Reklama

Niedziela Częstochowska

Triduum do św. Józefa w Niższym Seminarium Duchownym

Niedziela częstochowska 16/2013, str. 7

[ TEMATY ]

seminarium

Archiwum Niższego Seminarium Duchownego

Abp Stanisław Nowak podczas triduum ku czci św. Józefa

Abp Stanisław Nowak podczas triduum ku czci św. Józefa

To coś pięknego, że tak młodzi chłopcy codziennie karmią się Bogiem - powiedział abp Stanisław Nowak do alumnów Niższego Seminarium Duchownego Archidiecezji Częstochowskiej 18 marca w wigilię uroczystości odpustowej ku czci patrona wspólnoty św. Józefa. Przewodniczył też Mszy św. koncelebrowanej. Wzięli w niej udział w kaplicy seminaryjnej: ksiądz rektor - ks. prał. Jerzy Bielecki, ksiądz prefet - ks. Szymon Stępniak, ks. kan. Stanisław Biegański - świętujący pięćdziesiątą piątą rocznicę święceń kapłańskich, ks. kan. Sławomir Wojtysek, ks. kan. Stanisław Kotyl i ks. kan. Czesław Ptaszek, obchodzący jubileusz dwudziestopięciolecia kapłaństwa. Gośćmi naszych seminaryjnych uroczystości byli także: ks. kan. Marek Cisowski, ks. prał. Stanisław Gębka, ks. kan. Władysław Golis, ks. kan. Leonard Gołkowski, ks. prał. Teofil Siudy, ks. prał. Roman Szecówka.

Arcybiskup Senior mówił w homilii: „Św. Józef - człowiek wiary na wzór Abrahama - jest nade wszystko wzorem posłuszeństwa Bogu nawet w trudnych okolicznościach życia, takich jak ucieczka do Egiptu”. W trakcie liturgii odczytano Ewangelię o odnalezieniu Chrystusa w świątyni jerozolimskiej, zapowiadającą trudną tajemnicę Odkupienia. Hierarcha podkreślił wyższość woli Bożej nad ludzką, ukazując św. Józefa jako wzór oddania się Stwórcy: „Jezus pozostał w Świątyni, bo tak chciał Ojciec! Maryja i Józef szukali Jezusa z bólem, z krwawym sercem. Józef szukający go w milczeniu to sługa zasłuchany w głos Ducha Świętego”. Abp Nowak, objaśniając tę tajemnicę, wykorzystał tryptyk zdobiący główny ołtarz seminaryjnej kaplicy: «„Jezus wzrastał w mądrości i łasce, u Boga i u ludzi» (por. Łk 2,52) - tak jak jest na tych obrazach, uczył się jako chłopiec od Józefa, potem u nazaretańskich nauczycieli, czytał Biblię, modlił się - wzrastał w łasce u Boga, ale też pracował pod opieką św. Józefa” - kaznodzieja znacząco akcentował wspólnocie seminaryjnej cnotę i wartość pracy.

Reklama

Triduum ku czci św. Józefa jest obchodzone w Niższym Seminarium szczególnie uroczyście. Oprócz Mszy św. odpustowej w niedzielę 17 marca program przewidywał spotkanie przełożonych i nauczycieli oraz alumnów z rodzicami. Tradycją jest, że klasa II przygotowuje misterium, ukazujące postać patrona seminarium. Spektakl wystawiony był zarówno w niedzielę, jak i w poniedziałek - wobec jubilatów przybyłych na uroczystości.

