Kalendarz Liturgiczny
15 czerwca 2014 r.
Jedenasta Niedziela zwykła
Rok A, II
Uroczystość Najświętszej Trójcy

Pierwsze czytanie:

Wj 34, 4b-6. 8-9 Bóg objawia się Mojżeszowi

Psalm responsoryjny:

Dn 3, 52. 53a i 54a i 55ab i 56a

Drugie czytanie:

2 Kor 13, 11-13 Pozdrowienie w imię Trójcy Świętej

Śpiew przed Ewangelią:

Ap 1, 8

Ewangelia:

J 3, 16-18 Bóg posłał swojego Syna na świat, aby świat został zbawiony

PIERWSZE CZYTANIE

Wj 34, 4b-6. 8-9 Bóg objawia się Mojżeszowi

Czytanie z Księgi Wyjścia

Mojżesz wstawszy rano wstąpił na górę, jak mu nakazał Pan, i wziął do rąk tablice kamienne.
A Pan zstąpił w obłoku, i Mojżesz zatrzymał się koło Niego, i wypowiedział imię Pana. Przeszedł Pan przed jego oczyma i wołał: «Pan, Pan, Bóg miłosierny i litościwy, cierpliwy, bogaty w łaskę i wierność».
I natychmiast skłonił się Mojżesz aż do ziemi i oddał pokłon, mówiąc: «Jeśli łaskawy jesteś dla mnie, Panie, niech pójdzie Pan w pośrodku nas. Jest to wprawdzie lud o twardym karku, ale przebaczysz winy nasze i grzechy nasze i uczynisz nas swoim dziedzictwem».

Oto Słowo Boże.

PSALM RESPONSORYJNY:

Dn 3, 52. 53a i 54a i 55ab i 56a

Chwalebny jesteś, wiekuisty Boże.

Błogosławiony jesteś, Panie, Boże naszych ojców, *
pełen chwały i wywyższony na wieki.
Błogosławione niech będzie Twoje imię,
pełne chwały i świętości.

Chwalebny jesteś, wiekuisty Boże.

Błogosławiony jesteś w przybytku świętej chwały Twojej, *
Błogosławiony jesteś na tronie Twojego królestwa.
Błogosławiony jesteś Ty, który spoglądasz w otchłanie,
i na Cherubach zasiadasz, *
Błogosławiony jesteś na sklepieniu nieba.

Chwalebny jesteś, wiekuisty Boże.

DRUGIE CZYTANIE

2 Kor 13, 11-13 Pozdrowienie w imię Trójcy Świętej

Czytanie z Drugiego Listu świętego Pawła Apostoła do Koryntian

Bracia, radujcie się, dążcie do doskonałości, pokrzepiajcie się na duchu, jedno myślcie, pokój zachowujcie, a Bóg miłości i pokoju niech będzie z wami.
Pozdrówcie się nawzajem świętym pocałunkiem.
Pozdrawiają was wszyscy święci.
Łaska Pana Jezusa Chrystusa, miłość Boga i udzielanie się Ducha Świętego niech będzie z wami wszystkimi.

Oto Słowo Boże.

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ:

Ap 1, 8

Alleluja, Alleluja, Alleluja

Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu,
Bogu, który jest i który był, i który przychodzi.

Alleluja, Alleluja, Alleluja

EWANGELIA

J 3, 16-18 Bóg posłał swojego Syna na świat, aby świat został zbawiony

Słowa Ewangelii według świętego Jana

Jezus powiedział do Nikodema:
«Tak Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Albowiem Bóg nie posłał swego Syna na świat po to, aby świat potępił, ale po to, by świat został przez Niego zbawiony. Kto wierzy w Niego, nie podlega potępieniu; a kto nie wierzy, już został potępiony, bo nie uwierzył w imię Jednorodzonego Syna Bożego».

Oto słowo Pańskie.

Wspomnienie

Uroczystość Najświętszej Trójcy.

