Kalendarz Liturgiczny
PIERWSZE CZYTANIE

Iz 45, 1. 4-6 Król Cyrus narzędziem Boga

Czytanie z Księgi proroka Izajasza

To mówi Pan o swym pomazańcu Cyrusie: «Ja mocno ująłem go za prawicę, aby ujarzmić przed nim narody i królom odpiąć broń od pasa, aby otworzyć przed nim podwoje, żeby się bramy nie zatrzasnęły.
Z powodu sługi mego Jakuba, Izraela, mojego wybrańca, nazwałem ciebie twoim imieniem, pełnym zaszczytu, chociaż Mnie nie znałeś. Ja jestem Pan, i nie ma innego. Poza Mną nie ma Boga. Przypaszę ci broń, chociaż Mnie nie znałeś, aby wiedziano od wschodu słońca aż do zachodu, że beze Mnie nie ma niczego. Ja jestem Pan, i nie ma innego».

Oto Słowo Boże.

PSALM RESPONSORYJNY:

Ps 96 (95), 1 i 3. 4-5. 7-8. 9-10ac (R.: por. 3)

Pośród narodów głoście chwałę Pana.

Śpiewajcie Panu pieśń nową, *
Śpiewaj Panu, ziemio cała.
Głoście Jego chwałę wśród wszystkich narodów, *
Rozgłaszajcie cuda pośród wszystkich ludów.

Pośród narodów głoście chwałę Pana.

Wielki jest Pan, godzien wszelkiej chwały, *
Budzi trwogę najwyższą, większą niż inni bogowie.
Bo wszyscy bogowie pogan są tylko ułudą, *
Pan zaś stworzył niebiosa.

Pośród narodów głoście chwałę Pana.

Oddajcie Panu, rodziny narodów, *
Oddajcie Panu chwałę i uznajcie Jego potęgę.
Oddajcie Panu chwałę należną Jego imieniu, *
Przynieście dary i wejdźcie na Jego dziedzińce.

Pośród narodów głoście chwałę Pana.

Uwielbiajcie Pana w świętym przybytku. *
Zadrżyj ziemio cała przed Jego obliczem.
Głoście wśród ludów, że Pan jest królem, *
Będzie sprawiedliwie sądził ludy.

Pośród narodów głoście chwałę Pana.

DRUGIE CZYTANIE

1 Tes 1, 1-5b Święty Paweł dziękuje Bogu za wiarę, nadzieję i miłość Tesaloniczan

Czytanie z Pierwszego Listu świętego Pawła Apostoła do Tesaloniczan

Paweł, Sylwan i Tymoteusz do Kościoła Tesaloniczan w Bogu Ojcu i Panu Jezusie Chrystusie. Łaska wam i pokój!
Zawsze dziękujemy Bogu za was wszystkich, wspominając o was nieustannie w naszych modlitwach, pomni przed Bogiem i Ojcem naszym na wasze dzieło wiary, na trud miłości i na wytrwałą nadzieję w Panu naszym Jezusie Chrystusie. Wiemy, bracia przez Boga umiłowani, o wybraniu waszym, bo nasze głoszenie Ewangelii wśród was nie dokonało się przez samo tylko słowo, lecz przez moc i przez Ducha Świętego, z wielką siłą przekonania.

Oto Słowo Boże.

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ:

Mt 22, 21

Alleluja, Alleluja, Alleluja

Oddajcie Cezarowi to, co należy do Cezara,
A Bogu to, co należy do Boga.

Alleluja, Alleluja, Alleluja

EWANGELIA

Mt 22, 15-21 Oddajcie Cezarowi to, co należy do Cezara, a Bogu to, co należy do Boga

Słowa Ewangelii według świętego Mateusza

Wtedy faryzeusze odeszli i naradzali się, jak by podchwycić Go w mowie. Posłali więc do Niego swych uczniów razem ze zwolennikami Heroda, aby Mu powiedzieli: «Nauczycielu, wiemy, że jesteś prawdomówny i drogi Bożej w prawdzie nauczasz. Na nikim Ci też nie zależy, bo nie oglądasz się na osobę ludzką. Powiedz nam więc, jak Ci się zdaje? Czy wolno płacić podatek Cezarowi, czy nie?»
Jezus przejrzał ich przewrotność i rzekł: «Czemu Mnie wystawiacie na próbę, obłudnicy? Pokażcie Mi monetę podatkową!» Przynieśli Mu denara.
On ich zapytał: «Czyj jest ten obraz i napis?»
Odpowiedzieli: «Cezara».
Wówczas rzekł do nich: «Oddajcie więc Cezarowi to, co należy do Cezara, a Bogu to, co należy do Boga».