W niedzielę wieczorem, śpiewem Gorzkich Żali, rozpoczęły się także rekolekcje wielkopostne, które w tym roku prowadził ks. kan. Sławomir Wojtysek. Poświęcone były one tematowi Roku Wiary, który przeżywamy. Rekolekcjonista, będący absolwentem Niższego Seminarium, wyeksponował słowa, które stały się nam szczególnie bliskie: „Dziękujcie Bogu, że tu jesteście, że jesteście wolni od świata zewnętrznego, który niszczy, wolni od zalewu zła niszczącego serce, duszę, umysł”. Jednocześnie przez cały czas rekolekcji przewijało się przesłanie: „Jesteście listem Chrystusa” (por. 2 Kor 3,3). Ks. kan. Wojtysek wielokrotnie napominał, że trzeba być żywym świadectwem wobec świata, bez względu na to, gdzie pośle nas Bóg. Intelektualną podbudowę rozważań rekolekcyjnych stanowił finał seminaryjnego konkursu teologicznego na podstawie znajomości Katechizmu Kościoła Katolickiego. Tematyka konkursu dotyczyła siedmiu sakramentów Kościoła. Zwycięzcą został alumn kl. I.

Triduum ku czci św. Józefa, które w tym roku zbiegło się z czasem rekolekcyjnego wyciszenia, należy z pewnością uznać za czas bardzo owocny. Korzystając z okazji, pragniemy zaprosić wszystkich gimnazjalistów, chcących dobrze rozeznać swoje powołanie życiowe, do tej „Niezwykłej Szkoły”, w której cały czas idzie z nami Pan w tajemnicy Eucharystii i we wspólnocie.

2013-04-19 11:58

Oceń: 0 0

Reklama

Wybrane dla Ciebie

Przyszli alumni już w Seminarium

2020-09-23 09:47

Niedziela kielecka 39/2020, str. I

[ TEMATY ]

seminarium

seminarzyści

Arch.

Poznawali się także na górskim szlaku

Poznawali się także na górskim szlaku

Od siódmego września uczestniczą w kursie przygotowawczym, który pomaga im w poznaniu uczelni i wykładowców i czekają na immatrykulację.

Klerycy wraz z ks. Kamilem Banasikiem i ks. Michałem Olejarczykiem – opiekunem pierwszego rocznika uczestniczyli w wyjeździe do Rabki. Ten pobyt służył integracji. – Chcieliśmy, aby klerycy poznali się. Zaplanowaliśmy wędrówki po górach i codzienną Eucharystię. Odwiedziliśmy sanktuarium w Łagiewnikach, a w drodze powrotnej do Kielc wstąpiliśmy do sanktuarium Grobu Bożego w Miechowie – mówił ks. Kamil.

CZYTAJ DALEJ

Św. Wacław

28 września obchodzimy wspomnienie liturgiczne św. Wacława - jednego z patronów katedry Wawelskiej. O tym szczególnym patronacie z prof. dr. hab. Jerzym Rajmanem, kierownikiem Katedry Historii Średniowiecznej Akademii Pedagogicznej w Krakowie, rozmawia Marcin Konik-Korn

Św. Wacław urodził się ok. 907 r. Był synem księcia czeskiego Wratysława I z dynastii Przemyślidów. Został wychowany w duchu chrześcijańskim przez babkę Ludmiłę. Od 925 r. rządził Czechami, a jego rządy charakteryzowały się m.in. ugruntowywaniem chrześcijaństwa w kraju. W wyniku pogańskiego buntu stracił swoje panowanie na rzecz brata Bolesława (zwanego później Srogim), który zorganizował zamach na jego życie. Według podań, został zamordowany u wrót kościoła w mieście Stará Boleslav 28 września 929 lub 935 r. (data śmierci budzi kontrowersje wśród historyków). W ikonografii przedstawiany jest w zbroi, w stroju królewskim. Jego atrybutami są sztylet - narzędzie męczeństwa, anioł podający mu włócznię, trumna niesiona przez anioły.

Marcin Konik-Korn: - Jak to się stało, Panie Profesorze, że św. Wacław jest patronem katedry Wawelskiej?