Żyć w Trójcy Świętej
Trzy Osoby w Jednej. Dla wielu to absurd. Dla nas, chrześcijan, prawda wiary. Wielka tajemnica, której nie sposób zrozumieć człowiekowi. „Dogmat o Trójcy Świętej ukształtował się dopiero w IV wieku – tłumaczy Anna Świderkówna – a słowo „Trójca” nie jest przecież imieniem Boga, a próbą zarysowania niezgłębionej Tajemnicy. Jeżeli ktoś mi powie, że to jest trudne do zrozumienia, to w odpowiedzi przytoczę słowa św. Augustyna, który stwierdził: «Jeżeli nie rozumiesz, to dobrze. Bo jeśli coś rozumiesz, to to już na pewno nie jest Bóg»”.
Nie starajmy się więc rozumieć, a jedynie przyjąć prawdę o Trójcy Świętej. Przez chrzest św. zostaliśmy wezwani do „uczestnictwa w życiu Trójcy Świętej tu, na ziemi w mroku wiary, a po śmierci w światłości wiecznej” (Katechizm Kościoła Katolickiego, 265). Powtórzę, Bóg zaprasza nas do życia Jego życiem! Do trwania w Jego miłości, do czerpania z Jego łask. To od nas tylko zależy, w jaki sposób odpowiemy na to zaproszenie, czy pozwolimy, by Bóg uczynił sobie w nas mieszkanie. A będziemy z Nim wieczerzać, jak czytamy u św. Jana, tylko wtedy, gdy rzeczywiście Go umiłujemy i będziemy zachowywać Jego naukę, gdy będziemy żyli zgodnie z Jego słowem (por. J 14, 23). „Bóg jest Miłością: Ojciec, Syn i Duch Święty. Bóg chce w sposób wolny udzielać chwały swego szczęśliwego życia. Taki jest Jego «zamysł życzliwości», który powziął przed stworzeniem świata w swoim umiłowanym Synu, przeznaczając «nas dla siebie jako przybranych synów przez Jezusa Chrystusa» (Ef 1, 4-5), abyśmy stali się «na wzór obrazu Jego Syna» (Rz 8, 29), dzięki duchowi «przybrania za synów» (Rz 8, 15)” (KKK 257).
Od oddania się Trójcy Świętej rozpoczynamy nasz każdy dzień i każdy dzień nim kończymy. W Bogu „żyjemy, poruszamy się i jesteśmy” (Dz 17, 28). Bogu jedynym w Trzech Osobach. I każda z nich jest całym Bogiem, a nie jedynie kawałkiem. „Ojciec jest tym samym co Syn, Syn tym samym co Ojciec, Duch Święty tym samym co Ojciec i Syn, to znaczy jedynym Bogiem co do natury” – tak tajemnicę Trójcy Świętej tłumaczy Synod Toledański w 675 r. Jednak każda z Osób Boskich różni się między sobą. Różni się relacją pochodzenia, na co wskazuje Sobór Laterański z 1215 r.: „Ojciec jest tym, który rodzi; Syn tym, który jest rodzony; Duch Święty tym, który pochodzi”. I tak po ludzku rozumując, każda z Osób ma inną rolę do spełnienia w naszym życiu. Ojciec nas nieustannie rodzi, chce być w naszym życiu wciąż na nowo poznawany, czczony i kochany. Mówi do nas nieustannie jak do Chrystusa podczas chrztu Janowego w Jordanie: „Ty jesteś moim dzieckiem umiłowanym – synem, córką” (por. Łk 3, 22). Syn objawia nam miłość Ojca, uczy, jak wypełniać Jego wolę aż po krzyż. Duch chce nas uczyć o Ojcu i Synu, umacniać nas i prowadzić drogą do nieba; umacnia nas do dawania świadectwa o wielkich dziełach, które czyni w naszym życiu.
„O Boże mój, Trójco Przenajświętsza, którą uwielbiam, dopomóż mi zapomnieć zupełnie o sobie samej, abym mogła zamieszkać w Tobie nieporuszona i spokojna, jakby moja dusza była już w wieczności. Oby nic nie zmąciło mego pokoju i nie wyprowadziło mnie z Ciebie, o mój Niezmienny, ale niech każda minuta zanurza mnie coraz bardziej w głębokości Twojej Tajemnicy. Napełnij pokojem moją duszę. Uczyń z niej swoje niebo, swoje umiłowane mieszkanie i miejsce swego spoczynku. Obym tam nigdy nie zostawiła Ciebie samego, lecz abym tam była cała, cała żyjąca wiarą, cała adorująca, cała poddana Twemu stwórczemu działaniu” (bł. Elżbieta od Trójcy).
Karolina Jadczyk

