upadł na kolana i modlił się razem ze wszystkimi. Wtedy wszyscy wybuchnęli wielkim płaczem. Rzucali się Pawłowi na szyję i całowali go, smucąc się najbardziej z tego, co powiedział: że już nigdy go nie zobaczą.
Potem odprowadzili go na statek.

Oto Słowo Boże.

PSALM RESPONSORYJNY:

Ps 68 (67), 29-30. 33-35a. 35b-36bc (R.: por. 33a)

Śpiewajcie Bogu wszystkie ludy ziemi.
lub Alleluja.

O Boże, okaż swą potęgę, *
potęgę Bożą, której dla nas użyłeś.
W Twej świątyni nad Jeruzalem, *
niech królowie złożą Tobie dary!

Śpiewajcie Bogu wszystkie ludy ziemi.
lub Alleluja.

Śpiewajcie Bogu królestwa ziemi,
zagrajcie Panu, *
który przemierza odwieczne niebiosa.
Oto wydał głos swój, głos potężny: *
«Uznajcie moc Bożą!»

Śpiewajcie Bogu wszystkie ludy ziemi.
lub Alleluja.

Jego majestat jest nad Izraelem, *
a Jego potęga w obłokach.
On sam swojemu ludowi daje potęgę i siłę. *
Niech będzie Bóg błogosławiony.

Śpiewajcie Bogu wszystkie ludy ziemi.
lub Alleluja.

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ:

J 17, 21

Alleluja, Alleluja, Alleluja

Słowo Twoje, Panie, jest prawdą,
uświęć ich w prawdzie.

Alleluja, Alleluja, Alleluja

EWANGELIA

J 17, 11b-19 Uświęć ich w prawdzie

Słowa Ewangelii według świętego Jana

W czasie ostatniej wieczerzy Jezus podniósłszy oczy ku niebu, modlił się tymi słowami:
«Ojcze Święty, zachowaj ich w Twoim imieniu, które Mi dałeś, aby tak jak My stanowili jedno. Dopóki z nimi byłem, zachowywałem ich w Twoim imieniu, które Mi dałeś, i ustrzegłem ich, a nikt z nich nie zginął z wyjątkiem syna zatracenia; aby się spełniło Pismo.
Ale teraz idę do Ciebie i tak mówię, będąc jeszcze na świecie, aby moją radość mieli w sobie w całej pełni. Ja im przekazałem Twoje słowo, a świat ich znienawidził za to, że nie są ze świata, jak i Ja nie jestem ze świata. Nie pragnę, abyś ich zabrał ze świata, ale byś ich ustrzegł od złego. Oni nie są ze świata, jak i Ja nie jestem ze świata.
Uświęć ich w prawdzie. Słowo Twoje jest prawdą. Jak Ty Mnie posłałeś na świat, tak i Ja ich na świat posłałem. A za nich Ja poświęcam w ofierze samego siebie, aby i oni byli uświęceni w prawdzie».

Oto słowo Pańskie.

Modlitwa brewiarzowa

Hymny okresowe – s. 730 [s. 563]. Psalmy ze środy III tygodnia – s. 1068 [s. 994]. Pozostałe teksty ze środy 7. tygodnia wielkanocnego – s. 770 [s. 583].Kontakt: liturgia (at) niedziela.pl