Prof. dr hab. Jerzy Rajman: - Odpowiedź na to pytanie zależy od ustalenia czasu powstania wawelskiego kościoła św. Wacława. Celowo użyłem pojęcia „wawelski kościół św. Wacława”, a nie katedra, gdyż jak wiadomo, początki katedry i biskupstwa krakowskiego sięgają 1000 r., a więc czasów panowania Bolesława Chrobrego. Archeolodzy dopatrują się istnienia kościoła posadowionego na glinianym fundamencie, poprzednika murowanej katedry z czasów Chrobrego. Wezwanie św. Wacława jest poświadczone źródłowo w odniesieniu do katedry krakowskiej w latach 60. XI wieku, o ile w ten sposób zinterpretujemy zapiskę w najstarszym kalendarzu liturgicznym z tzw. Kodeksu księżnej Gertrudy. Także najstarszy inwentarz kościoła katedralnego z początków XII wieku wymienia wezwanie św. Wacława jako wezwanie katedry. Moim zdaniem, można przyjąć, że katedra krakowska od 1000 r. nosiła wezwanie św. Wacława (są w tej kwestii także inne hipotezy).
Nic nie wiemy natomiast o ewentualnym poprzedniku katedry. Jeżeli rzeczywiście istniał na tym samym miejscu wcześniejszy kościół, to jego powstanie można by ostrożnie łączyć z okresem rządów czeskich w Krakowie (trwały do ok. 990 r.). Czesi mogli więc wybudować na Wawelu kościół dedykowany swojemu narodowemu patronowi św. Wacławowi, cieszącemu się w drugiej połowie X wieku powszechnym kultem. Kwestia czeskiej fundacji kościoła św. Wacława na Wawelu jest również tylko hipotezą. Wydaje się ona jednak dość prawdopodobna, gdyż Kraków był jednym z ważniejszych ośrodków administracyjnych państwa czeskiego w X wieku. Trudno sądzić, że czeski żupan, rezydujący na Wawelu, jego otoczenie, jacyś duchowni itd. nie chodzili do kościoła.

- Czy nadanie patronatu św. Wacława katedrze Wawelskiej miało znaczenie wyłącznie religijne, czy także polityczne?

- Przede wszystkim religijne, jak każda fundacja kościoła. Przyjmując za prawdopodobny wariant czeski, stwierdzić musimy, że Czesi, budując w Krakowie kościół św. Wacława, oddawali się pod opiekę swojego świętego. Odtąd Kraków pozostawać miał na zawsze pod patronatem św. Wacława. Siłą faktu stawał się ten patronat również wymowny pod względem politycznym, za sprawą kultu św. Wacława rozszerzało się panowanie Przemyślidów na ziemiach dawnego państewka Wiślan. Ekspansja piastowska została uwieńczona zdobyciem Krakowa ok. 990 r. (raczej przed tą datą). Bolesław Chrobry, przystępując do tworzenia podstaw biskupstwa krakowskiego (zatwierdzonego na zjeździe gnieźnieńskim w 1000 r.), mógł wybudować katedrę w dowolnym miejscu i pod dowolnym wezwaniem. Wybierając dla niej św. Wacława jako patrona, uszanował miejscową tradycję, ale też zamanifestował swoje osobiste uczucia wobec czeskiego patrona. Przyjmuję tutaj, że to fundator biskupstwa miał decydujący wpływ na dobór wezwania katedry. Należy pamiętać, że matką Bolesława Chrobrego była czeska księżniczka Dobrawa z rodu Przemyślidów - promotorów rozwoju kultu św. Wacława. Fundując katedrę krakowską pod wezwaniem św. Wacława, książę Bolesław w niezwykle umiejętny sposób łączył swój, zrozumiały z racji rodzinnych, kult św. Wacława z własnymi planami politycznymi wobec państwa czeskiego, które zaczął realizować po 1000 r.

- Czy na terenie ówczesnych ziem polskich istniał kult św. Wacława i znane były inne świątynie pod jego wezwaniem?