Oto słowo Pańskie.

Kazanie

Prawo Boże przed i nad prawem ludzkim

O. Stanisław Jarosz OSPPE
Słowo Boże dzisiejszej niedzieli najpierw pyta mnie i ciebie: z jakim nastawieniem słuchasz Jezusa? Jak faryzeusze? Czy jak zwolennicy Heroda? Istnieje ryzyko, że nauczanie Pana będziemy interpretować po swojemu. Często słyszę: A ja uważam, że w Kościele to powinno być tak i tak. Często dotyczy to etyki życia małżeńskiego, wychowania dzieci, Bożych przykazań.
Jezus mówi: „Oddajcie więc Cezarowi to, co należy do Cezara, a Bogu to, co należy do Boga”.
Jak mogę rozpoznać, co Bogu, a co „cezarowi”? Po wizerunku i podpisie. Na denarze widniał wizerunek Cezara i jego podpis: „Tyberiusz Cezar, syn boskiego Augusta, najwyższy kapłan”. Słowo Boże stawia pytanie: jakie jest nasze odniesienie do tego, co „cesarskie”, co jest władzą świecką? Mówi o tym jasno Pismo Święte: Rz 13, 1-6; 1 P 2 11-17.
Zrób dobrze to, co do ciebie należy. Bądź uczciwy w pracy, respektuj prawo, przestrzegaj przepisów, również tych dotyczących ruchu drogowego.
Chrześcijanin jest człowiekiem, który w sumieniu ma poddać się władzy. Jedynym wyjątkiem w kolizji interesów, co cesarskie, a co boskie, jest to, że prawo Pana Boga jest pierwsze. Prawo Boże przed i nad prawem ludzkim.
Czy ja mam w sobie coś z boskiego wizerunku i Jego napis? Jestem na Jego obraz i podobieństwo. Podpis złożyłem w sakramencie zanurzenia w historię i misję Pana Jezusa, kiedy rodzice podawali mnie do chrztu. Sam ten fakt potwierdziłem w sakramencie konfirmacji przy bierzmowaniu.
Czy oddałem Bogu, co należy do Boga? Wszystko mam od Niego. Nie po to mi dał, aby zabierać. Co więc mam oddać? Dziękczynienie i chwałę. W jaki sposób?
Z dziękczynieniem odmawiać codziennie: „Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje; przyjdź królestwo Twoje; bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi”. Powtarzać słowa psalmu: „Śpiewajcie Panu, błogosławcie Jego imię, z dnia na dzień głoście Jego zbawienie!”.
Oddać Bogu dziękczynienie i chwałę za własną historię życia, za wszystkie wydarzenia dobre i te bolesne. Często zapominamy, że nic się nie dzieje bez woli Bożej. Historia świata i nasza jest w ręku Boga. Ukazuje to pierwsze czytanie o Cyrusie, władcy Persji, który nie znał Pana, a wypełnił Jego wolę.
Trudno czasem dziękować za bolesną historię wydarzeń, dlatego liturgia robi to z nami słowami drugiego czytania: „Zawsze dziękujemy Bogu za was wszystkich, wspominając o was nieustannie w naszych modlitwach, pomni przed Bogiem i Ojcem naszym na wasze dzieło wiary, na trud miłości i na wytrwałą nadzieję w Panu naszym Jezusie Chrystusie”.

Modlitwa brewiarzowa

Tom IV. Teksty w psałterzu na niedzielę I tygodnia – s. 519 [s. 721]. W Godzinie czytań – I czytanie z 29. niedzieli zwykłej – s. 316. Antyfona do pieśni Zachariasza w Jutrzni i antyfona do pieśni Maryi w Nieszporach z roku A – s. 320 [s. 638].

Przypomnienia

1. 19 października przypada Niedziela Misyjna. Zbiórka na Papieskie Dzieła Misyjne. Jest to również początek Tygodnia Misyjnego.
2. Zachęcajmy do uczestnictwa w październikowych nabożeństwach.
3. W niedzielę 26 października nastąpi zmiana czasu z letniego na zimowy – przesunięcie wskazówek zegara o 1 godz. do tyłu (z 3 na 2).

Intencje Apostolstwa Modlitwy na miesiąc październik 2014 r.

OGÓLNA: Aby Pan dał pokój najbardziej udręczonym przez wojnę i przemoc regionom świata.
MISYJNA: Aby Światowy Dzień Misyjny rozbudził w każdym wierzącym pasję i gorliwość, by nieść Ewangelię całemu światu.
II Krucjata Modlitw w intencji Ojczyzny: O większą troskę o małe ojczyzny i aktywny udział Polaków w wyborach samorządowych.Kontakt: liturgia (at) niedziela.pl