Kalendarz Liturgiczny
25 czerwca 2014 r., Środa
Rok A, II

Pierwsze czytanie:

2 Krl 22, 8-13;23, 1-3 Odnowienie przymierza

Psalm responsoryjny:

Ps 119 (118), 33-34. 35-36. 37 i 40 (R.: 33a)

Śpiew przed Ewangelią:

J 15, 4. 5b

Ewangelia:

Mt 7, 15-20 Fałszywi prorocy

PIERWSZE CZYTANIE

2 Krl 22, 8-13;23, 1-3 Odnowienie przymierza

Czytanie z Drugiej Księgi Królewskiej

Arcykapłan Chilkiasz powiedział do pisarza Szafana: «Znalazłem księgę Prawa w świątyni Pańskiej». I dał Chilkiasz księgę Szafanowi, który ją czytał. Następnie pisarz Szafan poszedł do króla i zdał mu sprawę z tego zdarzenia w słowach: «Słudzy twoi wybrali pieniądze znajdujące się w świątyni i wręczyli je kierownikom robót, nadzorcom świątyni Pana». I pisarz Szafan oznajmił królowi: «Kapłan Chilkiasz dał mi księgę» – i Szafan odczytał ją wobec króla. Kiedy król usłyszał słowa księgi Prawa, rozdarł szaty.
Następnie król rozkazał kapłanowi Chilkiaszowi i Achikamowi, synowi Szafana, Akborowi, synowi Micheasza, pisarzowi Szafanowi i urzędnikowi królewskiemu Asajaszowi: «Idźcie poradzić się Pana co do mnie, co do ludu i całego pokolenia Judy w związku ze słowami tejże znalezionej księgi. Bo wielki gniew Pański zapłonął przeciwko nam z tego powodu, że przodkowie nasi nie słuchali słów tejże księgi, by spełnić wszystko, co jest w niej napisane».
Wtedy król polecił przez posłów, by zebrała się koło niego cała starszyzna Judy i Jerozolimy. I wszedł król do świątyni Pańskiej, a wraz z nim wszyscy ludzie z Judy i wszyscy mieszkańcy Jerozolimy, kapłani i prorocy oraz cały lud, od najmniejszych aż do największych. Odczytał głośno całą treść księgi przymierza, znalezionej w świątyni Pana.
Następnie król stanął przy kolumnie i zawarł przymierze przed obliczem Pana, że pójdą za Panem, że będą przestrzegali Jego poleceń, przykazań i praw całym sercem i całą duszą, że w czyn zamienią słowa tego przymierza, spisane w tejże księdze. I cały lud przystąpił do przymierza.

Oto Słowo Boże.

PSALM RESPONSORYJNY:

Ps 119 (118), 33-34. 35-36. 37 i 40 (R.: 33a)

Naucz mnie, Panie, drogi Twoich ustaw.

Naucz mnie, Panie, drogi Twoich ustaw, *
bym ich przestrzegał aż do końca.
Ucz mnie, bym przestrzegał Twego prawa *
a zachowywał je całym sercem.

Naucz mnie, Panie, drogi Twoich ustaw.

Prowadź mnie ścieżką Twoich przykazań, *
bo przynoszą mi radość.
Nakłoń me serce do Twoich napomnień, *
a nie do zysku!

Naucz mnie, Panie, drogi Twoich ustaw.

Odwróć me oczy, niech nie patrzą na marność, *
udziel mi życia przez swoje słowo.
Oto pożądam Twoich postanowień, *
według Twej sprawiedliwości zapewnij mi życie.

Naucz mnie, Panie, drogi Twoich ustaw.

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ:

J 15, 4. 5b

Alleluja, Alleluja, Alleluja

Trwajcie we Mnie, a Ja w was trwał będę.
Kto trwa we Mnie, przynosi owoc obfity.

Alleluja, Alleluja, Alleluja

EWANGELIA

Mt 7, 15-20 Fałszywi prorocy

Słowa Ewangelii według świętego Mateusza

Jezus powiedział do swoich uczniów:
«Strzeżcie się fałszywych proroków, którzy przychodzą do was w owczej skórze, a wewnątrz są drapieżnymi wilkami. Poznacie ich po ich owocach. Czy zbiera się winogrona z ciernia albo z ostu figi? Tak każde dobre drzewo wydaje dobre owoce, a złe drzewo wydaje złe owoce. Nie może dobre drzewo wydać złych owoców ani złe drzewo wydać dobrych owoców.
Każde drzewo, które nie wydaje dobrego owocu, będzie wycięte i w ogień wrzucone. A więc: poznacie ich po ich owocach».

Oto słowo Pańskie.

Modlitwa brewiarzowa

Teksty w psałterzu ze środy IV tygodnia – s. 955 [s. 1103]. W Godzinie czytań – czytania ze środy 12. tygodnia zwykłego – s. 324.Kontakt: liturgia (at) niedziela.pl