Kalendarz Liturgiczny
26 maja 2015 r., Wtorek
Rok B, I

Pierwsze czytanie:

Syr 35, 1-12 Prawdziwa ofiara

Psalm responsoryjny:

Ps 50(49), 5-6. 7-8. 14 i 23 (R.: por. 23b)

Śpiew przed Ewangelią:

por. Mt 11, 25

Ewangelia:

Mk 10, 28-31 Nagroda za wyrzeczenia

PIERWSZE CZYTANIE

Syr 35, 1-12 Prawdziwa ofiara

Czytanie z Księgi Syracydesa

Kto zachowuje Prawo, mnoży ofiary, a kto zważa na przykazania, składa ofiary dziękczynne.
Kto świadczy dobrodziejstwa, przynosi ofiary z najczystszej mąki, a kto daje jałmużnę, składa ofiarę uwielbienia. Oddalenie się od zła jest upodobaniem Pana, a unikanie niesprawiedliwości jest Jego przebłaganiem.
Nie ukazuj się przed Panem z próżnymi rękami, wszystko to bowiem dzieje się według przykazania. Dar ofiarny sprawiedliwego namaszcza ołtarz tłustością, a przyjemny jej zapach unosi się przed Najwyższego. Ofiara męża sprawiedliwego jest przyjemna, a pamięć o niej nie pójdzie w zapomnienie.
Chwal Pana hojnym darem i nie zmniejszaj ofiary z pierwocin rąk twoich. Przy każdym darze twarz twoją rozpogódź i z weselem poświęć dziesięcinę.
Dawaj Najwyższemu tak, jak On ci daje, hojny dar według swej możności, ponieważ Pan jest tym, który odpłaca, i siedemkroć razy więcej odda tobie.
Nie staraj się przekupić Go darem, bo nie będzie przyjęty, ani nie pokładaj nadziei w ofierze niesprawiedliwej, ponieważ Pan jest Sędzią, który nie ma względu na osoby.

Oto Słowo Boże.

PSALM RESPONSORYJNY:

Ps 50(49), 5-6. 7-8. 14 i 23 (R.: por. 23b)

Boże zbawienie ukażę uczciwym.

«Zgromadźcie Mi moich umiłowanych, *
którzy przez ofiarę zawarli ze Mną przymierze».
Niebiosa zwiastują Bożą sprawiedliwość, *
albowiem sam Bóg jest sędzią.

Boże zbawienie ukażę uczciwym.

«Posłuchaj, mój ludu, bo będę przemawiał,
i będę świadczył przeciw tobie, Izraelu: *
Ja jestem Bogiem, Bogiem twoim.
Nie oskarżam cię za twe ofiary, *
bo twoje całopalenia zawsze są przede Mną.

Boże zbawienie ukażę uczciwym.

Bogu składaj ofiarę dziękczynną, *
spełnij swoje śluby wobec Najwyższego!
Kto składa ofiarę dziękczynną, ten cześć Mi oddaje,*
a tym, którzy postępują uczciwie, ukażę Boże zbawienie».

Boże zbawienie ukażę uczciwym.

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ:

por. Mt 11, 25

Alleluja, Alleluja, Alleluja

Wysławiam Cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi,
że tajemnice królestwa objawiłeś prostaczkom.

Alleluja, Alleluja, Alleluja

EWANGELIA

Mk 10, 28-31 Nagroda za wyrzeczenia

Słowa Ewangelii według świętego Marka

Piotr powiedział do Jezusa: «Oto my opuściliśmy wszystko i poszliśmy za Tobą».
Jezus odpowiedział: «Zaprawdę, powiadam wam: Nikt nie opuszcza domu, braci, sióstr, matki, ojca, dzieci i pól z powodu Mnie i z powodu Ewangelii, żeby nie otrzymał stokroć więcej teraz, w tym czasie, domów, braci, sióstr, matek, dzieci i pól wśród prześladowań, a życia wiecznego w czasie przyszłym.
Lecz wielu pierwszych będzie ostatnimi, a ostatnich pierwszymi».

Oto słowo Pańskie.

Wspomnienie

Wspomnienie św. Filipa Nereusza, prezbitera.

Filip urodził się we Florencji 21 lipca 1515 r. Studiował w Rzymie filozofię i teologię na uniwersytecie Sapientia. W wolnym czasie nawiedzał kościoły, sanktuaria i zabytki Wiecznego Miasta. Kiedy w 1544 r. znalazł się w katakumbach św. Sebastiana, które były ulubionym miejscem jego wypraw, w Zielone Święta wpadł w ekstatyczny zachwyt. Założył towarzystwo religijne pod nazwą „Bractwo Trójcy Świętej” do obsługi pielgrzymów i chorych. W 1551 r. przyjął święcenia kapłańskie. Zamieszkał w konwikcie św. Hieronima, gromadząc sporą liczbę uczniów. W 1564 r. florentczycy oddali Filipowi w zarząd swój kościół pw. św. Jana. Tu właśnie pozostali przy nim jego duchowi synowie, zwani potem oratorianami czy też filipinami. Filip był doradcą papieży i kierownikiem duchowym wielu dostojników. Był jednym z najbardziej wesołych świętych. Zmarł 26 maja 1595 r. Przekonanie o świętości kapłana było tak powszechne, że jego beatyfikacja odbyła się już 15 lat po jego śmierci. Dokonał jej w roku 1610 papież Paweł V. 12 lat potem papież Grzegorz XV dokonał jego kanonizacji.
Oprac. na podst. www.brewiarz.katolik.pl
(jłm)Kontakt: liturgia (at) niedziela.pl