Kalendarz Liturgiczny
10 października 2014 r., Piątek
Rok A, II

Pierwsze czytanie:

Ga 3, 7-14 Abraham ojcem wierzących

Psalm responsoryjny:

Ps 111 (110), 1-2. 3-4. 5-6 (R.: por. 5b)

Śpiew przed Ewangelią:

J 12, 31b-32

Ewangelia:

Łk 11, 15-26 Walka Chrystusa ze złym duchem

PIERWSZE CZYTANIE

Ga 3, 7-14 Abraham ojcem wierzących

Czytanie z Listu świętego Pawła Apostoła do Galatów

Bracia:
Zrozumiejcie, że synami Abrahama są ci, którzy polegają na wierze. I stąd Pismo widząc, że w przyszłości Bóg na podstawie wiary będzie dawał poganom usprawiedliwienie, już Abrahamowi oznajmiło tę radosną nowinę: «W tobie będą błogosławione wszystkie narody». I dlatego tylko ci, którzy polegają na wierze, mają uczestnictwo w błogosławieństwie wraz z Abrahamem, który dał posłuch wierze.
Natomiast na tych wszystkich, którzy polegają na uczynkach Prawa, ciąży przekleństwo. Napisane jest bowiem: «Przeklęty każdy, kto nie wypełnia wytrwale wszystkiego, co nakazuje wykonać Księga Prawa». A że w Prawie nikt nie osiąga usprawiedliwienia przed Bogiem, wynika stąd, że «sprawiedliwy z wiary żyć będzie». Prawo nie opiera się na wierze, lecz mówi: «Kto wypełnia przepisy, dzięki nim żyć będzie».
Z tego przekleństwa Prawa Chrystus nas wykupił, stawszy się za nas przekleństwem, bo napisane jest: «Przeklęty każdy, którego powieszono na drzewie», aby błogosławieństwo Abrahama stało się w Chrystusie Jezusie udziałem pogan i abyśmy przez wiarę otrzymali obiecanego Ducha.

Oto Słowo Boże.

PSALM RESPONSORYJNY:

Ps 111 (110), 1-2. 3-4. 5-6 (R.: por. 5b)

Pan Bóg pamięta o swoim przymierzu.
lub Alleluja.

Z całego serca będę chwalił Pana *
w radzie sprawiedliwych i na zgromadzeniu.
Wielkie są dzieła Pana, *
zgłębiać je mają wszyscy, którzy je miłują.

Pan Bóg pamięta o swoim przymierzu.
lub Alleluja.

Jego dzieło jest wspaniałe i pełne majestatu, *
a Jego sprawiedliwość trwa na wieki.
Sprawił, że trwa pamięć Jego cudów, *
Pan jest miłosierny i łaskawy.

Pan Bóg pamięta o swoim przymierzu.
lub Alleluja.

Dał pokarm bogobojnym, *
pamiętać będzie wiecznie o swoim przymierzu.
Ludowi swemu okazał potęgę dzieł swoich *
oddając im posiadłości pogan.

Pan Bóg pamięta o swoim przymierzu.
lub Alleluja.

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ:

J 12, 31b-32

Alleluja, Alleluja, Alleluja

Teraz władca tego świata zostanie precz wyrzucony,
a Ja, gdy zostanę nad ziemię wywyższony,
przyciągnę wszystkich do siebie.

Alleluja, Alleluja, Alleluja

EWANGELIA

Łk 11, 15-26 Walka Chrystusa ze złym duchem

Słowa Ewangelii według świętego Łukasza

Gdy Jezus wyrzucał złego ducha, niektórzy z tłumu rzekli: «Przez Belzebuba, władcę złych duchów, wyrzuca złe duchy». Inni zaś, chcąc Go wystawić na próbę, domagali się od Niego znaku z nieba.
On jednak znając ich myśli rzekł do nich: «Każde królestwo wewnętrznie skłócone pustoszeje i dom na dom się wali. Jeśli więc i szatan sam z sobą jest skłócony, jakże się ostoi jego królestwo? Mówicie bowiem, że Ja przez Belzebuba wyrzucam złe duchy. Lecz jeśli Ja przez Belzebuba wyrzucam złe duchy, to przez kogo je wyrzucają wasi synowie? Dlatego oni będą waszymi sędziami. A jeśli Ja palcem Bożym wyrzucam złe duchy, to istotnie przyszło już do was królestwo Boże. Gdy mocarz uzbrojony strzeże swego dworu, bezpieczne jest jego mienie. Lecz gdy mocniejszy od niego nadejdzie i pokona go, zabierze wszystką broń jego, na której polegał, i łupy jego rozda.
Kto nie jest ze Mną, jest przeciwko Mnie; a kto nie zbiera ze Mną, rozprasza.
Gdy duch nieczysty opuści człowieka, błąka się po miejscach bezwodnych, szukając spoczynku. A gdy go nie znajduje, mówi: „Wrócę do swego domu, skąd wyszedłem”. Przychodzi i zastaje go wymiecionym i przyozdobionym. Wtedy idzie i bierze siedem innych duchów, złośliwszych niż on sam; wchodzą i mieszkają tam.
I staje się późniejszy stan owego człowieka gorszy niż poprzedni».

Oto słowo Pańskie.

Wspomnienie

Dzień powszedni albo wspomnienie Świętych Męczenników Dionizego, biskupa, i Towarzyszy, albo św. Jana Leonardiego, prezbitera, albo bł. Marii Angeli Truszkowskiej, dziewicy.

Dionizy w III wieku został pierwszym biskupem Paryża, gdzie poniósł śmierć męczeńską.
Jan Leonardi urodził się w Diecimo w Toskanii w roku 1541. Założył Zgromadzenie Kleryków Regularnych Matki Bożej. Był prekursorem Instytutu Rozkrzewiania Wiary. Zmarł w Rzymie 9 października 1609 r.
Zofia Kamila Truszkowska urodziła się 16 maja 1825 r. Założyła Zgromadzenie Sióstr Felicjanek. Podczas powstania styczniowego służyła rannym i chorym. Zmarła 10 października 1899 r. w Krakowie.

Modlitwa brewiarzowa

Teksty w psałterzu na piątek III tygodnia – s. 829 [s. 1026]. W Godzinie czytań – czytania z piątku 27. tygodnia zwykłego – s. 282.
Albo: wspomnienie św. Dionizego, biskupa, i Towarzyszy Męczenników. Teksty w psałterzu jw. Teksty własne – s.1255 [s.1504].
Albo: wspomnienie św. Jana Leonardiego, prezbitera. Teksty w psałterzu jw. Teksty własne – s. 1257 [s. 1504].
Albo: wspomnienie bł. Marii Angeli Truszkowskiej, dziewicy. Teksty w psałterzu jw. Teksty własne – LG I-IV, s. 250 – dodatek.Kontakt: liturgia (at) niedziela.pl