Kazanie

W Imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego

Ks. Mariusz Frukacz
Bardzo dobrze pamiętam dzień 21 września 1990 r., kiedy wyruszałem z domu rodzinnego na pierwszy rok do naszego Częstochowskiego Seminarium Duchownego, które wówczas swoją siedzibę miało w Krakowie, u stóp wzgórza wawelskiego. Przed drogą mama uczyniła na moim czole znak krzyża świętego i wypowiedziała słowa: „Niech Cię Bóg prowadzi”. To jeden z największych darów, które otrzymałem od mamy. Dzisiaj, w uroczystość Trójcy Przenajświętszej, powracam sercem i myślą do tamtego dnia i uświadamiam sobie prawdę, że moje życie i życie każdego człowieka jest wpisane w obieg życia Bożego. Tak naprawdę żyjemy „w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego”. Bóg jest obecny w naszym życiu. Od Boga wychodzimy i do Boga powracamy. Kontemplujemy tajemnicę Boga – Ojca, Syna i Ducha Świętego. Dzisiejsza uroczystość przypomina nam, że Bóg jest miłością (por. 1 J 4, 7-21). Tajemnica Trójcy Świętej uczy nas tej miłości. Bóg chce, aby nasze wzajemne relacje, nasze więzi w rodzinie, w różnych wspólnotach były naznaczone miłością. Sługa Boży kard. Stefan Wyszyński często mówił, że nasze życie wspólnotowe, życie społeczne powinno być odbiciem życia wewnętrznego Trójcy Przenajświętszej. Nasze życie wspólnotowe powinno być wypełnione miłością, więzią, jednością i pokojem. Także św. Jan Paweł II uczył nas, że „w Trójcy można dostrzec pierwowzór ludzkiej rodziny, złożonej z mężczyzny i kobiety, którzy zostali powołani, aby być dla siebie nawzajem darem we wspólnocie miłości otwartej na życie. W Trójcy Przenajświętszej znajdujemy także wzorzec rodziny Kościoła, w której wszyscy chrześcijanie mają budować autentyczne więzi wspólnoty i solidarności. To miłość jest konkretnym znakiem wiary w Boga Ojca, Syna i Ducha Świętego” („Anioł Pański”, 7 czerwca 1998 r.). Bardzo aktualne są także słowa św. Pawła z dzisiejszego drugiego czytania: „Bracia, radujcie się, dążcie do doskonałości, pokrzepiajcie się na duchu, jedno myślcie, pokój zachowujcie, a Bóg miłości i pokoju niech będzie z wami”.
Tajemnica Trójcy Świętej jest dla nas wezwaniem i zadaniem, byśmy uczyli się właściwie budować naszą więź z Bogiem, ale także nasze wzajemne ludzkie więzi i relacje.

Modlitwa brewiarzowa

Tom III. Teksty własne – s. 481 [s. 660].

Przypomnienia

1. W czwartek 19 czerwca – uroczystość Bożego Ciała. Poprośmy o przyozdobienie domostw nie tylko na trasie procesji.
2. Powinniśmy zapowiedzieć tradycyjne procesje eucharystyczne w oktawie Bożego Ciała.Kontakt: liturgia (at) niedziela.pl