- Do kanonizacji św. Stanisława (1253 r.) św. Wacław był głównym patronem katedry i diecezji krakowskiej (olbrzymiej - na zachodzie diecezja obejmowała Bytom wraz z okręgiem, a na wschodzie opierała swe granice o Bug). Nie przyćmiło patronatu św. Wacława sprowadzenie w 1184 r. relikwii św. Floriana i umieszczenie ich na skrzyżowaniu nawy głównej i transeptu romańskiej katedry. W jednym z dokumentów książę Bolesław Wstydliwy wymienił jako swoich patronów zarówno św. Wacława, jak i św. Stanisława. Kult św. Wacława przechodził w XIV wieku fazę kryzysu. W 1436 r. czytamy w statucie synodalnym, że święci: Wacław, Wojciech, Florian i Stanisław są patronami Krakowa i Królestwa Polskiego. Kościołów pod wezwaniem św. Wacława nie powstało w diecezji krakowskiej wiele, ale wymienić można np. kościół w Irządzach. Znacznie lepiej pod tym względem kult św. Wacława rozwijał się na Śląsku.

- Czy kult św. Wacława szerzył się głównie w średniowieczu, czy też rozwijał się też później w historii biskupstwa krakowskiego?

- Jako mediewista w tej kwestii nie mogę się wypowiadać w sposób kompetentny, ale warto przyjrzeć się barokowym figurom świętych na wieży katedralnej w Krakowie, błogosławiących w cztery strony miastu i Polsce - jednym z nich jest św. Wacław.

CZYTAJ DALEJ

Świdnica: Ogólnopolski Kongres Małżeństw - zapowiedź

2020-09-28 22:09

[ TEMATY ]

Świdnica

kongres małżeństw

archiwum prywatne

Kongres Małżeństw w Świdnicy

Kongres Małżeństw w Świdnicy

W dniach 2-4 października 2020 r. w Świdnicy odbędzie się kolejny Ogólnopolski Kongres Małżeństw. 

To już dziesiąty raz do Świdnicy przyjadą małżeństwa z całej Polski na trzydniową randkę, której celem jest pogłębianie wiedzy na temat funkcjonowania małżeństwa, a także wzmocnienie więzi między małżonkami przez słuchanie wykładów, udział w wydarzeniach kulturalnych oraz wspólne spędzenie czasu we dwoje lub w towarzystwie innych małżeństw.

W tegorocznej, jubileuszowej, edycji prelegentami będą: o. Cyprian Tomaszczuk OSB, Monika i Marcin Gajdowie ze Szczecina, ks. dr Wojciech Węgrzyniak oraz ks. dr Krzysztof Porosło z Krakowa, Monika i Marcin Gomółkowie, prof. Jacek Kurzępa z Uniwersytetu w Zielonej Górze, Rafał Porzeziński (TVP Warszawa), Aneta Liberacka (Stacja 7.pl) - również z Warszawy i o. Wojciech Jędrzejewski OP z Łodzi.

Materiały organizatorów

Baner promujący wydarzenie

Baner promujący wydarzenie

Tematem wiodącym Kongresu jest: "Świętowanie i codzienność". Randkę umilą nam dwa koncerty: Beaty Bednarz i zespołu "Chudoba".

Ze względu na ograniczenia sanitarne, organizatorzy zmuszeni są do zmniejszenia ilości uczestników kongresu. - Miejsc już, niestety, nie ma, ale wszyscy zainteresowani tematem będą mogli odsłuchać i zobaczyć wszystkie wykłady po kongresie. Zapraszamy na naszą stronę internetową: www.kongresmalzenstw.pl - mówi Anetta Radecka z Fundacji Małżeństwo Rodzina.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Reklama

Najczęściej czytane

W związku z tym, iż od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie Państwa informujemy, iż nasza organizacja, mając szczególnie na względzie bezpieczeństwo danych osobowych, które przetwarza, wdrożyła System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w rozumieniu odpowiednich polityk ochrony danych (zgodnie z art. 24 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia ogólnego). W celu dochowania należytej staranności w kontekście ochrony danych osobowych, Redaktor Naczelna Tygodnika Katolickiego „Niedziela” wyznaczyła w organizacji Inspektora Ochrony Danych.
Więcej o polityce prywatności czytaj TUTAJ.

Akceptuję