Kalendarz Liturgiczny
17 czerwca 2014 r., Wtorek
Rok A, II

Pierwsze czytanie:

2 Krn 18, 25-31a. 33-34 Śmierć Achaba

Psalm responsoryjny:

Ps 51 (50), 3-4. 5-6ab. 11 i 16 (R.: por. 3a)

Śpiew przed Ewangelią:

J 13, 34

Ewangelia:

Mt 5, 43-48 Przykazanie miłości nieprzyjaciół

PIERWSZE CZYTANIE

2 Krn 18, 25-31a. 33-34 Śmierć Achaba

Czytanie z Drugiej Księgi Kronik

Król izraelski Achab rozkazał: «Weźcie Micheasza i zaprowadźcie go z powrotem do Amona, dowódcy miasta, i do syna królewskiego, Joasza, i powiedzcie: „Tak rzekł król: Wtrąćcie go do więzienia i żywcie chlebem i wodą jak najskąpiej, aż do mego powrotu w pokoju”». Na to Micheasz powiedział: «Gdybyś miał powrócić w pokoju, to znaczyłoby, że Pan nie mówił przeze mnie».
Jednak król izraelski i Jozafat, król judzki, wyruszyli na Ramot w Gileadzie. Tam król izraelski powiedział Jozafatowi: «Zanim pójdę w bój, przebiorę się. Ty zaś wdziej swoje szaty». Następnie król izraelski przebrał się i dopiero wtedy przystąpili do walki. A król Aramu wydał taki rozkaz dowódcom swoich rydwanów: «Nie walczcie ani z małym, ani z wielkim, lecz tylko z samym królem izraelskim!». Toteż kiedy dowódcy rydwanów zobaczyli Jozafata, powiedzieli: «Ten jest królem izraelskim!». Wtedy otoczyli go, aby z nim walczyć.
A pewien człowiek naciągnął łuk i przypadkiem ugodził króla izraelskiego między spojenia pancerza. Powiedział więc król woźnicy: «Zawróć i ratuj mię z tej walki, bo zostałem zraniony». Tego dnia rozgorzała walka, a król izraelski utrzymał się, stojąc na rydwanie naprzeciw Aramejczyków aż do wieczora, a zmarł o zachodzie słońca.

Oto Słowo Boże.

PSALM RESPONSORYJNY:

Ps 51 (50), 3-4. 5-6ab. 11 i 16 (R.: por. 3a)

Zmiłuj się, Boże, bo jesteśmy grzeszni.

Zmiłuj się nade mną, Boże, w łaskawości swojej, *
w ogromie swej litości zgładź moją nieprawość!
Obmyj mnie zupełnie z mojej winy *
i oczyść mnie z grzechu mojego.

Zmiłuj się, Boże, bo jesteśmy grzeszni.

Uznaję bowiem nieprawość swoją, *
a grzech mój jest zawsze przede mną.
Przeciwko Tobie samemu zgrzeszyłem *
i uczyniłem, co złe jest przed Tobą.

Zmiłuj się, Boże, bo jesteśmy grzeszni.

Odwróć oblicze swe od moich grzechów *
i zmaż wszystkie moje przewinienia!
Uwolnij mnie, Boże od kary za krew przelaną
Boże, mój Zbawco, *
niech sławi mój język Twoją sprawiedliwość!

Zmiłuj się, Boże, bo jesteśmy grzeszni.

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ:

J 13, 34

Alleluja, Alleluja, Alleluja

Daję wam nowe przykazanie, abyście się wzajemnie miłowali,
jak Ja was umiłowałem.

Alleluja, Alleluja, Alleluja

EWANGELIA

Mt 5, 43-48 Przykazanie miłości nieprzyjaciół

Słowa Ewangelii według świętego Mateusza

Jezus powiedział do swoich uczniów:
«Słyszeliście, że powiedziano: Będziesz miłował swego bliźniego, a nieprzyjaciela swego będziesz nienawidził. A Ja wam powiadam: Miłujcie waszych nieprzyjaciół i módlcie się za tych, którzy was prześladują; tak będziecie synami Ojca waszego, który jest w niebie; ponieważ On sprawia, że słońce Jego wschodzi nad złymi i nad dobrymi, i On zsyła deszcz na sprawiedliwych i niesprawiedliwych.
Jeśli bowiem miłujecie tych, którzy was miłują, cóż za nagrodę mieć będziecie? Czyż i celnicy tego nie czynią? I jeśli pozdrawiacie tylko swych braci, cóż szczególnego czynicie? Czyż i poganie tego nie czynią? Bądźcie więc wy doskonali, jak doskonały jest Ojciec wasz niebieski».

Oto słowo Pańskie.

Wspomnienie

Wspomnienie św. brata Alberta Chmielowskiego, zakonnika.

Adam Chmielowski urodził się pod Krakowem w roku 1845. Brał udział w powstaniu styczniowym (stracił nogę). Był artystą malarzem, by następnie oddać się służbie ubogim. Założył Zgromadzenie Braci i Sióstr Posługujących Ubogim. Zmarł w Krakowie w roku 1916.

Zobacz: czytanie ze wspomnienia

Modlitwa brewiarzowa

Teksty w psałterzu na wtorek III tygodnia – s. 824 [s. 979]. W Godzinie czytań – I czytanie z wtorku 11. tygodnia zwykłego – s. 292. II czytanie własne – s. 1241. Modlitwa w Godzinie czytań, Jutrzni i Nieszporach – własna – s. 1243 [s. 1331]. Hymn w Godzinie czytań oraz hymn i wszystko po psalmach w Jutrzni i Nieszporach można wziąć z tekstów wspólnych o świętych mężczyznach (którzy pełnili dzieła miłosierdzia) – s. 1562 [s. 1705].Kontakt: liturgia (at) niedziela.pl